Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ChondroCelect (characterised viable autologous cartilage...) - M09AX02

Updated on site: 05-Oct-2017

Ime zdravilaChondroCelect
ATC kodaM09AX02
Substancacharacterised viable autologous cartilage cells expanded ex vivo expressing specific marker proteins
ProizvajalecTiGenix N.V.

Kaj je zdravilo ChondroCelect?

EMA/421074/2014
EMEA/H/C/000878

ChondroCelect

Pojasnjuje, kako je Odbor za zdravila za uporabo v humani m dicini (CHMP) ocenil to zdravilo, na

podlagi česar je oblikoval mnenje za izdajo dovoljenja za promet z njim in priporočila glede pogojev njegove uporabe.

ChondroCelect je suspenzija za implantacijo,čki vsebuje hrustančne celice.

Zdravilo Chondr Ce ect se uporablja za zdravljenje okvar kolenskega hrustanca pri odraslih osebah.

Uporablja se, kadar simptome povzroča posamezna okvara hrustanca femoralnega kondila (spodnjega dela stegnenice).

Izdaja z avila je le na recept.

Kako se zdravilo ChondroCelect uporablja?

Zdravilo ChondroCelect se pripravi za vsakega bolnika posebej in ga je mogoče uporabljati samo za zdravljenje bolnika, za katerega je bilo pripravljeno.

Zdravilo ChondroCelect lahko odmeri samo ustrezno usposobljen kirurg v bolnišnici. Najprej se iz bolnikovega kolenskega hrustanca vzame biopsija (majhen vzorec). Hrustančne celice se nato vzgojijo

in razmnožijo v laboratoriju v količini, ki zadostuje za pripravo celične suspenzije, ki se uporablja za zdravljenje okvar hrustanca. Med operacijo kolena se suspenzija nanese na mesto okvare bolnikovega hrustanca. Biološka membrana, ki deluje kot tesnilo, zadržuje celice na mestu okvarjenega hrustanca.

Bolniki, ki se zdravijo z zdravilom ChondroCelect, morajo opraviti poseben rehabilitacijski program, ki vključuje tudi fizioterapijo. Tako bolniki po operaciji lažje okrevajo, obenem pa imajo hrustančne celice dovolj časa, da se vrastejo in da koleno okreva. Program lahko traja do približno enega leta.

Kako zdravilo ChondroCelect deluje?

Hrustanec v kolenu se lahko poškoduje pri nezgodi, kot je denimo padec, ali zaradi obrabe. Zdravilna učinkovina zdravila ChondroCelect so bolnikove lastne hrustančne celice. To so karakterizirane viabilne avtologne hrustančne celice, ekspandirane ex vivo, ki izražajo specifične markerske proteine. To pomeni, da se odvzamejo bolniku, se vzgojijo izven telesa in se nato uporabijo za vsadek v bolnikov hrustanec. Te celice s tvorbo novega hrustanca popravijo okvare kolena.

Zdravilo ChondroCelect so v glavni študiji s 118 odraslimi bolniki s simptomi,zaki jih povzročijo okvare kolenskega hrustanca, primerjali s postopkom mikrofrakture (vrsto oper cije, s katero se odpravljajo okvare hrustanca). Okvare so bile na femoralnem kondilu, velikosti od 1 do 5 cm2. Glavni merili učinkovitosti sta bili dejstvo, kako dobro so se okvare popravile po em letu, in sprememba v

bolnikovem KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score – merjenje izida ob poškodbi kolena in osteoartritisu) po enem in po treh letih od zdravljenja. Izid KOOS so bolniki izmerili sami in pri tem ocenjevali resnost simptomov.

kot postopek mikrofrakture. V spremembi KOOS pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom ChondroCelect, in tistih, zdravljenih s postopkom ikrofrakture, ni bilo jasnih razlik.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom ChondroCelect?

premikanju kolena (nenavadni pokajoči zvoki) in otekanje sklepa. Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila ChondroCelect, glejte navodilo za uporabo.

NajpogostejšiZdraviloneže eni učinki zdravila ChondroCelect (opaženi pri več kot 1 bolniku od 10) so artralgija (bolečine v sklepih), hipertrofija hrustanca (prekomerna rast), občutek prasketanja ali pokanja ob

dravila ChondroCelect ne smejo uporabljati osebe, ki so preobčutljive za (alergične na) katero koli drugo sestavino zdravila ali na goveji serum (kravjo kri). Prav tako se ne sme uporabljati pri bolnikih z napredovalim osteoartritisom kolena (boleznijo, ki povzroča otekanje in bolečine v kolenu) in osebah s femoralno rastno ploščo (zaključnim predelom stegnenice), ki ni še povsem zaprta.

Zakaj je bilo zdravilo ChondroCelect odobreno?

Ker je zdravilo ChondroCelect zdravilo za napredno zdravljenje, ga je ocenjeval Odbor za napredno zdravljenje. Na podlagi ocene tega odbora je CHMP zaključil, da so koristi zdravila ChondroCelect večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se zanj izda dovoljenje za promet.

CHMP je menil, da je zdravilo ChondroCelect učinkovito pri zdravljenju okvar kolenskega hrustanca velikosti od 1 do 5 cm2 in da je njegov varnostni profil sprejemljiv. Vendar je znanje o dolgoročnih učinkih tega zdravila omejeno.

Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe zdravila ChondroCelect?

Za zagotovitev čim varnejše uporabe zdravila ChondroCelect je bil pripravljen načrt obvladovanja tveganj. V skladu s tem načrtom so bile v povzetek glavnih značilnosti tega zdravila in navodilo za

Poleg tega bo družba, ki izdeluje zdravilo ChondroCelect, vsem kirurgom in drugim zdravstvenim delavcem, ki rokujejo z zdravilom ChondroCelect ali ga uporabljajo, zagotovila izobraževalno gradivo o uporabi zdravila. Izobraževalno gradivo za kirurge bo vsebovalo informacije o tem, kako b lniku

odvzeti biopsijo hrustanca, kako opraviti operacijo in kako po njej spremljati bolnika. Gradivo za druge zdravstvene delavce bo vsebovalo informacije o rokovanju z odvzetimi biopsijzami in pripravi zdravila

ChondroCelect za vsajanje, o spremljanju bolnikov po operaciji in načrtovanju priporočene fizioterapije.

Družba izvaja tudi opazovalno študijo, da bi pridobila več informacij o varnosti in učinkovitosti zdravila

Druge informacije o zdravilu ChondroCelect

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Ch ndroCelect, veljavno po vsej Evropski uniji, izdala 5. oktobra 2009.

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo ChondroCelect je na voljo na spletni strani agencije: ema.europa.eu/Find me icine/Human medicines/European public assessment reports. Za več informacij o zdravljenju z zdravilom ChondroCelect preberite navodilo za uporabo (ki je

ChondroCelect.dovoljenja

 

 

 

za

promet

 

 

čdovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA

 

 

 

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

 

 

nima

ve

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

1.IME ZDRAVILA

ChondroCelect 10000 celic/mikroliter suspenzija za implantacijo

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

2.1 Splošen opis

Karakterizirane viabilne avtologne hrustančne celice, ekspandirane ex vivo, ki izražajo specifične markerske proteine.

2.2 Kakovostna in količinska sestava

1 viala zdravila vsebuje 4 milijone avtolognih hrustančnih celic humanega izvora v 0,4 ml celične suspenzije, kar ustreza koncentraciji 10000 celic/mikroliter.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

za

promet

 

 

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

dovoljenja

 

suspenzija za implantacijo

 

 

 

Pred resuspenzijo se celice nahajajo na dnu vsebnika in oblikujejo belkasto plast, pomožna snov pa je prozorna brezbarvna tekočina.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

 

 

 

č

Zdravljenje posameznih simptomatskih okvar hrustanca femoralnega kondila kolena (stopnja III ali IV

 

 

 

ve

po Mednarodni organizaciji za zdra lj nje hrustanca (International Cartilage Repair Society [ICRS])

pri odraslih. Pojavijo se lahko sočasne asimptomatske hrustančne lezije (stopnja I ali II po ICRS).

 

nima

 

Dokaz učinkovitosti temelji na r ndomizirani nadzorovani študiji, s katero je bila raziskana

učinkovitost zdravila ChondroCelect pri bolnikih z lezijami, velikimi od 1 do 5 cm2.

4.2 Odmerjanje in

ač uporabe

Zdravilo

 

 

Zdravilo Chondr

Celect mora uporabljati ustrezno usposobljeni kirurg in je omejeno na bolnišnično

uporabo. Zdrav

Ch

ndroCelect je namenjeno samo za avtologno uporabo in ga je treba uporabljati v

kombinaciji z debr dementom (čiščenjem rane z odstranjevanjem odmrlega, poškodovanega ali okuženega tki a), fizičnim tesnjenjem lezije (namestitvijo biološke membrane, prednostno kolagenske memb ne) in rehabilitacijo.

Odmerjanje

Količina uporabljenih celic je odvisna od velikosti (površina v cm2) okvare hrustanca. Vsak proizvod vsebuje individualni odmerek za zdravljenje z zadostnim številom celic za zdravljenje predhodno določene velikosti lezije, kot je izmerjeno pri biopsiji. Priporočeni odmerek zdravila ChondroCelect je

0,8 do 1 milijon celic/cm², kar ustreza 80 do 100 mikrolitrom proizvoda/cm² okvare.

Starejša populacija

Uporaba zdravila ChondroCelect pri tej starostni skupini ni bila raziskana.

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost pri otrocih in mladostnikih (starih manj kot 18 let) še nista bili dokazani. Zdravila ChondroCelect se zato ne priporoča za uporabo pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let.

Način uporabe za implantiranje

Zdravilo ChondroCelect je namenjeno samo za avtologno zdravljenje hrustanca in se daje bolnikom v postopku implantacije avtolognih hondrocitov (ACI - Autologous Chondrocyte Implantation).

Implantacijo zdravila ChondroCelect je treba izvesti med artrotomijo v sterilnih pogojih, za zaščito implantata pa se zahteva priprava okvarjenega ležišča in tudi tesnjenje (biološka membrana). Pred fiksacijo membrane in implantacijo celic je treba doseči popolno hemostazo v sklepu. Med postopkom ACI je pomembno, da zagotovite dober, neposredni stik vsajenih celic s poškodovano površino, ker je tovrsten stik bistvenega pomena za optimalno regeneracijo tkiva. V kliničnih študijah z zdravilom ChondroCelect je bila kot biološka membrana uporabljena zaplata periosta. Znanstvene publikacije so pokazale, da je mogoče komercialno razpoložljive kolagenske membrane uporabljati kot alternativo za periost v postopkih ACI - Autologous Chondrocyte Implantation. Vendar pa zdravilo ChondroCelect ni bilo ocenjeno v kombinaciji s kolagenskimi membranami v kliničnih študijah, čep av so bile

komercialno razpoložljive kolagenske membrane uporabljene pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom

ChondroCelect v sočutni uporabi. Varnostni podatki, pridobljeni pri teh bolnikih, ne nakazujejo

posebnih težav z varnostjo in potrjujejo manjšo pogostnost hipertrofije, kot n k zuje znanstvena

literatura o uporabi kolagenskih membran v primerjavi s periostom.

za

promet

 

 

 

 

Tehnična različica postopka ACI je metoda gojenja celic, pri kateri celice pred vsaditvijo vzgojite na

kolagenski membrani. Pri tej tehniki je potrebna dobra pritrditev s šivi na robovih kolagenske

membrane, da se zagotovi neposreden stik vsajenih celic z okvarjeno površino. Uporaba samo

fibrinskega lepila brez šivov za pritrditev vsadka ni priporoč na.

 

 

 

dovoljenja

 

 

Implantaciji mora slediti ustrezen rehabilitacijski načrt za približno eno leto po priporočilih zdravnika

(glejte poglavje 4.4).

 

 

 

Popolni tehnični podatki o postopkih, povezanih s tehniko implantacije, so na razpolago v navodilih za

bolnika za zdravilo ChondroCelect.

Glede informacij o pripravi in ravnanju zčzdravilom ChondroCelect glejte poglavje 6.6.

4.3Kontraindikacije

nima

ve

 

Preobčutljivost na katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1, ali goveji serum.

Zdravila ChondroCelect se ne s e uporabljati v primeru napredovalega osteoartritisa kolena.

Bolniki s femoralno ep f z o rastno ploščo, ki ni povsem zaprta.

Zdravilo4.4 Posebna p z rila in previdnostni ukrepi

Splošno

Zdravilo ChondroCelect je avtologen proizvod in se v nobenem primeru ne sme dajati drugim bolnikom.

Z ravljenje bolnikov z akutno ali nedavno zgodovino infekcije kosti ali sklepa je treba odložiti do dokumentirane ozdravitve.

Previdnostni ukrepi

Sočasne težave s koleni, kot so zgodnji osteoartritis, disekantni osteohondritis (OCD), nestabilnost kolena, hrustančne lezije na drugih mestih kot na femoralnem kondilu, lezije kolenskih vezi ali meniskusa, varusna ali valgusna deformacija (nenormalna razporeditev teže v kolenu) in vnetna bolezen sklepov, so potencialni oteževalni dejavniki. V glavni študiji zdravila ChondroCelect so bili bolniki s temi komorbidnostmi kolen (sočasnimi obolenji kolen) izključeni iz zdravljenja. Kjer je mogoče, je treba sočasne težave s koleni odpraviti pred implantacijo zdravila ChondroCelect ali vsaj ob njej.

V glavni študiji ni bilo vpliva indeksa telesne mase (ITM) na rezultat, vendar pa bibliografski podatki kažejo, da lahko ITM nad 30 negativno vpliva na uspeh postopka.

Rehabilitacija

Po implantaciji mora bolnik izvajati ustrezen rehabilitacijski program in telesne dejavnosti po priporočilih zdravnika. Glede na mesto, velikost lezije in profil bolnika so bila pripravljena ustrezna navodila za rehabilitacijo. Prezgodnja in preveč intenzivna dejavnost lahko ogrozi vsaditev in trajnost kliničnih koristi zdravila ChondroCelect. Zato je treba zdravljeno koleno zaščititi v skladu s priporočili ustreznega rehabilitacijskega programa, da bi se izognili zgodnjim poškodbam, ki bi lahko vodile k neuspehu vsaditve.

Podrobnosti in informacije o ustreznem rehabilitacijskem programu so na voljo v navodilih za bolnika za zdravilo ChondroCelect.

Primeri, v katerih zdravila ChondroCelect ni mogoče uporabiti

promet

V nekaterih primerih je mogoče, da izvornih hondrocitov bolnika ni mogoče ekspandirati ali pa niso izpolnjena merila za sprostitev zaradi slabe kakovosti biopsije, profila bolnika ali proizvodne napake.

Zato se lahko zgodi, da zdravila ChondroCelect ni mogoče uporabiti. Kirurg bo med postopkom obveščen tako hitro, kot je to mogoče, in mora nato za zadevnega bolnika izbrati drug način zdravljenja.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Fibrinska lepila se rutinsko uporabljajo v postopkih ACI - Autologous Chondrocyte Implantation za

dovoljenja

 

tesnjenje zunanjih robov in izboljšanje neprepustnosti vode dela biološke membrane,za

ki se uporabi za

pokritje okvare. Uporaba fibrinskega lepila v poškodovanem hrustancu ni priporočljiva, ker je rezultat lahko veliko slabši (glejte odsek 5.3). Fibrinska tesnilna sredstva se zelo razlikujejo po svoji količinski in kakovostni sestavi. Izvedene so bile interakcijske študije in vitro s komercialno razpoložljivim fibrinskim lepilom, ki vsebuje aprotinin (inhibitor fibrino ize govejega izvora). Te študije so pokazale, da se lahko to vrsto fibrinskega tesnilnega sredstva varno up rablja z zdravilom ChondroCelect. Interakcijske študije z drugimi vrstami fibrinskih lepil niso bile izvedene. Vendar pa ob sočasni uporabi druge vrste fibrinskega lepila s sintetičnim inhibitorjem fibrinolize (traneksamska kislina) v glavni klinični študiji ni bilo pomislekov gle e varn sti.

Protibolečinska zdravila je treba uporabljatičv skladu s priporočili odgovornega kirurga.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

ve

 

Na voljo so omejeni kl

č podatki o uporabi avtolognih hrustančnih celic med nosečnostjo.

Običajne študije vpliva

a sposobnost razmnoževanja in razvoja glede na naravo in nameravano

Zdravilo

 

klinično uporabo zdravilanimaza zdravljenje iz avtolognih celic ne pridejo v poštev.

Ker se zdrav lo Ch ndroCelect uporablja za zdravljenje okvar kolenskega hrustanca in se vsadi s postopkom ACI - Autologous Chondrocyte Implantation z odprto operacijo na kolenu, ni priporočljivo med nosečnostjo.

Dojenje

Ni podatkov o uporabi zdravila ChondroCelect med dojenjem. Ker se zdravilo ChondroCelect uporablja lokalno, ni pričakovati neželenih učinkov pri dojenem otroku. Odločiti se je treba med prenehanjem dojenja in prenehanjem zdravljenja z zdravilom, pri čemer je treba pretehtati možne prednosti zdravljenja za mater in možna tveganja za otroka.

Plodnost

Ni podatkov o možnih učinkih zdravljenja z zdravilom ChondroCelect na plodnost.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zaradi kirurške narave uporabljenega postopka ima implantacija zdravila ChondroCelect pomemben vpliv na sposobnost vožnje in upravljanje strojev. Med obdobjem rehabilitacije, ki sledi zdravljenju z zdravilom ChondroCelect, se morajo bolniki posvetovati s svojim izbranim zdravnikom in dosledno upoštevati njegove nasvete.

Vožnjo avtomobila in upravljanje strojev bo morda v obdobju rehabilitacije treba omejiti.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

V randomizirani, nadzorovani študiji ciljne populacije je bilo 51 bolnikov zdravljenih z zdravilom

ChondroCelect. Pri teh bolnikih je bila za učvrstitev implantata uporabljena zaplata periosta. V 36-mesečnem pooperativnem obdobju spremljanja je do neželenih učinkov prišlo pri 78,4 % bolnikov.

V povezavi z zdravilom ChondroCelect:

promet

artralgija

 

hipertrofija hrustanca

za

pokanje sklepa

efuzija v sklepu

neuspešno zdravljenje

delaminacija

 

Neželeni učinki, ki so navedeni, so tisti, do katerih je prišlo bolj pogosto, med njimi pa sta najresnejša neuspešno zdravljenje in delaminacija.

Povezano s kirurškim posegom na kolenu

dovoljenja

(postoperativno) otekanje sklepa

artralgija

pireksija

artrofibroza

zmanjšan obseg gibljivosti kol nač

 

Večina neželenih učinkov, o katerih so poročali, je bila pričakovanih, saj so povezani s kirurškim

 

 

ve

postopkom na odprtem kolenu. Ti so bili na splošno blagi in so ponehali v tednih po posegu.

Tabelarični seznam neželen h učinkov

Navedeni so po

rganskih sistemih in pogostnosti. Frekvence so opredeljene skladno z naslednjo

konvencijo: ze

nima

 

p g sti (≥1/10); pogosti (≥1/100 do <1/10); občasni (≥1/1.000 do <1/100); redki

(≥1/10.000 do <1/1.000); zelo redki (<1/10.000). V vsaki skupini pogostnosti so neželeni učinki razvrščeni po padajoči resnosti.

Organski sistemi

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Zdravilo

≥1/10

≥1/100 do <1/10

≥1/1.000 do <1/100

 

 

 

Žilne bolezni

 

globoka venska

maščobna embolija,

 

 

tromboza,

tromboflebitis

 

 

hematom,

 

 

 

površinski flebitis

 

Bolezni dihal, prsnega

 

apneja

pljučna embolija

koša in

 

 

 

mediastinalnega

 

 

 

prostora

 

 

 

Splošne težave in

 

neučinkovit zdravilni

atrofija,

spremembe na mestu

 

pripravek,

nelagodje,

Organski sistemi

aplikacije

Poškodbe in zastrupitve in zapleti pri posegih

Bolezni mišično- skeletnega sistema in vezivnega tkiva

Zdravilo

 

Zelo pogosti

 

Pogosti

Občasni

 

≥1/10

 

 

≥1/100 do <1/10

≥1/1.000 do <1/100

 

 

 

 

motnje hoje,

granulomatozna lezija

 

 

 

 

slabo celjenje,

 

 

 

 

 

 

preobčutljivost mesta

 

 

 

 

 

 

implantacije,

 

 

 

 

 

 

periferni edem,

 

 

 

 

 

 

pireksija

 

 

 

 

 

 

zapleti z vsadkom,

 

 

 

 

 

 

delaminacija vsadka,

 

promet

 

 

 

 

poškodbe hrustanca,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poškodba,

 

 

 

 

 

 

poškodbe sklepa,

 

 

 

 

 

 

reakcija na mestu

 

 

 

 

 

 

posega

 

 

 

 

artralgija,

 

 

artrofibroza,

hond omalacija,

 

hipertrofija hrustanca,

zmanjšan obseg

gonartroza

 

pokanje sklepa

 

gibljivosti v sklepu,

za

 

 

 

 

 

 

otekanje sklepa

 

efuzija v sklepu,

 

 

 

 

 

 

blokada sklepa,

 

 

 

 

 

 

dovoljenjaotrdelost sklepa,

 

 

 

 

 

 

artritis,

 

 

 

 

 

 

artropatija,

 

 

 

 

 

 

cista kosti,

 

 

 

 

 

 

otekan

kosti

 

 

 

 

 

 

burzitis,

 

 

 

 

 

 

h ndr

patija,

 

 

 

 

 

 

eksostoza,

 

 

 

 

 

 

hemartroza,

 

 

 

 

ve

 

nestabilnost sklepa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

prosti deli v sklepu,

 

 

 

 

 

 

zmanjšana gibljivost,

 

 

 

nima

 

 

atrofija mišic

 

 

 

 

 

osteoartritis,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sinovialna cista

 

 

 

 

 

 

sinovitis,

 

 

 

 

 

 

bolezni kit,

 

 

 

 

 

 

tendonitis

 

 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih
Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.
4.9 Preveliko odmerjanje
Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja.
7
Opis izbranih neželenih učinkov
Artrofibrozaveč
Pri bolnikih v sočutni uporabi je bila opažena večja pogostnost artrofibroze in zmanjšane gibljivosti v podskupini bolnikov s nimapatelarno lezijo (8,2 % oziroma 13,1 %) v primerjavi z nepatelarno lezijo
(0,6 % oziroma 2,6 %).
Hipertrofija hrustanca
Pri večini izmed 370 bol ikov, vključenih v program sočutne uporabe, je bila za tesnjenje okvare uporabljenaZdravilokolagenska membrana namesto zaplate periosta. Glede na trenutno literaturo se lahko pogostnost h pertr fije hrustanca zmanjša z uporabo kolagenske membrane za pokritje mesta lezije
namesto uporabe zaplate periosta (Gooding et al., 2006; Niemeyer et al., 2008). Ko je bila za tesnjenje mesta lezije po uporabi zdravila ChondroCelect uporabljena kolagenska membrana, je bila poročana pogostnost hipertrofije hrustanca 1,8 % v primerjavi s 25 % v randomizirani, kontrolirani študiji.
O sinovitisu in subhondralnih poškodbah kosti so poročali pri živalskih modelih in predstavljajo morebitna tveganja pri uporabi zdravila ChondroCelect.
Psihiatrične motnje
Bolezni prebavil
anksioznost
Bolezni kože in podkožja
okužba rane, erizipel, eritem, hipertrofična brazgotina,
pooperativni zapleti z rano,
pruritus,
dovoljenjabolečina na mestu
brazgotine, dehiscenca ra , sekreci iz rane
na zea
Preiskave
artroskopija
Bolezni živčevja
≥1/100 do <1/10
≥1/10
avtonomna nevropatija, sindrom kompleksne regionalne bolečine, bolečine v udu, periferna nevropatija, sinkopa, Trendelenburgov sindrom
Organski sistemi
Zelo pogosti
Pogosti

Občasni

≥1/1.000 do <1/100

hiperestezija,

migrena,

fotofobija, prehodna ishemična ataka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

 

 

 

srbeča brazgotina

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Druga zdravila za težave mišičnoskeletnega sistema, oznaka ATC: M09AX02

Običajne študije farmakodinamike za zdravilo ChondroCelect niso bile izvedene.

Klinična učinkovitost

Učinkovitost zdravila ChondroCelect je bila preučevana v multicentrični, randomizirani, kontrolirani

študiji III. faze (TIG/ACT/01/2000) in prvih dveh letih njegove štiriletne faze razširitve (TIG/ACT/01/2000EXT). Zdravilo ChondroCelect je bilo primerjano s postopkom mikrofrakture pri zdravljenju posameznih simptomatskih lezij hrustanca femoralnega kondila kolena. 51 bolnikov je bilo zdravljenih z zdravilom ChondroCelect, 61 bolnikov pa z mikrofrakturo. Bolniki, sta i d 18 in 50 let, ki so imeli posamezno simptomatsko lezijo femoralnega kondila, veliko med 1 in 5 cm2, so

izpolnjevali vključitvena merila. Bolniki so lahko nezdravljeni ali pa so morda že restali predhodni(e)

artroskopski(e) ali drug(e) kirurški(e) postopek(e) zdravljenja. Bolniki s patelofemoralnoprometlezijo

hrustanca, OCD, globino lezije >0,5 cm, predhodno transplantacijo meniskus , predhodno

mozaikoplastiko in predhodno mikrofrakturo v zadnjih 12 mesecih so bili i ključeni. Bolniki so se

 

 

 

 

za

morali strinjati z aktivnim sodelovanjem v strogem rehabilitacijskem protokolu in programu

spremljanja.

dovoljenja

 

 

 

Mediana od poškodbe kolena je bila nekoliko daljša v skupini, zdravljeni z zdravilom ChondroCelect,

kot v skupini, zdravljeni s postopkom mikrofrakture (2,0

eti proti 1,6 let). Več bolnikov v skupini,

zdravljeni z zdravilom ChondroCelect, je v primerja

i z b

lniki v skupini, zdravljeni s postopkom

mikrofrakture, že imelo predhodno operacijo kolena (88 % proti 77 %). V skupini, zdravljeni z

zdravilom ChondroCelect, je imelo 77 % bolnik v

kvaro medialnega kondila in 23 % okvaro

lateralnega kondila.

 

 

 

 

Histološka preiskava biopsije zdravlj n gačmesta pri 12 mesecih je pokazala boljšo strukturno

ozdravljenje roke, zdravljene z zdra ilom ChondroCelect, v primerjavi z roko, zdravljeno z

mikrofrakturo. Po kliničnem izidu KOOSve(Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score – merjenje izida ob poškodbi kolena in osteo rtritisu) se je stanje neprestano izboljševalo 36 mesecev pri obeh zdravljenih rokah. Ocenjene koristi so bile večje v skupini, ki je jemala zdravilo ChondroCelect,

vendar izid ni bil statist čno po emben. Do takrat je bilo ocenjenih 41 bolnikov, zdravljenih z zdravilom ChondroCelect, in 49 bolnikov, zdravljenih s postopkom mikrofrakture. Bolniki z manj kot

3 leti od pojava simpt

mov (n=27 v skupini, zdravljeni z zdravilom ChondroCelect, in n=32 bolnikov,

zdravljenih s p st pk

nima

m mikrofrakture) so imeli od zdravila ChondroCelect največ koristi. Za

Zdravilo

 

skupino, pri kateri je od pojava simptomov preteklo več časa, med 2 skupinama ni bilo opaznih razlik.

Ponovni poseg na zdravljeni leziji zaradi delaminacije vsadka ali zrahljanja periosta so izvedli pri 2 od 51 bolnikih v 36 mesecih od implantacije zdravila ChondroCelect v primerjavi s 7 od 61 bolnikov,

z ravljenih s postopkom mikrofrakture, pri katerih je bilo izboljšanje hrustanca nezadostno ali neprimerno.

Po 5-letnem kontrolnem obdobju so ocenili 37 bolnikov iz kraka z zdravilom ChondroCelect in 40 iz mikrofrakcijskega kraka. Na splošno se je klinično pomembna prednost vsaditve zdravila

ChondroCelect, opažena po 36 mesecih, ohranila do 60 mesecev po zdravljenju. Pri klinični koristi med zdravilom ChondroCelect in mikrofrakturo v tem trenutku ni bilo mogoče opaziti statistično pomembnih razlik. Pri poskupini bolnikov z nedavnim pojavom simptomov (< 3 leta) so bile klinične koristi zdravila ChondroCelect v primerjavi z mikrofrakturo veliko večje, kar je potrdilo rezultate

36 mesecev po zdravljenju. Pri bolnikih z daljšim časom od pojava simptomov , so bili rezultati pri obeh oblikah zdravljenja enaki. Pri sedmih bolnikih, zdravljenih z zdravilom ChondroCelect, so bili potrebni ponovni posegi, v skupini zdravljeni z mikrofrakturo pa je takšnih bolnikov 10. Neuspešno zdravljenje v skupini zdravila ChondroCelect je bilo običajno povezano z delaminacijo kanala.

Bolniki z lezijami, večjimi od 5 cm2, so bili zdravljeni samo po programu sočutne uporabe. Varnostni podatki, dobljeni pri teh bolnikih, ne nakazujejo posebnih težav z varnostjo. V prihodnosti se napoveduje zbiranje nadaljnjih kliničnih podatkov pri bolnikih z večjimi lezijami.

Šestnajst bolnikov pod 18 let je bilo zdravljenih z zdravilom ChondroCelect po programu sočutne uporabe. Pri teh bolnikih niso bili ugotovljeni pomisleki glede varnosti. Če se na podlagi ocene koristi/tveganj odgovornega kirurga premišljuje o zdravljenju bolnikov pod 18 let, je treba posebno pozornost posvetiti temu, da je rastna plošča povsem zaprta.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Izdelek se implantira lokalno.

Narava in načrtovana klinična uporaba zdravila ChondroCelect sta takšni, da običajne študije farmakokinetike, absorpcije, porazdelitve, presnove in izločanja niso potrebne.

5.3Predklinični podatki o varnosti

 

 

promet

Neklinični podatki na podlagi implantacije ekspandiranih hrustančnih celic pri kozah in miših niso

pokazali posebnega tveganja za človeka.

za

 

Pri študijah na kozah so bili opaženi blagi znaki sinovitisa pri večini živali, vključno pri kontrolah pri

10 tednih po operaciji. Vnetje je sčasoma izzvenelo in parametri so se vrnili na izhodiščne vrednosti s samo nekaj zelo blagimi in lokalnimi znaki sinovitisa pri nekaterih živ lih. Čeprav se meni, da so te reakcije večinoma povezane z operacijo, ni mogoče povsem izključiti morebitnega vpliva ekspandiranih hondrocitov.

Študija na ovcah je pri večini živali pokazala penetracijo transplantiranih celic v subhondralno kost; v dveh izmed teh primerov je bila opažena popolna penetraci a kostnega mozga. Ugotovitve so morda povezane z nezmožnostjo postopnega obremenjevanja v p g jih pooperativne neobremenitve pri teh modelih in jih zato ni mogoče v celoti ekstrapolirati na situacijo človeka.

Tehnična različica postopka ACI je metoda gojenja celic, pri kateri celice pred vsaditvijo vzgojite na kolagenski membrani. V neklinični študiji na ort t pnem modelu koze se je zdelo, da daje tehnika

primerljive rezultate kot tehnika po Brittbergu, pod pogojem, da se dobro pritrditev doseže z uporabo

 

 

dovoljenja

šivov na robovih kolagenske membrane. Uporaba fibrinskega lepila na okvarjeni ploskvi namesto na

 

 

č

šivih za pritrditev vsadka je imela za posl dico splošen slab rezultat, ki kaže, da je potreben

neposreden stik vsajenih celic z ok arjeno ploskvijo.

 

 

ve

6.

FARMACEVTSKI PODATKI

6.1

Seznam pomož ih s ovi

 

 

nima

 

Eaglov medij, m dificiran po Dulbeccu (DMEM) (ki vsebuje aminokisline, vitamine, soli in ogljikove

hidrate).

 

6.2

Inkompatibilnosti

 

ara

i pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3ZdraviloRok uporabnosti

 

48 ur

 

 

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi od 15 °C do 25 °C. Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzujte.

Vialo (viale) shranjujte v epruveti Falcon v zunanjem plastičnem vsebniku z navojnim zamaškom, da bi zdravilo zaščitili pred svetlobo in bakterijsko/glivično kontaminacijo.

Ne izpostavljajte sevanju.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina ter posebna oprema za uporabo, dajanje ali implantacijo

Zdravilo ChondroCelect se uporablja kot en individualni odmerek (epruveta Falcon) za zdravljenje v 1 do 3 steklenih vialah tipa I po 1 ml. Vsaka viala vsebuje 0,4 ml suspenzije avtolognih hrustančnih celic humanega izvora in je zaprta z zaporko iz klorobutila in aluminijastim pokrovom.

Viale so shranjene v sterilni epruveti Falcon s plastičnim navojnim zamaškom.

Epruveta Falcon je shranjena v plastičnem vsebniku z navojnim zamaškom skupaj s kirurškim materialom (ena 1 ml sterilna brizga, en intravenski kateter 18 G in dva kosa šivalnega materiala Vicryl 6.0) in kontrolno napravo za temperaturo.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Zdravilo ChondroCelect je namenjeno samo za avtologno uporabo. Pred implantacijo preverite ujemanje imena bolnika z identifikacijo bolnika/darovalca v dokumentaciji o pošiljki in na viali zdravila.

Pred uporabo je treba zdravilo ChondroCelect resuspendirati z nežnim udarj njem po viali, da se

celice vrnejo v suspenzijo.

 

 

za

promet

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravila ChondroCelect ni treba sterilizirati. Če je viala zdravila ChondroCelect poškodovana ali je

ogrožena njena sterilnost, se zdravilo ne sme uporabiti in ga je treba posl ti podjetju TiGenix.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.

IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

 

 

TiGenix N.V.

č

dovoljenja

 

 

 

 

3001 LEUVEN

 

 

 

 

 

Belgija

 

 

 

ve

 

 

 

8.

 

 

 

 

ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z

 

nima

 

 

 

 

ZDRAVILOM

EU/1/09/563/001

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

DatumZdravilop ve odobritve: 5 oktober 2009 Datum zadnjega podaljšanja: 22 avgust 2014

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

<{MM/LLLL}>

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept