Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Krystexxa (pegloticase) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - M04AX02

Updated on site: 08-Oct-2017

Ime zdravilaKrystexxa
ATC kodaM04AX02
Substancapegloticase
ProizvajalecCrealta Pharmaceuticals Ireland Limited

1.IME ZDRAVILA

KRYSTEXXA 8 mg koncentrat za raztopino za infundiranje

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena viala vsebuje 8 mg peglotikaze (8 mg/ml koncentrat). Jakost pomeni količino funkcionalnih skupin urikaze v peglotikazi brez upoštevanja PEGilacije.

Zdravilna učinkovina peglotikaza je kovalentni konjugat urikaze, proizveden z genetsko sprem nj nim sevom Escherichia coli in monometoksipoli (etilenglikolom).

Jakost tega zdravila se ne sme primerjati z jakostjo drugega pegiliranega ali nepegiliranega proteina iz istega terapevtskega razreda.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

za

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

koncentrat za raztopino za infundiranje

 

 

Bistra do rahlo opalescentna, brezbarvna raztopina s pH 7,3 ± 0,3.

 

 

dovoljenja

 

promet

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

č Zdravilo KRYSTEXXA je indiciranoveza zdravljenje hudega onesposabljajočega kroničnega protina s

tofi pri odraslih bolnikih, pri katerih je lahko prizadet tudi erozivni sklep in pri katerih se vrednost sečne kisline v serumunimani norm lizir la z jemanjem največjega medicinsko sprejemljivega odmerka zaviralcev ksantin-oksidaze ali pri katerih so ta zdravila kontraindicirana (glejte poglavje 4.4).

Odločitev za zdravlje je z zdravilom KRYSTEXXA mora temeljiti na stalni oceni koristi in tveganj Zdravilopri posameznem b lniku (glejte poglavje 4.4).

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje mora uvesti ter nadzorovati specialist z izkušnjami z diagnosticiranjem in zdravljenjem hu ega ef aktarnega kroničnega protina.

dravilo morajo v zdravstveni ustanovi uporabljati zdravstveni delavci, ki so pripravljeni na obravnavo anafilakse in reakcij na infundiranje. Med infundiranjem in vsaj dve uri po koncu infundiranja je potrebno skrbno spremljanje. Treba je zagotoviti, da je na razpolago oprema za oživljanje. Poročali so tudi o zapoznelih preobčutljivostnih reakcijah.

Odmerjanje

Priporočeni odmerek je 8 mg peglotikaze v obliki intravenskega infundiranja vsaka dva tedna.

Pred infundiranjem morajo bolniki prejeti predzdravilo, da se zmanjša tveganje reakcij, povezanih z infundiranjem, npr. antihistaminik prejšnji večer in ponovno približno 30 minut pred infundiranjem ter paracetamol in kortikosteroid tik pred vsakim infundiranjem (glejte poglavje 4.4).

Pred vsakim infundiranjem je treba preveriti raven sečne kisline v serumu. Zdravilo KRYSTEXXA se ne sme uporabiti, če sta bili izmerjeni dve zaporedni ravni nad 6 mg/dl (360 µmol/l) (glejte

poglavje 4.4).

Pred začetkom zdravljenja in zlasti pred spremljanjem ravni kisline v serumu morajo bolniki prekiniti jemanje peroralnih zdravil za zniževanje ravni uratov in med jemanjem zdravila KRYSTEXXA se teh zdravil ne sme uvesti (glejte poglavje 4.4).

(glejte poglavje 5.2).

promet

Optimalnega trajanja zdravljenja niso določili (glejte poglavje 4.4). Trajanje zdravljenja mora t m ljiti na vzdrževanju odziva (ravni sečne kisline v serumu < 6 mg/dl) in na klinični presoji.

Bolniki z ledvično okvaro

Na podlagi podobnih profilov učinkovitosti in varnosti za peglotikazo pri bolnikih z očistkom

kreatinina pod in nad 50 ml/min, pri bolnikih z ledvično okvaro ni potrebno prilagajanje odmerka

Starejši bolniki

dovoljenja

za

 

pretoka približno 2 ml/minuto.

 

Pri bolnikih, starih 65 let ali več, prilagajanje odmerka ni potrebno (gle te poglavje 5.2).

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost zdravila KRYSTEXXA pri otrocih in mladostnikih, starih manj kot 18 let, nista bili dokazani. Podatki niso na voljo.

Način uporabe

Po redčenju z 250 ml raztopine natrijevega klori a, 4,5 mg/ml (0,45 %) ali 9 mg/ml (0,9 %) se

zdravilo KRYSTEXXA intravensko infundira v ob obju, daljšem od 2 ur, pri čemer mora biti hitrost

 

č

Za navodila glede priprave zdravila pr d dajanjem glejte poglavje 6.6.

nima

ve

4.3 Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdrav lno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Pomanjkanje glukoze-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD) ali druge celularne presnovne motnje, za katere Zdraviloje znano, da povzr čajo hemolizo in methemoglobinemijo. Pri vseh bolnikih s povečanim tveganjem za pomanjkanje G6PD (npr. bolnikih afriškega ali sredozemskega porekla) je treba opraviti presejanje za pomanjkanje G6PD, preden se uvede zdravilo KRYSTEXXA.

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Pri vsakem bolniku je treba sproti ocenjevati razmerje med tveganji in koristmi, pri čemer je treba upoštevati učinek na zdravljenje tofov ter tveganje za reakcije na infundiranje, napade protina in morebitno povečano tveganje za srce. Treba je upoštevati dolgoročno tveganje profilaktičnih zdravil za preprečevanje reakcij na infundiranje, kot so glukokortikoidi.

Podatki o dolgotrajnem zdravljenju iz nadzorovanih kliničnih preskušanj so omejeni. To je treba upoštevati, kadar se odločate o zdravljenju, daljšem od 6 mesecev.

Reakcije, povezane z infundiranjem/anafilaksa

Zdravilo KRYSTEXXA lahko povzroči hude alergijske reakcije, vključno z anafilaktičnim šokom s srčnim zastojem. Posebna pozornost se priporoča pri bolnikih z obstoječo kardiopulmonalno boleznijo.

Bolnike je treba predhodno zdraviti z antihistaminiki, kortikosteroidi in paracetamolom ter jih skrbno spremljati za pojav neželenih učinkov, ki kažejo hude preobčutljivostne reakcije, vključno z anafilakso, vsaj 1 uro po koncu infundiranja (glejte poglavje 4.8). Če se med uporabo pojavi reakcija na infundiranje, se lahko infundiranje upočasni ali prekine ter ponovno začne z manjšo hitrostjo, o čemer odloča zdravnik.

Večina reakcij, povezanih z infundiranjem, je bila opažena po izgubi terapevtskega odziva zaradi razvoja protiteles proti peglotikazi, tj. ko so vrednosti sečne kisline v serumu nad 6 mg/dl

(360 µmol/l). Zato je treba pred vsakim infundiranjem preveriti raven sečne kisline v serumu. Uporabo zdravila KRYSTEXXA je treba prekiniti, če je bila dvakrat zaporedoma izmerjena raven nad 6 mg/dl.

Ker lahko sočasna uporaba peroralnega zdravljenja za zniževanje ravni uratov prikrije povečanje vrednosti sečne kisline v serumu, povezano z izgubo odziva, so lahko bolniki, ki sočasno prej majo peroralno zdravljenje za zniževanje ravni uratov, izpostavljeni povečanemu tveganju za reakcije na infundiranje in/ali anafilakso. Zato se priporoča, da se pred začetkom zdravljenja prekine jemanje peroralnih zdravil za zniževanje ravni uratov in da se ta zdravila ne uvedejo med jemanjem zdravila KRYSTEXXA.

Akutni napadi protina (napadi protina)

promet

 

Med uvedbo zdravljenja se pogosto opazi povečanje napadov protina, kar je verjetno posledica

mobilizacije urata naloženega v tkivu. Da se zmanjša verjetnost izbuhov protinazamed uvedbo zdravila

KRYSTEXXA, se priporoča profilaksa s kolhicinom ali nesteroidnimi ntirevmatiki (NSAID).

Priporočljivo je, da se to zdravljenje začne 1 teden pred uvedbo zdravila KRYSTEXXA in traja vsaj 6 mesecev, razen če je kontraindicirano ali ga bolnik ne prenaša.

Zaradi napada protina ni treba prekiniti uporabe zdravila KRYSTEXXA, temveč ga je treba obravnavati sočasno, kot je primerno za posameznega bolnika. Neprekinjeno zdravljenje s peglotikazo zmanjša pogostnost in intenzivnost napadov protina.

Kongestivno srčno popuščanje

 

dovoljenja

 

 

Zdravila KRYSTEXXA niso uradno prou evali pri bolnikih s kongestivnim srčnim popuščanjem,

 

č

 

vendar se je pri majhnem številu bolnikov z obstoječimi kardiovaskularnimi stanji, ki so se v kliničnih

preskušanjih zdravili s peglotikazo, poja ilo poslabšanje kongestivnega srčnega popuščanja.

Previdnost je potrebna pri bolnikih s kongestivnim srčnim popuščanjem, ki jih je treba po infundiranju

skrbno spremljati.

ve

 

Hemoliza in/ali methemoglobine ija

Bolniki s telesno maso, večjo od 100 kg

Če se pri bolnikih, ki prejemajo zdravilo KRYSTEXXA, pojavi hemoliza in/ali methemoglobinemija,

 

nima

je treba zdrav jenje tak j in za stalno prekiniti ter uvesti ustrezne ukrepe.

Zdravilo

 

Pri bolnikih s telesno maso nad 100 kg so opazili manjši delež odziva, vendar zaradi dodatnih dejavnikov pri majhni velikosti vzorca ni jasno, ali je bil pri bolnikih s telesno maso nad 100 kg odmerek optimalen za doseganje učinka. Prav tako je bil delež visokih titrov protiteles proti peglotikazi in reakcij, povezanih z infundiranjem, večji pri bolnikih v skupini s to telesno maso (glejte poglavje 4.8).

Ponovno zdravljenje z zdravilom KRYSTEXXA

Podatki o ponovnem zdravljenju po več kot 4-tedenski prekinitvi zdravljenja so zelo omejeni. Zaradi imunogenosti zdravila KRYSTEXXA so lahko bolniki, ki se ponovno zdravijo, izpostavljeni povečanemu tveganju za reakcije, povezane z infundiranjem vključno z anafilakso. Zato je priporočljivo bolnike, ki prejmejo večkratno infundiranje zdravila KRYSTEXXA po prekinitvi zdravljenja skrbno spremljati.

Vnos natrija

Zdravilo KRYSTEXXA vsebuje 4,2 mg natrija (manj kot 1 mmol) na odmerek (skoraj brez natrija).

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja niso izvedli.

Ker se lahko protitelesa proti peglotikazi vežejo na funkcionalno skupino PEG zdravila KRYSTEXXA, se morda lahko vežejo na druga PEGilirana zdravila. Ni znano, ali lahko razvoj protiteles proti PEG zmanjša učinkovitost drugih PEGiliranih zdravil.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

promet

 

Podatkov o uporabi pri nosečnicah ni. Študije embriofetalnega razvoja na podganah ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov na sposobnost razmnoževanja in razvoja. Rezultati potekajočih študij reproduktivne toksičnosti niso na voljo (glejte poglavje 5.3). Upo aba zdravila KRYSTEXXA ni priporočljiva med nosečnostjo.

Dojenje

 

Ni znano, ali se peglotikaza ali njeni presnovki izločajo v materino mleko. Tveganja za

 

dovoljenja

novorojenčke/dojenčke ni mogoče izključiti. Zato se zdravilo KRYSTEXXAzane sme uporabljati med

dojenjem, razen če obstaja jasna korist za mater, ki je večja od ez ega tveganja za

novorojenčka/dojenčka.

 

Plodnost

Učinka na plodnost pri moških in ženskah niso proučevali.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanje s stroji

 

 

 

č

Zdravilo KRYSTEXXA nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s

stroji. Če se pri bolnikih pojavijo simptomi, povezani z zdravljenjem, ki vplivajo na zmožnost

 

 

 

ve

koncentracije in reakcije (tj. glavobol ali omotica), je priporočljivo, da ne vozijo in ne upravljajo

strojev, dokler ti učinki ne izginejo.

 

 

 

nima

 

4.8 Neželeni učinki

 

Povzetek varnostnega prof la

 

V nadzorovanih kli ič

ih preskušanjih so bili neželeni učinki, o katerih so poročali najpogosteje,

Zdravilo

 

 

anafilaksa s pog

stn stjo 6,5 % (8/123) pri bolnikih, zdravljenih z 8 mg vsaka 2 tedna, reakcije na

infundiranje s p

g stn

stjo 26 % in napadi protina, ki so bili pogostejši v prvih 3 mesecih zdravljenja.

Seznam neželenih učinkov v obliki preglednice

Neželeni učinki, o katerih so poročali v kliničnih preskušanjih 3. faze, so bili razvrščeni na naslednji način (glejte spodnjo preglednico 1): zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni

(≥ 1/1000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1000); zelo redki (< 1/10.000), neznano (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). V posameznih razvrstitvah pogostnosti in organskih sistemih so neželene reakcije navedene po padajoči resnosti.

Preglednica 1: Neželeni učinki

Organski sistem

Neželeni učinek

 

 

Presnovne in prehranske motnje

Pogosti: hiperglikemija

 

 

 

Občasni: hiperkaliemija

 

 

Srčne bolezni

Občasni: poslabšanje kongestivnega srčnega popuščanja

Bolezni prebavil

Zelo pogosti: navzeja

 

 

 

Pogosti: bruhanje

 

 

Bolezni kože in podkožja

Zelo pogosti: dermatitis, urtikarija, pruritus, draženje kože,

 

suha koža

 

 

 

Občasni: celulitis

 

 

Bolezni mišično-skeletnega sistema in

Zelo pogosti: napad protina

 

 

vezivnega tkiva

Pogosti: otekanje sklepov

 

 

 

 

 

 

Bolezni krvi in limfatičnega sistema

Neznano: hemoliza

 

 

 

 

Splošne težave in spremembe na

Zelo pogosti: reakcija, povezana z infundiranjem

mestu aplikacije

Pogosti: anafilaksa, gripi podobna bolezen

 

 

 

promet

Opis izbranih neželenih učinkov

dovoljenja

za

 

Reakcije, povezane z infundiranjem

 

Reakcije, povezane z infundiranjem, se lahko pojavijo po začetku k terega koli infundiranja kljub predhodnemu zdravljenju z antihistaminikom, intravenskim kortikosteroidom in/ali paracetamolom ter navadno med infundiranjem ali 1 uro po koncu infundiran a. Prva r akcija na infundiranje se navadno pojavi po 2. do 4. infundiranju.

Najpogostejši znaki in simptomi lokalnih reakcij na infundiranje so: eritem, pruritus in izpuščaj. Najpogostejši znaki in simptomi sistemskih reakcij na infundiranje so: urtikarija, dispneja, zardevanje, hiperhidroza, neugodje ali bolečina v prsnem košu, mrzlica in hipertenzija.

Anafilaksa (za katero so značilni stridor, sopenje,č perioralni/lingvalni edem ali hemodinamska nestabilnost z izpuščajem ali urtikarijo ali br z njiju) se je pojavila pri 14 (5,1 %) od skupno

273 bolnikov, zdravljenih z zdravilom KRYSTEXXA v kliničnih študijah. Pri enem bolniku, ki se je

zdravil z 8 mg zdravila KRYSTEXXA vsake 4 tedne, se je pojavila zapoznela preobčutljivostna

reakcija.

nima

ve

 

 

 

V kliničnih preskušanj h je elo 91 % bolnikov, ki je imelo reakcijo, povezano z infundiranjem,

raven sečne kisline v serumu nad 6 mg/dl (360 μmol/l) zaradi razvoja protiteles proti peglotikazi.

telesno m so od > 100 do ≤ 120 kg in 75 % bolnikov s telesno maso > 120 kg.

Reakcije,Zdravilopovezane z infundiranjem, so se pojavile pri večjem deležu bolnikov s telesno maso nad 100 kg. O nj h so poročali pri 54 % bolnikov s telesno maso od 70 do ≤ 100 kg, 70 % bolnikov s

Mnoge eakcije, povezane z infundiranjem, so izginile ob upočasnitvi ali prekinitvi infundiranja, pre en se je infundiranje ponovno začelo z manjšo hitrostjo. Druge so izginile po podpornem zdravljenju z i.v. tekočinami, dodatnimi glukokortikoidi ali antihistaminiki ali po prekinitvi infundiranja ter po uporabi adrenalina pri anafilaktičnih reakcijah.

V obdobju trženja zdravila so poročali o hudih anafilaktičnih reakcijah, vključno z izgubo zavesti, cirkulatornim kolapsom in srčnim zastojem, ki so zahtevale obisk bolnišničnega oddelka za nujno pomoč.

Napadi protina

Pogostnost napadov protina se lahko poveča po uvedbi zdravljenja z zdravilom KRYSTEXXA kljub profilaksi s kolhicinom ali nesteroidnimi antirevmatiki, vendar se njihova pogostnost in resnost zmanjšata po 3 mesecih zdravljenja z zdravilom KRYSTEXXA.

V kliničnih preskušanjih je imelo napade v prvih 3 mesecih 75 % bolnikov, zdravljenih z 8 mg zdravila KRYSTEXXA vsaka 2 tedna, v primerjavi s 54 % bolnikov, zdravljenih s placebom. V naslednjih 3 mesecih sta bila deleža napadov v istih skupinah 41 % oziroma 67 %, napadi protina pa so bili redki pri bolnikih, ki so eno leto prejemali 8 mg peglotikaze vsaka 2 tedna.

Imunogenost

V kliničnih preskušanjih so se protitelesa proti peglotikazi (IgM in IgG) razvila pri 89 % bolnikov, ki so prejemali 8 mg zdravila KRYSTEXXA vsaka 2 tedna, in pri 15 % bolnikov, ki so prejemali placebo. Protitelesa proti PEG so se prav tako razvila pri 41 % bolnikov, ki so prejemali 8 mg zdravila KRYSTEXXA vsaka 2 tedna.

Visoki titri protiteles proti peglotikazi so bili povezani z neuspelim vzdrževanjem normalne ravni sečne kisline (< 6 mg/dl).

Incidenca reakcij na infundiranje je bila prav tako večja pri bolnikih z velikimi titri p titeles proti peglotikazi: 46 % (18 od 39) v skupini, ki je zdravilo KRYSTEXXA prejemala vsaka 2 tedna, v primerjavi z 9 % (4 od 46) pri bolnikih z majhnimi titri protiteles ali brez protiteles.

promet

4.9Preveliko odmerjanje

za Med kliničnim razvojem niso poročali o nobenemdovoljenjaprimeru prevelikega odmerjanja zdravila KRYSTEXXA. Največji odmerek, ki je bil med kliničnimi študijami upor bljen kot enkratni

intravenski odmerek, je bil 12 mg. Poročilo iz obdobja po prihodu zdravila na trg je vsebovalo tudi primer uporabe vsebine 2 vial (16 mg) brez kakršnih koli než nih učinkov, povezanih z dajanjem zdravila KRYSTEXXA.

Priporoča se, da se pri bolnikih, pri katerih obstaja sum, da je prišlo do prevelikega odmerjanja, opravlja spremljanje in uvedejo splošni podporni ukrepi, saj ni posebnega antidota.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTIč

5.1Farmakodinamične lastnosti

nima

ve

Farmakoterapevtska skupina: zdr vila za zdravljenje protina, druga zdravila za zdravljenje protina, oznaka ATC: M04AX02

Peglotikaza je encim urikaze, konjugiran z mPEG pri povprečni stopnji substitucije 40,8 mola mPEG/molZdraviloproteina (10,2 mola mPEG/monomerne podenote zrelega homotetramernega proteina urikaze). Povprečna m lekulska masa peglotikaze je približno 545 kDa, od katere funkcionalna skupina prote nov predstavlja približno 137 kDa.

Mehanizem delovanja

Peglotikaza katalizira pretvorbo sečne kisline v inertni, izjemno vodotopen presnovek alantoin, pri čemer sta stranska produkta oksidacije vodikov peroksid in ogljikov dioksid. Alantoin se izloča skozi ledvice, kar zmanjša koncentracijo sečne kisline v serumu. To povzroči gradient koncentracije med sečno kislino v serumu in naloženem mononatrijevim uratom v tkivu/sklepih, kar vodi do migracije urata iz tkiva/sklepov in omogoči pretvorbo v alantoin.

Farmakodinamični učinki

V kliničnih preskušanjih so povprečne ravni sečne kisline v plazmi padle na 0,7 mg/dl približno 24 ur po prvem odmerku peglotikaze pri bolnikih, zdravljenih z 8 mg zdravila KRYSTEXXA vsaka 2 tedna, v primerjavi s povprečnimi ravnmi sečne kisline v serumu 8,2 mg/dl pri bolnikih, ki so prejemali placebo.

Raven sečne kisline v plazmi se je znižala z večanjem odmerka ali koncentracije peglotikaze. Stalno znižanje ravni sečne kisline v serumu pod koncentracijo topnosti 6 mg/dl so pri enkratnih odmerkih 8 in 12 mg opažali več kot 12 dni.

Klinična učinkovitost in varnost

Učinkovitost in varnost zdravila KRYSTEXXA so ocenili v dveh repliciranih ključnih preskušanjih 3. faze (GOUT 1 in GOUT 2), ki sta bili opravljeni pri 212 odraslih bolnikih s kroničnim protinom, neodzivnim na alopurinol.

Bolniki so billi v razmerju 2 : 2 : 1 naključno razporejeni v skupine, ki so 6 mesecev prejemale 8 mg vsaka 2 tedna ali vsake 4 tedne ali placebo. Ob izhodišču je bila povprečna raven sečne kisline v

serumu 9,8 mg/dl. Ob izhodišču je imelo 71 % bolnikov tofe. Povprečno število napadov protina na

bolnika je bilo 10 v prvih 18 mesecih pred vključitvijo v študijo.

promet

 

Primarni opazovani dogodek v obeh preskušanjih je bil delež bolnikov z odzivom, ki so dosegli raven sečne kisline v plazmi, manjšo od 0,36 mmol/l (6 mg/dl), vsaj 80 % časa med 3. in 6. mesecem.

Kot je prikazano v preglednici 2, se je odzval večji delež bolnikov, zdravljenih z 8 mg zdravila KRYSTEXXA vsaka 2 tedna, kot bolnikov, ki so prejemali placebo. Bolniki z odzivom so vrednosti sečne kisline v plazmi < 6 mg/dl vzdrževali v celotnem obdobju 6-mesečnega dr vljenja. Čeprav so

pri 4-tedenskem režimu pokazali učinkovitost za primarni opazovani dogodek, je bil ta režim povezan

s povečano pogostnostjo reakcij na infundiranje.

 

 

za

 

Preglednica 2: Raven sečne kisline v plazmi < 6 mg/dl vsaj 80 % časa med 3. in 6. mesecem

 

 

 

 

Števi o (%)

 

95-odstotni

 

 

 

 

 

preskušancev, ki so

 

Vrednost

Skupina zdravljenja

 

N

 

 

interval

 

 

izpolnili merila za

 

 

 

 

 

 

zaupanja1

p

 

 

 

 

odziv

 

 

 

GOUT3 1

 

 

 

 

 

 

 

 

peglotikaza 8 mg vsaka 2 tedna

 

 

(47%)

 

[32%, 61%]

<0.001

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

peglotikaza 8 mg vsake 4 tedne

 

 

8 (20%)

 

[7%, 32%]

0.044

 

 

č

 

 

 

 

 

 

placebo

 

 

(0%)

 

 

 

GOUT3 2

 

ve

 

 

 

 

 

 

peglotikaza 8 mg vsaka 2 tedna

 

 

(38%)

 

[23%, 53%]

<0.001

peglotikaza 8 mg vsake 4 tedne

 

 

(49%)

 

[34%, 64%]

<0.001

placebo

 

 

(0%)

 

 

 

1 95-odstotni interval zaupa ja za razlike v

deležu odziva med skupino s peglotikazo in skupino s placebom

 

2 Vrednost P z uporabo Fisherjevega natančnega testa za primerjavo skupine s peglotikazo in skupine s placebom

 

nima

 

GOUT = Gout Outc mes and Urate-lowering Therapy (Izidi glede protina in zdravljenje za zniževanje ravni urata)

Zdravilo

 

Učinkovitost zdravljenja proti tofom so ocenili s standardizirano digitalno fotografijo in analizo slik s pomočjo centra za osrednje analize (Central Reader), ki ni bil seznanjen z razporeditvijo zdravljenja. Kot je p ik z no v preglednici 3, je bil po 6. mesecih odstotek bolnikov, ki so dosegli popoln odziv gle e tofov (opredeljen kot 100-odstotna ozdravitev vsaj enega ciljnega tofa brez novih tofov ali napredovanja obstoječih tofov), 29,0 % pri bolnikih, zdravljenih z 8 mg peglotikaze vsaka 2 tedna, v primerjavi s 6,9 % bolnikov, zdravljenih s placebom, z izjemo bolnikov z manjkajočimi podatki, ki so se šteli kot neuspešni.

Preglednica 3: Splošna popolna ozdravitev tofa (združena analiza študij GOUT 1 in GOUT 2)

 

8 mg peglotikaze vsaka

 

 

Placebo

 

 

 

 

2 tedna

 

 

(N = 29)

 

 

 

 

(N = 62)

 

 

 

 

 

 

 

N1

 

Število

 

N1

 

Število

Vrednost

 

 

 

 

bolnikov s

 

 

 

bolnikov s

p3

 

 

 

 

popolno

 

 

 

popolno

 

 

Časovna točka

 

 

ozdravitvijo

 

 

 

ozdravitvijo

 

 

ocene

 

 

 

(%)2

 

 

 

(%)2

 

 

Teden 13

 

(16,1%)

 

 

0 (0,0%)

p0,05

 

Teden 19

 

(25,8%)

 

 

2 (6,9%)

p0,05

 

Teden 25

 

(29,0%)

 

 

2 (6,9%)

promet

 

 

 

p0,05

1 Število bolnikov z razpoložljivimi podatki

 

 

 

 

 

 

 

2 Bolniki z manjkajočimi podatki, ki so se šteli za neuspešne

 

 

 

 

 

3 Vrednosti p na podlagi Fisherjevega natančnega testa za primerjavo skupine s peglotikazo in skupine s placebom

Rezultat HAQ-PGA je bil pri bolnikih, zdravljenih z 8 mg peglotikaze vsaka 2 tedna, 42,4 b izhodišču in 27,1 po 25. tednu, pri skupini s placebom pa 51,6 oziroma 53,4 (p0,001).

Rezultat HAQ-DI je bil pri bolnikih, zdravljenih z 8 mg peglotikaze vsaka 2zatedn , 1,1 ob izhodišču in

0,84 po 25. tednu, pri skupini s placebom pa 1,2 oziroma 1,3 (p0,01). Re ultat za bolečine z uporabo vizualne analogne lestvice je bil pri bolnikih, zdravljenih z 8 mg peglotik ze vsaka 2 tedna, 44,2 ob

izhodišču in 28,4 po 25. tednu, pri skupini s placebom pa 53,9 oziroma 57,2 (p0,001).

Pri drugih sekundarnih opazovanih dogodkih so pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom KRYSTEXXA vsaka 2 tedna, opazili zmanjšanje števila občutljivih in otek ih sklepov v primerjavi z izhodiščem, medtem ko so bile pri bolnikih, ki so prejemali placeb , spremembe majhne.

Pediatrična populacija

Evropska agencija za zdravila je odstopila od obveze za predložitev rezultatov študij z zdravilom

KRYSTEXXA za eno ali več podskupin pediatrične populacije za zdravljenje in/ali preprečevanje

 

dovoljenja

hiperurikemije, povezane s sindromom tumorske lize (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji

glejte poglavje 4.2).

č

ve

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Zdravilo KRYSTEXXAnimase je dajalo z intravenskim infundiranjem s Tmax 2,25 h (razpon: 1,92–4,25 h za prvi odmerek). Obstajala je ožnost za nekaj kopičenja pri režimu odmerjanja zdravila

KRYSTEXXA 8 mg vsaka dva tedna zaradi dolgega razpolovnega časa peglotikaze (214 h; Zdravilorazpon: 123-444 h za k nčni razpolovni čas). Povprečni Cmax, izračunan ob zadnjem infundiranju, je bil 2,17 µg/ml (razp n: 1,25-4,77). Povprečna površina pod krivuljo za koncentracijo zdravila

KRYSTEXXA plazmi v primerjavi s časovno krivuljo v stanju dinamičnega ravnovesja (AUC0–t) je bila 445 h*µg/ml (razpon: 223–1040 h*µg/ml). Predklinične študije so pokazale, da se peglotikaza izloča p ek ledvic in z urinom. Pri skupini PEG je verjetno glavna pot izločanja z urinom.

Farmakokinetične analize v populaciji niso pokazale vpliva starosti, spola in telesne mase na farmakokinetiko peglotikaze. Protitelesa proti peglotikazi so bila povezana s povečanjem CL in Vc, kot se je določilo s prostorno analizo. Očistek pri odsotnosti povečanja protiteles proti peglotikazi je bil 0,0145 l/h z razponom 0,00904–0,0229, pri povečanju ravni protiteles proti peglotikazi pa 0,0193 l/h z razponom 0,00675–0,0340. Volumen porazdelitve pri odsotnosti povečanja protiteles

proti peglotikazi je bil 4,45 l z razponom 2,62–5,89, pri povečanju ravni protiteles proti peglotikazi pa 5,77 l z razponom 2,77–10,6.

Farmakokinetika 1. faze je pokazala sorazmernost znotraj razpona odmerka (0,5–8 mg), kar se kaže z vrednostmi Cmax. Zaradi variabilnosti vrednosti AUC niso opazili sorazmernosti AUC, kar je lahko posledica očistka protiteles pri nekaterih preskušancih.

Farmakakokinetična/farmakodinamična analiza je pokazala, da so bili večji odmerki povezani z nižjimi ravnmi sečne kisline in hitrejšim zniževanjem teh ravni v primerjavi z manjšimi odmerki. Protitelesa proti peglotikazi, povezana z očistkom peglotikaze, so povzročila majhno stimulacijo izločanja urata. Pri bolnikih, ki niso imeli protiteles proti peglotikazi, ki izločijo peglotikazo, se je pojavil pomemben učinek na stimulacijo izločanja urata. Telesna masa in izhodiščni očistek kreatinina nista imela pomembnega učinka na farmakodinamični odziv.

Posebne skupine bolnikov

Študij za preučevanje učinkov ledvične insuficience na farmakokinetiko peglotikaze niso izvedli. Skupno 32 % (27 od 85) bolnikov, zdravljenih z 8 mg zdravila KRYSTEXXA vsaka 2 tedna, je imelo očistek kreatinina ≤ 62,5 ml/min.

Uradnih študij za proučevanje učinkov jetrne okvare niso izvedli.

V kliničnih študijah je bilo 34 % (29 od 85) bolnikov, zdravljenih z 8 mg zdravila KRYSTEXXA vsaka 2 tedna, starih 65 let in več, 12 % (10 od 85) pa 75 let ali več. Med starejšimi in mlajšimi bolniki niso opazili splošnih razlik glede varnosti ali učinkovitosti, vendar ni mogoče izključiti večje občutljivosti pri nekaterih starejših posameznikih. Pri bolnikih, starih 65 let ali več, ni treba prilagoditi

Farmakokinetike zdravila KRYSTEXXA niso proučevali pri otrocih in mladostnikih.

odmerka.

za

promet

 

5.3Predklinični podatki o varnosti

V študijah toksičnosti z večkratnim odmerjanjem zdravila KRYSTEXXA pri podganah in psih so v različnih tkivih opazili vakuole, ki so vsebovale peglotikazo. Stopnja vakuolizacije in število prizadetih tkiv sta bila odvisna od uporabljenega odmerka peglotikaze in trajanja izpostavljenosti.

Morebitni klinični pomen teh ugotovitev trenutno ni znan, vendar so bili neželeni učinki povezani s

prisotnostjo vakuol.

 

 

Predkliničnih študij za ocenjevanje kancerogenega in mutagenega potenciala niso izvedli.

 

č

dovoljenja

V študiji na brejih podganah ni bilo dokazov o embriotoksičnosti ali teratogenosti pri 46-kratni

klinični izpostavljenosti (AUC). Učinkov na plodnost podganjih samic in samcev ni bilo. Trenutno

dinatrijev hidrogenfosfat dihidrat natrijev dihidrogenfosfat dihidrat natrijev klorid

potekajo prenatalne in postnat lne študije razvoja pri podganah ter študije embriofetalnega razvoja pri

kuncih.

 

ve

 

 

6.

FARMACEVTSKI PODATKI

 

 

nima

 

6.1

Seznam p m žnih snovi

 

6.2ZdraviloInkompatibilnosti

 

vo a za injekcije

Zdravilo se ne sme mešati z drugimi zdravili, razen s tistimi, ki so omenjena v poglavju 6.6.

6.3Rok uporabnosti

2 leti

Fizikalna in kemična stabilnost zdravila KRYSTEXXA, razredčenega v 250 ml natrijevega klorida 4,5 mg/ml (0,45 %) ali 9 mg/ml (0,9 %), je bila prikazana za 4 ure pri temperaturi od 2 °C do 8 °C in

Navodila za pripravo:
Velikost pakiranja: 1 viala

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdr vilom

za

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

2-mililitrska viala (steklo tipa I) z zamaškom iz bromobutilne gume, prevlečenim spromettefl n m, in aluminijastim tesnilom s polipropilensko zaporko, ki vsebuje 1 ml koncentrata za raztopino za
infundiranje.
Za pogoje shranjevanja po redčenju zdravila glejte poglavje 6.3.
pri sobni temperaturi (od 20 °C do 25 °C), če je bila raztopina pripravljena, kot je opisano v
poglavju 6.6. Z mikrobiološkega stališča je treba zdravilo porabiti takoj. Če se razredčena raztopina ne uporabi takoj, se lahko shrani v hladilniku (od 2 °C do 8 °C). Raztopino je treba uporabiti v 4 urah po redčenju (glejte poglavje 6.6).

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C do 8 °C). Ne zamrzujte. Ne pretresajte. Vialo shranjujte v zunanji škatli za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Vialo zdravila KRYSTEXXA je treba pred redčenjem in uporabo pregledati ter se prepričati, da v njej ni delcev in razbarvanja. Uporabiti se sme samo bistra do rahlo opalescentna brezbarvna raztopina brez vidnih delcev.

Pri pripravi infuzije je treba uporabiti aseptično tehniko. Viala se ne sme pretresti.

Iz viale je treba v sterilno injekcijsko brizgo izvleči 1 ml zdravila KRYSTEXXA.

1 ml zdravila KRYSTEXXA je treba injicirati v eno 250-mililitrsko vrečko raztopine natrijevega klorida 4,5 mg/ml (0,45 %) ali 9 mg/ml (0,9 %) za injiciranje ali infundiranje.

Infuzijsko vrečko z razredčeno raztopino zdravila KRYSTEXXA je treba večkrat nežno obrniti, da se zagotovi temeljito mešanje. Infuzijska vrečka, ki vsebuje razredčeno zdravilo KRYSTEXXA, se ne sme pretresti.

Pred uporabo je treba poč k ti, da zdravilo KRYSTEXXA doseže sobno temperaturo. Zdravilove dovoljenja

 

nima

KRYSTEXXA v viali

li v obliki intravenske infuzijske tekočine ne sme nikoli biti

izpostavljeno umetne

u segrevanju (npr. vroči vodi, mikrovalovni pečici).

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Zdravilo

 

 

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited

Commercial House, Millbank Business Park, Lower Lucan Road, Lucan, Co. Dublin

Irska

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/12/810/001

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 08/01/2013

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske http://www.ema.europa.eu.

 

 

čdovoljenja

 

nima

ve

Zdravilo

 

 

 

 

promet

agencije za zdravila

za

 

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept