Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opgenra (eptotermin alfa) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - M05BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ime zdravilaOpgenra
ATC kodaM05BC02
Substancaeptotermin alfa
ProizvajalecOlympus Biotech International Limited

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1. IME ZDRAVILA

Opgenra 3,3 mg prašek za suspenzijo za implantacijo

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena viala vsebuje 1 g praška s 3,3 mg eptotermina alfa.*

Po rekonstituciji zdravilo Opgenra vsebuje 1 mg/ml eptotermina alfa.

*Eptotermin alfa je humani rekombinantni osteogeni protein 1 (OP-1), pridobljen iz c lične linije jajčnikov kitajskega hrčka (Chinese Hamster Ovary – CHO).

prašek za suspenzijo za implantacijo

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

 

promet

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

za

dovoljenja

 

 

 

Prašek, ki vsebuje zdravilno učinkovino, je granularen in b l do umazano bel. Prašek, ki vsebuje karmelozo (karboksimetilcelulozo), je rumenkasto bel.

4. KLINIČNI PODATKI

č

4.1 Terapevtske indikacije

ve Zdravilo Opgenra je indicirano za posterolateralno lumbalno fuzijo vretenc pri odraslih bolnikih s

4.2 Odmerjanje in način uporabenima

To zdravilo lahko upor bljajo le ustrezno usposobljeni kirurgi.

Odmerjanje

spondilolistezo, pri katerih avtologni presadek ni bil uspešen ali pa je kontraindiciran. Zdravilo

Zdravilo Opgenra je namenjeno enkratni uporabi pri enem bolniku. Zdravljenje zahteva samo en kirurški poseg. Za fuzijo ene ravni lumbalnega predela hrbtenice se uporabi ena enota zdravila na vsaki strani hrbtenice. Največji odmerek pri človeku ne sme presegati 2 enot, saj učinkovitost in varnost spinalne fuzije pri večjih odmerkih nista bili ugotovljeni.

Pediatrična populacija

Zdravilo Opgenra je kontraindicirano pri otrocih (starih manj kot 12 let), mladostnikih (12–18 let) in osebah z nezrelim skeletom (glejte poglavje 4.3).

Ledvična/jetrna okvara

Pri uporabi zdravila Opgenra pri bolnikih z ledvično ali jetrno okvaro je potrebna previdnost (glejte poglavje 4.4).

Način uporabe

Za intraosalno uporabo.

Rekonstituirano zdravilo se kirurško nanese neposredno v lumbalni predel hrbtenice po kirurški pripravi mesta. Nato se okrog implantiranega materiala zaprejo obkostna mehka tkiva.

Navodila za rekonstitucijo zdravila pred uporabo so v poglavju 6.6.

4.3 Kontraindikacije

Zdravilo Opgenra se ne sme uporabljati pri bolnikih:

s preobčutljivostjo na zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju

 

6.1;

z znano avtoimunsko boleznijo, vključno s Crohnovo boleznijo, revmatoidnim artritisom,

 

sistemskim eritematoznim lupusom, Sjögrenovim sindromom in

 

dermatomiozitisom/polimiozitisom;

z znano aktivno okužbo mesta spinalne fuzije ali ponavljajočimi se prometokužba i v anamnezi;

z neustrezno pokritostjo s kožo ali vaskularizacijo mesta spinalne fuzije;

ki so v preteklosti bili izpostavljeni kakršnemukoli zdravilu, ki vsebuje proteine za morfogenezo kosti;

ki imajo aktivno maligno tvorbo ali ki se zdravijo zaradi malignih tvorb;

ki potrebujejo artrodezo zaradi presnovne bolezni kosti ali tumorja.

Zdravilo Opgenra je kontraindicirano pri otrocih starih od 0 do 12 let, mladostnikih starih od 12 do

18 let in osebah z nezrelim skeletom.

 

 

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

 

 

dovoljenja

Uporaba zdravila Opgenra ne zagotavlja fuzij , zato bodo morda potrebne dodatne operacije.

 

č

 

Zadrževanje implantata

ve

 

 

 

Snovi, ki se odstranijo z mesta fuz je, lahko povzročijo ektopično okostenitev v obkostnih tkivih z

morebitnimi zapleti. Zato se sme zdravilo Opgenra uporabljati le na mestu fuzije pod ustreznim

 

nima

nadzorom in skrajno previdno. Zlasti morate preprečiti iztekanje zdravila Opgenra zaradi izpiranja,

Zdravilo

 

nepravilnega zaprtja obkostnih tkiv ali neustrezne preprečitve krvavitve. Preiskava CT je pokazala, da se lahko po kirurškem posegu pojavi pomemben medialen premik zdravila Opgenra, kar lahko povzroči medialno fo macijo kosti. To je treba upoštevati pri sledenju bolnikov s CT ali rentgenografijo.

Imunski odziv

V klinični študiji so protitelesa proti eptoterminu alfa določili pri 194 od 207 (94 %) bolnikov, zdravljenih s tem zdravilom, in pri 18 od 86 (21 %) bolnikov, zdravljenih z avtolognim presadkom kosti (kontrolna skupina). V preskusni skupini so nevtralizirajoča protitelesa nastala pri 26 % bolnikov, v kontrolni skupini pa pri 1 % bolnikov. Največji odziv protiteles so opazili 3 mesece po zdravljenju. Dve leti po zdravljenju bolnikov z nevtralizirajočimi protitelesi ni bilo. Klinični pomen teh protiteles ni znan. Rezultati te klinične študije kažejo, da ni povezave med nevtralizirajočimi protitelesi in pojavom neželenih učinkov, povezanih z imunskim sistemom. Kadar obstaja sum, da gre za neželene učinke imunskega izvora, vključno s primeri, ko to zdravilo ne učinkuje, morate pretehtati možnost imunskega odziva na eptotermin alfa in opraviti ustrezne validirane preskuse prisotnosti protiteles v serumu.

Zdravilo Opgenra je namenjeno enkratni uporabi pri enem bolniku. Ponavljajoča se uporaba tega zdravila ni priporočljiva. Študije s protitelesi proti OP-1 so pokazale neko navzkrižno reaktivnost s

sorodnimi proteini za morfogenezo kosti, BMP-5 in BMP-6. Protitelesa proti OP-1 lahko in vitro nevtralizirajo biološko aktivnost vsaj beljakovine BMP-6, zato lahko ob ponovni uporabi zdravila Opgenra obstaja tveganje za razvoj avtoimunosti za endogene beljakovine BMP.

Ledvična in jetrna okvara

Izkušnje pri uporabi tega zdravila pri bolnikih z ledvično ali jetrno okvaro so omejene, zato se pri uporabi pri teh bolnikih svetuje previdnost.

Uporaba na cervikalni hrbtenici

Kliničnih študij učinkovitosti in varnosti tega zdravila pri kirurških posegih na cervikalni hrbtenici niso opravili, zato uporaba zunaj lumbalnega območja hrbtenice ni priporočena.

Uporaba s kostnimi polnili

Sočasna uporaba zdravila Opgenra in sintetičnih kostnih polnil ni priporočena (glejte poglavje 4.5).

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

nosečnostjo sme upo bljati samo, kadar morebitne koristi prevladajo nad morebitnim tveganjem za plod (glej poglavji 5.3).

Študij medsebojnega delovanja niso izvedli.

promet

 

 

Podatki iz postmarketinškega nadzora kažejo, da uporaba tega zdravila v kombinaciji s sintetičnim

kostnim polnilom lahko poveča pogostnost lokalnih vnetij, okužb in zaobčasno premikanja vsajenega

materiala (glejte poglavje 4.4).

 

 

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

 

 

Ženske v rodni dobi

 

 

Ženskam v rodni dobi je treba svetovati, da vsaj dovoljenjaše 2 leti po zdravljenju uporabljajo učinkovito

 

č

 

kontracepcijo. Ženske v rodni dobi morajo pr d zdravljenjem z zdravilom Opgenra obvestiti zdravnika

o možni zanositvi.

ve

 

 

 

Nosečnost

 

 

Opravili so študije na živalih, kinimaso pokazale, da učinkov protiteles proti OP-1 na razvoj zarodka in

ploda ni mogoče izključ ti (glejte poglavje 5.3). Zaradi neznanega tveganja za plod, povezanega z

morebitnim nastankom ne tralizirajočih protiteles proti beljakovini OP-1, se to zdravilo med

Zdravilo

 

 

Dojenje

V študijah na živalih so pokazali, da se protitelesa razreda IgG proti OP-1 izločajo v mleko. Pri človeku se protitelesa IgG izločajo v mleko, morebitno tveganje za dojenčka pa je neznano, zato ženske med zdravljenjem z zdravilom Opgenra ne smejo dojiti (glejte poglavje 5.3). To zdravilo se pri nosečih ženskah lahko uporablja le, če se zdravnik odloči, da koristi prevladajo nad tveganjem. Po zdravljenju je priporočeno dojenje prekiniti.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo Opgenra nima znanih farmakoloških učinkov na nevromotorično koordinacijo ali zmogljivost, zato ni verjetno, da bo spremenilo obstoječo sposobnost za vožnjo ali upravljanje s stroji.

4.8 Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Zdravilo Opgenra se vsadi med invazivnim kirurškim posegom, ki se opravlja pod splošno anestezijo. Neželeni učinki, ki so jih opazili med kliničnimi študijami po takšnih kirurških posegih, ki niso bile vzročno-posledično povezane z vsajenimi materiali, so vključevale površinske okužbe rane, odprtje rane, osteomielitis, zaplete pri mehanski opori, nastanek hematoma, navzejo, bruhanje, zvišano telesno temperaturo in bolečino. Pogostnost in resnost neželenih učinkov po kirurškem posegu sta bili pri obeh preskusnih in kontrolnih skupinah podobni. Vzorec nepovezanih pooperacijskih neželenih učinkov se je razlikoval glede na stopnjo kirurške travme, zaplete pri postopku in zdravje bolnika pred kirurškim posegom.

Preglednica z neželenimi učinki

O naslednjih neželenih učinkih po poročali kot o učinkih, ki bi lahko bili vzročno-posledično povezani z uporabo zdravila Opgenra. Pogostnost neželenih učinkov, navedenih v preglednici spodaj, je razvrščena na naslednji način:

zelo pogosti (≥ 1/10); pogosti (≥ 1/100, < 1/10); občasni (≥ 1/1000, < 1/100); redki (≥ 1/10.000, < 1/1000); zelo redki (< 1/10.000), neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Infekcijske in

 

Pogosti: pooperacijske okužbe.

promet

parazitske bolezni

 

 

 

 

 

Splošne težave in

Občasni: lokalizirano otekanje

 

spremembe na mestu

Neznana: zapleti na mestu implantaci e (npr.zaabsces, induracija na mestu

aplikacije

 

implantacije, bolečina, edem, pireksi a)

 

Bolezni imunskega

Neznana: preobčutljivost, urtikari a

 

sistema

 

 

 

 

 

 

 

Poškodbe, zastrupitve

Pogosti: odprtje rane, sekrecija, psevdoartroza

 

in zapleti pri posegih

Občasni: premikanje zdravila, kadar se meša s sintetičnim kostnim

 

 

polnilom, serom

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neznana: zapleti po posegu (npr. izcedek po posegu, oteklost, drugi zapleti

 

 

z rano)

 

č

 

 

 

 

 

 

 

Bolezni mišično-

Pogosti: povečana tvorba kosti (heterotopična tvorba kosti)

skeletnega sistema in

 

 

ve

 

 

Neznana: osteoliza

 

 

vezivnega tkiva

 

 

 

 

 

 

Bolezni kože in

Pogosti: eritem

 

 

 

podkožja

 

 

nima

 

 

 

 

Že obstoječe bolezni

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

V populaciji bolnikov, ki so sodelovali v študiji, so se pri nekaterih bolnikih s pogostimi obstoječimi sočasnimi boleznimi (npr. kardiovaskularnimi, respiratornimi ali genitourinarnimi boleznimi in neoplazmami) pojavile eksacerbacije obstoječe bolezni v dolgotrajnem (triletnem) obdobju sledenja. Bolnike z znano boleznijo srca v anamnezi ali pogostimi okužbami je treba identificirati in jih po kirurškem posegu pozorneje opazovati.

Medsebojno delovanje s kostnimi polnili

Podatki iz nadzora v obdobju trženja vključujejo poročila, da lahko uporaba zdravila v kombinaciji s sintetičnim kostnim polnilom privede do povečanja lokalnega vnetja, okužbe in občasno premika vsajenega materiala.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih

delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V

4.9 Preveliko odmerjanje

Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: zdravila za bolezni kosti, proteini za morfogenezo kosti, oznaka ATC: M05BC02

Zdravilo Opgenra je osteoinduktivno in osteokonduktivno zdravilo.

Zdravilna učinkovina, eptotermin alfa, spodbuja nastanek kosti z indukcijo celične dif renciacije mezenhimskih celic, ki se na mesto vsadka preselijo iz kostnega mozga, periosta in išic. Ko se zdravilna učinkovina veže na površino celic, sproži niz celičnih dogodkov, ki p ipeljejo do nastanka

hondroblastov in osteoblastov, ki imajo ključno vlogo pri procesu tvorbe kosti. Kolagenski matriks je

netopen in je sestavljen iz delcev, velikih 75–425 µm. To je ustrezen, biološkoprometrazgradljiv nosilec za

proliferacijo celic, odvisno od sidranja, in proces diferenciacije, ki ga sproža zdravilna učinkovina.

dovoljenja

 

Zaradi karmeloze postane zdravilo podobno kitu, kar omogoči l žje oblikovanjeza

in nanos na obe strani

hrbtenice. Celični dogodki, ki jih sproža zdravilna učinkovi a, potekajo znotraj matriksa zdravila. Matriks ima tudi osteokonduktivne lastnosti in omogoča vrašča je kosti iz zdrave kosti v okolici v območje poškodbe.

Ključna študija pri 295 bolnikih je vključila neistrumentalno postero-lateralno lumbalno fuzijo pri 208

bolnikih, ki so se zdravili z zdravilo Opgenra. č

5.2 Farmakokinetične lastnosti

ve

nima

Podatkov o farmakokinetiki zdravilne učinkovine pri človeku ni. Vendar rezultati iz študij

implantacije pri živalih kažejo, da se zdravilna učinkovina eptotermin alfa sprošča iz mesta vsaditve več tednov in da koncentracija v periferni krvi nikoli ne preseže 3 % skupne vsajene količine.

5.3 PredkliničniZdravilopodatki varnosti

Opravljene so bile študije enkratnih in večkratnih odmerkov na nizu živalskih modelov (podganah in primatih). Rezultati so pokazali, da po uporabi in v obdobju opazovanja ni nepričakovanih sistemskih toksičnih učinkov.

Pri dveletni raziskavi podkožnega vsadka pri podganah so po pričakovanjih opazili nastanek heterotopičnih kosti. S prisotnostjo heterotopične kosti je bil povezan nastanek sarkoma. Ta učinek, imenovan karcinogenost trdnih snovi, so pogosto opazili pri podganah, ki so jim podkožno vsadili trdne snovi (plastične ali kovinske).

Pri človeku se po nezgodni ali kirurški travmi skeleta pogosto pojavlja heterotopična okostenitev. To so opazili po uporabi (glejte poglavje 4.8). Vendar ni dokazov, da je heterotopična okostenitev povezana z razvojem sarkoma pri človeku.

Učinek protiteles proti OP-1 na celjenje kosti so raziskovali pri psih, po dveh okvarah dolgih kosti, zdravljenih z večkratnimi vsaditvami. Rezultati radioloških in histoloških preiskav v tej študiji so pokazali celjenje kosti pri začetni in ponavljajoči se izpostavitvi pri isti živali. Po obeh izpostavitvah so opazili protitelesa proti OP-1 in govejemu kostnemu kolagenu vrste 1. Ni presenetljivo, da je

koncentracija protiteles bila največja po drugi izpostavitvi. V obdobju sledenja so se ravni protiteles zmanjšale na izhodiščno vrednost.

Na kunčjih modelih so opravili nadzorovane študije učinkov izpostavljenosti eptoterminu alfa na pre- in postnatalni razvoj. Eptotermin alfa v Freundovem adjuvansu so najprej dali subkutano. Obnovitvene odmerke so dali po 14 in 28 dneh. Ob rednih presledkih so odvzeli vzorce krvi in mleka in jih analizirali z encimskim imunskim testom (ELISA) trdne faze. V serumu vseh izpostavljenih živali so našli zaznavne ravni protiteles IgG in IgM proti eptoterminu alfa. Ravni protiteles proti eptoterminu alfa, ki so jih našli tudi v serumu iz zbrane fetalne krvi in krvi popkovnice, so ustrezale ravnem v krvi matere. Med nosečnostjo in dojenjem so protitelesa odkrili pri odraslih živalih in potomcih. Pomembno visoke titre protiteles IgG proti OP-1 so odkrivali v mleku skozi ves čas študije postnatalne faze do 28. dne laktacije (glejte poglavje 4.6).

Pri potomcih skupine, ki je bila imunizirana proti OP-1, so opazili statistično pomembno povečanje fetalnih deformacij (neporavnanost sterneber). Vendar je bila stopnja deformacij podobna kot pri kontrolah iz preteklih preskusov. V drugi študiji so opazili razliko pri pridobivanju telesne mase pri

imuniziranih odraslih samicah med 14. in 21. dnem laktacije v primerjavi z živalmi iz kontrolne skupine. V obdobju opazovanja je bila telesna masa potomcev v skupini, ki je prej la zdravljenje, manjša kot pri kontrolni skupini. Klinični pomen teh ugotovitev za uporabo končnega zdravila pri človeku ni gotov (glejte poglavje 4.6).

Zdravila ne smemo mešati z drugimi zdra ili, razen s tistimi, ki so omenjena v poglavju 6.6.

6.

FARMACEVTSKI PODATKI

 

 

za

promet

 

dovoljenja

 

6.1

Seznam pomožnih snovi

 

 

 

 

 

goveji kolagen

 

 

 

karmeloza

 

 

 

6.2

Inkompatibilnosti

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročali so o mogočih interakcijah z zdravilom Calstrux, kostnim polnilom (glejte poglavje 4.5).

 

 

ve

 

 

 

6.3

Rok uporabnosti

nima

3 leta

 

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

RekonstituiranoZdravilozdra ilo je treba uporabiti takoj.

Shranjujte v hladilniku (2 °C–8 °C).

Pretisne omote shranjujte v zunanji ovojnini.

Za pogoje shranjevanja po rekonstituciji glejte poglavje 6.3.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Ena enota zdravila Opgenra je pakirana v dve viali iz stekla vrste I, zaprti z zamaškom iz butilne gume in aluminijasto zaporko.

Viali sta sterilno pakirani v posamezna pretisna omota in pakirani skupaj v zunanji pladenj ter škatlo.

Ena viala, ki vsebuje 1 g praška (3,3 mg eptotermina alfa); ena viala, ki vsebuje 230 mg karmeloznega praška.

Velikosti pakiranj:

-pakiranje z eno enoto vsebuje 1 vialo z 1 g praška (3,3 mg eptotermina alfa) in 1 vialo z 230 mg karmeloznega praška

-pakiranje z dvema enotama vsebuje 2 x 1 vialo z 1 g praška (3,3 mg eptotermina alfa) in 2 x 1 vialo z 230 mg karmeloznega praška

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Vsaka enota zdravila Opgenra je sestavljena iz dveh vial s praškom, ki se najprej zmeša in se pred uporabo rekonstituira z 2,5 ml 0,9-odstotne raztopine natrijevega klorida (9 mg/ml) za injiciranje. Zdravilo Opgenra morate porabiti takoj, ko ga pripravite.

1.Viali s sterilno tehniko vzemite iz ovojnine.

2.Odprite plastična pokrova in z vial odstranite zaporki.

 

 

 

promet

 

Z zaporkami ravnajte previdno. Robovi zapork so ostri in lahko zarežejo ali poškodujejo

 

rokavice.

 

 

3.

S palcem dvignite robova zamaškov. Ko sprostite vakuum, odstranite zamaška z vial. Viali pri

 

čdovoljenja

za

 

 

tem držite pokonci, da preprečite izgubo vsebine.

 

 

Ne vstavljajte igel skozi zamaška. Če zamaška prebod te z iglo, lahko delci njegovega materiala

 

kontaminirajo zdravilo.

 

 

4.

Vsebino vial z eptoterminom alfa in karmel zo prenesite v sterilno posodo. Pri prenosu vsebine

 

ne udarjajte (niti šibko) po dnu viale, da ne poči.

 

 

5.

ve

 

 

S sterilno brizgo počasi in previdno dodajte 2,5 ml sterilne 0,9-odstotne (v/v) raztopine

 

natrijevega klorida (9 mg/ml) v sterilno posodo.

 

 

6.

Nežno premešajte vsebino posode s sterilno spatulo, da pospešite mešanje.

7.

Zdravilo za drugo stran hrbtenicenima pripravite po istem postopku. Zdravilo uporabite takoj po

 

Zdravilo

 

 

 

rekonstituciji.

 

 

8.

S kosti odst nite tkivo in jo oluščite, tako da bo rekonstituirano zdravilo v neposrednem stiku z

 

viabilnim tkivom.

 

 

9.Poskrbite za ustrezno hemostazo in tako zagotovite, da material ostane na mestu kirurškega posega. Pred vsaditvijo zdravila po potrebi izperite mesto kirurškega posega. Če je mogoče, končajte kirurške posege na tem mestu pred vsaditvijo zdravila.

10.Rekonstituirano zdravilo odstranite iz sterilne posode s sterilnim instrumentom, na primer spatulo ali kireto. Izdelek mora biti gnetljiv, enakomeren in podoben kitu.

11.Zdravilo previdno nanesite na pripravljeni mesti na obeh straneh hrbtenice, pri čemer premostite dorzalni površini sosednjih transverzalnih izrastkih.

12.Mehka tkiva v okolici mesta, kjer je vsajeno zdravilo, zašijte z materialom po izbiri. Zaprtje teh tkiv je pomembno za zadrževanje vsadka v območju fuzije in njegovo vzdrževanje.

13.Drenažne cevke ne postavljajte neposredno v mesto vsaditve ali fuzije. Če je mogoče, jo postavite subkutano.

14.Ko so mehka tkiva v okolici vsadka zaprta, jih po potrebi izperite, da odstranite delce zdravila, ki so se morda nabrali med zapiranjem mehkega tkiva.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Olympus Biotech International Limited

 

Block 2, International Science Centre

 

National Technology Park

 

Castletroy

 

Limerick

 

Irska

 

tel.: +353 61 585100

 

faks: +353 61 585151

 

medicalinfo@olympusbiotech.com

 

8. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET prometZ ZDRAVILOM

EU/1/08/489/001

za

EU/1/08/489/002

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 19. februar 2009

č

 

Datum podaljšanja dovoljenja za prom t: 19. februar 2014

 

ve

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilunimaso objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila

http://www.ema.europa.eu.

 

Zdravilo

 

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept