Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Osigraft (eptotermin alfa) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - M05BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ime zdravilaOsigraft
ATC kodaM05BC02
Substancaeptotermin alfa
ProizvajalecOlympus Biotech International Limited

1.IME ZDRAVILA

Osigraft 3,3 mg prašek za suspenzijo za implantacijo

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena viala vsebuje 3,3 mg eptotermina alfa*

* Pridobljen iz celic jajčnikov kitajskega hrčka (CHO - Chinese Hamster Ovary) s tehnologijo rekombinantne DNA

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

 

promet

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

prašek za suspenzijo za implantacijo

za

bel ali belkast zrnast prašek

 

4.

KLINIČNI PODATKI

 

 

 

4.1

Terapevtske indikacije

 

 

Zdravljenje nezaraslega zloma golenice, ki traja vsaj 9 mesecev, po telesni poškodbi, pri bolnikih z zrelim okostjem, v primerih, ko predhodno zdravljenje z a tolognim presadkom ni uspelo ali avtologno presajanje ni izvedljivo.

dovoljenja

4.2Odmerjanje in način uporabe

 

 

č

Odmerjanje

 

ve

 

 

Zdravilo Osigraft lahko uporabljajo le ustrezno usposobljeni kirurgi.

 

nima

 

Priporočeni odmerek je enkratna upor ba pri odraslih. Morda bo potrebna več kot ena 1-g viala zdravila Osigraft, odvisno od vel kosti poškodbe kosti. Priporočeni največji odmerek ne sme presegati 2 vial, ker učinkovitost zdravlje ja ezraslih zlomov, za katere so potrebni višji odmerki, ni bila potrjena.

PediatričnaZdravilopopulacija

Zdravilo Osigraft je k ntraindicirano pri otrocih in mladostnikih (pod osemnajst let starosti) in pri skeletno nezrel h osebah (glejte poglavje 4.3).

Način upo be

Za int aosno uporabo.

Rekonstituirano zdravilo se uporablja z neposrednim kirurškim nanosom na nezaraslo mesto v stiku s pripravljeno površino kosti. Nato se okrog vsadka zaprejo obkostna mehka tkiva. Izkušnje iz nadzorovanih kliničnih preskušanj so omejene na stabilizacijo zloma z intramedularno učvrstitvijo z vijaki.

1.Z uporabo sterilne tehnike vzemite vialo iz ovojnine.

2.Odprite plastični pokrov in z viale odstranite zaporko.

Z zaporko ravnajte previdno. Robovi zaporke so ostri in lahko zarežejo ali poškodujejo rokavice.

3.S palcem dvignite rob zamaška. Ko sprostite vakum, odstranite zamašek viale. Vialo pri tem držite pokonci, da bi preprečili izgubo praška.

Ne vstavljajte igle skozi zamašek. Če zamašek prebodete z iglo, lahko delci njegovega materiala kontaminirajo prašek.

4.Za navodila o rekonstituiranju zdravila pred uporabo glejte poglavje 6.6.

5.Odstranite fibrozno, nekrotično ali sklerotično tkivo in ustrezno oluščite kostne drobce tako, da je rekonstituirano zdravilo Osigraft v neposrednem stiku s krvavečo kostjo in živim kostnim tkivom.

6.Poskrbite za ustrezno preprečitev krvavenja in tako zagotovite, da se vsajenaprometsnov ne odstrani z mesta kirurškega posega. Pred vsaditvijo zdravila Osigraft po potrebi izperite mesto vsaditve. Če je možno, končajte kirurške posege na tem mestu pred vsaditvijo zdravila.

7.Nanesite rekonstituirano zdravilo na pripravljeno mesto v kosti s sterilnim instrument m, na primer spatulo ali žličko. Količina zdravila Osigraft mora približno ustrezati velikosti oškodbe kosti.

8.Mesta vsaditve ne sesajte ali izpirajte neposredno, ker lahko odstranite delce zdravila Osigraft. Če je potrebno, odvečno tekočino odstranite s sesanjem ob mestu vsaditve ali s sterilno gobico previdno popivnajte območje vsaditve.

9.Mehka tkiva v okolici poškodbe, ki vsebujejo zdravilo, zašijte z materialom po izbiri. Zaprtje teh tkiv je pomembno, da se implantat zadrži v območ u poškodbe kosti.

10.Ko zaprete mehka tkiva v okolici poškodbe kosti, jih po potrebi izperite in odstranite ostanke zdravila, ki so bili med zapiranjem morda odstranjeni.

11.Drenažne cevke ne postavljajte neposre no v mesto implantacije. Če je potrebno, jo postavite pod

kožo.zadovoljenja

4.3 Kontraindikacije

č

ve

nima

Osigraft ne smete uporabljati pri bolnikih, ki:

imajo znano preobčutlj vost za zdravilno učinkovino ali kolagen;

so skeletno nezreli;

imajo ktivno okužbo na mestu nezaraslega zloma ali aktivno sistemsko okužbo;

imajoZdraviloznano avt munsko bolezen, vključno z revmatoidnim artritisom, sistemskim lupusom eritematozusom, sklerodermo, Sjögrenovim sindromom in dermatomiositisom/polimiositisom;

imajo neustrezno pokritost s kožo ali neustrezno prekrvavljenost na mestu nezaraslega zloma; imajo vretenčne zlome ;

imajo nezarasel zlom, ki je posledica patoloških zlomov, presnovnih bolezni kosti ali tumorjev;

imajo kakršenkoli tumor v bližini mesta nezraslega zloma;

prejemajo kemo-, radio- ali imuno-supresivno terapijo.

Zdravilo Osigraft je kontraindicirano pri otrocih in mladostnikih (pod osemnajst let starosti) in pri skeletno nezrelih osebah (glejte poglavje 4.2).

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Previdnostni ukrepi

Osigraft ne ponuja nikakršne biomehanske opore. Če je potrebna mehanska stabilizacija, ga morate uporabljati z notranjo ali zunanjo učvrstitvijo. Zunanja učvrstitev morda ne bo ponujala zadostne imobilizacije. Premikanje na mestu nezaraslega zloma lahko prekine proces zdravljenja. Izkušnje iz nadzorovanih kliničnih raziskav so omejene na stabilizacijo nezaraslega zloma golenice s sočasno intramedularno učvrstitvijo z vijaki. V večini primerov so uporabili intramedularne palice na zaklep.

Uporaba zdravila Osigrafta ne zagotavlja okrevanja, zato bo morda potreben dodatni kirurški poseg.

Vsajena snov, ki se odstrani z mesta nezaraslega sklepa, lahko povzroči ektopično okostenitev z morebitnimi zapleti v obkostnih tkivih. Torej smete zdravilo Osigraft uporabljati le na mestu poškodbe pod ustreznim nadzorom in skrajno previdno. Posebno morate biti previdni, da preprečite iztekanje zdravila Osigraft zaradi izpiranja rane, nepravilnega zaprtja obkostnih tkiv ali neust ezne preprečitve krvavitve.

Protitelesa

promet

 

V študiji nezraslih zlomov golenice so po uporabi eptotermina alfa pri 66 % bolnikov odkrili

protitelesa proti beljakovini OP-1. Analiza je pokazala, da 9 % teh protiteles ima zmožnost

nevtralizacije. Pri kliničnih raziskavah niso opazili povezave s kliničnim izidomzaali neželenimi učinki.

V primerih, kjer sumite na neželene učinke imunskega izvora, vkl učno s primeri, ko zdravilo Osigraft

ne učinkuje, morate pretehtati možnost imunskega odziva na zdravilo in opraviti ustrezne teste za prisotnost protiteles v serumu.

Ponovna uporaba

Ponavna uporaba zdravila se ne priporoča. Študije s protitelesi proti OP-1 so pokazale določeno

navzkrižno reaktivnost s sorodnimi beljakovinami BMP, BMP-5 in BMP-6. Protitelesa proti OP-1

dovoljenja

lahko in vitro nevtralizirajo biološko aktivnost vsaj beljakovine BMP-6. Zato ob ponovni uporabi

 

č

eptotermina alfa obstaja tveganje za nastanek avtoimunosti proti endogenim beljakovinam BMP.

Interakcija z drugimi zdravili

ve

 

Uporaba zdravila Osigraft skupaj s sintetičnim polnilom za kosti lahko poveča tveganje za lokalna vnetja, okužbe in občasnonimapremik nje vsajenega materiala, zato ni priporočena (glejte poglavje 4.5).

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Pri ključnih kliničnih preskušanjih, ki podpirajo odobritev zdravila Osigraft, niso uporabili sintetičnih Zdravilopolnil za kosti. P datki po prihodu zdravila na trg kažejo, da uporaba zdravila v kombinaciji s sintetičnim po n m za kosti lahko poveča pogostnost lokalnih vnetij, okužb in občasno premikanja

vsajenega mater ala in zato ni priporočena.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Ženske v rodni dobi

Ženske v rodni dobi morajo pred zdravljenjem z zdravilom obvestiti zdravnika o možni zanositvi.

Kontracepcija pri moških in ženskah

Ženskam v rodni dobi je treba svetovati, da vsaj še 12 mesecev po zdravljenju uporabljajo učinkovito kontracepcijo.

Nosečnost

Opravili so študije na živalih, ki so pokazale, da ni mogoče izključiti učinkov protiteles proti OP-1 na razvoj zarodka in ploda (glejte poglavje 5.3). Zaradi neznanega tveganja za plod, povezanega z morebitnim nastankom nevtralizirajočih protiteles proti beljakovini OP-1, se sme zdravilo Osigraft

Podatek ni potreben.
Plodnost
Ni dokazov, da bi eptotermin alfa vplival na plodnost.

med nosečnostjo uporabljati samo, kadar morebitne koristi prevladajo nad morebitnim tveganjem za plod (glejte poglavji 4.4 in 5.3).

Dojenje

V študijah na živalih so pokazali, da se protitelesa razreda IgG proti OP-1 izločajo v mleko. Pri človeku se protitelesa IgG izločajo v mleko, morebitno tveganje za dojenčka pa je neznano, zato ženske med zdravljenjem z zdravilom Osigfraft ne smejo dojiti (glejte poglavje 5.3). Z zdravilom Osigraft se lahko doječe ženske zdravi le, če se zdravnik odloči, da potencialne koristi prevladajo nad možnim tveganjem. Po vsaditvi je priporočeno dojenje prekiniti.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

promet

4.8 Neželeni učinki

z občutno manjšo pogostnostjo kot je bila opažena v kliničnih preskuš n ih.zaNekateri bolniki, ki so jih zdravili s tem zdravilom, so poročali tudi o različnih neželenih učinkih, povezanih z nedavno ortopedsko operacijo.

Spodnja tabela neželenih učinkov je bila sestavljena iz neželenih učinkov, ki so jih opazili in zabeležili

med kliničnimi preskušanji. Podoben vzorec neželenih učinkov so zabeležili pri spontanem poročanju dovoljenja

Za razvrščanje neželenih učinkov po pogostnosti pojavljan a se uporabljajo naslednje kategorije: zelo pogosti (≥1/10); pogosti (≥1/100 do <1/10); občasni (≥1/1,000 do <1/100); redki (≥1/10,000 do <1/1,000); in zelo redki (<1/10,000), ter neznana pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Organski sistem

 

č

Neželeni učinki

 

 

pogosti

Bolezni mišično-skeletnega sistema in zivnega

Povečana tvorba kosti

tkiva

 

 

(Heterotopic ossification / Myositis ossificans)

Preiskave

 

ve

Pozitivni test na protitelesa

 

 

(Nastajanje protiteles)

 

 

 

Poškodbe in zastrupitve n zapleti pri posegih

Postoperativni eritem na mestu rane

 

 

 

(Eritem)

 

nima

 

Občutljivost po posegu

 

 

(Občutljivost)

 

 

 

Zatekanje po posegu

 

 

 

(Zatekanje)

4.9 P eveliko odmerjanje

 

 

Zdravilo

 

 

 

Ni poročil o primerov prevelikega odmerjanja.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: zdravila za zdravljenje bolezni kosti, proteini za morfogenezo kosti, Oznaka ATC: M05BC02

Zdravilo Osigraft je osteoinduktivno in osteokonduktivno zdravilo.

Mehanizem delovanja

Učinkovina, eptotermin alfa, sproži tvorbo kosti z indukcijo diferenciacije mezenhimskih celic, ki se iz kostnega mozga, pokostnice in mišic preselijo na mesto vsadka. Ko se veže na površino celic, učinkovina sproži niz celičnih dogodkov, ki pripeljejo do nastanka hondroblastov in osteoblastov, ki imajo ključno vlogo pri procesu tvorbe kosti. Kolagenski matriks je netopen in je sestavljen iz delcev, velikih 75-425 µm. To je ustrezen, biološko razgradljiv nosilec za proliferacijo celic, odvisno od sidranja, in proces diferenciacije, ki ga sproža učinkovina. Celični dogodki, ki jih sproža učinkovina, potekajo znotraj kolagenskega matriksa. Matriks ima tudi osteokonduktivne lastnosti in omogoča vraščanje kosti iz zdrave kosti v okolici v območje poškodbe.

Farmakodinamični učinki

Novonastala kost je mehansko in radiografsko primerljiva z normalno kostjo. Nova kost se preoblikuje promet

po naravni poti, nastanejo skorje in elementi kostnega mozga. Vendar uporaba Osigrafta ne zago avlja okrevanja, zato bodo morda potrebne dodatne operacije.

Klinična učinkovitost in varnost

V ključni raziskavi nezraslega zloma golenice so primerjali Osigraft z avtolognim p esadk m. Primarna točka ocene učinkovitosti je bila 9 mesecev po zdravljenju. Klinični izidi ri bolečinah in prenašanju teže so bili primerljivi z avtolognim presadkom (81-odstotni uspehzav skupini, ki so jo zdravili z Osigraftom, in 77-odstotni uspeh v skupini, ki so jo zdravili z avtolognim presadkom). Radiografski rezultati celjenja so bili pri skupini, ki so jo zdravili z Osigraftom, nekoliko slabši (68 %) kot pri kontrolni skupini, ki so jo zdravili z avtolognim presadkom (79 %).

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Ni podatkov o farmakokinetiki učinkovine pri človeku.dovoljenjaVendar rezultati implantacijskih študij zdravila Osigraft pri živalih kažejo, da se eptotermin alfa ne širi sistemsko.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Opravljene so bile raziskave enkratnih in ve kratnih odmerkov na nizu živalskih modelov (podganah,

psih in primatih). Rezultati so pokazali, da po uporabi in v obdobju opazovanja ni nepričakovanih

sistemskih toksičnih učinkov.

č

 

Pri raziskavi dveletnega podkožnega vsadka pri podganah so po pričakovanjih opazili nastanek

nima

ve

heterotropičnih kosti. S prisotnostjo heterotropične kosti je bil povezan nastanek sarkoma. Ta učinek,

imenovan karcinogenost trdn h snovi, so pogosto opazili pri podganah, ki so jim podkožno vsadili trdne snovi (plastične ali kov nske).

ZdraviloPri človeku se po nezg dni ali kirurški travmi pogosto pojavlja heterotopična okostenitev. Do heterotopične ok stenitve lahko pride tudi po uporabi (glejte poglavje 4.8). Vendar obstajajo dokazi,

da heterotop čna okostenitev ni povezana s pojavom sarkoma pri človeku.

Učinek p otiteles proti OP-1 na celjenje kosti so raziskovali pri psih, po dveh okvarah dolgih kosti, z ravljenih s ponavljajočimi se vsaditvami. Rezultati radioloških in histoloških preiskav v tej neklinični študiji so pokazali celjenje kosti pri začetnem in ponavljajočem se izpostavljanju pri isti živali. Po obeh izpostavitvah so odkrili protitelesa proti OP-1 in kostni kolagen vrste 1, najvišja koncentracija protiteles pa je bila večja po drugi vsaditvi. V obdobju sledenja so se ravni protiteles zmanjšale na izhodiščno vrednost.

Na kunčjih modelih so opravili nadzorovane študije učinkov izpostavljenosti eptoterminu alfa na pre- in postnatalni razvoj. Eptotermin alfa v Freundovem adjuvansu so najprej dali subkutano. Obnovitvene odmerke so dali po 14 in 28 dneh. Ob rednih presledkih so odvzeli vzorce krvi in mleka ter jih analizirali z encimskim imunskim testom (ELISA) trdne faze. V serumu vseh izpostavljenih živali so našli zaznavne ravni protiteles IgG in IgM proti eptoterminu alfa. Ravni protiteles proti eptoterminu alfa, ki so jih našli v serumu iz zbrane fetalne krvi in krvi popkovnice, so ustrezale ravnem v krvi matere. Med nosečnostjo in dojenjem so protitelesa odkrili pri odraslih živalih in

potomcih. Pomembno visoke titre protiteles IgG proti OP-1 so odkrili v mleku skozi celoten čas študije postnatalne faze do 28. dne laktacije (glejte poglavje 4.6).

Pri potomcih skupine, ki je bila imunizirana proti OP-1, so opazili statistično pomembno povečanje fetalnih deformacij (neporavnanost sternabre). V drugi študiji so opazili razliko pri pridobivanju telesne mase pri imuniziranih odraslih samicah med 14. in 21. dnem laktacije, v primerjavi z živalmi iz kontrolne skupine. V obdobju opazovanja je bila telesna masa potomcev v skupini, ki je prejemala zdravljenje, manjša kot pri kontrolni skupini. Klinični pomen teh ugotovitev za uporabo končnega izdelka pri človeku ni gotov (glejte poglavje 4.6).

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1

Seznam pomožnih snovi

promet

goveji kolagen (vakuumsko posušen)

 

6.2

Inkompatibilnosti

 

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimizazdr vili.

6.3 Rok uporabnosti

3 leti.

Rekonstituirano zdravilo morate uporabiti takoj.

dovoljenja

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C).

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina ter posebnačoprema za uporabo, dajanje ali implantacijo

Prašek v steklenih vialah (vrsta 1, borosilikat), zaprtih z zamaškom (butilna guma) in zaporko

(aluminij).

nima

ve

 

Primarna ovojnina je ohranjena v sterilnem stanju v pretisnem omotu, ki ga sestavljata dva plastična podstavka in pokrova ( otranji in zunanji).

VelikostZdravilopakiranja je 1 viala.

6.6 Posebni arnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Rekonstitucija

Eno vialo zdravila Osigraft je treba pred uporabo rekonstituirati z 2 do 3 ml sterilne 9 mg/ml raztopine natrijevega klorida za injiciranje (0,9 % m/v). Sterilno raztopino natrijevega klorida za injiciranje in vsebino viale zdravila Osigraft je treba prenesti v sterilno posodo ter premešati s sterilno spatulo ali kireto. Pri prenašanju vsebine ne trkajte po dnu viale, da je ne razbijete. Suspenzijo za vstavljanje za enkratno uporabo je treba uporabiti takoj po rekonstituciji.

Uporaba

Po rekonstituciji ima Osigraft konsistenco mokrega peska, kar olajša vsaditev in namestitev na mestu poškodbe kosti.

Odstranjevanje

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

Olympus Biotech International Limited

40 Upper Mount Street

Dublin 2

Irska

Tel.: +353 87 9278653 medicalinfo@olympusbiotech.com

8.ŠTEVILKA(ŠTEVILKE) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMETprometEU/1/01/179/001

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum pridobitve: 18.05.2001

Datum podaljšanja dovoljenja za promet: 18.05.2011

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske http://www.ema.europa.eu/.

 

 

čdovoljenja

 

nima

ve

Zdravilo

 

 

 

za

agencije za zdravila

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept