Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trumenba (Neisseria meningitidis serogroup B fHbp...) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - J07AH09

Updated on site: 10-Oct-2017

Ime zdravilaTrumenba
ATC kodaJ07AH09
SubstancaNeisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily A; Neisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily B
ProizvajalecPfizer Limited

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o kateremkoli domnevnem neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.IME ZDRAVILA

Trumenba suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi cepivo proti meningokokom skupine B (rekombinantno, adsorbirano)

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

 

En odmerek (0,5 ml) vsebuje:

 

fHbp iz Neisseria meningitidis serološke skupine B, podskupina A1,2,3

60 mikrogramov

fHbp iz Neisseria meningitidis serološke skupine B, podskupina B1,2,3

60 mikrogramov

1rekombinantna lipidirana beljakovina fHbp (factor H binding protein – faktor H-vezavna beljakovina)

2izdelano v celicah Escherichia coli s tehnologijo rekombinantne DNK

3adsorbirano na aluminijev fosfat (0,25 miligramov aluminija na odmerek)

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

suspenzija za injiciranje bela tekoča suspenzija

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Cepivo Trumenba je indicirano za aktivno imunizacijo posameznikov, starih 10 let in več, proti invazivni meningokokni bolezni, ki jo povzroča Neisseria meningitidis serološke skupine B.

Za informacije o imunskem odzivu na specifične seve serološke skupine B glejte poglavje 5.1.

To cepivo je treba uporabljati v skladu z uradnimi priporočili.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Osnovna shema

2 odmerka (vsak po 0,5 ml) dana v razmiku 6 mesecev (glejte poglavje 5.1).

3 odmerki: 2 odmerka (vsak po 0,5 ml) dana v razmiku vsaj 1 meseca, čemur sledi tretji odmerek vsaj 4 mesece po drugem odmerku (glejte poglavje 5.1).

Obnovitveni odmerek

Pri posameznikih s stalnim tveganjem za invazivno meningokokno bolezen je po kateremkoli od obeh režimov odmerjanja treba razmisliti o obnovitvenem odmerku (glejte poglavje 5.1).

Druga pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost cepiva Trumenba pri otrocih, mlajših od 10 let, nista bili dokazani. Podatkov ni na voljo.

Način uporabe

Samo za intramuskularno injiciranje. Priporočeno mesto injiciranja je deltoidna mišica nadlakti.

Za navodila glede ravnanja s cepivom pred dajanjem glejte poglavje 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na učinkovine ali katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Za izboljšanje sledljivosti bioloških zdravil je treba v bolnikovo kartoteko jasno zabeležiti (ali navesti) zaščiteno ime in številko serije uporabljenega cepiva.

Vedno morata biti na voljo ustrezna medicinska oskrba in nadzor za primer, da se po dajanju cepiva pojavi anafilaktična reakcija.

Cepljenje je treba odložiti pri posameznikih z akutno, hudo febrilno boleznijo. Blaga okužba, npr. prehlad, pa ni razlog za odložitev cepljenja.

Ne injicirajte intravensko, intradermalno ali subkutano.

Cepiva Trumenba ne smemo uporabiti pri posameznikih s trombocitopenijo ali katerokoli motnjo strjevanja krvi, pri kateri je intramuskularno injiciranje kontraindicirano, razen če morebitna korist jasno odtehta tveganje uporabe.

Kot velja za vsa cepiva, tudi cepljenje s cepivom Trumenba morda ne bo zaščitilo vseh cepljenih oseb.

Omejitve kliničnih preskušanj

Podatkov o uporabi cepiva Trumenba pri imunoinkompetentnih posameznikih ni. Imunoinkompetentni posamezniki, vključno s posamezniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, imajo lahko zmanjšan imunski odziv na cepivo Trumenba.

Podatkov o uporabi cepiva Trumenba pri preskušancih, starejših od 65 let, ni na voljo.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Cepivo Trumenba lahko dajemo sočasno s katerimkoli od naslednjih cepiv: cepivom s tetanusnim toksoidom, prečiščenim davičnim toksoidom, acelularnim cepivom proti oslovskemu kašlju in inaktiviranimi poliovirusi (TdaP-IPV), tetravalentnim cepivom proti humanemu papiloma virusu (HPV4), konjugiranim cepivom proti meningokokom seroloških skupin A, C, Y, W (MenACWY) in adsorbiranim cepivom s tetanusnim toksoidom, prečiščenim davičnim toksoidom ter acelularnim cepivom proti oslovskemu kašlju (Tdap).

Če ga dajete sočasno z drugimi cepivi, je treba cepivo Trumenba injicirati na drugo mesto injiciranja.

Cepiva Trumenba ne smemo mešati z drugimi cepivi v isti injekcijski brizgi.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi cepiva Trumenba pri nosečnicah ni. Morebitno tveganje za nosečnice ni znano. Vseeno cepljenja ne smemo odložiti, kadar obstaja jasno tveganje za izpostavljenost meningokokni okužbi.

Študije vpliva na sposobnost razmnoževanja pri kunčjih samicah niso pokazale zmanjšane plodnosti samic zaradi cepiva Trumenba ali škodljivih učinkov tega cepiva na plod.

Dojenje

Ni znano, ali se cepivo Trumenba izloča v materino mleko. Cepivo Trumenba se lahko med dojenjem uporabi le, kadar morebitne koristi odtehtajo morebitna tveganja.

Plodnost

Študije na živalih ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov na plodnost samic (glejte poglavje 5.3).

Vpliva cepiva Trumenba na zmanjšanje plodnosti pri samcih niso ovrednotili.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Cepivo Trumenba nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Vendar lahko nekateri učinki, navedeni v poglavju 4.8, začasno vplivajo na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Predstavljeni varnostni profil temelji na analizi več kot 15.000 preskušancev (starih 10 let in več), ki so jih v 11 zaključenih kliničnih preskušanjih cepili z vsaj 1 odmerkom cepiva Trumenba. Najpogosteje opaženi neželeni učinki so bili bolečina na mestu injiciranja, pordelost in oteklina na mestu cepljenja, glavobol, utrujenost, mrzlica, diareja, bolečina v mišicah, bolečina v sklepih in navzea.

Seznam neželenih učinkov

Neželeni učinki, o katerih so poročali v kliničnih preskušanjih, so navedeni po padajoči pogostnosti in resnosti skladno z naslednjimi kategorijami pogostnosti:

Zelo pogosti (≥ 1/10)

Pogosti (≥ 1/100 do < 1/10)

Občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100)

Redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000)

Zelo redki (< 1/10.000)

Neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov)

Bolezni imunskega sistema

Neznana:

alergijske reakcije*

Bolezni živčevja

 

Zelo pogosti:

glavobol

Bolezni prebavil

 

Zelo pogosti:

diareja, navzea

Pogosti:

bruhanje

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

Zelo pogosti:

bolečina v mišicah (mialgija), bolečina v sklepih (artralgija)

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

Zelo pogosti:

mrzlica, utrujenost, pordelost (eritem), oteklina (zatrdlina) in bolečina na mestu

 

injiciranja

Pogosti:

povišana telesna temperatura ≥ 38 °C (pireksija)

* Velja za neželeni učinek cepiva Trumenba, o njem pa so poročali v obdobju trženja cepiva. Ker ta učinek izvira iz spontanih poročil, pogostnosti ni mogoče določiti in je torej opredeljena kot neznana.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o kateremkoli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Izkušnje s prevelikim odmerjanjem so omejene. V primeru prevelikega odmerjanja je priporočljivo spremljanje življenjskih funkcij in morebitno simptomatsko zdravljenje.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: cepiva, oznaka ATC: J07AH09

Mehanizem delovanja

Cepivo Trumenba je sestavljeno iz 2 variant rekombinantne lipidirane faktor H-vezavne beljakovine (fHbp). Beljakovina fHbp se nahaja na površini meningokoknih bakterij in je nujna, da se lahko bakterije izognejo obrambi gostiteljevega imunskega sistema. Variante beljakovine fHbp delimo na 2 imunološko različni podskupini A in B, pri čemer ima več kot 96 % izolatov meningokokov serološke skupine B v Evropi na površini bakterij izražene variante fHbp iz ene ali druge podskupine.

Namen imunizacije s cepivom Trumenba, ki vsebuje po eno varianto beljakovine fHbp iz podskupin A in B, je spodbuditi tvorbo baktericidnih protiteles, ki prepoznavajo beljakovino fHbp, ki jo izražajo meningokoki. Za raziskavo povezave med stopnjo izražanja beljakovine fHbp na površini in uničenjem sevov meningokokov serološke skupine B v preskusih baktericidnosti v serumu s humanim komplementom (hSBA – human Serum Bactericidal Assay) so razvili preskus izražanja meningokoknih antigenov na površini (MEASURE – Meningococcal Antigen Surface Expression). Raziskava, v kateri so zajeli preko 2.150 različnih invazivnih izolatov meningokokov serološke skupine B, zbranih v letih 2000-2014 v 7 evropskih državah, ZDA in Kanadi, je pokazala, da več kot 91 % vseh izolatov meningokokov serološke skupine B izraža zadostne ravni beljakovine fHbp, da so dovzetni za batericidno uničenje s pomočjo protiteles, ki jih izzove cepivo.

Klinična učinkovitost

Učinkovitosti cepiva Trumenba v kliničnih preskušanjih niso ovrednotili. O učinkovitosti cepiva so sklepali iz prikaza indukcije odzivov baktericidnih protiteles v serumu na 4 testne seve meningokokov serološke skupine B (glejte poglavje Imunogenost). Ti 4 testni sevi izražajo variante beljakovine fHbp iz 2 podskupin (A in B), ko jih združimo, pa so reprezentativni za seve meningokokov serološke skupine B, ki povzročajo invazivno bolezen.

Imunogenost

Zaščito pred invazivno meningokokno boleznijo posredujejo serumska baktericidna protitelesa proti antigenom na površini bakterij. Pri uničevanju meningokokov baktericidna protitelesa delujejo usklajeno s humanim komplementom. Ta proces merijo in vitro s preskusom baktericidnosti v serumu s humanim komplementom (hSBA) za meningokoke serološke skupine B. Titer hSBA, ki je večji ali enak 1:4, domnevno zaščiti pred meningokokno boleznijo. V analizi imunogenosti za cepivo Trumenba je bil odziv opredeljen kot titer hSBA, ki je vsaj 1:8 ali 1:16, odvisno od seva, uporabljenega v hSBA. Štirikraten porast titra hSBA za vsakega od 4 primarnih testnih sevov meningokokov serološke skupine B so opredelili kot: (1) pri preskušancih s titrom hSBA < 1:4 ob izhodišču je bil 4-kratni odziv opredeljen kot titer hSBA ≥ 1:16. (2) Pri preskušancih s titrom

hSBA ≥ 1:4 ob izhodišču je bil 4-kratni odziv opredeljen kot titer hSBA, ki je ≥ 4-kratniku spodnje meje določljivosti ali ≥ 4-kratniku titra ob izhodišču; kateri je večji. Sestavljeni odziv so opredelili kot porast pri vseh 4 sevih v hSBA skupaj.

Imunogenost cepiva Trumenba po 2 ali 3 cepljenjih so ocenili pri posameznikih, starih od 11 do 18 let, v Evropi (Študija B1971012) in po 3 cepljenjih pri posameznikih, starih od 10 do 25 let, po vsem svetu (Študija B1971009 in Študija B1971016).

V Študiji B1971012 so cepivo Trumenba dajali skladno z naslednjimi shemami: Skupina 1 (0., 1. in 6. mesec), Skupina 2 (0., 2. in 6. mesec), Skupina 3 (0. in 6. mesec), Skupina 4 (0. in 2. mesec) in Skupina 5 (0. in 4. mesec). Od 1.713 preskušancev so jih 427 randomizirali v Skupino 1, 430 v Skupino 2, 427 v Skupino 3, 286 v Skupino 4 in 143 v Skupino 5. Vsi preskušanci so v preskušanju prejeli 4 injekcije, in sicer 2 oziroma 3 odmerke cepiva Trumenba in 1 oziroma 2 odmerka fiziološke raztopine. Preglednici 1 in 2 prikazujeta odzive hSBA, opažene po drugem oziroma tretjem odmerku pri Skupinah 1, 2 in 3.

Pri drugem in tretjem odmerku so serum pridobili približno 1 mesec po drugem ali tretjem odmerku cepiva.

Preglednica 1: Imunski odzivi pri posameznikih, starih 11-18 let, ki so prejemali cepivo Trumenba po različnih shemah z 2 in 3 odmerki (Študija B1971012)

 

 

 

 

Skupina 1

 

 

Skupina 2

 

Skupina 3

 

 

 

(0., 1. in 6. mesec)

 

(0., 2. in 6. mesec)

(0. in 6. mesec)

 

 

n

 

% (95 % IZ)

n

 

% (95 % IZ)

n

 

% (95 % IZ)

Sev v hSBA (varianta fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odmerek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. odmerek

 

73,5

 

88,1

 

93,2

 

 

(68,6; 78,0)

 

(84,2; 91,3)

 

(90,2; 95,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. odmerek

 

91,4

 

95,0

--

 

--

PMB80

 

(88,0; 94,1)

 

(92,1; 97,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A22)

4-kratno povečanje titra hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

2. odmerek

 

55,7

 

73,8

 

80,7

 

 

(50,3; 61,0)

 

(68,8; 78,4)

 

(76,2; 84,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. odmerek

 

78,1

 

84,0

--

 

--

 

 

(73,4; 82,3)

 

(79,7; 87,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. odmerek

 

96,6

 

97,9

 

98,4

 

 

(94,1; 98,2)

 

(95,8; 99,2)

 

(96,5; 99,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. odmerek

 

99,4

 

98,9

--

 

--

PMB2001

 

(98,0; 99,9)

 

(97,2; 99,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A56)

4-kratno povečanje titra hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

2. odmerek

 

86,1

 

90,5

 

90,4

 

 

(81,9; 89,6)

 

(86,8; 93,5)

 

(86,8; 93,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. odmerek

 

93,4

 

94,2

--

 

--

 

 

(90,2; 95,8)

 

(91,2; 96,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. odmerek

 

62,2

 

70,3

 

81,1

 

 

(56,9; 67,4)

 

(65,1; 75,2)

 

(76,6; 85,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. odmerek

 

89,0

 

88,4

--

 

--

PMB2948

 

(85,2; 92,0)

 

(84,6; 91,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B24)

4-kratno povečanje titra hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

2. odmerek

 

47,2

 

54,1

 

65,5

 

 

(41,8; 52,7)

 

(48,5; 59,5)

 

(60,4; 70,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. odmerek

 

74,6

 

75,4

--

 

--

 

 

(69,8; 79,1)

 

(70,6; 79,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. odmerek

 

54,0

 

61,9

 

77,5

 

 

(48,5; 59,3)

 

(56,5; 67,2)

 

(72,8; 81,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. odmerek

 

88,5

 

86,1

--

 

--

PMB2707

 

(84,7; 91,6)

 

(82,0; 89,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B44)

4-kratno povečanje titra hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

2. odmerek

 

43,4

 

55,2

 

66,8

 

 

(38,0; 48,8)

 

(49,6; 60,6)

 

(61,6; 71,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. odmerek

 

82,2

 

81,7

--

 

--

 

 

(77,8; 86,0)

 

(77,2; 85,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestavljeni odziv (odziv pri vseh 4 sevih v hSBA skupaj)

 

 

 

 

 

 

 

pred 1.

 

3,5

 

2,4

 

3,2

 

odmerkom

 

(1,8; 6,1)

 

(1,0; 4,7)

 

(1,6; 5,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. odmerek

 

45,1

 

54,3

 

73,5

 

 

(39,5; 50,9)

 

(48,6; 60,0)

 

(68,5; 78,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. odmerek

 

83,1

 

81,7

--

 

--

 

 

(78,6; 86,9)

 

(77,3; 85,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrajšave: hSBA = preskus baktericidnosti v serumu s humanim komplementom; fHbp = faktor H-vezavna beljakovina.

Opomba: spodnja meja določljivosti je titer hSBA = 1:16 za PMB80 (A22) in 1:8 za PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) in PMB2707 (B44).

Preglednica 2:

Imunski odzivi pri posameznikih, starih 11-18 let, ki so prejemali cepivo Trumenba po različnih shemah z 2 in 3 odmerki (Študija B1971012)

 

 

 

 

Skupina 1

 

 

Skupina 2

 

 

Skupina 3

 

 

 

(0., 1. in 6. mesec)

 

(0., 2. in 6. mesec)

(0. in 6. mesec)

 

 

n

 

GMT (95 % IZ)

n

 

GMT (95 % IZ)

n

 

GMT (95 % IZ)

Sev v hSBA (varianta fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odmerek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

2. odmerek

 

29,0

 

35,6

 

50,6

 

(26,0; 32,5)

 

(32,2; 39,4)

 

(45,9; 55,8)

(A22)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. odmerek

 

58,4

 

58,3

 

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

(52,4; 64,9)

 

(53,2; 63,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

2. odmerek

 

77,3

 

94,6

 

125,6

 

(68,5; 87,1)

 

(84,6; 105,7)

 

(112,6; 140,2)

(A56)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. odmerek

 

152,9

 

155,6

--

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

(137,2; 170,5)

 

(140,4; 172,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2948

2. odmerek

 

13,8

 

14,9

 

20,6

 

(12,2; 15,6)

 

(13,2; 16,7)

 

(18,4; 23,2)

(B24)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. odmerek

 

29,1

 

25,6

--

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

(25,9; 32,7)

 

(23,0; 28,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2707

2. odmerek

 

13,1

 

15,5

 

22,5

 

(11,3; 15,1)

 

(13,5; 17,9)

 

(19,6; 25,7)

(B44)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. odmerek

 

40,3

 

35,0

--

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

(35,2; 46,1)

 

(30,6; 39,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrajšave: GMT = geometrična sredina titrov, hSBA = preskus baktericidnosti v serumu s humanim komplementom; fHbp = faktor H-vezavna beljakovina.

Študija B1971009 je bilo randomizirano, z učinkovino nadzorovano, za opazovalca slepo, multicentrično preskušanje 3. faze, v katerem so preskušanci, stari od 10 do 18 let, prejeli 1 od 3 serij (Skupine 1, 2 in 3) cepiva Trumenba ali kontrolno cepivo proti hepatitisu A (HAV)/fiziološko raztopino. Skupno 2.693 preskušancev je prejelo vsaj 1 odmerek cepiva Trumenba, 897 pa jih je prejelo vsaj en odmerek cepiva HAV/fiziološke raztopine. V študiji so ocenjevali varnost, prenašanje, imunogenost in prikaz procesibilnosti 3 serij cepiva Trumenba, danega po shemi cepljenja v 0., 2. in 6. mesecu. Preglednici 3 in 4 prikazujeta odzive hSBA, opažene po tretjem odmerku v Skupini 1. Rezultati iz Skupin 2 in 3 niso predstavljeni, saj so ocenili samo 2 reprezentativna seva. V Skupinah 2 in 3 so opazili podobne rezultate kot v Skupini 1.

Študija B1971016 je bilo randomizirano, s placebom nadzorovano, za opazovalca slepo, multicentrično preskušanje 3. faze, v katerem so preskušance, stare od 18 do 25 let, razdelili v

2 skupini v razmerju 3:1 (Skupina 1 : Skupina 2). Skupina 1 je v 0., 2. in 6. mesecu prejela cepivo Trumenba, Skupina 2 pa fiziološko raztopino. Skupno 2.471 preskušancev je prejelo cepivo Trumenba, 822 pa jih je prejelo fiziološko raztopino. Preglednici 3 in 4 prikazujeta odzive hSBA, opažene po tretjem odmerku v Skupinah 1 in 2.

Serum so pridobili približno 1 mesec po cepljenju.

Preglednica 3. Imunski odzivi pri posameznikih, starih 10-25 let, 1 mesec po tretjem odmerku cepiva Trumenba ali kontrole po shemi 0., 2. in 6. mesec (Študija B1971009 in Študija B1971016)

 

 

 

Študija B1971009 (starost 10-18 let)

Študija B1971016 (starost 18-25 let)

 

 

 

 

Skupina 1

 

Skupina 4

Skupina 1

 

 

Skupina 2

 

 

 

Trumenba

HAV/fiziološka

Trumenba

fiziološka raztopina

 

 

 

 

raztopina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sev v hSBA (varianta fHbp)

 

n

 

%

n

 

%

n

%

n

 

%

 

 

(95 % IZ)

 

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

(95 % IZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

 

 

1.266

 

97,8

 

34,0

1.714

93,5

 

36,6

 

 

 

(96,8;

98,5)

 

(30,7; 37,6)

(92,2;

94,6)

 

(32,6; 40,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-kratno povečanje titra hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.225

 

83,2

 

9,6

1.695

80,5

 

6,3

 

 

 

 

(81,0;

85,2)

 

(7,6; 12,0)

(78,6;

82,4)

 

(4,5; 8,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

 

 

1.229

 

99,5

 

27,5

1.708

99,4

 

34,2

 

 

 

(98,9;

99,8)

 

(23,0; 32,5)

(98,9;

99,7)

 

(30,3; 38,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-kratno povečanje titra hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.128

 

90,2

 

11,3

1.642

90,0

 

10,3

 

 

 

 

(88,4;

91,9)

 

(8,1; 15,1)

(88,4;

91,4)

 

(7,9; 13,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2948

 

 

1.250

 

87,1

 

7,0

1.702

95,1

 

30,2

 

 

 

(85,1;

88,9)

 

(5,3; 9,0)

(93,9;

96,0)

 

(26,5; 34,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-kratno povečanje titra hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.235

 

79,8

 

2,7

 

79,3

 

5,5

 

 

 

 

(77,4;

82,0)

 

(1,6; 4,1)

1.675

(77,3;

81,2)

 

(3,8; 7,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2707

 

 

1.210

 

89,3

 

5,3

1.703

87,4

 

11,4

 

 

 

(87,4;

90,9)

 

(3,3; 8,1)

(85,8;

89,0)

 

(9,0; 14,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B44)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-kratno povečanje titra hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.203

 

85,9

 

1,0

1.696

79,6

 

1,6

 

 

 

 

(83,8;

87,8)

 

(0,3; 2,6)

(77,6;

81,5)

 

(0,7; 3,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestavljeni odziv (odziv pri vseh 4 sevih v hSBA skupaj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pred 1.

 

1.088

 

1,1

 

2,0

1.612

7,3

 

6,1

 

odmerkom

 

 

(0,6;

1,9)

 

(0,8; 4,0)

(6,0;

8,6)

 

(4,2; 8,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. odmerek

 

1.170

 

83,5

 

2,8

1.664

84,9

 

7,5

 

 

 

(81,3;

85,6)

 

(1,4; 5,1)

(83,1;

86,6)

 

(5,4; 10,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrajšave: hSBA = preskus baktericidnosti v serumu s humanim komplementom; fHbp = faktor H-vezavna beljakovina. Opomba: spodnja meja določljivosti je titer hSBA = 1:16 za PMB80 (A22) in 1:8 za PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) in PMB2707 (B44).

Preglednica 4. Imunski odzivi pri posameznikih, starih 10-25 let, 1 mesec po tretjem odmerku cepiva Trumenba ali kontrole po shemi 0., 2., 6. mesec (Študija B1971009 in Študija B1971016)

 

Študija B1971009 (starost 10-18 let)

 

Študija B1971016 (starost 18-25 let)

 

 

Skupina 1

 

Skupina 4

 

Skupina 1

 

Skupina 2

 

 

Trumenba

HAV/fiziološka

 

Trumenba

fiziološka raztopina

 

 

 

raztopina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sev v hSBA

n

 

GMT

n

GMT

n

GMT

n

GMT

(varianta fHbp)

 

(95 % IZ)

(95 % IZ)

(95 % IZ)

(95 % IZ)

 

 

 

 

 

PMB80 (A22)

1.266

 

86,8

12,6

1.714

74,3

13,2

 

(82,3; 91,5)

(12,0; 13,4)

(70,2; 78,6)

(12,4; 14,1)

 

 

 

 

 

 

PMB2001 (A56)

1.229

 

222,5

8,8

1.708

176,7

9,1

 

(210,1; 235,6)

(7,6; 10,1)

(167,8; 186,1)

(8,2; 10,1)

 

 

 

 

 

 

PMB2948 (B24)

1.250

 

24,1

4,5

1.702

49,5

7,2

 

(22,7; 25,5)

(4,4; 4,7)

(46,8; 52,4)

(6,6; 7,8)

 

 

 

 

 

 

PMB2707 (B44)

1.210

 

50,9

4,4

1.703

47,6

4,8

 

(47,0; 55,2)

(4,2; 4,6)

(44,2; 51,3)

(4,6; 5,1)

 

 

 

 

 

 

Okrajšave: GMT = geometrična sredina titrov, hSBA = preskus baktericidnosti v serumu s humanim komplementom; fHbp = faktor H-vezavna beljakovina.

V Študijah B1971009 in B1971016 so delež preskušancev, ki so dosegli opredeljeni titer hSBA po 3 odmerkih cepiva Trumenba, danega po shemi 0., 2. in 6. mesec, ocenili proti naboru 10 dodatnih sevov, od katerih je vsak izražal drugačno varianto beljakovine fHbp (preglednica 5). Ti dodatni preskusi hSBA podpirajo in povečujejo širino pokritosti s cepivom, dokazano s 4 reprezentativni primarnimi sevi (preglednici 3 in 4).

Serum so pridobili približno 1 mesec po cepljenju.

Preglednica 5. Imunski odzivi pri posameznikih, starih 10-25 let, na 10 dodatnih sevov 1 mesec po tretjem odmerku cepiva Trumenba po shemi 0., 2., 6. mesec (Študija B1971009 in Študija B1971016)

 

 

 

Študija B1971009

Študija B1971016

 

 

(starost od 10 do 18 let)

(starost od 18 do 25 let)

 

 

n

 

% (95 % IZ)

n

% (95 % IZ)

Sev v hSBA (varianta fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

Odmerek

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

PMB3040 (A07)

 

 

96,4

95,7

 

 

(93,5; 98,3)

(92,6; 97,7)

 

 

 

 

 

PMB1672 (A15)

 

 

87,2

91,8

 

 

(82,6; 91,0)

(87,9; 94,7)

 

 

 

 

 

PMB3175 (A29)

 

 

98,6

99,3

 

 

(96,4; 99,6)

(97,5; 99,9)

 

 

 

 

 

PMB1256 (B03)

 

 

92,5

86,4

 

 

(88,7; 95,3)

(81,8; 90,3)

 

 

 

 

 

PMB866 (B09)

 

 

86,2

77,0

 

 

(81,6; 90,1)

(71,6; 81,9)

 

 

 

 

 

PMB431 (B15)

 

 

98,2

96,7

 

 

(95,9; 99,4)

(93,9; 98,5)

 

 

 

 

 

PMB648 (B16)

 

 

81,7

78,0

 

 

(76,6; 86,0)

(72,6; 82,8)

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

PMB3010 (A06)

 

 

95,7

92,0

 

 

(92,6; 97,8)

(88,1; 94,9)

 

 

 

 

 

PMB824 (A12)

 

 

75,1

71,3

 

 

(69,6; 80,1)

(65,5; 76,5)

 

 

 

 

 

PMB1989 (A19)

 

 

92,7

95,8

 

 

(89,0; 95,5)

(92,7; 97,8)

 

 

 

 

 

Okrajšave: hSBA = preskus baktericidnosti v serumu s humanim komplementom; fHbp = faktor H-vezavna beljakovina.

Vztrajanje imunosti in odziva na obnovitveno cepljenje

Študija B1971033 je odprta, nadaljevalna študija preskušancev, ki so predhodno sodelovali v primarni študiji, vključno s Študijo B1971012. Preskušanci so več kot 4 leta prihajali na odvzem krvnih vzorcev, približno 4 leta po prejemu cepiva Trumenba po osnovni shemi cepljenja z 2 ali 3 odmerki pa so prejeli enkratni obnovitveni odmerek cepiva Trumenba. Preglednici 6 in 7 prikazujeta odzive hSBA pri preskušancih, vključenih iz Skupine 1 (shema 0., 1., 6. mesec), Skupine 2 (0., 2., 6. mesec) in Skupine 3 (0., 6. mesec) iz primarne Študije B1971012. Pri odzivih hSBA so odziv na obnovitveni odmerek opazili 1 mesec po odmerku cepiva Trumenba, danega približno 4 leta po osnovni shemi cepljenja z 2 odmerkoma (Skupina 3) ali 3 odmerki cepiva (Skupini 1 in 2).

Preglednica 6: Vztrajanje imunskega odziva in odziva na obnovitveni odmerek pri posameznikih, starih 11-18 let, ki so prejeli osnovno cepljenje s cepivom Trumenba po shemi 0., 1., 6. mesec, 0., 2., 6. mesec in 0., 6. mesec ter obnovitveni odmerek 4 leta po osnovnem cepljenju (Študija B1971033)

 

 

 

Skupina, ki je prejela cepivo v primarni Študiji B1971012

 

 

 

 

 

(skladno z randomizacijo)

 

 

 

 

 

 

Skupina 1

 

 

Skupina 2

 

 

Skupina 3

 

 

(0., 1. in 6. mesec)

 

(0., 2. in 6. mesec)

 

(0. in 6. mesec)

 

 

n

% (95 % IZ)

 

n

% (95 % IZ)

n

 

% (95 % IZ)

Sev v hSBA (varianta fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časovna točka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po zadnjem osnovnem

91,0

(83,6; 95,8)

 

92,0

(85,4; 96,3)

 

96,5 (91,3; 99,0)

 

odmerku

 

 

PMB80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mesecev po zadnjem osnovnem

41,4

(31,6; 51,8)

 

45,0

(35,6; 54,8)

 

36,3 (27,4; 45,9)

(A22)

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 mesecev po zadnjem osnovnem

41,1

(30,8; 52,0)

 

43,0

(33,1; 53,3)

 

39,6 (30,0; 49,8)

 

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po obnovitvenem odmerku

98,3 (90,9; 100,0)

 

100,0

(93,8; 100,0)

 

95,2 (86,5; 99,0)

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po zadnjem osnovnem

100,0

(96,4; 100,0)

 

99,1 (95,1; 100,0)

 

99,1 (95,3; 100,0)

 

odmerku

 

 

PMB2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mesecev po zadnjem osnovnem

73,5

(63,6; 81,9)

 

76,1

(67,0; 83,8)

 

60,4 (50,4; 69,7)

(A56)

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 mesecev po zadnjem osnovnem

47,1

(36,1; 58,2)

 

58,6

(48,2; 68,4)

 

57,6 (47,2; 67,5)

 

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po obnovitvenem odmerku

100,0

(93,9; 100,0)

 

100,0

(93,8; 100,0)

 

98,4 (91,3; 100,0)

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po zadnjem osnovnem

90,0

(82,4; 95,1)

 

88,6

(81,3; 93,8)

 

81,4 (73,0; 88,1)

 

odmerku

 

 

PMB2948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mesecev po zadnjem osnovnem

40,8

(31,0; 51,2)

 

49,1

(39,3; 58,9)

 

36,9 (27,6; 47,0)

(B24)

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 mesecev po zadnjem osnovnem

41,1

(30,8; 52,0)

 

40,8

(31,0; 51,2)

 

30,5 (21,9; 40,2)

 

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po obnovitvenem odmerku

100,0

(93,9; 100,0)

 

100,0

(93,8; 100,0)

 

93,4 (84,1; 98,2)

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po zadnjem osnovnem

88,9

(81,0; 94,3)

 

87,4

(79,7; 92,9)

 

77,9 (69,1; 85,1)

 

odmerku

 

 

PMB2707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mesecev po zadnjem osnovnem

24,0

(16,0; 33,6)

 

22,5

(15,1; 31,4)

 

16,5 (10,3; 24,6)

(B44)

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 mesecev po zadnjem osnovnem

20,7

(12,9; 30,4)

 

18,0

(11,0; 26,9)

 

18,9 (11,9; 27,6)

 

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po obnovitvenem odmerku

94,9

(85,9; 98,9)

 

98,2 (90,6; 100,0)

 

91,9 (82,2; 97,3)

Sestavljeni odziv (odziv pri vseh 4 sevih v hSBA skupaj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po zadnjem osnovnem

80,7

(68,1; 90,0)

 

87,3

(75,5; 94,7)

 

77,2 (64,2; 87,3)

 

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mesecev po zadnjem osnovnem

10,9 (4,1; 22,2)

 

13,7 (5,7; 26,3)

 

20,4 (10,2; 34,3)

 

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 mesecev po zadnjem osnovnem

15,7 (7,0; 28,6)

 

18,2 (9,1; 30,9)

 

16,4 (7,8; 28,8)

 

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po obnovitvenem odmerku

93,2

(83,5; 98,1)

 

98,2 (90,6; 100,0)

 

91,8 (81,9; 97,3)

Okrajšave: hSBA = preskus baktericidnosti v serumu s humanim komplementom; fHbp = faktor H-vezavna beljakovina. Opomba: spodnja meja določljivosti je titer hSBA = 1:16 za PMB80 (A22) in 1:8 za PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) in PMB2707 (B44).

Preglednica 7: Vztrajanje imunskega odziva in odziva na obnovitveni odmerek pri posameznikih, starih 11-18 let, ki so prejeli osnovno cepljenje s cepivom Trumenba po shemi 0., 1., 6. mesec, 0., 2., 6. mesec in 0., 6. mesec ter obnovitveni odmerek 4 leta po osnovnem cepljenju (Študija B1971033).

 

 

 

Skupina, ki je prejela cepivo v primarni Študiji B1971012

 

 

 

 

(skladno z randomizacijo)

 

 

 

 

 

Skupina 1

 

 

Skupina 2

 

Skupina 3

 

 

(0., 1. in 6. mesec)

 

(0., 2. in 6. mesec)

 

(0. in 6. mesec)

 

 

n

GMT (95 % IZ)

 

n

GMT (95 % IZ)

n

GMT (95 % IZ)

Sev v hSBA (varianta fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

 

Časovna točka

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po zadnjem osnovnem

60,1 (48,6; 74,4)

 

56,6 (47,0; 68,2)

54,7 (47,3; 63,3)

 

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mesecev po zadnjem osnovnem

14,9 (12,6; 17,7)

 

15,8 (13,4; 18,6)

15,6 (13,0; 18,8)

 

odmerku

 

PMB80

 

 

 

 

 

 

 

48 mesecev po zadnjem osnovnem

14,3 (11,9; 17,0)

 

15,1 (12,7; 18,0)

14,8 (12,5; 17,6)

(A22)

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po obnovitvenem odmerku

90,0 (69,6; 116,3)

 

119,1 (90,0; 157,8)

140,0 (104,2; 187,9)

 

GMT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po zadnjem osnovnem

199,5 (162,7; 244,5)

 

196,2 (161,8; 237,9)

142,5 (118,3; 171,7)

 

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mesecev po zadnjem osnovnem

25,7 (19,4; 34,0)

 

27,3 (21,0; 35,4)

18,5 (13,8; 24,7)

 

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

48 mesecev po zadnjem osnovnem

11,5 (8,6; 15,5)

 

17,5 (13,2; 23,3)

16,0 (12,1; 21,1)

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

(A56)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po obnovitvenem odmerku

335,4 (262,1; 429,2)

 

370,8 (275,8; 498,6)

358,0 (262,1; 489,0)

 

GMT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po zadnjem osnovnem

29,7 (23,9; 36,8)

 

30,9 (25,3; 37,7)

28,0 (22,0; 35,5)

 

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mesecev po zadnjem osnovnem

9,7 (7,5; 12,4)

 

11,5 (9,0; 14,6)

8,4 (6,7; 10,6)

 

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2948

48 mesecev po zadnjem osnovnem

9,4 (7,3; 12,1)

 

9,7 (7,6; 12,3)

7,5 (6,1; 9,2)

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

(B24)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po obnovitvenem odmerku

74,6 (55,9; 99,5)

 

80,3 (62,6; 103,1)

86,0 (62,6; 118,2)

 

GMT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po zadnjem osnovnem

50,1 (38,0; 66,1)

 

41,9 (32,3; 54,3)

31,4 (23,9; 41,3)

 

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mesecev po zadnjem osnovnem

6,4 (5,2; 7,8)

 

6,0 (5,1; 7,2)

5,6 (4,8; 6,5)

 

odmerku

 

PMB2707

 

 

 

 

 

 

 

48 mesecev po zadnjem osnovnem

6,0 (5,0; 7,2)

 

5,3 (4,6; 6,1)

5,1 (4,6; 5,7)

(B44)

odmerku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesec po obnovitvenem odmerku

109,9 (74,5; 162,0)

 

117,6 (84,5; 163,5)

84,6 (57,8; 124,0)

Okrajšave: GMT = geometrična sredina titrov, hSBA = preskus baktericidnosti v serumu s humanim komplementom; fHbp = faktor H-vezavna beljakovina.

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij s cepivom Trumenba za eno ali več podskupin pediatrične populacije za preprečevanje invazivne meningokokne bolezni, ki jo povzroča N. meningitidis serološke skupine B (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki na osnovi običajnih študij toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih ter vpliva na sposobnost razmnoževanja in razvoja ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

natrijev klorid histidin

polisorbat 80 (E433) voda za injekcije

za adsorbent glejte poglavje 2

6.2Inkompatibilnosti

Cepiva Trumenba ne smemo mešati z drugimi cepivi ali zdravili v isti injekcijski brizgi.

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti cepiva ne smemo mešati z drugimi zdravili.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C).

Injekcijske brizge je treba v hladilniku shranjevati v vodoravnem položaju, da skrajšamo čas, potreben za ponovno dispergiranje.

Ne zamrzujte.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

0,5 ml suspenzija v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo tipa I) s plastičnim nastavkom Luer lock, batnim zamaškom iz klorobutilne gume in zaporko konice brizge iz sintetične izopren-bromobutilne gume s togim plastičnim pokrovčkom, z iglo ali brez nje. Zaporka konice brizge in gumijasti bat napolnjene injekcijske brizge nista izdelana iz gume iz naravnega lateksa.

Pakiranja po 1, 5 in 10 napolnjenih injekcijskih brizg, z iglo ali brez nje.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Med shranjevanjem lahko v napolnjeni injekcijski brizgi, ki vsebuje suspenzijo, nastaneta bela usedlina in bister supernatant.

Pred uporabo je treba napolnjeno injekcijsko brizgo dobro pretresti, da zagotovimo nastanek homogene bele suspenzije.

Cepiva ne uporabite, če ga ne morete ponovno suspendirati.

Pred uporabo je treba cepivo pregledati glede prisotnosti vidnih delcev in obarvanosti. Če opazite kakršnekoli vidne delce in/ali spremembo izgleda, cepiva ne smete uporabiti.

Neuporabljeno cepivo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/17/1187/001

EU/1/17/1187/002

EU/1/17/1187/003

EU/1/17/1187/004

EU/1/17/1187/005

EU/1/17/1187/006

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept