Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zutectra (human hepatitis-B immunoglobulin) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - J06BB04

Updated on site: 11-Oct-2017

Ime zdravilaZutectra
ATC kodaJ06BB04
Substancahuman hepatitis-B immunoglobulin
ProizvajalecBiotest Pharma GmbH

1.IME ZDRAVILA

Zutectra 500 i.e. raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena 1-mililitrska napolnjena injekcijska brizga vsebuje humani imunoglobulin proti hepatitisu tipa B 500 i.e.

Humani protein 150 mg/ml, od katerega je najmanj 96 % IgG, z vsebnostjo protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa tipa B (HBs) 500 i.e./ml.

Porazdelitev podrazredov IgG:

IgG1: 59 %

IgG2: 35 %

IgG3: 3 %

IgG4: 3 %

Vsebnost IgA je največ 6.000 mikrogramov/ml.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje (injekcija)

Raztopina je bistra in bledorumena ali svetlorjava.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Preprečevanje ponovne okužbe z virusom hepatitisa tipa B (HBV) pri HBsAg- in HBV–DNK negativnih odraslih bolnikih vsaj en teden po presaditvi jeter zaradi s hepatitisom tipa B izzvane odpovedi jeter. Negativni status HBV–DNK je treba potrditi v 3 mesecih pred ortotopno presaditvijo jeter. Bolniki morajo biti pred začetkom zdravljenja HBsAg-negativni.

Kot standard preprečevanja ponovne okužbe s hepatitisom tipa B pride v poštev sočasna uporaba ustreznih virostatikov.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

HBV-DNK-negativni odrasli morajo vsaj en teden po presaditvi jeter dobivati subkutane injekcije zdravila Zutectra na teden ali vsaka dva tedna, glede na najnižje serumske ravni protiteles anti-HBs.

Za zagotavljanje ustrezne ravni protiteles anti-HBs v obdobju prehoda z intravenskega na subkutano odmerjanje je treba pred uvedbo subkutanega zdravljenja z zdravilom Zutectra stabilizirati ustrezno serumsko raven protiteles anti-HBs z intravenskim imunoglobulinom proti hepatitisu tipa B do ravni, ki je enaka ali večja od 300–500 i.e./l. Pri HBsAg negativnih in HBV–DNK negativnih bolnikih je treba ohranjati serumske ravni protiteles > 100 i.e./l.

Odmerek se lahko določi za vsakega bolnika posebej in prilagodi s 500 i.e. na največ 1.000 i.e. (v izjemnih primerih do 1.500 i.e.) subkutanih injekcij na teden ali vsaka dva tedna, glede na serumske koncentracije protiteles anti-HBs in po presoji lečečega zdravnika. Vzdrževati je treba ravni protiteles > 100 i.e./l.

Pri bolnikih je treba redno spremljati serumske ravni protiteles proti HBs.

Pediatrična populacija

Ustrezne indikacije za uporabo imunoglobulina proti hepatitisu tipa B pri otrocih, starih manj kot 18 let, ni. Serumske ravni protiteles anti-HBs je treba vsaj pol leta meriti najmanj vsake 2 do 4 tedne po presoji lečečega zdravnika.

Način uporabe

Samo za subkutano uporabo.

Previdnostni ukrepi, potrebni pred ravnanjem z zdravilom ali dajanjem zdravila

Injiciranje zdravila s strani bolnika ali negovalnega osebja ob zdravljenju na domu zahteva usposabljanje, ki naj ga vodi zdravnik z izkušnjami pri vodenju bolnikov, ki se zdravijo doma. Bolnik ali negovalno osebje bo poučeno o tehnikah injiciranja, vodenju dnevnika zdravljenja in ukrepih v primeru hudih neželenih učinkov. Potrebno je ustrezno obdobje nadzora s stabilnimi najnižjimi serumskimi ravnmi anti-HBs > 100 i.e./l in fiksna odmerna shema: natančno je treba upoštevati načrt spremljanja ravni protiteles anti-HBs pri bolnikih (glejte zgoraj). Poleg tega se mora za zagotovitev najnižje serumske ravni anti-HBs > 100 i.e./l po podaljšanih razdobjih med posameznimi kontrolami bolnik oziroma negovalno osebje držati tehnike injiciranja in odmerne sheme.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1, ali na humane imunoglobuline.

Zdravila Zutectra se ne sme dajati intravaskularno.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Zaradi tveganja za pojav šoka zagotovite, da zdravilo Zutectra ne bo dano v krvno žilo.

Če je prejemnik zdravila nosilec HBsAg, od dajanja tega zdravila ne bo nobene koristi.

O učinkovitosti zdravila pri postekspozicijski profilaksi ni podatkov.

Preobčutljivost

Prave preobčutljivostne reakcije so redke.

Zdravilo Zutectra vsebuje majhno količino IgA. Pri osebah s primanjkljajem IgA po dajanju sestavin krvi, ki vsebujejo IgA, lahko pride do razvoja protiteles proti IgA in do anafilaktične reakcije. Zdravnik mora zato pretehtati korist zdravljenja z zdravilom Zutectra v primerjavi z možnim tveganjem za pojav preobčutljivostnih reakcij.

V redkih primerih lahko humani imunoglobulin proti hepatitisu tipa B povzroči padec krvnega tlaka z anafilaktično reakcijo, in sicer celo pri bolnikih, ki so predhodno zdravljenje s humanimi imunoglobulini dobro prenašali.

Morebitnim zapletom se je pogosto mogoče izogniti z zagotavljanjem, da:

-da bolniki niso preobčutljivi na normalni humani imunoglobulin; na začetku naj se zdravilo injicira počasi;

-skrbnega spremljanja bolnikov, če bi se pojavili kakršni koli simptomi med injiciranjem. Zlasti bolnike, ki še niso prejemali normalnega humanega imunoglobulina, bolnike, ki so prešli z alternativnega zdravila ali če je od prejšnjega injiciranja preteklo dalj časa, je treba spremljati med prvim injiciranjem in v prvi uri po prvem injiciranju, da se odkrijejo morebitni neželeni znaki. Vse druge bolnike je treba opazovati najmanj 20 minut po dajanju zdravila.

Ob sumu na reakcije alergijskega ali anafilaktičnega tipa je treba injiciranje takoj prekiniti. V primeru pojava šoka je treba uvesti standardno zdravljenje šoka.

Vpliv na serološko testiranje

Po injiciranju imunoglobulinov lahko prehodno zvišanje različnih pasivno prenesenih protiteles v bolnikovi krvi vodi v zavajajoče pozitivne rezultate serološkega testiranja.

Pasivni prenos protiteles na eritrocitne antigene, npr. A, B, D, lahko ovira nekatere serološke teste na protitelesa proti rdečim krvnim celicam, na primer antiglobulinski test (Coombsov test).

Prenosljivi povzročitelji bolezni

Standardni ukrepi za preprečevanje okužb zaradi uporabe zdravil, pripravljenih iz človeške krvi ali plazme, vključujejo izbiro darovalcev, presejanje posameznih odvzetih enot in združene plazme za specifične označevalce okužbe ter vključevanje učinkovitih proizvodnih stopenj za inaktivacijo/odstranitev virusov. Kljub temu pri uporabi zdravil, pripravljenih iz človeške krvi ali plazme, ni možno popolnoma izključiti možnosti prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni. To velja tudi za neznane ali pojavljajoče se viruse in druge povzročitelje bolezni.

Ukrepi, ki se izvajajo, štejejo za učinkovite proti virusom z ovojnico, kot so virus humane imunske pomanjkljivosti (HIV), virus hepatitisa B (HBV) in virus hepatitisa C (HCV), ter proti virusu hepatitisa A, ki je brez ovojnice. Ukrepi, ki se izvajajo, so morda manj učinkoviti proti virusom brez ovojnice, kot je parvovirus B19.

Obstajajo opogumljajoče klinične izkušnje o neprenašanju virusa hepatitisa tipa A ali parvovirusa B19 z imunoglobulini in domnevajo, da vsebnost protiteles predstavlja pomemben doprinos k virološki varnosti.

Za ohranitev sledljivosti med bolnikom in serijsko številko zdravila je zelo priporočljivo, da se ob vsakem dajanju zdravila Zutectra bolniku zabeležita ime in serijska številka zdravila. Ta priporočila veljajo tudi za dokumentiranje v dnevniku zdravljenja ob samoinjiciranju zdravila pri zdravljenju na domu.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Cepiva, pripravljena iz živih oslabljenih virusov

Dajanje imunoglobulinov lahko vpliva na razvoj imunskega odgovora na živa atenuirana virusna cepiva, kot so cepivo proti rdečkam, mumpsu, ošpicam in noricam (varicella), v obdobju 3 mesecev. Po dajanju tega zdravila morajo pred cepljenjem z živimi atenuiranimi virusnimi cepivi preteči vsaj 3 meseci.

Humani imunoglobulin proti hepatitisu tipa B je treba aplicirati od tri do štiri tedne po cepljenju s takšnim živim atenuiranim cepivom; če je dajanje humanega imunoglobulina proti hepatitisu tipa B nujno v obdobju od treh do štirih tednov po cepljenju, je treba tri mesece po dajanju humanega imunoglobulina proti hepatitisu tipa B cepljenje ponoviti.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Varnosti uporabe zdravila v nosečnosti v nadzorovanih kliničnih preskušanjih na ljudeh niso raziskali, zato ga je treba pri nosečnicah uporabljati previdno. Klinične izkušnje z imunoglobulini nakazujejo, da ni pričakovati škodljivih vplivov na potek nosečnosti, na plod in na novorojenčka.

Dojenje

Varnosti tega zdravila za uporabo med dojenjem niso dokazali v kontroliranih kliničnih preskušanjih, zato ga je treba doječim materam dajati previdno.

Plodnost

Študij plodnosti niso izvedli (glejte poglavje 5.3).

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Immunoglobulin proti hepatitisu tipa B nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Večina neželenih učinkov je bilo blage do zmerne narave. V posameznih primerih lahko normalni humani imunoglobulini povzročijo anafilaktični šok.

Neželeni učinki v obliki preglednice

Po 4.810 subkutanih uporabah zdravila Zutectra med štirimi zaključenimi kliničnimi preskušanji in 1.006 uporabah v neinterventnih študijah o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet (PASS-post marketing safety study), so poročali o naslednjih neželenih učinkih.

Neželeni učinki, o katerih so poročali v teh štirih preskušanjih, so glede na organski sistem in pogostnost povzeti ter razporejeni po MedDRA klasifikaciji. Pogostnost v povezavi s posameznim injiciranjem je bila ovrednotena po naslednjih kriterijih: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000), zelo redki (< 1/10.000); neznani (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Učinki so bili razporejeni po skupinah glede na organske sisteme pod ustreznimi medicinskimi nazivi.

Organski sistem po MedDRA

Neželeni učinki

Pogostnost

Infekcijske in parazitske bolezni

nazofaringitis

redki*

Bolezni imunskega sistema

preobčutljivost

redki*

Bolezni živčevja

glavobol

občasni

Bolezni srca

palpitacije, srčno nelagodje

redki*

Žilne bolezni

hipertenzija

redki*

Bolezni dihal, prsnega koša in

orofaringealna bolečina

redki*

mediastinalnega prostora

 

 

Bolezni prebavil

bolečina v zgornjem delu trebuha

občasni

Bolezni kože in podkožja

pruritus, izpuščaj

redki*

Bolezni mišično-skeletnega

mišični spazmi

redki*

sistema in vezivnega tkiva

 

 

Splošne težave in spremembe na

reakcije na mestu injiciranja

pogosti

mestu aplikacije

izčrpanost, utrujenost

redki*

* poročila o posamičnih primerih

 

 

Opis izbranih neželenih učinkov

 

 

 

 

Reakcije na mestu injiciranja so vključevale učinke, kot so bolečina, urtikarija na mestu injiciranja, hematom in eritem.

Neželeni učinki, ki so jih opazili pri drugih zdravilih s humanimi imunoglobulini

Z normalnimi imunoglobulini se priložnostno lahko pojavijo neželeni učinki, kot so mrzlica, glavobol, zvišana telesna temperatura, bruhanje, alergijske reakcije, slabost, bolečine v sklepih, nizek krvni tlak in zmerna bolečina v križu.

Redko humani normalni imunoglobulini lahko izzovejo nenaden padec krvnega tlaka in v izoliranih primerih anafilaktični šok, in to celo v primerih, ko pri predhodnem dajanju zdravila bolnik ni pokazal preobčutljivosti.

Lokalne reakcije na mestih vboda

Oteklina, občutljivost, rdečina, zatrdlina, lokalna vročica, srbenje, modrice in izpuščaj.

Za varnost glede prenosljivih povzročiteljev bolezni glejte poglavje 4.4.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Posledice prevelikega odmerjanja niso znane.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: imunski serumi in imunoglobulini, specifični imunoglobulini, oznaka ATC: J06BB04

Imunoglobulin proti hepatitisu tipa B vsebuje pretežno imunoglobulin G (IgG) s specifično visoko vsebnostjo protiteles proti površinskemu antigenu virusa hepatitisa tipa B (HBs).

Klinična učinkovitost in varnost

Odprto, prospektivno klinično preskušanje z eno skupino je vključevalo 23 prejemnikov presajenih jeter, ki so predhodno prejemali intravensko imunoglobulinsko profilakso proti hepatitisu tipa B in so naknadno prešli na subkutano zdravilo Zutectra. Tedenski subkutani odmerek je bil 500 i.e. pri bolnikih s telesno maso < 75 kg (dovoljeno je bilo zvišanje odmerka do 1.000 i.e., če je obstajala medicinsko utemeljena potreba za zagotovitev varnostne ravni > 100 i.e.) in 1.000 i.e. pri bolnikih s telesno maso ≥ 75 kg. 2 bolnika sta prejela večji, 2 pa manjši odmerek od priporočenega režima odmerjanja glede na telesno maso. Najnižje serumske anti-HBs ravni 100 i.e./l in več (primarno merilo učinkovitosti) so se v 18–24 tednih trajanja preskušanja ohranile pri vseh bolnikih. Varnostna mejna vrednost > 100 i.e./l je splošno sprejeta raven učinkovitega preprečevanja ponovne okužbe z virusom hepatitisa tipa B (HBV) pri bolnikih s presajenimi jetri, ki so izpostavljeni tveganju. Noben bolnik se ni ponovno okužil s HBV. Samoinjiciranje je bilo izvedljivo pri večini bolnikov.

Srednja raven anti-HB v serumu pred zamenjavo je bila 393±139 i.e./l. Vsi bolniki so uporabljali protivirusna zdravila.

Ob uporabi Clopper Pearsonove metode je bila stopnja osipa po 18 tednih 0 % pri začetni (ITT, »intention-to-treat«) populaciji (95-% IZ: [0; 14,8 %]). Stopnja osipa je tudi v fakultativni podaljšani fazi (teden 24) (95-% IZ: [0; 20,6 %]) znašala 0 %.

Cilj odprtega, prospektivnega kliničnega preskušanja z enim krakom je bilo raziskati možnost samoinjiciranja doma (vključno s sodelovanjem bolnika), učinkovitost in varnost subkutane uporabe zdravila Zutectra pri populaciji stabilnih bolnikov med dolgoročnim zdravljenjem za preprečevanje ponovne okužbe presajenih jeter pri 66 bolnikih. Vsi bolniki, vključeni v študijo, so morali opraviti obdobje usposabljanja, ki je trajalo vsaj 29 dni, samoinjiciranje pa se je lahko najprej začelo šele

36. dan. Z izjemo 6 bolnikov, ki so pred 36. dnem prenehali sodelovati, so vsi bolniki končali uporabo v bolnišnici in samoinjiciranje doma. Noben od bolnikov ni predčasno prenehal sodelovati v študiji, ker samoinjiciranje doma ne bi bilo mogoče. V 48-tedenskem obdobju zdravljenja so izmerili konstantne koncentracije protiteles HBs v serumu ≥ 100 i.e./l pri vseh bolnikih v vseh ocenitvah s srednjimi vrednostmi 312,0 ± 103,5 i.e./l ob koncu obdobja zdravljenja. Skupaj je v tej študiji

53/66 bolnikov (80,3 %) uporabljalo protivirusna zdravila in 13 bolnikov je prejelo monoterapijo z zdravilom Zutectra. Niso poročali o ponovni okužbi s hepatitisom B in noben bolnik ni imel pozitivnih testov na HBsAg med 48-tedenskim obdobjem zdravljenja. O resnih neželenih učinkih, povezanih s študijskim zdravilom, niso poročali. V študiji ni bilo smrtnih primerov.

Cilj odprtega, prospektivnega kliničnega preskušanja z enim krakom je bil raziskati učinkovitost in varnost zdravila Zutectra pri preprečevanju ponovne okužbe z virusom hepatitisa B (HBV) en teden ali dlje po ortotopni presaditvi jeter pri HBsAg- in HBV-DNK-negativnih bolnikih. Ob času presaditve je imelo 21 bolnikov (42,9 %) pozitiven rezultat testa za HDV, medtem ko so bolnike s pozitivnim rezultatom testa za HIV ali HCV izključili iz študije. 49 bolnikov je dobilo podkožne injekcije zdravila Zutectra 500 i.e. (1 ml) ali 1.000 i.e. (2 ml) (prilagoditev odmerka v izjemnih primerih do 1.500 i.e.) na teden ali vsaka dva tedna, glede na najnižje ravni protiteles anti-HBs. Načrtovano trajanje zdravljenja posameznega bolnika je bilo 24 tednov po presaditvi. V 6-mesečnem obdobju študije ni bilo nobenega primera neuspešnega zdravljenja. Pri vseh bolnikih so na vseh časovnih točkah izmerili serumske koncentracije protiteles HBs nad najnižjo varnostno ravnjo > 100 i.e./l, neodvisno od vrste aplikacije (raziskovalec, negovalec ali samoinjiciranje), režim odmerjanja (500 i.e., 1.000 i.e., 1.500 i.e..) ali intervale zdravljenja. Med študijo niso opazili nobenih kliničnih znakov ponovne okužbe z virusom hepatitisa B in noben bolnik ni bil pozitiven za HBsAg ali HBV-DNK, kar potrjuje, da je bilo subkutano dajanje zdravila Zutectra kot del kombiniranega zdravljenja s HBV-virostatičnim zdravljenjem 8–18 dni po ortotopni presaditvi jeter učinkovita zaščita pred ponovno okužbo z virusom hepatitisa B. O povezavi z zdravilom Zutectra so poročali pri enem neželenem učinku (hematom na mestu injiciranja), ki ni bil resen. V času študije ni bilo smrtnih primerov.

V neinterventno študijo o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet (PASS 978) je bilo vključenih 61 odraslih bolnikov ≥ 6 mesecev po presaditvi jeter zaradi s hepatitisom tipa B izzvane odpovedi jeter. Cilj študije je bil oceniti raven sodelovanja bolnikov, ki si zdravilo Zutectra samoinjicirajo doma za preprečitev ponovne okužbe s hepatitisom B. Bolnike naj bi z zdravilom Zutectra zdravili v skladu z informacijami in odmerki, navedenimi v povzetku glavnih značilnosti zdravila. V skladu z ravnjo anti-HBs v serumu so sodelovanje prikazali za 57 (od 61) bolnikov (93 %), brez vrednosti pod 100 i.e./l in povprečnimi ravnmi anti-HBs v serumu 254,3 i.e/l ob končnem obisku. Skupaj je v tej študiji 42/61 bolnikov (68,9 %) uporabljalo protivirusna zdravila in 19 bolnikov je prejelo monoterapijo z zdravilom Zutectra. Ves čas opazovanja niso opazili neuspeha zdravljenja, opredeljenega kot pozitivne vrednosti HBV-DNA in HBsAg. Ponovnih okužb niso opazili. O resnih neželenih učinkih niso poročali. V študiji ni bilo smrtnih primerov.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Porazdelitev

Zdravilo Zutectra se počasi absorbira v bolnikov krvni obtok in doseže najvišjo vrednost z zakasnitvijo 2–7 dni.

Biotransformacija

IgG in kompleksi IgG se razgradijo v retikuloendotelijskem sistemu.

Izločanje

Razpolovni čas zdravila Zutectra je približno 3–4 tedne. Razpolovni čas se lahko od bolnika do bolnika razlikuje.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Imunoglobulini so normalna sestavina človeškega telesa, zato testiranje njihove toksičnosti na heterolognih vrstah nima pomena.

V preskušanjih lokalnega prenašanja na kuncih ni bilo dokazov o draženju, ki bi ga lahko pripisali zdravilu Zutectra.

Druga neklinična preskušanja niso bila izvedena.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

glicin

voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

K raztopini zdravila Zutectra ne smemo dodajati drugih pripravkov, ker bi vsaka sprememba koncentracije elektrolitov ali pH vrednosti lahko vodila v obarjanje ali denaturacijo beljakovin.

6.3Rok uporabnosti

2 leti

Raztopino je treba aplicirati takoj po odprtju injekcijske brizge.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Zdravilo shranjujte in prevažajte na hladnem (2°C–8 C).

Ne zamrzujte.

Vsebnik shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

En ml raztopine v napolnjeni injekcijski brizgi (steklo tipa I) z zamaškom (bromobutil) in snemljivo zaporko (bromobutilna guma).

Velikost pakiranja je pet injekcijskih brizg v pretisnem omotu.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Zdravilo naj pred uporabo doseže sobno temperaturo (pribl. 23 °C–27 °C).

Barva raztopine se lahko spreminja od brezbarvne do bledorumene in vse do svetlorjave. Raztopin, ki so motne ali imajo usedline, ne smete uporabiti.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Biotest Pharma GmbH

Landsteinerstrasse 5

D-63303 Dreieich

Nemčija

Tel.: + 49 6103 801–0

Faks: + 49 6103 801–150 / + 49 6103 801–727

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/09/600/001

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

30/11/2009 / 16/09/2014

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept