Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abraxane (paclitaxel) – Bipacksedel - L01CD01

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAbraxane
ATC-kodL01CD01
Ämnepaclitaxel
TillverkareCelgene Europe Ltd  

Bipacksedel: Information till användaren

Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension paklitaxel

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Abraxane är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du får Abraxane

3.Hur du använder Abraxane

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Abraxane ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Abraxane är och vad det används för

Vad Abraxane är

Det aktiva ämnet i Abraxane är paklitaxel. Paklitaxel är bundet till det humana proteinet albumin i form av mycket små partiklar som kallas nanopartiklar. Paklitaxel hör till en grupp läkemedel som kallas för ”taxaner” och används för att behandla cancer.

Paklitaxel är den del av läkemedlet som påverkar cancern. Det verkar genom att hindra cancerceller från att dela sig, vilket innebär att de dör.

Albumin är den del av läkemedlet som hjälper paklitaxel att lösa upp sig i blodet, passera blodkärlens väggar och tränga in i tumören. Det innebär att andra kemiska ämnen som kan ge biverkningar som kan vara livshotande inte behövs. Sådana biverkningar förekommer i mycket mindre omfattning med Abraxane.

Vad Abraxane används för

Abraxane används för behandling av följande cancertyper:

Bröstcancer

Bröstcancer som har spridit sig till andra delar av kroppen (detta kallas ”metastaserande” bröstcancer).

Abraxane används vid metastaserande bröstcancer när minst en annan behandling har provats men inte fungerat, och när behandlingar med en grupp läkemedel som kallas ”antracykliner” inte är lämpliga.

Personer med metastaserande bröstcancer som fick Abraxane när en annan behandling inte har fungerat fick i större utsträckning en minskning av tumörens storlek och levde längre än personer som fick en annan behandling.

Pankreascancer

Abraxane används tillsammans med ett läkemedel som heter gemcitabin om du har metastaserande pankreascancer (pankreascancern har spridit sig till andra delar av kroppen). Personer med metastaserande pankreascancer som fick Abraxane med gemcitabin i en klinisk prövning levde längre än de som bara fick gemcitabin.

Lungcancer

Abraxane används också tillsammans med ett läkemedel som heter karboplatin om du har den vanligaste typen av lungcancer, som kallas ”icke-småcellig lungcancer”.

Abraxane används vid icke-småcellig lungcancer när kirurgi eller strålbehandling inte är lämpligt för att behandla sjukdomen.

2. Vad du behöver veta innan du får Abraxane

Använd inte Abraxane:

om du är allergisk (överkänslig) mot paklitaxel eller något annat innehållsämne i Abraxane (anges i avsnitt 6).

om du ammar.

om du har lågt antal vita blodkroppar (neutrofilantal <1,5 x 109/L före behandlingen - din läkare meddelar dig om detta).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Abraxane

om du har dålig njurfunktion.

om du har svåra leverproblem.

om du har hjärtproblem.

Tala med läkare eller sjuksköterska om du får något av dessa symtom under behandlingen med Abraxane, eftersom behandlingen kan behöva avbrytas eller dosen minskas:

om du får onormala blåmärken, blödningar eller tecken på infektion såsom ont i halsen eller feber

om du upplever domningar, pirrningar eller stickningar, är känslig för beröring eller muskelsvaghet

om du upplever problem med andningen, t.ex. andfåddhet eller torrhosta.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel har inte studerats på barn och ungdomar, eftersom bröstcancer, pankreascancer och lungcancer inte förekommer i dessa åldersgrupper.

Andra läkemedel och Abraxane

Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Detta gäller även receptfria sådana, inklusive örtpreparat. Det beror på att Abraxane kan påverka effekten av andra läkemedel. Dessutom kan andra läkemedel påverka effekten av Abraxane.

Var försiktig och tala med din läkare när du tar Abraxane samtidigt med något av följande:

läkemedel för att behandla infektioner (dvs. antibiotika som t.ex. erytromycin och rifampicin; fråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker på om läkemedlet du tar är ett antibiotikum) och läkemedel för att behandla svampinfektioner (t.ex. ketokonazol)

läkemedel som används för att hjälpa dig att stabilisera humöret, även kallade antidepressiva läkemedel (t.ex. fluoxetin)

läkemedel som används för att behandla krampanfall (epilepsi)(t.ex. karbamazepin och fenytoin)

läkemedel som används för att sänka nivåerna av blodfetter (t.ex. gemfibrozil)

läkemedel som används mot halsbränna eller magsår (t.ex. cimetidin)

läkemedel som används för att behandla HIV och AIDS (t.ex. ritonavir, saquinavir, indinavir, nelfinavir, afvirenz och nevirapin)

ett läkemedel som heter klopidogrel som används för att förhindra blodlevring.

Graviditet, amning och fertilitet

Paklitaxel kan orsaka allvarliga fosterskador och bör därför inte användas om du är gravid.

Kvinnor i fertil ålder bör använda effektivt preventivmedel under och upp till en månad efter att ha behandlats med Abraxane.

Du ska inte amma medan du tar Abraxane eftersom det är okänt om det aktiva innehållsämnet paklitaxel passerar ut i modersmjölken.

Manliga patienter bör inte försöka skaffa barn under och upp till sex månader efter behandlingen. Manliga patienter kan också rådfråga om konservering av sperma före behandlingen, eftersom behandling med Abraxane kan leda till oåterkallelig infertilitet.

Rådfråga din läkare innan du tar det här läkemedlet.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa personer kan känna sig trötta eller yra efter att ha fått Abraxane. Om detta händer dig ska du inte köra, använda verktyg eller maskiner.

Om du tar några andra läkemedel som en del av din behandling, bör du rådfråga din läkare om körning och användning av maskiner.

Abraxane innehåller natrium

Varje ml Abraxane innehåller ungefär 4,2 mg natrium. Detta bör du tänka på, om du ordinerats en saltfattig kost.

3.Hur du använder Abraxane

Abraxane ges till dig av en läkare eller sjuksköterska med intravenöst dropp i en ven. Dosen du får baseras på din kroppsyta och dina blodprovsresultat. Vanlig dos för bröstcancer är 260 mg/m2 kroppsyta som ges under 30 minuter. Vanlig dos för avancerad pankreascancer är 125 mg/m2 kroppsyta som ges under 30 minuter. Den vanliga dosen för icke-småcellig lungcancer är 100 mg/m2 kroppsyta som ges under en 30-minutersperiod.

Hur ofta kommer du att få Abraxane?

För behandling av metastaserande bröstcancer ges Abraxane vanligtvis en gång var tredje vecka (på dag 1 i en 21-dagarscykel).

För behandling av avancerad pankreascancer ges Abraxane på dag 1, 8 och 15 i varje 28-dagarscykel och gemcitabin ges omedelbart efter Abraxanet.

Vid behandling av icke-småcellig lungcancer ges Abraxane en gång varje vecka (dvs. dag 1, 8 och 15 i en 21-dagarscykel), och karboplatin ges en gång var tredje vecka (dvs. endast dag 1 i varje 21-dagarscykel) omedelbart efter att Abraxanedosen har givits.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar kan inträffa hos fler än 1 av 10 personer:

Håravfall (de flesta fallen inträffade inom en månad efter att behandlingen med Abraxane hade påbörjats. När det förekommer är håravfallet uttalat [över 50 %] hos de flesta av patienterna)

Hudutslag

Onormal minskning av antalet av olika typer av vita blodkroppar (neutrofiler, lymfocyter eller leukocyter) i blodet

Brist på röda blodkroppar

Minskning av antalet trombocyter i blodet

Påverkan på perifera nerver (smärta, domning, stickningar eller förlust av känsel)

Smärta i en led eller leder

Muskelsmärta

Illamående, diarré, förstoppning, ömhet i munnen, aptitförlust

Kräkningar

Svaghet och trötthet, feber

Uttorkning, smakförändringar, viktminskning

Låga nivåer av kalium i blodet

Depression, sömnproblem

Huvudvärk

Frossa

Svårt att andas

Yrsel

Svullna slemhinnor och mjukdelar

Förhöjda leverfunktionsprover

Smärta i armar och ben

Hosta

Smärta i magen

Näsblödning

Vanliga biverkningar kan inträffa hos upp till 1 av 10 personer:

Klåda, torr hud, nagelproblem

Infektion, feber med minskat antal av en typ av vita blodkroppar (neutrofiler) i blodet, rodnad, muntorsk, allvarlig infektion i blodet som kan orsakas av minskat antal vita blodkroppar

Minskat antal av alla blodkroppar

Smärta i bröst eller hals

Matsmältningbesvär, obehagskänsla i buken

Nästäppa

Smärta i rygg, skelettsmärtor

Minskad muskelkoordination och svårigheter att läsa, ökad eller minskad tårbildning, ögonfransavfall

Förändringar i puls eller hjärtrytm, hjärtsvikt

Sänkt eller ökat blodtryck

Rodnad eller svullnad på den plats där nålen sattes in i kroppen

Ångest

Infektion i lungorna

Infektion i urinvägarna

Tarmhinder, inflammation i tjocktarmen, inflammation i gallgångarna

Akut njursvikt

Ökad halt av bilirubin i blodet

Upphostning av blod

Muntorrhet, svårighet att svälja

Muskelsvaghet

Dimsyn

Mindre vanliga biverkningar kan inträffa hos upp till 1 av 100 personer:

Ökad vikt, ökad halt av laktatdehydrogenas i blodet, minskad njurfunktion, ökat blodsocker, ökad halt av fosfor i blodet

Försämrade reflexer eller brist på reflexer, ofrivilliga rörelser, smärta längs en nerv, svimning, yrsel när man reser sig upp, skakningar, ansiktsförlamning

Irriterade ögon, smärtande ögon, röda ögon, kliande ögon, dubbelsyn, nedsatt syn eller man ser blixtrande ljus, dimsyn på grund av svullnad av näthinnan (cystoid makulaödem)

Öronsmärta, ringningar i öronen

Hosta med slem, andfåddhet vid gång eller vid gående uppför trappor, rinnande näsa eller torr näsa, minskade andningsljud, vatten i lungorna, förlust av rösten, blodpropp i lungan, torrhet i halsen

Gaser, magkramper, smärtsamt eller ömt tandkött, ändtarmsblödning

Smärta vid urinering, frekvent urinering, blod i urinen, oförmåga att hålla urin

Fingernagelssmärta, fingernagelsobehag, förlust av fingernaglar, nässelfeber, hudsmärta, röd hud om huden utsatts för solljus, missfärgning av huden, ökad svettning, nattliga svettningar, vita områden på huden, sår, svullet ansikte

Minskad halt av fosfor i blodet, ansamling av vätska i kroppen, lågt albuminvärde i blodet, ökad törst, minskad halt kalcium i blodet, minskat blodsocker, minskad halt natrium i blodet

Smärta och svullnad i näsan, hudinfektioner, infektion på grund av kateterledning

Blåmärken

Smärta på tumörplatsen, dödsfall från tumör

Minskat blodtryck när du ställer dig upp, kalla händer och fötter

Svårighet att gå, svullnad

Allergisk reaktion

Minskad leverfunktion, ökad storlek på levern

Bröstsmärta

Rastlöshet

Små blödningar i huden på grund av blodlevring

Ett tillstånd som innebär nedbrytning av de röda blodkropparna och akut njursvikt

Sällsynta biverkningar kan inträffa hos upp till 1 av 1 000 personer:

Hudreaktion mot annat medel eller lunginflammation efter bestrålning

Blodlevring

Mycket låg puls, hjärtattack

Läckage av läkemedel utanför venen

Oregelbunden överledning av elektriska impulser i hjärtat (atrioventrikulärt block)

Mycket sällsynta biverkningar kan inträffa hos upp till 1 av 10 000 personer:

Svår inflammation/utgjutning i hud och slemhinnor (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V.* Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om detta läkemedels säkerhet.

5.Hur Abraxane ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Oöppnade injektionsflaskor: Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Efter den första rekonstitueringen ska suspensionen användas omedelbart. Om suspensionen inte används omedelbart, kan den förvaras i ett kylskåp (2 °C–8 °C) i upp till 8 timmar i injektionsflaskan, förutsatt att injektionsflaskan finns i den yttre kartongen för att skydda den från ljus.

Beredd suspension i infusionspåse kan förvaras upp till 8 timmar vid högst 25 °C.

Läkare eller apotekspersonal ansvarar för att kassera oanvänt Abraxane på rätt sätt.

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är paklitaxel.

Varje injektionsflaska innehåller 100 mg eller 250 mg paklitaxel i form av albuminbundna nanopartiklar.

Efter rekonstituering innehåller varje ml suspension 5 mg paklitaxel i form av albuminbundna nanopartiklar.

Övriga innehållsämnen är humant albumin (innehållande natrium, natriumkaprylat och N-acetyl-DL- tryptofanat).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Abraxane är ett vitgult pulver till infusionsvätska, suspension. Abraxane tillhandahålls i injektionsflaskor av glas som innehåller 100 mg eller 250 mg paklitaxel i form av albuminbundna nanopartiklar.

Varje förpackning innehåller 1 injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning och Tillverkare

Celgene Europe Limited

1 Longwalk Road

Stockley Park

Uxbridge

UB11 1DB

Storbritannien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta innehavaren av godkännandet för försäljning:

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hälso- och sjukvårdspersonal

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Anvisningar för beredning, hantering och avfallshantering

Försiktighetsåtgärder vid beredning och administrering

Paklitaxel är ett cytotoxiskt anticancer-läkemedel och på samma sätt som med andra potentiellt toxiska föreningar bör man vara försiktig under hanteringen av Abraxane. Användning av handskar, skyddsglasögon och skyddskläder rekommenderas. Om huden kommer i kontakt med suspensionen, skall huden omedelbart sköljas av och tvättas grundligt med tvål och vatten. Om slemhinnor kommer i kontakt med suspensionen, ska slemhinnorna spolas ordentligt med vatten. Abraxane ska endast beredas och administreras av personal som är utbildad i hantering av cytotoxiska ämnen. Gravid personal ska inte hantera Abraxane.

På grund av möjligheten att extravasation inträffar bör infusionsstället noggrant övervakas avseende eventuell infiltration under administrering av läkemedlet. Om infusionen av Abraxane begränsas till 30 minuter enligt anvisning minskar sannolikheten för infusionsrelaterade reaktioner.

Beredning och administrering av produkten

Abraxane bör endast ges under överinseende av en kvalificerad onkolog vid en avdelning som är specialiserad på cytostatikabehandling.

Abraxane levereras som ett sterilt, frystorkat pulver för rekonstituering före användning. Efter beredning innehåller varje ml suspension 5 mg paklitaxel i form av albuminbundna nanopartiklar. Rekonstituerad Abraxane-suspension administreras intravenöst med hjälp av ett infusionsset med ett 15 µm filter.

Beredning av 100 mg:

Med en steril spruta ska 20 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för infusion långsamt injiceras i injektionsflaskan med 100 mg Abraxane under minst 1 minut.

Beredning av 250 mg:

Med en steril spruta ska 50 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för infusion långsamt injiceras i injektionsflaskan med 250 mg Abraxane under minst 1 minut.

Lösningen bör riktas mot flaskans innervägg. Lösningen får inte injiceras direkt på pulvret, eftersom det leder till löddring.

När tillsatsen är klar ska flaskan stå i minst 5 minuter för att pulvret ska blötas upp ordentligt. Därefter ska injektionsflaskan försiktigt och långsamt vridas och/eller vändas under minst 2 minuter, tills allt pulver är fullständigt upplöst. Uppkomst av lödder måste undvikas. Om löddring eller klumpar uppkommer måste lösningen stå i minst 15 minuter tills löddret försvinner.

Den rekonstituerade suspensionen ska vara mjölkaktig och homogen utan synliga fällningar. Viss sättning av den rekonstituerade suspensionen kan förekomma. Om fällningar eller klumpar syns ska flaskan försiktigt vändas igen, för att säkerställa att pulvret är fullständigt upplöst före användning.

Inspektera suspensionen i injektionsflaskan avseende partiklar. Administrera inte den rekonstituerade suspensionen om partiklar observeras i injektionsflaskan.

Den exakta, totala doseringsvolymen av 5 mg/ml suspension som behövs för patienten ska beräknas och erforderlig mängd rekonstituerad Abraxane ska injiceras i en tom, steril infusionspåse av PVC- eller icke PVC-typ.

Användningen av medicintekniska produkter som innehåller silikonolja som smörjmedel (dvs. sprutor och iv-påsar) för att rekonstituera och administrera Abraxane kan leda till att det bildas proteinhaltiga trådar. Administrera Abraxane med hjälp av ett infusionsset med ett 15 µm filter för att undvika administrering av dessa trådar. Användning av ett 15 µm filter avlägsnar trådar och förändrar inte de fysiska eller kemiska egenskaperna för den rekonstituerade produkten.

Användning av filter med en porstorlek som är mindre än 15 µm kan leda till att filtret blockeras.

Det är inte nödvändigt att använda speciella lösningsbehållare eller administreringssatser utan DEHP för att bereda och administrera Abraxane.

Efter administrering rekommenderas att den intravenösa infarten spolas med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning för att säkerställa att hela dosen administreras.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Stabilitet

Oöppnade injektionsflaskor med Abraxane är stabila fram till det datum som anges på förpackningen, så länge injektionsflaskan förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Varken frysning eller kylning påverkar produktens stabilitet negativt. Inga särskilda temperaturanvisningar.

Hållbarhet för rekonstituerad infusionsvätska i injektionsflaska

Efter beredning bör infusionsvätskan omedelbart tömmas i en infusionspåse. Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning har dock kunnat demonstreras för 8 timmar vid 2 °C–8 °C i originalförpackningen och skyddat från starkt ljus.

Hållbarhet för rekonstituerad infusionsvätska i infusionspåse

Efter beredning bör den rekonstituerade infusionsvätskan i infusionspåsen användas omedelbart. Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning har kunnat demonstreras för 8 timmar vid temperatur under 25 °C.

BILAGA IV

VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV VILLKOREN

FÖR GODKÄNNANDENA FÖR FÖRSÄLJNING

Vetenskapliga slutsatser

Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om den periodiska säkerhetsrapporten för paklitaxelalbumin är CHMP:s slutsatser följande:

Läkemedelsinteraktioner beträffande CYP2C8:

Paklitaxel metaboliseras av CYP2C8 och CYP3A4. Hämning av dessa enzymer kan leda till ökad exponering för paklitaxel och därmed till ökad paklitaxeltoxicitet. Det var under den nuvarande PSUR-granskningsperioden som man upptäckte de starka och tidsberoende CYP2C8-hämmande effekterna av metaboliten klopidogrel-acyl-β-D-glukuronid i klopidogrel hos människor. Den första beskrivningen av den kliniska relevansen av interaktionen mellan paklitaxel och klopidogrel har publicerats av Bergmann et al. (Br J Clin Pharmacol. 2016). Interaktionen har dessutom beskrivits i en artikel av Shinoda et al., Biomed Tep 2016.

Mot bakgrund av de uppgifter som presenterats i den granskade periodiska säkerhetsrapporten ansåg PRAC att ändringar i produktinformationen gällande medicinska produkter som innehåller paklitaxelalbumin var motiverade.

CHMP instämmer i PRAC:s vetenskapliga slutsatser.

Skäl att ändra villkoren för godkännandet för försäljning

Baserat på de vetenskapliga slutsatserna för paklitaxelalbumin anser CHMP att nytta- riskförhållandet för läkemedlet som innehåller paklitaxelalbumin är oförändrat under förutsättning att de föreslagna ändringarna görs i produktinformationen.

CHMP rekommenderar att villkoren för godkännandet för försäljning ändras.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel