Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Accofil (filgrastim) – Märkning - L03AA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAccofil
ATC-kodL03AA02
Ämnefilgrastim
TillverkareAccord Healthcare Ltd

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterkartong

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Accofil 30 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning filgrastim

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje spruta á 0,5 ml innehåller 30 ME filgrastim (0,6 mg/ml).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Isättika, natriumhydroxid, sorbitol (E420), polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 förfylld spruta med 0,5 ml + 1 injektionstork

“5 förfyllda sprutor med 0,5 ml + 5 injektionstorkar” “3 förfyllda sprutor med 0,5 ml + 3 injektionstorkar” “10 förfyllda sprutor med 0,5 ml + 10 injektionstorkar”

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Endast för engångsbruk.

Subkutan användning eller intravenös användning.

Får ej skakas.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.

Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/946/001 - 1 förfylld spruta

EU/1/14/946/002 - 5 förfyllda sprutor

EU/1/14/946/006 - 3 förfyllda sprutor

EU/1/14/946/009 - 10 förfyllda sprutor

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Accofil 30 ME/0,5 ml

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterkartong – Förfylld spruta med nålskydd i blisterförpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Accofil 30 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning filgrastim

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje spruta á 0,5 ml innehåller 30 ME filgrastim (0,6 mg/ml).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Isättika, natriumhydroxid, sorbitol (E420), polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 förfylld spruta med 0,5 ml + 1 injektionstork

“3 förfyllda sprutor med 0,5 ml + 3 injektionstorkar” “5 förfyllda sprutor med 0,5 ml + 5 injektionstorkar” “10 förfyllda sprutor med 0,5 ml + 10 injektionstorkar” “7 förfyllda sprutor med 0,5 ml + 7 injektionstorkar”

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Endast för engångsbruk.

Subkutan användning eller intravenös användning.

Får ej skakas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.

Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/946/005 - 1 förfylld spruta med nålskydd

EU/1/14/946/008 - 5 förfyllda sprutor med nålskydd

EU/1/14/946/007 - 3 förfyllda sprutor med nålskydd

EU/1/14/946/010 - 10 förfyllda sprutor med nålskydd

EU/1/14/946/017 - 7 förfyllda sprutor med nålskydd

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Accofil 30 ME/0,5 ml

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR FÖRFYLLD SPRUTA

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Accofil 30 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning filgrastim

s.c./i.v.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat:

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

0,5 ml

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterkartong

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Accofil 48 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning filgrastim

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje spruta á 0,5 ml innehåller 48 ME filgrastim (0,96 mg/ml).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Isättika, natriumhydroxid, sorbitol (E420), polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 förfylld spruta med 0,5 ml + 1 injektionstork

“5 förfyllda sprutor med 0,5 ml + 5 injektionstorkar” “3 förfyllda sprutor med 0,5 ml + 3 injektionstorkar” “10 förfyllda sprutor med 0,5 ml + 10 injektionstorkar”

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Endast för engångsbruk.

Subkutan användning eller intravenös användning.

Får ej skakas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.

Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/946/003 - 1 förfylld spruta

EU/1/14/946/004 - 5 förfyllda sprutor

EU/1/14/946/012 - 3 förfyllda sprutor

EU/1/14/946/015 - 10 förfyllda sprutor

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Accofil 48 ME/0,5 ml

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterkartong – Förfylld spruta med nålskydd i blisterförpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Accofil 48 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning filgrastim

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje spruta á 0,5 ml innehåller 48 ME filgrastim (0,96 mg/ml).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Isättika, natriumhydroxid, sorbitol (E420), polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 förfylld spruta med 0,5 ml + 1injektionstork

“3 förfyllda sprutor med 0,5 ml + 3 injektionstorkar” “5 förfyllda sprutor med 0,5 ml + 5 injektionstorkar” “10 förfyllda sprutor med 0,5 ml + 10 injektionstorkar” “7 förfyllda sprutor med 0,5 ml + 7 injektionstorkar”

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Endast för engångsbruk.

Subkutan användning eller intravenös användning.

Får ej skakas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.

Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/946/011 - 1 förfylld spruta med ett nålskydd

EU/1/14/946/014 - 5 förfyllda sprutor med ett nålskydd

EU/1/14/946/013 - 3 förfyllda sprutor med ett nålskydd

EU/1/14/946/016 - 10 förfyllda sprutor med ett nålskydd

EU/1/14/946/018 - 7 förfyllda sprutor med ett nålskydd

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Accofil 48 ME/0,5 ml

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR FÖRFYLLD SPRUTA

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Accofil 48 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning filgrastim

s.c./i.v.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

0,5 ml

6. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel