Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advagraf (tacrolimus) – Märkning - L04AD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAdvagraf
ATC-kodL04AD02
Ämnetacrolimus
TillverkareAstellas Pharma Europe B.V.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG Advagraf 0,5 mg hårda depotkapslar

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Advagraf 0,5 mg hårda depotkapslar takrolimus

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En kapsel innehåller 0,5 mg takrolimus (som monohydrat).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även laktos och spår av sojalecitin. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 hårda depotkapslar

30x1 hårda depotkapslar

50 hårda depotkapslar

50x1 hårda depotkapslar

100 hårda depotkapslar

100x1 hårda depotkapslar

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

En gång dagligen.

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Svälj inte torkmedlet.

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Använd alla kapslarna inom 1 år efter öppnande av aluminiumomslaget och före utgångsdatum.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nederländerna

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/387/001 30 kapslar

EU/1/07/387/002 50 kapslar

EU/1/07/387/009 100 kapslar

EU/1/07/387/014 30x1 kapslar

EU/1/07/387/015 50x1 kapslar

EU/1/07/387/016 100x1 kapslar

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Advagraf 0,5 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER Advagraf 0,5 mg hårda depotkapslar

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Advagraf 0,5 mg hårda depotkapslar takrolimus

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Astellas Pharma Europe B.V.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5.ÖVRIGT

En gång dagligen.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTEROMSLAG

ALUMINIUMOMSLAG Advagraf 0,5 mg hårda depotkapslar (30, 50, 100 aluminiumomslag)

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Advagraf 0,5 mg hårda depotkapslar takrolimus

Oral användning.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

Använd alla kapslarna inom 1 år efter öppnande av aluminiumomslaget och före utgångsdatum.

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

30 hårda depotkapslar

30x1 hårda depotkapslar

50 hårda depotkapslar

50x1 hårda depotkapslar

100 hårda depotkapslar

100x1 hårda depotkapslar

6.ÖVRIGT

En gång dagligen.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG Advagraf 1 mg hårda depotkapslar

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Advagraf 1 mg hårda depotkapslar takrolimus

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En kapsel innehåller 1 mg takrolimus (som monohydrat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: laktos och spår av sojalecitin. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 hårda depotkapslar

30x1 hårda depotkapslar

50 hårda depotkapslar

50x1 hårda depotkapslar

60 hårda depotkapslar

60x1 hårda depotkapslar

100 hårda depotkapslar

100x1 hårda depotkapslar

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

En gång dagligen.

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Svälj inte torkmedlet.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Använd alla kapslarna inom 1 år efter öppnande av aluminiumomslaget och före utgångsdatum.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/387/003 30 kapslar

EU/1/07/387/004 50 kapslar

EU/1/07/387/005 60 kapslar

EU/1/07/387/006 100 kapslar

EU/1/07/387/017 30x1 kapslar

EU/1/07/387/018 50x1 kapslar

EU/1/07/387/019 60x1 kapslar

EU/1/07/387/020 100x1 kapslar

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Advagraf 1 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER Advagraf 1 mg hårda depotkapslar

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Advagraf 1 mg hårda depotkapslar takrolimus

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Astellas Pharma Europe B.V.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5. ÖVRIGT

En gång dagligen.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTEROMSLAG

ALUMINIUMOMSLAG Advagraf 1 mg hårda depotkapslar (30, 50, 60, 100 aluminiumomslag)

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Advagraf 1 mg hårda depotkapslar takrolimus

Oral användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

Använd alla kapslarna inom 1 år efter öppnande av aluminiumomslaget och före utgångsdatum.

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

30 hårda depotkapslar

30x1 hårda depotkapslar

50 hårda depotkapslar

50x1 hårda depotkapslar

60 hårda depotkapslar

60x1 hårda depotkapslar

100 hårda depotkapslar

100x1 hårda depotkapslar

6. ÖVRIGT

En gång dagligen.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG Advagraf 3 mg hårda depotkapslar

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Advagraf 3 mg hårda depotkapslar takrolimus

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En kapsel innehåller 3 mg takrolimus (som monohydrat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: laktos och spår av sojalecitin. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 hårda depotkapslar

30x1 hårda depotkapslar

50 hårda depotkapslar

50x1 hårda depotkapslar

100 hårda depotkapslar

100x1 hårda depotkapslar

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

En gång dagligen.

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Svälj inte torkmedlet.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Använd alla kapslarna inom 1 år efter öppnande av aluminiumomslaget och före utgångsdatum.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/387/011 30 kapslar

EU/1/07/387/012 50 kapslar

EU/1/07/387/013 100 kapslar

EU/1/07/387/021 30x1 kapslar

EU/1/07/387/022 50x1 kapslar

EU/1/07/387/023 100x1 kapslar

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Advagraf 3 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER Advagraf 3 mg hårda depotkapslar

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Advagraf 3 mg hårda depotkapslar takrolimus

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Astellas Pharma Europe B.V.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5. ÖVRIGT

En gång dagligen.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTEROMSLAG

ALUMINIUMOMSLAG Advagraf 3 mg hårda depotkapslar (30, 50, 100 aluminiumomslag)

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Advagraf 3 mg hårda depotkapslar takrolimus

Oral användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

Använd alla kapslarna inom 1 år efter öppnande av aluminiumomslaget och före utgångsdatum.

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

30 hårda depotkapslar

30x1 hårda depotkapslar

50 hårda depotkapslar

50x1 hårda depotkapslar

100 hårda depotkapslar

100x1 hårda depotkapslar

6. ÖVRIGT

En gång dagligen.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG Advagraf 5 mg hårda depotkapslar

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Advagraf 5 mg hårda depotkapslar takrolimus

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En kapsel innehåller 5 mg takrolimus (som monohydrat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: laktos och spår av sojalecitin. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 hårda depotkapslar

30x1 hårda depotkapslar

50 hårda depotkapslar

50x1 hårda depotkapslar

100 hårda depotkapslar

100x1 hårda depotkapslar

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

En gång dagligen.

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Svälj inte torkmedlet.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Använd alla kapslarna inom 1 år efter öppnande av aluminiumomslaget och före utgångsdatum.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/387/007 30 kapslar

EU/1/07/387/008 50 kapslar

EU/1/07/387/010 100 kapslar

EU/1/07/387/024 30x1 kapslar

EU/1/07/387/025 50x1 kapslar

EU/1/07/387/026 100x1 kapslar

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Advagraf 5 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER Advagraf 5 mg hårda depotkapslar

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Advagraf 5 mg hårda depotkapslar takrolimus

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Astellas Pharma Europe B.V.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5. ÖVRIGT

En gång dagligen.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTEROMSLAG ALUMINIUMOMSLAG Advagraf 5 mg hårda depotkapslar (30, 50, 100)

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Advagraf 5 mg hårda depotkapslar takrolimus

Oral användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

Använd alla kapslarna inom 1 år efter öppnande av aluminiumomslaget och före utgångsdatum.

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

30 hårda depotkapslar

30x1 hårda depotkapslar

50 hårda depotkapslar

50x1 hårda depotkapslar

100 hårda depotkapslar

100x1 hårda depotkapslar

6. ÖVRIGT

En gång dagligen.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel