Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alimta (pemetrexed) – Märkning - L01BA04

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAlimta
ATC-kodL01BA04
Ämnepemetrexed
TillverkareEli Lilly Nederland B.V.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

ALIMTA 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning pemetrexed

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje injektionsflaska innehåller 100 mg pemetrexed (som dinatriumpemetrexed) Efter upplösning (se bipacksedeln) innehåller injektionsflaskan 25 mg/ml pemetrexed.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Mannitol, saltsyra, natriumhydroxid (se bipacksedeln för ytterligare information).

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 1 injektionsflaska.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Endast för engångsbruk.

För intravenös användning efter upplösning och spädning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Cytostatikum

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat {MM/ÅÅÅÅ}

Läs bipacksedeln för information om hållbarhetstid för upplöst produkt.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt innehåll kasseras enligt föreskrifter.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/04/290/002

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I BLINDSKRIFT

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ MINDRE INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT PÅ INJEKTIONSFLASKAN

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

ALIMTA 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning pemetrexed

Intravenös användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat MM/ÅÅÅÅ

Läs bipacksedeln för information om hållbarhetstid för upplöst produkt.

4.BATCHNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

100 mg

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ALIMTA 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning pemetrexed

2. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje injektionsflaska innehåller 500 mg pemetrexed (som dinatriumpemetrexed) Efter upplösning (se bipacksedeln) innehåller injektionsflaskan 25 mg/ml pemetrexed.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Mannitol, saltsyra, natriumhydroxid (se bipacksedeln för ytterligare information).

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 1 injektionsflaska.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Endast för engångsbruk.

För intravenös användning efter upplösning och spädning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Cytostatikum

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

Läs bipacksedeln för information om hållbarhetstid för upplöst produkt.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt innehåll kasseras enligt föreskrifter.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/04/290/001

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ MINDRE INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT PÅ INJEKTIONSFLASKAN

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

ALIMTA 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning pemetrexed

Intravenös användning

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

Läs bipacksedeln för information om hållbarhetstid för upplöst produkt.

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

500 mg

6. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel