Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Altargo (retapamulin) – Bipacksedel - D06AX13

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAltargo
ATC-kodD06AX13
Ämneretapamulin
TillverkareGlaxo Group Ltd

Bipacksedel: Information till patienten

Altargo 10 mg/g salva

Retapamulin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel då den innehåller viktig information till dig.

-Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

-Om några biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

1.Vad Altargo är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Altargo

3.Hur du använder Altargo

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Altargo ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Altargo är och vad det används för

Altargo salva innehåller ett antibiotika som heter retapamulin, som används på huden. Altargo används för att behandla bakterieinfektioner på små hudytor. Infektioner som kan behandlas är t ex impetigo (som ger sårskorpor på infekterade områden), skärsår, skrubbsår och sår som blivit sydda.

Altargo är avsett för vuxna och barn över nio månader.

2. Vad du behöver veta innan du använder Altargo

Använd inte Altargo

-om du är allergisk mot retapamulin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du anävnder Altargo.

Om du märker att infektionen försämras eller att ökad rodnad, irritation eller andra tecken och symtom utvecklas på applikationsstället ska du sluta att använda Altargo och kontakta läkare. Se även avsnitt 4 i denna bipacksedel.

Om du inte ser någon förbättring av infektionen efter 2-3 dagars behandling, kontakta läkare.

Barn

Altargo skall inte användas på barn yngre än nio månaders ålder.

Andra läkemedel och Altargo

Använd inte andra salvor, krämer eller lösningar på samma hudområde som behandlas med Altargo om inte läkaren särskilt sagt att du ska göra detta.

Tala om för din läkare om du använder, nyligen har använt eller kommer att använda andra läkemedel. Om patienten är ett barn yngre än 2 år är det speciellt viktigt att du talar om för din läkare om barnet använder andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är möjligt att användning av Altargo hos barn som använder vissa andra läkemedel (t ex vissa läkemedel mot svampinfektioner) kan leda till en blodkoncentration av Altargo som är högre än normalt. Detta kan leda till biverkningar. Din läkare kan avgöra om Altargo kan användas av barn yngre än 2 år som samtidigt tar andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Din läkare kommer att avgöra om behandlingen är rätt för dig.

Körförmåga och användning av maskiner

Altargo förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Altargo innehåller butylhydroxitoluen (E321).

Det kan orsaka lokala hudreaktioner (t ex kontaktdermatit), eller irritation i ögonen och på slemhinnor.

3.Hur du använder Altargo

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur du applicerar Altargo

Vanligen påstrykes ett tunt lager av salvan 2 gånger dagligen i 5 dagar.

Efter att ha applicerat salvan kan den behandlade ytan täckas med ett sterilt förband eller kompress, om inte läkaren rekommenderat att området ska vara utan täckförband.

Använd Altargo under så lång tid som läkaren rekommenderat.

Altargo är endast avsett för behandling av huden. Använd inte Altargo i ögonen, i munnen eller på läpparna, i näsborrarna eller på de kvinnliga könsorganens slemhinnor. Om salvan råkar hamna i dessa områden, skölj med vatten och rådfråga läkare om du känner något obehag. Om du av misstag använder Altargo i näsborrarna kan det hända att du får näsblod.

Tvätta händerna före och efter användning av salvan.

Om du använt för stor mängd av Altargo

Avlägsna noggrant överflödig salva.

Om du har glömt att använda Altargo

Applicera salvan så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan med nästa dos på vanlig tid.

Om du råkar svälja Altargo

Rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Om du slutar att använda Altargo

Om du slutar att använda Altargo för tidigt, kan bakterierna börja att växa till igen och din infektion kan komma tillbaka. Sluta inte att använda detta läkemedel utan att först ha pratat med din läkare eller apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tillstånd att se upp med

Allvarlig hudreaktion eller allergier (okänd frekvens)

Om du utvecklar en allvarlig hudreaktion eller en allergi (t ex allvarlig klåda eller allvarliga hudutslag, svullnad av ansikte, läppar eller tunga):

sluta använda Altargo

torka noggrant bort salvan

kontakta din läkare eller apotekspersonal

omedelbart.

Följande biverkningar på huden har inträffat där Altargo har använts:

Vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 10 användare)

-hudirritation

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 100 användare)

-smärta, klåda, rodnad eller utslag (kontaktdermatit)

Andra biverkningar (ingen känd frekvens, kan inte beräknas utifrån tillgänglig data)

-brännande känsla

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Altargo ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.

Kassera öppnade tuber 7 dagar efter öppnandet, även om de inte är tomma. De ska inte sparas för framtida bruk.

Läkemedlet ska inte kastas bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övrig information

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är retapamulin. Varje gram salva innehåller 10 milligram retapamulin.

-Övriga innehållsämnen är vitt vaselin och konserveringsmedlet butylhydroxitoluen (E321).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Altargo är en benvit slät salva.

Den tillhandahålls i en aluminiumtub med skruvlock av plast som innehåller 5, 10 eller 15 g salva, eller i en dospåse av aluminiumfolie som innehåller 0,5 g salva.

Förpackning med 1 tub.

Förpackning med 12 dospåsar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Tillverkare

Glaxo Group Ltd

Glaxo Operations UK, Ltd

980 Great West Road

(trading as Glaxo Wellcome Operations)

Brentford

Harmire Road

Middlesex TW8 9GS,

Barnard Castle

Storbritannien

County Durham

 

DL12 8DT

 

Storbritannien

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Malta (Malta) Limited

Tel: + 420 222 001 111

Tel: + 356 21 238131

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

dk-info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tlf: + 47 22 70 20 00

produkt.info@gsk.com

firmapost@gsk.no

Eesti

Österreich

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 372 6676 900

Tel: + 43 (0)1 97075 0

estonia@gsk.com

at.info@gsk.com

Ελλάδα

Polska

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GSK Services Sp. z o.o.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

Portugal

Stiefel Farma, S.A.

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 34 902 202 700

Tel: + 351 21 412 95 00

es-ci@gsk.com

FI.PT@gsk.com

France

România

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 4021 3028 208

diam@gsk.com

 

Hrvatska

 

GlaxoSmithKline d.o.o.

 

Tel: + 385 1 6051 999

 

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Simi: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 2239 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

 

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel