Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ameluz (5-aminolevulinic acid hydrochloride) – Produktresumé - L01XD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAmeluz
ATC-kodL01XD04
Ämne5-aminolevulinic acid hydrochloride
TillverkareBiofrontera Bioscience GmbH

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Ameluz 78 mg/g gel

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ett gram (g) gel innehåller 78 mg 5-aminolevulinsyra (som hydroklorid).

Hjälpämnen med känd effekt

Ett gram gel innehåller 2,4 mg natriumbensoat (E211), 3 mg sojabönsfosfatidylkolin och 10 mg propylenglykol.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Gel.

Vit till gulaktig gel.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

Behandling av aktinisk keratos av mild till måttlig svårighetsgrad i ansiktet och hårbottnen (Olsen grad 1 till 2, se avsnitt 5.1) och områden med aktiniska keratoser och solskadad hud, s.k. field cancerization, hos vuxna.

Behandling av ytlig och/eller nodulär basalcellscancer som inte lämpar sig för kirurgisk behandling på grund av möjlig behandlingsrelaterad morbiditet och/eller sämre kosmetiskt resultat hos vuxna.

4.2Dosering och administreringssätt

Ameluz ska endast administreras under överinseende av läkare, sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med erfarenhet av användning av fotodynamisk behandling.

Dosering till vuxna

För behandling av aktiniska keratoser (AK), ska en fotodynamisk behandling ges vid ett behandlingstillfälle vid enstaka eller flera lesioner eller ”field cancerization” (hudområden med flera AK-lesioner omgivna av ett område med en aktinisk och solinducerad skada inom ett begränsat fält). Aktiniska keratoslesioner eller ”field cancerization” ska utvärderas tre månader efter behandling. Behandlade lesioner eller områden som inte har läkt ut helt efter 3 månader ska behandlas på nytt.

För behandling av basalcellscancer (BCC), ska fotodynamisk behandling ges vid två behandlingstillfällen med cirka en veckas mellanrum vid enstaka eller flera lesioner. Basalcellscancerlesioner ska utvärderas tre månader efter behandling. Behandlade lesioner som inte har läkt ut helt efter 3 månader ska behandlas på nytt.

Belysningsdos: Hela behandlingsområdet, vid såväl AK som BCC, ska belysas med en röd ljuskälla, antingen med ett smalt spektrum på omkring 630 nm och en ljusdos på ungefär 37 J/cm2 eller ett bredare och kontinuerligt spektrum i intervallet 570 till 670 nm med en ljusdos på 75 till 200 J/cm2. Det är viktigt att säkerställa att korrekt ljusdos ges. Ljusdosen bestäms av faktorer såsom ljusfältets

storlek, avståndet mellan lampa och hudyta samt belysningstid. Dessa faktorer varierar med lamptypen. Den ljusdos som ges bör kontrolleras om det finns en lämplig detektor tillgänglig.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av Ameluz för en pediatrisk population. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Ameluz är för kutan användning.

Förberedelse av lesioner: Innan Ameluz appliceras, ska alla lesioner torkas av noggrant med en bomullskompress indränkt med etanol eller isopropylalkohol för att avfetta huden. Fjäll och skorpor ska noggrant avlägsnas och alla lesionsytor ska försiktigt ruggas upp. Försiktighet ska iakttas så att blödning undviks. Nodulära BCC-lesioner är ofta täckta av ett intakt epidermalt keratinskikt som ska avlägsnas. Exponerat tumörmaterial ska avlägsnas varsamt utan något försök att excidera utanför tumörens gränser.

Applicering av gelen: Ameluz ska appliceras på området med lesioner eller hela området med ”field cancerization” på cirka 20 cm2 med hjälp av handskbeklädda fingertoppar eller en spatel. Gelen ska täcka lesionerna eller hela områdena och ungefär 5 mm av det omgivande området i ett lager som är omkring 1 mm tjockt. Gelen ska tillåtas torka i ungefär 10 minuter innan ett ljustätt ocklusionsförband placeras över behandlingsstället. Efter 3 timmars inkubation ska förbandet avlägsnas och kvarvarande gel torkas bort. Gelen kan administreras på frisk hud runt lesionerna, medan applicering nära ögon, näsborrar, mun, öron eller slemhinnor ska undvikas (håll ett avstånd på 1 cm). Direktkontakt med ögon eller slemhinnor ska undvikas. Vid oavsiktlig kontakt rekommenderas sköljning med vatten.

Belysning: Omedelbart efter att lesionerna har rengjorts, belyses hela behandlingsområdet med en röd ljuskälla. Vid belysning ska lampan vara fäst på det avstånd från huden som anges i användarhandboken. En smalspektrumlampa rekommenderas för att uppnå högre grad av utläkning. Symtomatisk behandling av tillfälliga biverkningar på administreringsstället kan övervägas. Ett bredare och kontinuerligt spektrum kan användas om ljuskällor med smalt spektrum inte tolereras (se avsnitten 4.8 och 5.1).

Se även avsnitt 6.6.

Lesionerna ska utvärderas på nytt efter tre månader, då eventuella kvarstående lesioner eller områden kan behandlas på nytt.

Det rekommenderas att BCC-lesionernas svar bekräftas med histologisk undersökning av biopsimaterial, om det anses nödvändigt. Därefter rekommenderas noggrann, långvarig klinisk övervakning av BCC, med histologi vid behov.

4.3Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot porfyriner, mot sojabönor eller jordnötter eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Porfyri.

Kända fotodermatoser av varierande patologi och frekvens, t.ex. metaboliska sjukdomar såsom aminoaciduri, idiopatiska eller immunologiska sjukdomar såsom polymorf ljusreaktion, genetiska sjukdomar såsom xeroderma pigmentosum och sjukdomar som utlöses eller förvärras av exponering för solljus såsom lupus erythematodes eller pemfigus erythematodes.

4.4Varningar och försiktighet

Risk för transitorisk global amnesi (TGA)

Fotodynamisk behandling (PTD) kan i mycket sällsynta fall vara en utlösande faktor för transitorisk global amnesi. Även om den exakta mekanismen inte är känd, kan stress och smärta associerad med PDT öka risken att utveckla transitorisk amnesi. Om amnesi observeras måste PDT sättas ut omedelbart (se avsnitt 4.8).

Användning av immunsuppressiva medel

Eftersom inflammatoriskt svar är viktigt för effekten av PDT, exkluderade prövningen som undersökte effekt och säkerhet med Ameluz för behandling av basalcellscancer patienter som fick behandling med immunsuppressiv terapi. Således rekommenderas inte användning av immunsuppressiva medel med Ameluz.

Ameluz ska inte användas på blödande lesioner

Eventuell blödning måste stoppas före applicering av gelen. Det finns ingen erfarenhet av användning av Ameluz hos patienter med ärftliga eller förvärvade koagulationsdefekter. Särskild försiktighet ska iakttas för att undvika blödning under förberedelsen av lesioner hos sådana patienter (se avsnitt 4.2).

Risk för irritation i slemhinnor och ögon

Ameluz kan orsaka irritaion i slemhinnor och ögon. Hjälpämnet natriumbensoat kan vara lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Propylenglykol kan orsaka irritation.

Särskild försiktighet ska iakttas för att undvika applicering av Ameluz i ögon eller på slemhinnor. Vid oavsiktlig kontakt måste stället sköljas med vatten.

Ameluz ska inte användas på hudområden påverkade av andra hudsjukdomar eller med tatueringar Resultatet och utvärderingen av behandlingen kan försämras om det behandlade området är påverkat av hudsjukdomar (hudinflammation, lokal infektion, psoriasis, eksem och malign hudcancer) liksom tatueringar. Det finns ingen erfarenhet av dessa situationer.

Ameluz ökar ljustoxiciteten transitoriskt

Eventuell UV-behandling ska avbrytas före behandling. Som en allmän försiktighetsåtgärd ska solexponering av de behandlade lesionsställena och omgivande hud undvikas i ungefär 48 timmar efter behandling. Samtidig användning av läkemedel med känd fototoxisk eller fotoallergen potential såsom johannesört, griseofulvin, tiaziddiuretika, sulfonureider, fentiaziner, sulfonamider, kinoloner och tetracykliner kan förstärka den fototoxiska reaktionen av fotodynamisk behandling.

Risk för allergisk reaktion

Ameluz innehåller sojabönsfosfatidylkolin och ska inte appliceras på patienter med känd allergi mot jordnötter eller soja. (se avsnitt 4.3).

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Ameluz ökar inte plasmanivåerna av 5-aminolevulinsyra eller protoporfyrin IX efter topisk applicering.

Inga interaktionsstudier har utförts.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data (mindre än 300 graviditeter) från användning av 5-aminolevulinsyra hos gravida kvinnor. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Ameluz under graviditet.

Amning

Det är inte känt om 5-aminolevulinsyra/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Amning avbrytas i 12 timmar efter behandling med Ameluz.

Fertilitet

Det finns inga data tillgängliga om effekten av 5-aminolevulinsyra på fertilitet.

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ameluz har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska prövningar med Ameluz observerades lokala hudreaktioner på appliceringsstället hos upp till 96 % av patienterna som behandlades för aktinisk keratos och hos samtliga patienter som behandlades för basalcellscancer. Detta kan förväntas, eftersom den terapeutiska principen för fotodynamisk behandling baseras på fototoxiska effekter av protoporfyrin IX, som bildas av den aktiva substansen 5-aminolevulinsyra.

De vanligaste tecknen och symtomen är irritation på appliceringsstället, erytem, smärta och ödem. Dessa effekters storlek är beroende av vilken typ av belysning som används för fotodynamisk behandling. De ökade effekterna korrelerar med den högre utläkningsfrekvensen med smalspektrumlampor (se avsnitt 5.1). De flesta biverkningar uppstår under belysning eller kort därefter. Symtomen är vanligtvis av mild eller måttlig grad (prövarens bedömning på en 4-poängsskala) och varar i de flesta fall i 1 till 4 dagar, men i vissa fall kan de kvarstå i 1 till 2 veckor eller ännu längre. I sällsynta fall kräver biverkningarna att belysningen avbryts eller upphör.

Tabell med biverkningar

Incidensen av biverkningar hos 522 patienter som exponerades för fotodynamisk behandling med Ameluz i kliniska pivotala studier och incidensen av biverkningar rapporterade efter godkännande för försäljning anges nedan. Frekvenserna definieras som mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1: Sammanfattning av relaterade biverkningar rapporterade hos patienter med fotodynamisk behandling med 5-aminolevulinsyra

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga

På appliceringsstället: pustler

 

 

Inte på appliceringsstället: pustulösa utslag

Psykiska störningar

Mindre vanliga

Nervositet

Centrala och perifera

Vanliga

Huvudvärk

nervsystemet

Mindre vanliga

Dysestesi

 

Ingen känd

Transitorisk global amnesi (inkl. förvirring

 

frekvens*

och desorientering)

Ögon

Mindre vanliga

Ögonlocksödem, dimsyn, synnedsättning

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Blåsor, torr hud, petekier

Muskuloskeletala systemet och

Mindre vanliga

Ryggvärk

bindväv

 

 

Allmänna symtom och/eller

Mycket vanliga

På appliceringsstället: erytem, irritation,

symtom vid

 

smärta (inkl. sveda), klåda, ödem, exfoliation,

administreringsstället

 

sårskorpa

 

Vanliga

På appliceringsstället: induration, blåsor,

 

 

parestesi, hyperalgesi, erosion, obehag,

 

 

flytning

 

Mindre vanliga

På appliceringsstället: hemorragi, värme,

 

 

missfärgning, sår, svullnad, inflammation

 

 

Inte på appliceringsstället: frossbrytningar,

 

 

värmekänsla, pyrexi, smärta, trötthet

Skador och förgiftningar och

Mindre vanliga

Sårsekretion

behandlingskomplikationer

 

 

* Data efter godkännande för försäljning. Fyra fallrapporter (3 fall från den vetenskapliga litteraturen och 1 spontan fallrapport) som avser händelserna i detta avsnitt. Förvirring eller desorientering rapporterades som ytterligare händelser.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9Överdosering

Överdosering efter topisk administrering är osannolik och har inte rapporterats i kliniska studier. Om Ameluz oavsiktligt sväljs, är systemisk toxicitet osannolik. Skydd mot exponering för solljus i

48 timmar och observation rekommenderas likväl.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: cytostatiska/cytotoxiska medel, sensibiliserande ämnen för strålning/fotodynamisk behandling, ATC-kod: L01XD04

Verkningsmekanism

Efter topikal applicering av 5-aminolevulinsyra (ALA) metaboliseras substansen till protoporfyrin IX, en fotoaktiv förening som ackumuleras intracellulärt i de behandlade aktiniska keratos- och basalcellscancerlesionerna. Protoporfyrin IX aktiveras av belysning med rött ljus av lämplig våglängd och energi. I närvaro av syre bildas reaktiva syreföreningar. De senare skadar cellkomponenterna och förstör slutligen målcellerna.

Klinisk effekt och säkerhet

Behandling av aktinisk keratos (AK):

Effekt och säkerhet med Ameluz för behandling av aktinisk keratos (AK) har utvärderats hos

644 patienter som rekryterats i kliniska prövningar. I klinisk fas III har totalt 384 patienter behandlats med Ameluz. Alla patienter hade 4 till 8 milda till måttliga aktiniska keratoslesioner i ansiktet och/eller hårbottnen. Förberedelsen av appliceringsstället och inkubationstiden följde beskrivningen i avsnitt 4.2. Om lesionerna inte hade läkt ut helt 12 veckor efter den första behandlingen behandlades lesionerna eller områdena med ”field cancerization” en andra gång med identisk behandling.

I en randomiserad, observatörsblindad klinisk prövning med 571 AK-patienter och en uppföljningstid på 6 och 12 månader, testades fotodynamisk behandling med Ameluz för att visa att behandlingen inte var underlägsen en kommersiellt registrerad kräm innehållande 16 % metylaminolevulinat (MAL, metyl-[5-amino-4-oxopentanoat]) och att den var överlägsen placebo. Den röda ljuskällan var antingen en smalspektrumlampa (Aktilite CL 128 eller Omnilux PDT) eller en lampa med bredare och kontinuerligt spektrum (Waldmann PDT 1200 L, eller Hydrosun Photodyn 505 eller 750). Det primära

effektmåttet var fullständig utläkning av patienternas lesioner 12 veckor efter den sista fotodynamiska behandlingen. Ameluz (78,2 %) var signifikant effektivare än MAL (64,2 %,

[97,5 %-konfidensintervall: 5,9; ∞]) och placebo (17,1 %, [95 %-konfidensintervall: 51,2; 71,0]). Lesionernas totala utläkningsfrekvenser var högre för Ameluz (90,4 %) jämfört med MAL (83,2 %) och placebo (37,1 %). Utläkningsfrekvenser och tolerabilitet var beroende av belysningskällan. Följande tabell visar effekt och biverkningarna tillfällig smärta och erytem som förekom på appliceringsstället under fotodynamisk behandling med olika ljuskällor:

Tabell 2a: Effekt och biverkningarna (tillfällig smärta och erytem) som förekom på appliceringsstället under fotodynamisk behandling med olika ljuskällor för behandling av AK

Ljuskälla

Läkemedel

Total utläkning hos

Erytem på

 

Smärta på

 

 

 

patienter (%)

appliceringsstället (%)

appliceringsstället (%)

 

 

 

milt

måttligt

kraftigt

milt

måttlig

svår

Smalt

Ameluz

spektrum

MAL

Brett

Ameluz

spektrum

MAL

Den kliniska effekten utvärderades på nytt vid uppföljningsbesök 6 och 12 månader efter den sista fotodynamiska behandlingen. Återfallsfrekvenserna efter 12 månader var något bättre för Ameluz (41,6 %, [95 %-konfidensintervall: 34,4; 49,1]) jämfört med MAL (44,8 %, [95 %-konfidensintervall: 36,8; 53,0]) och var beroende av det ljusspektrum som användes för belysning, till fördel för smalspektrumlampor. Innan beslut togs att inleda fotodynamisk behandling togs hänsyn till att sannolikheten för att en patient skulle vara totalt utläkt 12 månader efter den sista behandlingen var 53,1 % eller 47,2 % för behandling med Ameluz och 40,8 % eller 36,3 % för MAL-behandling med smalspektrumlampor respektive alla lamptyper. Sannolikheten för att patienter i Ameluz-gruppen behövde endast en behandling och förblev helt utläkta 12 månader efter den fotodynamiska behandlingen var 32,3 % och för patienter i MAL-gruppen var den i genomsnitt 22,4 % med alla lampor.

De kosmetiska resultat som utvärderades 12 veckor efter den sista fotodynamiska behandlingen (med sammanlagd utgångspoäng på 0 exkluderad) bedömdes som: mycket goda eller goda hos 43,1 % av patienterna i Ameluz-gruppen, 45,2 % i MAL-gruppen och 36,4 % i placebogruppen; och otillfredsställande eller försämrade hos 7,9 %, 8,1 % respektive 18,2 % av patienterna.

Ameluz jämfördes även med placebobehandling i en randomiserad, dubbelblind klinisk prövning som rekryterade 122 AK-patienter. Den röda ljuskällan gav antingen ett smalt spektrum runt 630 nm vid en ljusdos på 37 J/cm2 (Aktilite CL 128) eller ett bredare och kontinuerligt spektrum i området 570 till 670 nm vid en ljusdos på 170 J/cm2 (Photodyn 750). Det primära effektmåttet var fullständig utläkning av patienternas lesioner 12 veckor efter den sista fotodynamiska behandlingen. Fotodynamisk behandling med Ameluz (66,3 %) var signifikant effektivare än med placebo (12,5 %, p<0,0001). Den totala utläkningen av lesionerna var högre för Ameluz (81,1 %) jämfört med placebo (20,9 %). Utläkningsfrekvenser och tolerabilitet var beroende av belysningskällan till fördel för ljuskällan med smalt spektrum. Den kliniska effekten kvarstod under uppföljningsperioderna på 6 och 12 månader efter den sista fotodynamiska behandlingen. Innan beslut togs att inleda fotodynamisk behandling togs hänsyn till att sannolikheten för att en patient skulle vara totalt utläkt 12 månader efter den sista behandlingen var 67,5 % eller 46,8 % för behandling med Ameluz med smalspektrumlampor respektive alla lamptyper. Sannolikheten för att det behövdes endast en behandling med Ameluz och utläkningen fortfarande var total 12 månader senare var i genomsnitt 34,5 % med alla lampor.

Tabell 2b: Effekt och biverkningarna (tillfällig smärta och erytem) som förekom på appliceringsstället under fotodynamisk behandling med olika ljuskällor för behandling av AK

Ljuskälla

Läkemedel

Total

Erytem på appliceringsstället

Smärta på appliceringsstället

 

 

utläkning

(%)

 

 

(%)

 

 

 

 

hos

Milt

måttligt

kraftigt

mild

måttlig

svår

 

 

patienter

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)

 

 

 

 

 

 

Smalt

Ameluz

spektrum

 

 

 

 

 

 

 

 

Brett

Ameluz

spektrum

 

 

 

 

 

 

 

 

I båda AK-studierna var utläkningsfrekvenserna högre efter belysning med smalspektrumlampor, men incidensen och graden av störningar på administreringsstället (t.ex. tillfällig smärta, erytem) ökade hos patienter som belystes med dessa lampor (se tabeller ovan och avsnitt 4.8).

De kosmetiska resultaten bedömdes som mycket goda eller goda hos 47,6 % av patienterna i Ameluz- gruppen jämfört med 25,0 % i placebogruppen. Ett otillfredsställande eller försämrat kosmetiskt resultat bedömdes hos 3,8 % av patienterna i Ameluz-gruppen och hos 22,5 % av patienterna i placebogruppen.

”Field cancerization” kännetecknas av ett område på huden där det finns flera AK-lesioner och där det sannolikt finns ett underliggande och omgivande område med aktinisk skada (ett begrepp som kallas field cancerization eller fältförändring). Områdets utbredning kanske inte är synligt visuellt eller vid en fysisk undersökning. I en tredje randomiserad, dubbelblind, klinisk prövning, som rekryterade

87 patienter, jämfördes Ameluz och placebo på hela behandlingsområden (field cancerization) med 4 till 8 aktiniska keratoslesioner på ett fältområde på maximalt 20 cm2. Den röda ljuskällan gav ett smalt spektrum kring 635 nm vid en ljusdos på 37 J/cm2 (BF-RhodoLED). Ameluz var överlägset vehikel vad avser frekvensen fullständig utläkning hos patienter (90,9 % jämfört med 21,9 % för Ameluz respektive placebo, p < 0,0001) och frekvensen av total utläkning av lesioner (94,3 % respektive

32,9 %, p < 0,0001) enligt kontroll 12 veckor efter den sista fotodynamiska behandlingen. 96,9 % av patienterna med AK i ansiktet eller på pannan blev helt lesionsfria. 81,8 % av patienterna med AK i hårbottnen blev helt lesionsfria. 99,1 % av lesionerna av mild svårighetsgrad läkte ut jämfört med 49,2 % medan 91,7 % av lesionerna av måttlig svårighetsgrad läkte ut jämfört med 24,1 % vid behandling med Ameluz respektive placebo. Efter endast 1 fotodynamisk behandling med Ameluz respektive placebo var 61,8 % jämfört med 9,4 % av patienterna helt lesionsfria och 84,2 % respektive 22,0 % av lesionerna var helt utläkta.

Klinisk effekt kvarstod under uppföljningstiden på 6 och 12 månader efter den sista fotodynamiska behandlingen. Efter behandling med Ameluz hade 6,2 % av lesionerna återkommit efter 6 månader och ytterligare 2,9 % efter 12 månader (placebo 1,9 % efter 6 månader och ytterligare 0 % efter

12 månader). Återfallsfrekvensen hos patienter var 24,5 % och 14,3 % efter 6 månader och ytterligare 12,2 % och 0 % efter 12 månader för Ameluz respektive placebo.

Den fältbehandling som användes i denna studie möjliggjorde bedömning av förändringar av hudkvaliteten vid behandlingsstart och 6 och 12 månader efter den sista fotodynamiska behandlingen per svårighetsgrad. Procentandelen patienter med hudpåverkan före fotodynamisk behandling och

12 månader efter fotodynamisk behandling anges nedan. Alla hudkvalitetsparametrar i det behandlade området förbättrades kontinuerligt fram till uppföljningstidpunkten vid 12 månader.

Tabell 3: Hudkvalitetsparametrar i det behandlade området under 12 månaders uppföljning

 

 

AMELUZ

Vehikel

Typ av

Svårighet

Före

12 månader

Före

12 månader

fotodynamisk

efter

fotodynamisk

efter

hudpåverkan

 

behandling (%)

fotodynamisk

behandling (%)

fotodynamisk

 

 

 

 

 

behandling (%)

 

behandling (%)

Uppruggn

Ingen

 

 

AMELUZ

Vehikel

Typ av

Svårighet

Före

12 månader

Före

12 månader

fotodynamisk

efter

fotodynamisk

efter

hudpåverkan

 

behandling (%)

fotodynamisk

behandling (%)

fotodynamisk

 

 

 

 

 

behandling (%)

 

behandling (%)

 

Mild

 

Måttlig/svår

Hyper-

Ingen

pigmentering

Mild

 

Måttlig/svår

Hypo-

Ingen

pigmentering

Mild

 

Måttlig/svår

Fläckig eller

Ingen

oregelbunden

Mild

pigmentering

Måttlig/svår

Ärrbildning

Ingen

 

Mild

 

Måttlig/svår

Atrofi

Ingen

 

Mild

 

Måttlig/svår

Behandling av basalcellscancer (BCC):

Effekt och säkerhet med Ameluz för behandling av basalcellscancer (BCC) med en tjocklek på <2 mm har utvärderats hos 281 patienter som rekryterats till en klinisk fas III-studie. I denna studie behandlades totalt 138 patienter med Ameluz. Alla patienter hade 1 till 3 BCC-lesioner i ansiktet/pannan, på skallig huvudsvål, extremiteter och/eller halsen/bålen. I denna studie testades fotodynamisk behandling med Ameluz för att visa att behandlingen inte var underlägsen en kräm innehållande 16 % metylaminolevulinat (MAL, metyl-[5-amino-4-oxopentanoat]). Den röda ljuskällan gav ett smalt spektrum på omkring 635 nm vid en ljusdos på 37 J/cm2 (BF-RhodoLED). Det primära effektmåttet var fullständig utläkning av patienternas lesioner 12 veckor efter den sista fotodynamiska behandlingen.

Den totala utläkningsfrekvensen för Ameluz var 93,4 % jämfört med 91,8 % för MAL- jämförelsepreparatet. Studien visade att Ameluz inte var sämre än MAL-kräm [97,5 %- konfidensintervall -6,5]. Av BCC-lesionerna läkte 94,6 % ut med Ameluz, 92,9 % med MAL. Vid nodulär BCC läkte 89,3 % av lesionerna ut med Ameluz, 78,6 % med MAL. Biverkningar och tolerabilitet var jämförbara för båda behandlingarna.

Den kliniska effekten utvärderades på nytt vid uppföljningsbesök 6 och 12 månader efter den sista fotodynamiska behandlingen. Återfallsfrekvenserna för lesioner efter 6 och 12 månader var 2,9 % respektive 4,3 % för Ameluz och 6,7 % respektive 8,2 % för MAL.

Tabell 4: Effekt av PDT för behandling av BCC för alla patienter och vald undergrupper

 

Ameluz

Ameluz

Ameluz

MAL

MAL

MAL

 

Patientantal

Helt

Helt

Patientantal

Helt

Helt

 

(%)

lesionsfria

utläkta

n (%)

lesionsfria

utläkta

 

 

patienter

lesioner

 

patienter

lesioner

 

 

n (%)

n (%)

 

n (%)

n (%)

Total

 

 

(93,4)

(94,6)

 

(91,8)

(92,9)

Undergrupper:

 

 

 

 

 

 

Patienter med

23/23

n.a.

14/16 (87,5)

n.a.

mer än 1 BCC

(19,0)

(100,0)

 

(14,5)

 

 

Ytlig (endast)

90/95

114/119

80/83 (96,4)

95/98

 

(78,5)

(94,7)

(95,8)

(75,5)

 

(96,9)

Nodulär

18/21

25/28

16/21 (76,2)

22/28

(endast)

(17,4)

(85,7)

(89,3)

(19,1)

 

(78,6)

Övriga

(inklusive

(4,1)

(100,0)

(100,0)

(5,5)

(83,3)

(100,0)

blandade

 

 

 

 

 

 

y/nBCC)

 

 

 

 

 

 

Tjocklek

n.a.

n.a.

8/11

n.a.

n.a.

8/12

>1 mm

 

 

(72,7)

 

 

(66,7)

BCC på

10/13

14/17

10/14 (71,4)

12/17

huvudet

(10,7)

(76,9)

(82,4)

(12,7)

 

(70,6)

(endast)

 

 

 

 

 

 

BCC på bålen

75/77

95/97

70/73 (95,9)

84/87

(endast)

(63,6)

(97,4)

(97,9)

(66,4)

 

(96,6)

Patientfördelning i undergrupperna var likartad för båda läkemedlen och representerar fördelningen hos den allmänna populationen, där mer än 70 % av BBC är lokaliserade i huvud-/bålområdet. BBC lokaliserade i detta område tillhör i huvudsak undertypen ytliga. Sammanfattningsvis, även om undergrupperna är för små för att dra signifikanta slutsatser för individuella grupper, är fördelningen av de två läkemedlen till de olika undergrupperna mycket likartad. Således tycks det inte rimligt att detta negativt kan påverka påståendet om icke-underlägsenhet i studiens primära effektmått eller de allmänna trender som observerats för alla undergrupper.

I en klinisk prövning utformad för att undersöka ALA:s sensibiliseringspotential på 216 friska försökspersoner utvecklade 13 försökspersoner (6 %) allergisk kontaktdermatit efter kontinuerlig exponering i 21 dagar med ALA-doser som var högre än de normalt använda doserna vid behandling av aktinisk keratos. Allergisk kontaktdermatit har inte observerats under normala behandlingsförhållanden.

De aktiniska keratoslesionernas svårighet graderades enligt den skala som beskrivits av Olsen et al., 1991 (J Am Acad Dermatol 1991; 24: 738–743):

Grad

 

Klinisk beskrivning av svårighetsgradering

ingen

ingen AK-lesion finns, varken synlig eller palpabel

mild

platta, rosa fläckar utan tecken på hyperkeratos och erytem, svag

 

 

palpabilitet, där AK är lättare att känna än att se

måttlig

rosa till rödaktiga papler och erytematösa plack med hyperkeratotisk

 

 

yta, måttligt tjocka AK som lätt kan ses och kännas

Svår

mycket tjocka och/eller tydliga AK

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för Ameluz för alla grupper av den pediatriska populationen för aktinisk keratos (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Dermal absorption i human hud in vitro studerades med hjälp av Ameluz innehållande radioaktivt märkt 5-aminolevulinsyra (ALA). Efter 24 timmar var den genomsnittliga kumulativa absorptionen (inklusive ackumulering i dermis) genom human hud 0,2 % av den administrerade dosen. Motsvarande studier i human hud med aktiniska keratoslesioner och/eller uppruggad yta genomfördes inte.

Distribution

I en klinisk fas II-prövning mättes serumnivåerna av 5-aminolevulinsyra och protoporfyrin IX och urinnivåerna av ALA före, 3 och 24 timmar efter administrering av Ameluz för fotodynamisk behandling. Ingen av nivåerna efter dosering ökade jämfört med de naturligt förekommande nivåerna före dosering, vilket visar avsaknad av relevant systemisk absorption efter topisk administrering.

En farmakokinetisk studie av maximal användning utfördes på 12 patienter med minst 10 milda till måttliga aktiniska keratoser i ansiktet eller på pannan. En hel tub vehikel och Ameluz följt av fotodynamisk behandling applicerades i en fast ordningsföljd med en washout-period på 7 dagar för att utvärdera utgångsvärden och Ameluz-beroende plasmakoncentrationer av ALA och PpIX. Hos flertalet av patienterna observerades en upp till 2,5-faldig ökning av den basala plasmakoncentrationen av ALA under de första 3 timmarna efter applicering av Ameluz, vilket fortfarande ligger inom det normala intervallet för tidigare rapporterade och publicerade endogena ALA-koncentrationer. Plasmakoncentrationerna av metaboliten PpIX var generellt låga hos alla patienter och hos ingen av patienterna observerades en uppenbar ökning av plasmakoncentrationerna av PpIX efter applicering av Ameluz.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Studier på dermal toxicitet, eller studier som rapporterats i litteraturen, avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

Det har inte genomförts några karcinogenitetsstudier med ALA.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Xantangummi

Sojabönsfosfatidylkolin

Polysorbat 80

Medellångkedjiga triglycerider

Isopropylalkohol

Dinatriumfosfatdihydrat

Natriumdivätefosfatdihydrat

Propylenglykol

Natriumbensoat (E211)

Renat vatten

6.2Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3Hållbarhet

Obruten förpackning: 18 månader

Efter första öppnandet: 12 veckor

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Tillslut tuben väl efter första öppnandet.

6.5Förpackningstyp och innehåll

En ytterkartong innehållande en aluminiumtub med inre lack av epoxifenol och en latexförsegling samt en skruvkork av polyeten med hög densitet. Varje tub innehåller 2 g gel.

6.6Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Varje lampa ska användas i enlighet med användarhandboken. Endast CE-märkta lampor ska användas och de ska vara utrustade med nödvändiga filter och/eller reflekterande speglar för att minska exponeringen för värme, blått ljus och ultraviolett (UV) strålning. Utrustningens tekniska specifikationer måste kontrolleras innan en viss ljuskälla används, och kraven måste uppfyllas för det avsedda ljusspektrumet. Både patienten och den medicinska personal som utför den fotodynamiska behandlingen ska följa de säkerhetsanvisningar som medföljer den ljuskälla som används. Vid belysning ska patient och medicinsk personal använda lämpliga skyddsglasögon. Frisk, obehandlad hud som omger de aktiniska keratoslesionerna behöver inte skyddas.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Biofrontera Bioscience GmbH Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen

Tyskland

Tfn +49-214-87632-66

Fax +49-214-87632-90

E-post: ameluz@biofrontera.com

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/740/001

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 14. December 2011

Datum för den senaste förnyelsen: 21. November 2016

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel