Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Arava (leflunomide) – Bipacksedel - L04AA13

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringArava
ATC-kodL04AA13
Ämneleflunomide
TillverkareSanofi-Aventis Deutschland GmbH

Bipacksedel: Information till användaren

Arava 10 mg filmdragerade tabletter leflunomid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Arava är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Arava

3.Hur du använder Arava

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Arava ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Arava är och vad det används för

Arava tillhör en grupp läkemedel som kallas anti-reumatiska läkemedel. Arava innehåller den aktiva substansen leflunomid.

Arava används för behandling av vuxna patienter med aktiv reumatoid artrit eller med aktiv psoriasisartrit.

Symtom på reumatoid artrit inkluderar inflammation av leder, svullnad, svårighet att röra sig och smärta. Andra symtom som kan påverka hela kroppen inkluderar minskad aptit, feber, minskad energi och anemi (brist på röda blodkroppar).

Symtom på aktiv psoriasisartrit inkluderar inflammation av leder, svullnad, svårighet att röra sig och smärta samt röda och fjällande fläckar på huden (hudskada).

2. Vad du behöver veta innan du använder Arava

Använd inte Arava:

-om du någon gång fått en allergisk reaktion av leflunomid (särskilt en allvarlig hudreaktion, ofta tillsammans med feber, ledsmärta, röda prickar på huden eller blåsor, t.ex. Stevens- Johnsons syndrom) eller av något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller om du är allergisk mot teriflunomid (som används vid behandling av multipel skleros).

-om du har leverproblem,

-om du har måttligt till svårt nedsatt njurfunktion,

-om du har en kraftig sänkning av blodprotein(äggvite)koncentrationen (hypoproteinemi),

-om du lider av någon sjukdom som försämrar ditt immunförsvar (ex AIDS),

-om du har försämrad benmärgsfunktion eller om antalet röda eller vita blodkroppar eller antalet blodplättar är lågt,

-om du lider av en allvarlig infektion,

-om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Arava

-om du någon gång haft interstitiell lungsjukdom.

-om du någon gång haft tuberkulos eller om du har varit i nära kontakt med någon som har eller har haft turberkulos. Din läkare kan komma att ta prover för att se om du har tuberkulos.

-om du är man och önskar skaffa barn. Eftersom det inte kan uteslutas att Arava passerar över till sädesvätskan ska tillförlitligt preventivmedel användas under behandling med Arava.

Män som önskar skaffa barn bör kontakta sin läkare som kanske kommer råda dem att avbryta behandlingen med Arava och ta vissa mediciner för att snabbt avlägsna Arava från kroppen. Ett blodprov kommer bekräfta att Arava har utsöndrats tillräckligt. Därefter bör du vänta i åtminstone ytterligare 3 månader innan du försöker skaffa barn.

om du ska ta specifikt blodprov (kalciumnivå). Mätningar kan visa på falskt låga kalciumnivåer.

Arava kan påverka ditt blod, din lever, dina lungor eller nerver i dina armar eller ben. Arava kan även orsaka allvarliga allergiska reaktioner (innefattande läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom [DRESS]), eller öka risken för att insjukna i allvarliga infektioner. För ytterligare information läs avsnitt 4 (Eventuella biverkningar).

DRESS uppträder till en början med influensaliknande symtom och utslag i ansiktet, följt av utbredda utslag och hög feber, ökade leverenzymnivåer som ses i blodprov och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) samt förstorade lymfknutor.

Din läkare kommer regelbundet ta blodprover, innan och under behandlingen med Arava för att kontrollera ditt blod och din lever. Din läkare kommer även regelbundet att kontrollera ditt blodtryck eftersom Arava kan orsaka förhöjt blodtryck.

Tala om för din läkare om du har diarré som pågår länge utan särskild orsak. Din läkare kan behöva utföra ytterligare tester för att undersöka vad det beror på.

Barn och ungdomar

Arava rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Arava

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.

Detta är särskilt viktigt om du använder:

-andra läkemedel mot reumatoid artrit såsom antimalariamedel (t.ex. klorokin och hydroxiklorokin); intramuskulärt eller oralt guld, D-penicillamin, azatioprin och andra immunosuppressiva läkemedel (t.ex. metotrexat) eftersom dessa kombinationer ej rekommenderas.

-warfarin och andra blodförtunnande läkemedel som tas via munnen, då övervakning är nödvändigt för att minska risken för biverkningar av det här läkmedlet

-teriflunomid vid multipel skleros

-repaglinid, pioglitazon, nateglinid eller rosiglitazon vid diabetes

-daunorubicin, doxorubicin, paclitaxel eller topotekan vid cancer

-duloxetin vid depression, urininkontinens eller njursjukdom hos diabetiker

-alosetron vid behandling av svår diarré

-teofyllin vid astma

-tizanidin, ett muskelavslappnande läkemedel

-p-piller (som innehåller etinylestradiol och levonorgestrel)

-cefaklor, bensylpenicillin (penicillin G), ciprofloxacin vid infektioner

-indometacin, ketoprofen vid smärta eller inflammation

-furosemid vid hjärtsjukdom (diuretikum, vattendrivande)

-zidovudin vid HIV-infektion

-rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin for hyperkolesterolemi (högt kolesterol)

-sulfasalazin vid inflammatorisk tarmsjukdom eller reumatoid artrit

-ett läkemedel som heter kolestyramin (används vid behandling av ökade blodfettvärden) och aktivt kol då dessa läkemedel kan minska kroppens upptag av Arava.

Om du redan använder icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och/eller kortikosteroider kan du fortsätta ta dessa efter påbörjad behandling med Arava.

Vaccinationer

Om du måste vaccineras be din läkare om råd. Vissa vacciner ska inte ges under behandling med Arava, och under en period efter att behandlingen avslutats.

Arava med mat, dryck och alkohol

Arava kan tas oberoende av födointag.

Intag av alkohol bör undvikas under behandling med Arava. Konsumtion av alkohol under behandling kan öka risken för leverskada.

Graviditet och amning

Använd inte Arava om du är eller tror att du kan vara gravid. Om du är gravid eller blir gravid under tiden du tar Arava så ökar risken att få ett barn med allvarliga fosterskador.

Fertila kvinnor ska inte använda Arava utan att använda tillförlitligt preventivmedel.

Tala om för din läkare om du planerar att bli gravid efter avslutad behandling med Arava eftersom du måste försäkra dig om att Arava fullständigt utsöndrats från din kropp innan du försöker bli gravid.

Detta kan ta upp till 2 år, men denna period kan kortas ned till några veckor om du tar särskilda läkemedel som påskyndar utsöndringen av Arava från din kropp.

I båda fallen ska det bekräftas med ett blodprov att Arava utsöndrats tillräckligt från din kropp. Därefter måste du vänta åtminstone ytterligare en månad innan du blir gravid.

För ytterligare information om laboratorietester, vänligen kontakta din läkare.

Om du misstänker att du är gravid under behandlingen med Arava eller under de två följande åren efter avslutad behandling måste du kontakta din läkare omedelbart för ett graviditetstest. Om testet bekräftar att du är gravid, kan din läkare föreslå behandling med särskilda läkemedel för att snabbt avlägsna Arava från din kropp eftersom detta kan minska risken för ditt barn.

Använd inte Arava om du ammar eftersom Arava kan utsöndras i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Arava kan orsaka yrsel vilket kan försämra din koncentrations- och reaktionsförmåga. Om du känner dig påverkad ska du inte köra bil eller manövrera maskiner.

Arava innehåller laktos

Om din läkare har informerat dig om att du inte tål vissa sockerarter kontakta läkaren innan du börjar använda detta läkemedel.

3.Hur du använder Arava

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den vanliga startdosen är 100 mg Arava en gång dagligen de första tre dagarna. Därefter, behöver de flesta:

Vid reumatoid artrit: 10 eller 20 mg Arava en gång per dag, beroende på sjukdomens svårighetsgrad.

Vid psoriasisartrit: 20 mg Arava en gång per dag.

Svälj tabletten hel med riklig mängd

vatten.

Det kan ta ca 4 veckor eller längre innan du känner en förbättring av ditt tillstånd. Vissa patienter kan t.o.m. känna ytterligare förbättring efter 4 till 6 månaders behandling.

Behandling med Arava sker vanligtvis under längre tidsperioder.

Om du har tagit för stor mängd av Arava

Om du tar mera Arava än vad du borde, kontakta din läkare eller sök annan medicinsk rådgivning. Om så är möjligt, ta med dina tabletter eller förpackningen till läkaren.

Om du har glömt att ta Arava

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg, om det inte snart är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart din läkare och sluta använd Arava:

-om du känner dig svag, yr eller har svårigheter att andas, eftersom detta kan vara symtom på en allvarlig allergisk reaktion.

-om du får hudutslag eller slemhinneskador i munnen, eftersom detta kan vara symtom på svåra, ibland livshotande, reaktioner (t.ex. Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, erythema multiforme, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom [DRESS]), se avsnitt 2.

Kontakta omedelbart din läkare om du upplever:

-blekhet, trötthet eller ökad benägenhet för blåmärken, eftersom detta kan tyda på blodsjukdom orsakad av en obalans mellan olika sorters blodkroppar i blodet.

-trötthet, magsmärta eller gulsot (gulfärgning av ögon och hud), eftersom detta kan tyda på allvarliga tillstånd såsom leverproblem som kan vara livshotande.

-symtom på infektion såsom feber, ont i halsen eller hosta, eftersom detta läkemedel kan öka risken för allvarliga infektioner som kan vara livshotande.

-hosta eller andningssvårigheter eftersom detta kan tyda på lungproblem (interstitiell lungsjukdom eller pulmonell hypertension).

-ovanliga stickningar, svaghet eller smärta i dina händer eller fötter eftersom dessa kan tyda på problem med dina nerver (perifer neuropati).

Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

-en marginell sänkning av antalet vita blodkroppar (leukopeni),

-milda allergiska reaktioner,

-förlorad aptit, viktminskning (vanligen utan betydelse),

-trötthet (asteni),

-huvudvärk, yrsel,

-onormala hudförnimmelser såsom stickningar (parestesi),

-lindrigt ökat blodtryck,

-kolit (tarminflammation),

-diarré,

-illamående, kräkning,

-inflammation i munnen eller påverkad munslemhinna,

-buksmärta,

-förhöjning av vissa levervärden,

-håravfall,

-eksem, torr hud, utslag och klåda,

-seninflammation (smärta orsakad av inflammation i membranet som omger senan, vanligtvis i fötter eller händer),

-en ökning av vissa blodenzymer (kreatinkinas).

Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

-en sänkning av antalet röda blodkroppar (anemi) och en sänkning av antalet blodplättar (trombocytopeni),

-en sänkning av kaliumnivån i blodet,

-ångest,

-smakförändringar,

-nässelfeber,

-senbristning,

-en ökning av fetthalterna i blodet (kolesterol och triglycerider),

-en minskning av fosfathalten i blodet.

Sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1000 personer)

-ökning av antalet eosinofila blodkroppar (eosinofili); en lindrig sänkning av antalet vita blodkroppar (leukopeni); och en sänkning av antalet blodkroppar (pancytopeni),

-kraftigt ökat blodtryck,

-inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom),

-en ökning av vissa levervärden som kan utvecklas till allvarliga tillstånd som hepatit och gulsot,

-allvarliga infektioner, så kallad sepsis, vilken kan vara livshotande,

-en ökning av vissa enzymer i blodet (laktatdehydrogenas).

Mycket sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 000 personer)

-en markerad minskning av vissa vita blodkroppar (agranulocytos),

-svåra och möjligen allvarliga allergiska reaktioner,

-inflammation i de små blodkärlen (vaskulit, inklusive kutan nekrotiserande vaskulit),

-perifer nervpåverkan i armar och ben (perifer neuropati),

-inflammation i bukspottkörteln (pankreatit),

-allvarlig leverskada såsom leversvikt eller nekros, vilket kan få dödlig utgång,

-svåra, ibland livshotande, reaktioner (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, erythema multiforme).

Andra biverkningar såsom njursvikt, en sänkning av urinsyra i blodet, pulmonell hypertension, manlig infertilitet (denna biverkan går tillbaka när behandlingen med detta läkemedel avslutas), kutan lupus (kännetecknas av utslag/rodnad på hudområden som utsätts för ljus), psoriasis (ny eller förvärrad) och DRESS kan också förekomma med okänd frekvens.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Arava ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Blister:

Förvaras i originalförpackningen.

Burk:

Tillslut burken väl.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är leflunomid. En filmdragerad tablett innehåller 10 mg leflunomid.

-Övriga innehållsämnen är: majsstärkelse, povidon (E1201), krospovidon (E1202), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat (E470b) och laktosmonohydrat i tablettkärnan, såväl som talk (E553b), hypromellos (E464), titandioxid (E171) och makrogol 8000 i filmdrageringen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Arava 10 mg filmdragerade tabletter är vita till nästan vita och runda.

Gravyr på ena sidan: ZBN.

Tabletterna är förpackade i tryckförpackningar eller burkar. Förpackningar om 30 eller 100 tabletter är tillgängliga.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

Tillverkare

Sanofi Winthrop Industrie 56, Route de Choisy au Bac

F 60205 Compiegne Cedex, Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

България

Magyarország

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tel.: +36 1 505 0050

Česká republika

Malta

sanofi-aventis, s.r.o.

Sanofi Malta Ltd.

Tel: +420 233 086 111

Tel: +356 21493022

Danmark

Nederland

sanofi-aventis Denmark A/S

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +31 (0)182 557 755

Deutschland

Norge

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tlf: +47 67 10 71 00

Eesti

Österreich

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis GmbH

Tel: +372 627 34 88

Tel: +43 1 80 185 – 0

Ελλάδα

Polska

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel.: +48 22 280 00 00

España

Portugal

sanofi-aventis, S.A.

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +34 93 485 94 00

Tel: +351 21 35 89 400

France

România

sanofi-aventis france

Sanofi Romania SRL

Tél: 0 800 222 555

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

 

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

 

Tel: +385 1 600 34 00

 

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 536389

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Lietuva

 

UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"

 

Tel: +370 5 2755224

 

Denna bipacksedel ändrades senast

 

Övriga informationskällor

 

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Bipacksedel: information till användaren

Arava 20 mg filmdragerade tabletter leflunomid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Arava är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Arava

3.Hur du använder Arava

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Arava ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Arava är och vad det används för

Arava tillhör en grupp läkemedel som kallas anti-reumatiska läkemedel. Arava innehåller den aktiva substansen leflunomid.

Arava används för behandling av vuxna patienter med aktiv reumatoid artrit eller med aktiv psoriasisartrit.

Symtom på reumatoid artrit inkluderar inflammation av leder, svullnad, svårighet att röra sig och smärta. Andra symtom som kan påverka hela kroppen inkluderar minskad aptit, feber, minskad energi och anemi (brist på röda blodkroppar).

Symtom på aktiv psoriasisartrit inkluderar inflammation av leder, svullnad, svårighet att röra sig och smärta samt röda och fjällande fläckar på huden (hudskada).

2. Vad du behöver veta innan du använder Arava

Använd inte Arava:

-om du någon gång fått en allergisk reaktion av leflunomid (särskilt en allvarlig hudreaktion, ofta tillsammans med feber, ledsmärta, röda prickar på huden eller blåsor, t.ex. Stevens- Johnsons syndrom) eller av något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller om du är allergisk mot teriflunomid (som används vid behandling av multipel skleros).

-om du har leverproblem,

-om du har måttligt till svårt nedsatt njurfunktion,

-om du har en kraftig sänkning av blodprotein(äggvite)koncentrationen (hypoproteinemi),

-om du lider av någon sjukdom som försämrar ditt immunförsvar (ex AIDS),

-om du har försämrad benmärgsfunktion eller om antalet röda eller vita blodkroppar eller antalet blodplättar är lågt,

-om du lider av en allvarlig infektion,

-om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Arava

-om du någon gång haft interstitiell lungsjukdom.

-om du någon gång haft tuberkulos eller om du har varit i nära kontakt med någon som har eller har haft turberkulos. Din läkare kan komma att ta prover för att se om du har tuberkulos.

-om du är man och önskar skaffa barn. Eftersom det inte kan uteslutas att Arava passerar över till sädesvätskan ska tillförlitligt preventivmedel användas under behandling med Arava.

Män som önskar skaffa barn bör kontakta sin läkare som kanske kommer råda dem att avbryta behandlingen med Arava och ta vissa mediciner för att snabbt avlägsna Arava från kroppen. Ett blodprov kommer bekräfta att Arava har utsöndrats tillräckligt. Därefter bör du vänta i åtminstone ytterligare 3 månader innan du försöker skaffa barn.

om du ska ta specifikt blodprov (kalciumnivå). Mätningar kan visa på falskt låga kalciumnivåer.

Arava kan påverka ditt blod, din lever, dina lungor eller nerver i dina armar eller ben. Arava kan även orsaka allvarliga allergiska reaktioner (innefattande läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom [DRESS]), eller öka risken för att insjukna i allvarliga infektioner. För ytterligare information läs avsnitt 4 (Eventuella biverkningar).

DRESS uppträder till en början med influensaliknande symtom och utslag i ansiktet, följt av utbredda utslag och hög feber, ökade leverenzymnivåer som ses i blodprov och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) samt förstorade lymfknutor.

Din läkare kommer regelbundet ta blodprover, innan och under behandlingen med Arava för att kontrollera ditt blod och din lever. Din läkare kommer även regelbundet att kontrollera ditt blodtryck eftersom Arava kan orsaka förhöjt blodtryck.

Tala om för din läkare om du har diarré som pågår länge utan särskild orsak. Din läkare kan behöva utföra ytterligare tester för att undersöka vad det beror på.

Barn och ungdomar

Arava rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Arava

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.

Detta är särskilt viktigt om du använder:

-andra läkemedel mot reumatoid artrit såsom antimalariamedel (t.ex. klorokin och hydroxiklorokin); intramuskulärt eller oralt guld, D-penicillamin, azatioprin och andra immunosuppressiva läkemedel (t.ex. metotrexat) eftersom dessa kombinationer ej rekommenderas.

-warfarin och andra blodförtunnande läkemedel som tas via munnen, då övervakning är nödvändigt för att minska risken för biverkningar av det här läkmedlet

-teriflunomid vid multipel skleros

-repaglinid, pioglitazon, nateglinid eller rosiglitazon vid diabetes

-daunorubicin, doxorubicin, paclitaxel eller topotecan vid cancer

-duloxetin vid depression, urininkontinens eller njursjukdom hos diabetiker

-alosetron vid behandling av svår diarré

-teofyllin vid astma

-tizanidin, ett muskelavslappnande läkemedel

-p-piller (som innehåller etinylestradiol och levonorgestrel)

-cefaklor, bensylpenicillin (penicillin G), ciprofloxacin vid infektioner

-indometacin, ketoprofen vid smärta eller inflammation

-furosemid vid hjärtsjukdom (diuretikum, vattendrivande)

-zidovudin vid HIV-infektion

-rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin for hyperkolesterolemi (högt kolesterol)

-sulfasalazin vid inflammatorisk tarmsjukdom eller reumatoid artrit

-ett läkemedel som heter kolestyramin (används vid behandling av ökade blodfettvärden) och aktivt kol då dessa läkemedel kan minska kroppens upptag av Arava.

Om du redan använder icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och/eller kortikosteroider kan du fortsätta ta dessa efter påbörjad behandling med Arava.

Vaccinationer

Om du måste vaccineras be din läkare om råd. Vissa vacciner ska inte ges under behandling med Arava, och under en period efter att behandlingen avslutats.

Arava med mat, dryck och alkohol

Arava kan tas oberoende av födointag.

Intag av alkohol bör undvikas under behandling med Arava. Konsumtion av alkohol under behandling kan öka risken för leverskada.

Graviditet och amning

Använd inte Arava om du är eller tror att du kan vara gravid. Om du är gravid eller blir gravid under tiden du tar Arava så ökar risken att få ett barn med allvarliga fosterskador.

Fertila kvinnor ska inte använda Arava utan att använda tillförlitligt preventivmedel.

Tala om för din läkare om du planerar att bli gravid efter avslutad behandling med Arava eftersom du måste försäkra dig om att Arava fullständigt utsöndrats från din kropp innan du försöker bli gravid. Detta kan ta upp till 2 år, men denna period kan kortas ned till några veckor om du tar särskilda läkemedel som påskyndar utsöndringen av Arava från din kropp.

I båda fallen ska det bekräftas med ett blodprov att Arava utsöndrats tillräckligt från din kropp. Därefter måste du vänta åtminstone ytterligare en månad innan du blir gravid.

För ytterligare information om laboratorietester, vänligen kontakta din läkare.

Om du misstänker att du är gravid under behandlingen med Arava eller under de två följande åren efter avslutad behandling måste du kontakta din läkare omedelbart för ett graviditetstest. Om testet bekräftar att du är gravid, kan din läkare föreslå behandling med särskilda läkemedel för att snabbt avlägsna Arava från din kropp eftersom detta kan minska risken för ditt barn.

Använd inte Arava om du ammar eftersom Arava kan utsöndras i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Arava kan orsaka yrsel vilket kan försämra din koncentrations- och reaktionsförmåga. Om du känner dig påverkad ska du inte köra bil eller manövrera maskiner.

Arava innehåller laktos

Om din läkare har informerat dig om att du inte tål vissa sockerarter kontakta läkaren innan du börjar använda detta läkemedel.

3. Hur du använder Arava

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den vanliga startdosen är 100 mg Arava en gång dagligen de första tre dagarna. Därefter, behöver de flesta:

Vid reumatoid artrit: 10 eller 20 mg Arava en gång per dag, beroende på sjukdomens svårighetsgrad.

Vid psoriasisartrit: 20 mg Arava en gång per dag.

Svälj tabletten hel med riklig mängd vatten.

Det kan ta ca 4 veckor eller längre innan du känner en förbättring av ditt tillstånd. Vissa patienter kan t.o.m. känna ytterligare förbättring efter 4 till 6 månaders behandling.

Behandling med Arava sker vanligtvis under längre tidsperioder.

Om du har tagit för stor mängd av Arava

Om du tar mera Arava än vad du borde, kontakta din läkare eller sök annan medicinsk rådgivning. Om så är möjligt, ta med dina tabletter eller förpackningen till läkaren.

Om du har glömt att ta Arava

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg, om det inte snart är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart din läkare och sluta använd Arava:

-om du känner dig svag, yr eller har svårigheter att andas, eftersom detta kan vara symtom på en allvarlig allergisk reaktion.

-om du får hudutslag eller slemhinneskador i munnen, eftersom detta kan vara symtom på svåra, ibland livshotande, reaktioner (t.ex. Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, erythema multiforme, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom [DRESS]), se avsnitt 2.

Kontakta omedelbart din läkare om du upplever:

-blekhet, trötthet eller ökad benägenhet för blåmärken, eftersom detta kan tyda på blodsjukdom orsakad av en obalans mellan olika sorters blodkroppar i blodet.

-trötthet, magsmärta eller gulsot (gulfärgning av ögon och hud), eftersom detta kan tyda på allvarliga tillstånd såsom leverproblem som kan vara livshotande.

-symtom på infektion såsom feber, ont i halsen eller hosta, eftersom detta läkemedel kan öka risken för allvarliga infektioner som kan vara livshotande.

-hosta eller andningssvårigheter eftersom detta kan tyda på lungproblem (interstitiell lungsjukdom eller pulmonell hypertension).

-ovanliga stickningar, svaghet eller smärta i dina händer eller fötter eftersom dessa kan tyda på problem med dina nerver (perifer neuropati).

Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

-en marginell sänkning av antalet vita blodkroppar (leukopeni),

-milda allergiska reaktioner,

-förlorad aptit, viktminskning (vanligen utan betydelse),

-trötthet (asteni),

-huvudvärk, yrsel,

-onormala hudförnimmelser såsom stickningar (parestesi),

-lindrigt ökat blodtryck,

-kolit (tarminflammation),

-diarré,

-illamående, kräkning,

-inflammation i munnen eller påverkad munslemhinna,

-buksmärta,

-förhöjning av vissa levervärden,

-håravfall,

-eksem, torr hud, utslag och klåda,

-seninflammation (smärta orsakad av inflammation i membranet som omger senan, vanligtvis i fötter eller händer),

-en ökning av vissa blodenzymer (kreatinkinas).

Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

-en sänkning av antalet röda blodkroppar (anemi) och en sänkning av antalet blodplättar (trombocytopeni),

-en sänkning av kaliumnivån i blodet,

-ångest,

-smakförändringar,

-nässelfeber,

-senbristning,

-en ökning av fetthalterna i blodet (kolesterol och triglycerider),

-en minskning av fosfathalten i blodet.

Sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1000 personer)

-ökning av antalet eosinofila blodkroppar (eosinofili); en lindrig sänkning av antalet vita blodkroppar (leukopeni); och en sänkning av antalet blodkroppar (pancytopeni),

-kraftigt ökat blodtryck,

-inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom),

-en ökning av vissa levervärden som kan utvecklas till allvarliga tillstånd som hepatit och gulsot,

-allvarliga infektioner, så kallad sepsis, vilken kan vara livshotande,

-en ökning av vissa enzymer i blodet (laktatdehydrogenas).

Mycket sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 000 personer)

-en markerad minskning av vissa vita blodkroppar (agranulocytos),

-svåra och möjligen allvarliga allergiska reaktioner,

-inflammation i de små blodkärlen (vaskulit, inklusive kutan nekrotiserande vaskulit),

-perifer nervpåverkan i armar och ben (perifer neuropati),

-inflammation i bukspottkörteln (pankreatit),

-allvarlig leverskada såsom leversvikt eller nekros, vilket kan få dödlig utgång,

-svåra, ibland livshotande, reaktioner (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, erythema multiforme).

Andra biverkningar såsom njursvikt, en sänkning av urinsyra i blodet, pulmonell hypertension, manlig infertilitet (denna biverkan går tillbaka när behandlingen med detta läkemedel avslutas), kutan lupus (kännetecknas av utslag/rodnad på hudområden som utsätts för ljus), psoriasis (ny eller förvärrad) och DRESS kan också förekomma med okänd frekvens.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Arava ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Blister:

Förvaras i originalförpackningen.

Burk:

Tillslut burken väl.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är leflunomid. En filmdragerad tablett innehåller 20 mg leflunomid.

-Övriga innehållsämnen är: majsstärkelse, povidon (E1201), krospovidon (E1202), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat (E470b) och laktosmonohydrat i tablettkärnan, såväl som talk (E553b), hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol 8000 och gul järnoxid (E172) i filmdrageringen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Arava 20 mg filmdragerade tabletter är gulaktiga till ockrafärgade och trekantiga. Gravyr på ena sidan: ZBO.

Tabletterna är förpackade i tryckförpackningar eller burkar. Förpackningar om 30, 50 eller 100 tabletter är tillgängliga.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland

Tillverkare

Sanofi Winthrop Industrie 56, Route de Choisy au Bac

F 60205 Compiegne Cedex, Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

България

Magyarország

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tel.: +36 1 505 0050

Česká republika

Malta

sanofi-aventis, s.r.o.

Sanofi Malta Ltd.

Tel: +420 233 086 111

Tel: +356 21493022

Danmark

Nederland

sanofi-aventis Denmark A/S

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +31 (0)182 557 755

Deutschland

Norge

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tlf: +47 67 10 71 00

Eesti

Österreich

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis GmbH

Tel: +372 627 34 88

Tel: +43 1 80 185 – 0

Ελλάδα

Polska

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel.: +48 22 280 00 00

España

Portugal

sanofi-aventis, S.A.

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +34 93 485 94 00

Tel: +351 21 35 89 400

France

România

sanofi-aventis france

Sanofi Romania SRL

Tél: 0 800 222 555

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

 

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

 

Tel: +385 1 600 34 00

 

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 536389

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Lietuva

 

UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"

 

Tel: +370 5 2755224

 

Denna bipacksedel ändrades senast

 

Övriga informationskällor

 

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Bipacksedel: Information till användaren

Arava 100 mg filmdragerade tabletter

Leflunomid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Arava är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Arava

3.Hur du använder Arava

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Arava ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Arava är och vad det används för

Arava tillhör en grupp läkemedel som kallas anti-reumatiska läkemedel. Arava innehåller den aktiva substansen leflunomid.

Arava används för behandling av vuxna patienter med aktiv reumatoid artrit eller med aktiv psoriasisartrit.

Symtom på reumatoid artrit inkluderar inflammation av leder, svullnad, svårighet att röra sig och smärta. Andra symtom som kan påverka hela kroppen inkluderar minskad aptit, feber, minskad energi och anemi (brist på röda blodkroppar).

Symtom på aktiv psoriasisartrit inkluderar inflammation av leder, svullnad, svårighet att röra sig och smärta samt röda och fjällande fläckar på huden (hudskada).

2. Vad du behöver veta innan du använder Arava

Använd inte Arava:

-om du någon gång fått en allergisk reaktion av leflunomid (särskilt en allvarlig hudreaktion, ofta tillsammans med feber, ledsmärta, röda prickar på huden eller blåsor, t.ex. Stevens-Johnsons syndrom) eller av något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller om du är allergisk mot teriflunomid (som används vid behandling av multipel skleros).

-om du har leverproblem,

-om du har måttligt till svårt nedsatt njurfunktion,

-om du har en kraftig sänkning av blodprotein(äggvite)koncentrationen (hypoproteinemi),

-om du lider av någon sjukdom som försämrar ditt immunförsvar (ex AIDS),

-om du har försämrad benmärgsfunktion eller om antalet röda eller vita blodkroppar eller antalet blodplättar är lågt,

-om du lider av en allvarlig infektion,

-om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Arava

-om du någon gång haft interstitiell lungsjukdom.

-om du någon gång haft tuberkulos eller om du har varit i nära kontakt med någon som har eller har haft turberkulos. Din läkare kan komma att ta prover för att se om du har tuberkulos.

-om du är man och önskar skaffa barn. Eftersom det inte kan uteslutas att Arava passerar över till sädesvätskan ska tillförlitligt preventivmedel användas under behandling med Arava.

Män som önskar skaffa barn bör kontakta sin läkare som kanske kommer råda dem att avbryta behandlingen med Arava och ta vissa mediciner för att snabbt avlägsna Arava från kroppen. Ett blodprov kommer bekräfta att Arava har utsöndrats tillräckligt. Därefter bör du vänta i åtminstone ytterligare 3 månader innan du försöker skaffa barn.

om du ska ta specifikt blodprov (kalciumnivå). Mätningar kan visa på falskt låga kalciumnivåer.

Arava kan påverka ditt blod, din lever, dina lungor eller nerver i dina armar eller ben. Arava kan även orsaka allvarliga allergiska reaktioner (innefattande läkemedelreaktion med eosinofili och systemiska symtom [DRESS]), eller öka risken för att insjukna i allvarliga infektioner. För ytterligare information läs avsnitt 4 (Eventuella biverkningar).

DRESS uppträder till en början med influensaliknande symtom och utslag i ansiktet, följt av utbredda utslag och hög feber, ökade leverensymnivåer som ses i blodprov och en ökning av en viss typ av vita blodkroppar (eosinofili) samt förstorade lymfknutor.

Din läkare kommer regelbundet ta blodprover, innan och under behandlingen med Arava för att kontrollera ditt blod och din lever. Din läkare kommer även regelbundet att kontrollera ditt blodtryck eftersom Arava kan orsaka förhöjt blodtryck.

Tala om för din läkare om du har diarré som pågår länge utan särskild orsak. Din läkare kan behöva utföra ytterligare tester för att undersöka vad det beror på.

Barn och ungdomar

Arava rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Arava

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.

Detta är särskilt viktigt om du använder:

-andra läkemedel mot reumatoid artrit såsom antimalariamedel (t.ex. klorokin och hydroxiklorokin); intramuskulärt eller oralt guld, D-penicillamin, azatioprin och andra immunosuppressiva läkemedel (t.ex. metotrexat) eftersom dessa kombinationer ej rekommenderas.

-warfarin och andra blodförtunnande läkemedel som tas via munnen, då övervakning är nödvändigt för att minska risken för biverkningar av det här läkmedlet

-teriflunomid vid multipel skleros

-repaglinid, pioglitazon, nateglinid eller rosiglitazon vid diabetes

-daunorubicin, doxorubicin, paclitaxel eller topotecan vid cancer

-duloxetin vid depression, urininkontinens eller njursjukdom hos diabetiker

-alosetron vid behandling av svår diarré

-teofyllin vid astma

-tizanidin, ett muskelavslappnande läkemedel

-p-piller (som innehåller etinylestradiol och levonorgestrel)

-cefaklor, bensylpenicillin (penicillin G), ciprofloxacin vid infektioner

-indometacin, ketoprofen vid smärta eller inflammation

-furosemid vid hjärtsjukdom (diuretikum, vattendrivande)

-zidovudin vid HIV-infektion

-rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin for hyperkolesterolemi (högt kolesterol)

-sulfasalazin vid inflammatorisk tarmsjukdom eller reumatoid artrit

-ett läkemedel som heter kolestyramin (används vid behandling av ökade blodfettvärden) och aktivt kol då dessa läkemedel kan minska kroppens upptag av Arava.

Om du redan använder icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och/eller kortikosteroider kan du fortsätta ta dessa efter påbörjad behandling med Arava.

Vaccinationer

Om du måste vaccineras be din läkare om råd. Vissa vacciner ska inte ges under behandling med Arava, och under en period efter att behandlingen avslutats.

Arava med mat, dryck och alkohol

Arava kan tas oberoende av födointag.

Intag av alkohol bör undvikas under behandling med Arava. Konsumtion av alkohol under behandling kan öka risken för leverskada.

Graviditet och amning

Använd inte Arava om du är eller tror att du kan vara gravid. Om du är gravid eller blir gravid under tiden du tar Arava så ökar risken att få ett barn med allvarliga fosterskador.

Fertila kvinnor ska inte använda Arava utan att använda tillförlitligt preventivmedel.

Tala om för din läkare om du planerar att bli gravid efter avslutad behandling med Arava eftersom du måste försäkra dig om att Arava fullständigt utsöndrats från din kropp innan du försöker bli gravid.

Detta kan ta upp till 2 år, men denna period kan kortas ned till några veckor om du tar särskilda läkemedel som påskyndar utsöndringen av Arava från din kropp.

I båda fallen ska det bekräftas med ett blodprov att Arava utsöndrats tillräckligt från din kropp. Därefter måste du vänta åtminstone ytterligare en månad innan du blir gravid.

För ytterligare information om laboratorietester, vänligen kontakta din läkare.

Om du misstänker att du är gravid under behandlingen med Arava eller under de två följande åren efter avslutad behandling måste du kontakta din läkare omedelbart för ett graviditetstest. Om testet bekräftar att du är gravid, kan din läkare föreslå behandling med särskilda läkemedel för att snabbt avlägsna Arava från din kropp eftersom detta kan minska risken för ditt barn.

Använd inte Arava om du ammar eftersom Arava kan utsöndras i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Arava kan orsaka yrsel vilket kan försämra din koncentrations- och reaktionsförmåga. Om du känner dig påverkad ska du inte köra bil eller manövrera maskiner.

Arava innehåller laktos

Om din läkare har informerat dig om att du inte tål vissa sockerarter kontakta läkaren innan du börjar använda detta läkemedel.

3. Hur du använder Arava

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den vanliga startdosen är 100 mg Arava en gång dagligen de första tre dagarna. Därefter, behöver de flesta:

Vid reumatoid artrit: 10 eller 20 mg Arava en gång per dag, beroende på sjukdomens svårighetsgrad.

Vid psoriasisartrit: 20 mg Arava en gång per dag.

Svälj tabletten hel med riklig mängd vatten.

Det kan ta ca 4 veckor eller längre innan du känner en förbättring av ditt tillstånd. Vissa patienter kan t.o.m. känna ytterligare förbättring efter 4 till 6 månaders behandling.

Behandling med Arava sker vanligtvis under längre tidsperioder.

Om du har tagit för stor mängd av Arava

Om du tar mera Arava än vad du borde, kontakta din läkare eller sök annan medicinsk rådgivning. Om så är möjligt, ta med dina tabletter eller förpackningen till läkaren.

Om du har glömt att ta Arava

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg, om det inte snart är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart din läkare och sluta använd Arava:

-om du känner dig svag, yr eller har svårigheter att andas, eftersom detta kan vara symtom på en allvarlig allergisk reaktion.

-om du får hudutslag eller slemhinneskador i munnen, eftersom detta kan vara symtom på svåra, ibland livshotande, reaktioner (t.ex. Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, erythema multiforme, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom [DRESS]), se avsnitt 2.

Kontakta omedelbart din läkare om du upplever:

-blekhet, trötthet eller ökad benägenhet för blåmärken, eftersom detta kan tyda på blodsjukdom orsakad av en obalans mellan olika sorters blodkroppar i blodet.

-trötthet, magsmärta eller gulsot (gulfärgning av ögon och hud), eftersom detta kan tyda på allvarliga tillstånd såsom leverproblem som kan vara livshotande.

-symtom på infektion såsom feber, ont i halsen eller hosta, eftersom detta läkemedel kan öka risken för allvarliga infektioner som kan vara livshotande.

-hosta eller andningssvårigheter eftersom detta kan tyda på lungproblem (interstitiell lungsjukdom eller pulmonell hypertension).

-ovanliga stickningar, svaghet eller smärta i dina händer eller fötter eftersom dessa kan tyda på problem med dina nerver (perifer neuropati).

Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

-en marginell sänkning av antalet vita blodkroppar (leukopeni),

-milda allergiska reaktioner,

-förlorad aptit, viktminskning (vanligen utan betydelse),

-trötthet (asteni),

-huvudvärk, yrsel,

-onormala hudförnimmelser såsom stickningar (parestesi),

-lindrigt ökat blodtryck,

-kolit (tarminflammation),

-diarré,

-illamående, kräkning,

-inflammation i munnen eller påverkad munslemhinna,

-buksmärta,

-förhöjning av vissa levervärden,

-håravfall,

-eksem, torr hud, utslag och klåda,

-seninflammation (smärta orsakad av inflammation i membranet som omger senan, vanligtvis i fötter eller händer),

-en ökning av vissa blodenzymer (kreatinkinas).

Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

-en sänkning av antalet röda blodkroppar (anemi) och en sänkning av antalet blodplättar (trombocytopeni),

-en sänkning av kaliumnivån i blodet,

-ångest,

-smakförändringar,

-nässelfeber,

-senbristning,

-en ökning av fetthalterna i blodet (kolesterol och triglycerider),

-en minskning av fosfathalten i blodet.

Sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1000 personer)

-ökning av antalet eosinofila blodkroppar (eosinofili), en lindrig sänkning av antalet vita blodkroppar (leukopeni); och en sänkning av antalet blodkroppar (pancytopeni).

-kraftigt ökat blodtryck,

-inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom).

-en ökning av vissa levervärden som kan utvecklas till allvarliga tillstånd som hepatit och gulsot,

-allvarliga infektioner, så kallad sepsis, vilken kan vara livshotande.

-en ökning av vissa enzymer i blodet (laktatdehydrogenas)

Mycket sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 000 personer)

-en markerad minskning av vissa vita blodkroppar (agranulocytos),

-svåra och möjligen allvarliga allergiska reaktioner,

-inflammation i de små blodkärlen (vaskulit, inklusive kutan nekrotiserande vaskulit),

-perifer nervpåverkan i armar och ben (perifer neuropati),

-inflammation i bukspottkörteln (pankreatit),

-allvarlig leverskada såsom leversvikt eller nekros, vilket kan få dödlig utgång,

-svåra, ibland livshotande, reaktioner (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, erythema multiforme).

Andra biverkningar såsom njursvikt, en sänkning av urinsyra i blodet, pulmonell hypertension, manlig infertilitet (denna biverkan går tillbaka när behandlingen med detta läkemedel avslutas), kutan lupus (kännetecknas av utslag/rodnad på hudområden som utsätts för ljus), psoriasis (ny eller förvärrad) och DRESS kan också förekomma med okänd frekvens.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Arava ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är leflunomid. En filmdragerad tablett innehåller 100 mg leflunomid.

-Övriga innehållsämnen är: majsstärkelse, povidon (E1201), krospovidon (E1202), talk (E553b), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat (E470b) och laktosmonohydrat i tablettkärnan, såväl som talk (E553b), hypromellos (E464), titandioxid (E171)och makrogol 8000 i filmdrageringen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Arava 100 mg filmdragerade tabletter är vita till nästan vita och runda.

Gravyr på ena sidan: ZBP.

Tabletterna är förpackade i tryckförpackningar. En förpackning om 3 tabletter är tillgänglig.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main

Tyskland

Tillverkare

Sanofi Winthrop Industrie 56, Route de Choisy au Bac F-60205 Compiegne Cedex Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

България

Magyarország

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tel.: +36 1 505 0050

Česká republika

Malta

sanofi-aventis, s.r.o.

Sanofi Malta Ltd.

Tel: +420 233 086 111

Tel: +356 21493022

Danmark

Nederland

sanofi-aventis Denmark A/S

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +31 (0)182 557 755

Deutschland

Norge

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tlf: +47 67 10 71 00

Eesti

Österreich

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis GmbH

Tel: +372 627 34 88

Tel: +43 1 80 185 – 0

Ελλάδα

Polska

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel.: +48 22 280 00 00

España

Portugal

sanofi-aventis, S.A.

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +34 93 485 94 00

Tel: +351 21 35 89 400

France

România

sanofi-aventis france

Sanofi Romania SRL

Tél: 0 800 222 555

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

 

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

 

Tel: +385 1 600 34 00

 

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 536389

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

Sverige

 

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46

(0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

 

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44

(0) 845 372 7101

Lietuva

UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"

Tel: +370 5 2755224

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel