Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Avonex (interferon beta-1a) – Märkning - L03AB07

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAvonex
ATC-kodL03AB07
Ämneinterferon beta-1a
TillverkareBiogen Idec Ltd

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

BIO-SET-UTFÖRANDE

1.LÄKEMEDLETS NAMN

AVONEX 30 mikrogram pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.

Interferon beta-1a

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje injektionsflaska innehåller 30 mikrogram (6 miljoner IE) interferon beta-1a.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Humant serumalbumin, natriumklorid, dibasiskt/monobasiskt natriumvätefosfat.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Förpackning med fyra doser där varje dos består av: injektionsflaska med BIO-SET kopplingsanordning innehållande läkemedel, förfylld spruta med vatten för injektionsvätskor, en injektionsnål för intramuskulär användning.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För intramuskulär användning efter rekonstituering i sterilt vatten.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

FÅR EJ FRYSAS.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

BIOGEN IDEC LTD.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/033/002

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Avonex

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

1. LÄKEMEDLETS NAMN

AVONEX 30 mikrogram pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Interferon beta-1a

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BIOGEN IDEC LTD.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

För intramuskulär användning efter rekonstituering i sterilt vatten.

Läs bipacksedeln före användning.

Förvaras vid högst 25 °C.

FÅR EJ FRYSAS.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Läkemedlet (3 ml injektionsflaska)

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

AVONEX 30 mikrogram pulver till injektionsvätska, lösning

Interferon beta-1a

i.m.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Se bipacksedeln.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

30 mikrogram interferon beta-1a

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Lösning avsedd för rekonstituering: (förfylld spruta 1 ml)

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Vatten för injektionsvätskor

i.m.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

1. LÄKEMEDLETS NAMN

AVONEX 30 mikrogram/0,5 ml injektionsvätska, lösning.

Interferon beta-1a

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje förfylld spruta à 0,5 ml AVONEX innehåller 30 mikrogram (6 miljoner IE) interferon beta-1a.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumacetattrihydrat, ättiksyra koncentrerad, argininhydroklorid, polysorbat 20, vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning.

Förpackning med fyra förfyllda sprutor med 0,5 ml injektionsvätska.

Förpackning med tolv förfyllda sprutor med 0,5 ml injektionsvätska.

Varje spruta är förpackad i en försluten plastbehållare som också innehåller 1 injektionsnål för intramuskulär användning.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intramuskulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Avonex kan förvaras i rumstemperatur (mellan 15°C och 30°C) i upp till en vecka. FÅR EJ FRYSAS.

Förvaras i originalförpackningen (försluten plastbehållare). Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

BIOGEN IDEC LTD.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/033/003 4-pack

EU/1/97/033/004 12-pack

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Avonex

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

1. LÄKEMEDLETS NAMN

AVONEX 30 mikrogram/0,5 ml injektionsvätska, lösning.

Interferon beta-1a

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BIOGEN IDEC LTD.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

Intramuskulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

Förvaras i kylskåp.

Avonex kan förvaras i rumstemperatur (mellan 15°C och 30°C) i upp till en vecka. FÅR EJ FRYSAS.

Förvaras i originalförpackningen (försluten plastbehållare). Ljuskänsligt.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

AVONEX 30 mikrogram/0,5 ml injektionsvätska, lösning.

Interferon beta-1a

i.m.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Se bipacksedeln.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

0,5 ml

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

AVONEX 30 mikrogram/0,5 ml injektionsvätska, lösning, i förfylld penna

Interferon beta-1a

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje förfylld penna innehåller 30 mikrogram (6 miljoner IE) interferon-beta-1a i 0,5 ml lösning.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumacetattrihydrat, koncentrerad ättiksyra, argininhydroklorid, polysorbat 20, vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning, i förfylld penna

4 förfyllda pennor. Varje enskild förpackning innehåller 1 Avonex pen, injektionsnål och pennhuv.

12 förfyllda pennor. Varje enskild förpackning innehåller 1 Avonex pen, injektionsnål och pennhuv.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intramuskulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

Endast för engångsbruk.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Avonex pen kan förvaras vid rumstemperatur (mellan 15°C och 30°C) i upp till en vecka.

Förvara Avonex pen i originalkartongen. Ljuskänslig.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

BIOGEN IDEC LTD.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/033/005 4-pack

EU/1/97/033/006 12-pack

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

avonex pen

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INNERKARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

AVONEX 30 mikrogram/0,5 ml injektionsvätska, lösning, i förfylld penna Interferon beta-1a

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje förfylld penna innehåller 30 mikrogram (6 miljoner IE) interferon-beta-1a i 0,5 ml lösning.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumacetattrihydrat, koncentrerad ättiksyra, argininhydroklorid, polysorbat 20, vatten för injektionsvätskor.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ingår i en storförpackning. Får ej säljas separat.

Injektionsvätska, lösning, i förfylld penna

Avonex pen, injektionsnål och pennhuv.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intramuskulär användning.

Läs bipacksedeln före användning.

Endast för engångsbruk.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Avonex pen kan förvaras vid rumstemperatur (mellan 15 °C och 30 °C) i upp till en vecka. Förvara Avonex pen i originalkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

BIOGEN IDEC LTD.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

avonex pen

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT FÖR PENNA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

AVONEX 30 mikrogram/0,5 ml injektionsvätska, lösning, i förfylld penna Interferon beta-1a

i.m.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Se bipacksedeln.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

0,5 ml

6. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel