Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Avonex (interferon beta-1a) – Bipacksedel - L03AB07

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAvonex
ATC-kodL03AB07
Ämneinterferon beta-1a
TillverkareBiogen Idec Ltd

Artikelns innehåll

Bipacksedel: Information till användaren

AVONEX 30 mikrogram pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

(Interferon beta-1a)

BIO-SET

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Även om du använt Avonex förut kan viss information ha ändrats.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

(Anmärkningar)

Denna bipacksedel kan ändras då och då.

Vänligen kontrollera om det finns någon ny uppdatering av bipacksedeln, varje gång du får ett nytt recept.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad AVONEX är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder AVONEX

3.Hur du använder AVONEX

4.Eventuella biverkningar

5.Hur AVONEX ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

7.Hur du injicerar AVONEX

1. Vad AVONEX är och vad det används för Vad AVONEX är

Den aktiva substansen i Avonex är ett protein som heter interferon beta-1a. Interferoner är naturliga kroppsegna substanser som skyddar dig från infektioner och sjukdomar. Proteinet i Avonex är tillverkat av exakt likadana ämnen som interferon beta som finns i kroppen.

Vad AVONEX används för

Avonex används för behandling av multipel skleros (MS). Behandling med Avonex kan skydda dig från att bli sämre, men botar inte MS.

Symtomen på MS är olika mellan olika personer. Dessa kan t.ex. vara:

-Ostadighetskänsla eller yrsel, problem att gå, stelhet och muskelryckningar, trötthet, domningar i ansikte, armar eller ben

-Akut eller kronisk smärta, besvär från blåsa och tarm, sexuella problem och synsvårigheter

-Svårigheter att tänka och koncentrera sig, depression.

MS tenderar också att blossa upp då och då: detta kallas för ett skov.

(Anmärkningar)

Avonex fungerar bäst när det tas regelbundet, en gång i veckan, vid samma tidpunkt. Avbryt inte Avonex-behandlingen utan att rådgöra med din neurolog.

Avonex kan minska antalet skov samt bromsa upp de invalidiserande effekterna hos MS.

Behandlande läkare berättar hur länge du kan använda Avonex eller när du ska avbryta behandlingen.

Hur AVONEX fungerar

Multipel skleros har samband med nervskada (i hjärnan eller ryggmärgen). Vid MS reagerar kroppens immunsystem mot kroppens egna myelin dvs. den ”isolering” som omger nervtrådarna. När myelinet skadas störs kommunikationen mellan hjärnan och andra kroppsdelar. Det är detta som orsakar symtomen på MS. Avonex verkar kunna hindra kroppens immunförsvar från att angripa myelinet.

2. Vad du behöver veta innan du använder AVONEX

Använd inte AVONEX

-Om du är allergisk mot interferon beta, humant serumalbumin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

-Om du är gravid, ska du inte påbörja behandling med Avonex

-Om du har en svår depression eller har självmordstankar.

Kontakta omedelbart läkare om något av detta gäller dig.

(Anmärkningar)

Avonex och allergiska reaktioner. Eftersom Avonex är baserat på ett protein finns det en liten risk för allergisk reaktion.

Mer information om depression. Du ska inte använda Avonex om du har en svår depression eller har självmordstankar.

Din läkare kanske skriver ut Avonex åt dig trots att du lider av depression, men det är viktigt att du då berättar för läkaren att du har haft depressioner eller liknande problem som påverkar sinnesstämningen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Avonex om du har eller tidigare haft:

-Depression eller problem som påverkar sinnesstämningen

-

Självmordstankar.

Om du drabbas av förändrad sinnesstämning, självmordstankar, eller känner dig ovanligt ledsen, ängslig eller värdelös, ska du genast kontakta läkare.

-Epilepsi eller andra krampanfall som inte kan kontrolleras med medicinering

-Allvarliga njur- eller leverproblem

-Ett lågt antal vita blodkroppar eller blodplättar vilket kan medföra en förhöjd risk för infektioner, blödning eller anemi

-Hjärtproblem vilket kan medföra symtom som bröstsmärtor (kärlkramp), särskilt efter fysisk aktivitet, svullna fotleder, andnöd (hjärtsvikt) eller oregelbunden hjärtrytm (arytmi).

Berätta för din läkare om du har något av dessa tillstånd eller om de försämrats när du tar Avonex.

Under behandlingen kan det eventuellt uppkomma blodproppar i de små blodkärlen. Blodpropparna kan påverka dina njurar. Detta kan hända flera veckor eller upp till flera år efter att du började med Avonex.

Det kan hända att din läkare vill kontrollera ditt blodtryck, blodet (antalet blodplättar) och funktionen hos njurarna.

.

Berätta för din läkare att du använder Avonex:

- om du ska ta ett blodprov. Avonex kan påverka provresultaten.

(Anmärkningar)

Ibland måste du påminna annan vårdpersonal om att du behandlas med Avonex. Om du t.ex. använder andra läkemedel eller tar ett blodprov kan Avonex påverka de andra läkemedlen eller blodprovsresultatet.

Andra läkemedel och AVONEX

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, särskilt läkemedel mot epilepsi eller depression. Avonex kan påverka andra läkemedel eller påverkas av dem. Detta gäller alla läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Om du är gravid, ska du inte börja använda Avonex.

-om du kan bli gravid, måste du använda preventivmedel medan du använder Avonex.

-om du försöker bli gravid eller blivit gravid medan du använder Avonex ska du tala med din läkare. Du och läkaren kan diskutera om du bör fortsätta behandlingen.

-om du redan är gravid eller tror att du kan vara det, måste du tala med din läkare så fort som möjligt.

-om du vill amma ditt barn ska du tala med din läkare först.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inga fordon om du känner dig yr. Avonex kan göra att vissa personer upplever yrsel. Om detta drabbar dig eller om du får andra biverkningar som påverkar din körförmåga eller din förmåga att använda maskiner ska du undvika bilkörning och användning av maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i AVONEX

Detta läkemedel är näst intill ”natriumfritt”. Det innehåller mindre än 23 mg (1 mmol) natrium i varje veckodos.

3. Hur du använder AVONEX

Rekommenderad dos

En injektion Avonex, en gång i veckan.

Ta om möjligt Avonex vid samma tidpunkt och på samma veckodag varje vecka.

Läkaren eller sjuksköterskan kan gradvis öka din dos Avonex i början av behandlingen. Det görs för att minska influensaliknande symtom.

Får inte användas på barn

Barn under 12 år ska inte använda Avonex.

Injicera själv

Du kan injicera Avonex själv utan hjälp från läkare om du fått övning på hur det går till. Anvisningar om hur du injicerar dig själv finns i slutet av denna bipacksedel (se avsnitt 7, Hur du injicerar AVONEX).

Om du tycker det är svårt att hantera sprutan bör du prata med din läkare. Då kan du få hjälp.

(Anmärkningar)

Fler anvisningar om hur du injicerar Avonex finns i slutet av denna bipacksedel.

Alternativ injektionsnål:

I Avonexförpackningen finns det redan en injektionsnål. Din läkare kan förskriva en kortare och tunnare nål beroende på din kroppsbyggnad. Tala med din läkare för att ta reda på om det skulle passa dig.

Om du tycker det är svårt att hantera sprutan tala om detta för din läkare. Det kan vara lämpligt att använda en spruthållare. Detta är en särskilt utformad hållare som hjälper dig att injicera Avonex.

Hur länge du ska använda AVONEX

Din läkare talar om för dig hur länge du ska fortsätta använda Avonex. Det är viktigt att du fortsätter att använda Avonex regelbundet. Ändra inte medicineringen om inte läkaren säger att du ska göra det.

Om du injicerat för stor mängd

Du ska bara ta en Avonexinjektion i veckan. Om du tagit fler än en Avonexinjektion under en tredagarsperiod, kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart för att få besked om hur du ska göra.

Om du glömmer en injektion

Om du glömmer din vanliga veckodos ska du göra injektionen så snart du kan. Låt det sedan gå en vecka innan du tar Avonex igen. Fortsätt att injicera på den nya veckodagen varje vecka. Om du föredrar någon särskild veckodag att göra Avonexinjektionen bör du tala med din läkare om hur du ska hantera doseringen så att du kan återgå till den veckodagen.

Ta inte dubbla injektioner för att kompensera för glömd injektion.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

(Anmärkningar)

Även om listan över möjliga biverkningar verkar oroande, är det möjligt att du inte drabbas av någon biverkning alls.

Allvarliga biverkningar: uppsök vård

Allvarliga allergiska reaktioner

Om du upplever något av följande:

-Svullnad av ansikte, läppar eller tunga

-Andningssvårigheter

-Utslag.

Kontakta läkare omedelbart. Använd inte mer Avonex förrän du har talat med en läkare.

Depression

Om du får symtom på depression:

- Känner dig ovanligt ledsen, ängslig eller värdelös.

Kontakta läkare omedelbart.

Leverproblem

Om du upplever något av följande symtom:

-Huden eller ögonvitorna färgas gula (gulsot)

-Klåda på hela kroppen

-Illamående (illamående och kräkningar)

-Du lätt får blåmärken.

Kontakta läkare omedelbart eftersom dessa symtom kan vara tecken på leverproblem.

Biverkningar som påvisats i kliniska prövningar

(Anmärkningar)

Biverkningar som påvisats i kliniska prövningar. Dessa biverkningar har inrapporterats när Avonex testades. Siffrorna är baserade på hur många människor som uppgav att de fick biverkningarna. Det ger en fingervisning om hur stor risken är att du får liknande biverkningar.

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter)

-Influensaliknande symtom – huvudvärk, muskelvärk, frossa eller feber: se Influensaliknande symtom, nedan

-Huvudvärk.

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter)

-Aptitlöshet

-Svaghetskänsla och trötthet

-Sömnsvårigheter

-Depression

-Rodnad

-Rinnande näsa

-Diarré (lös i magen)

-Illamående (illamående eller kräkningar)

-Domningar eller stickningar i huden

-Hudutslag, blåmärken

-Ökad svettning, nattliga svettningar

-Smärta i muskler, leder, armar, ben eller nacke

-Muskelkramper, stelhet i leder och muskler

-Smärta, blåmärke och rodnad vid injektionsstället

-Förändringar vid blodprov. Symtom som du kanske märker av är trötthet, upprepade infektioner, oförklarliga blåmärken eller blödningar.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter)

-Håravfall

-Förändrade menstruationsblödningar

-Sveda vid injektionsstället.

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter)

-Andningssvårigheter.

-Njurproblem inklusive ärrbildning som kan försämra njurfunktionen Om du får något eller alla av dessa symtom:

-Skummig urin

-Utmattning

-Svullnad, särskilt i anklar och ögonlock, samt viktökning.

Tala om det för din läkare eftersom de kan vara tecken på ett eventuellt njurproblem.

Blodproppar i de små blodkärlen, som kan påverka njurarna (trombotisk trombocytopen purpura eller hemolytiskt uremiskt syndrom). Symtomen kan vara ökat antal blåmärken, blödningar, feber, extrem svaghet, huvudvärk, yrsel eller svimningskänsla. Din läkare kan se förändringar i blodet och i njurfunktionen.

Tala med din läkare om någon biverkning besvärar dig.

Andra biverkningar

(Anmärkningar)

Följande biverkningar har påvisats hos personer som använder Avonex men hur stor risken är att få dem är okänt.

-Mindre eller mer aktiv sköldkörtel än normalt

-Nervositet eller oro, känslomässig instabilitet, irrationella tankar eller hallucinationer (man ser eller hör saker som inte finns), förvirring eller självmord

-Domningar, yrsel, krampanfall och migrän

-Medvetenhet om hjärtslagen (palpitationer), snabba eller oregelbundna hjärtslag eller hjärtproblem med följande symtom: minskad förmåga att motionera, oförmåga att ligga raklång i sängen, andfåddhet eller svullna fotleder

-Leverproblem såsom beskrivet ovan

-Nässelfeber eller blåsliknande utslag, klåda, försämring av eventuell psoriasis

-Svullnad eller blödning vid injektionsstället eller bröstsmärta efter injektion

-Viktminskning eller -ökning

-Förändrade testresultat t.ex. ändrade leverfunktionsvärden

-Pulmonell arteriell hypertoni: En sjukdom med allvarlig förträngning av lungornas blodkärl som leder till högt blodtryck i blodkärlen som transporterar blod från hjärtat till lungorna. Pulmonell arteriell hypertoni har setts vid olika tidpunkter under behandlingen, även upp till flera år efter inledd behandling med interferon-beta.

Tala med din läkare om någon biverkning besvärar dig.

Effekter av injektionen

-Matthetskänsla: Den första Avonexinjektionen får du av din läkare. Du kan då känna dig matt och det kan hända att du svimmar. Detta händer sannolikt inte en gång till.

-Precis efter en injektion kan musklerna kännas spända eller väldigt svaga – som om du får ett skov. Dessa symtom uppstår sällan. De uppstår endast i samband med att du injicerar och effekterna försvinner sedan snabbt. Detta kan inträffa när som helst efter att du inlett behandling med Avonex.

-Om du upptäcker någon irritation eller något hudproblem efter en injektion, tala med din läkare.

Influensaliknande symtom

(Anmärkningar)

Tre enkla sätt att lindra influensaliknande symtom:

1.Ta din Avonexinjektion precis före sänggående. Detta gör att du eventuellt kan sova dig igenom effekterna.

2.Ta paracetamol eller ibuprofen en halvtimme före Avonexinjektionen och fortsätt ta dessa läkemedel under ett dygn. Tala med läkare eller apotekspersonal om lämplig dos

3.Drick mycket vatten om du drabbas av feber för att undvika uttorkning.

Vissa personer tror sig ha fått influensa när de injicerat Avonex. Symtomen är följande:

-Huvudvärk

-Muskelvärk

-Frossa eller feber.

Dessa symtom är inte tecken på influensa.

Du kan inte smitta någon annan. Symtomen är vanligare i början av Avonexbehandlingen. Läkaren eller sjuksköterskan kan gradvis öka din dos Avonex i början av behandlingen. När du fortsätter med injektionerna minskar de influensaliknande symtomen gradvis.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.* Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur AVONEX ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

Förvaras vid högst 25°C.

Måste användas så snart sprutan är färdigställd. Den färdigställda sprutan kan emellertid förvaras i kylskåp (mellan 2°C och 8°C) under upp till 6 timmar före injicering. Får ej frysas.

Ta ut sprutan ur kylskåpet en halvtimme innan injicering.

Använd INTE Avonex om du upptäcker:

-att lockförslutningen på BIO-SET-enheten är bruten.

-att den förslutna plastbehållaren är skadad eller öppnad.

-att vätskan efter färdigställande i injektionsflaskan har någon annan färg än helt färglös eller svagt gul eller innehåller partiklar när sprutan är förberedd.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: Interferon-beta 1a 30 mikrogram

Övriga innehållsämnen är: Humant serumalbumin, natriumklorid, dinatriumvätefosfat, natriumdivätefosfat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

En förpackning Avonex Bioset innehåller fyra Avonexdoser.

Varje dos finns i en förseglad förpackning och som ett vitt/off-white pulver i en glasbehållare (injektionsflaska) och en injektionsspruta förfylld med vatten. Dessa ska blandas till den injektion du ska ta (injektionslösning). En separat nål för att ge injektionen finns i förpackningen.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavaren av godkännande för försäljning är:

Biogen Idec Limited,

Innovation House,

70 Norden Road,

Maidenhead,

Berkshire,

SL6 4AY,

Storbritannien.

Avonex tillverkas av:

Biogen Denmark Manufacturing ApS,

Biogen Allé 1,

DK-3400 Hillerød,

Danmark.

Om du kontaktar din lokala representant kan du få denna bipacksedel med större text.

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Biogen Belgium NV/SA

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

+32 2 2191218

+370 5 278 68 88

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП ЕВОФАРМА

Biogen Belgium NV/SA

+359 2 962 12 00

+32 2 2191218

Česká republika

Magyarország

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Biogen Hungary Kft.

+420 255 706 200

+36 1 899 9883

Danmark

Malta

Biogen Denmark A/S

Pharma. MT Ltd..

+45 77 41 57 57

+356 21337008

Deutschland

Nederland

Biogen GmbH

Biogen Netherlands B.V.

+49 (0) 89 99 6170

+31 20 542 2000

Eesti

Norge

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Biogen Norway AS

+372 617 7410

+47 23 40 01 00

Ελλάδα

Österreich

Genesis Pharma SA

Biogen Austria GmbH

+30 210 8771500

+43 1 484 46 13

España

Polska

Biogen Spain S.L.

Biogen Poland Sp. z o.o.

+34 91 310 7110

+48 22 351 51 00

France

Portugal

Biogen France SAS

Biogen Portugal

+33 (0)1 41 37 9595

Sociedade Farmacêutica, Unipessoal Lda.

 

+351 21 318 8450

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

Johnson & Johnson Romania S.R.L.

+385 1 230 34 46

+40 21 207 18 00

Ireland

Slovenija

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Biogen Pharma d.o.o.

+353 (0)1 463 7799

+386 1 511 02 90

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf

Biogen Slovakia s.r.o.

+354 540 8000

+421 2 323 34008

Italia

Suomi/Finland

Biogen Italia s.r.l.

Biogen Finland Oy

+39 02 584 9901

+358 207 401 200

Κύπρος

Sverige

Genesis Pharma Cyprus Ltd

Biogen Sweden AB

+3572 2 769946

+46 8 594 113 60

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Biogen Idec Limited

+371 678 93561

+44 (0) 1628 50 1000

Denna bipacksedel ändrades senast

 

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

7.Hur du injicerar AVONEX

Du bör ha fått instruktioner om hur du ska injicera Avonex.

Följande instruktioner är ett stöd för minnet. Om det är något du känner dig osäker på bör du kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Var ska injektionen utföras

Avonex ska injiceras i en muskel t.ex. i övre delen av låret. Att injicera Avonex i skinkorna rekommenderas inte.

Använd olika injektionsställen varje vecka. Detta minskar risken för hudirritation eller irritation i muskelvävnad.

Använd inte hudområden där det finns blåmärken, ömhet, infektion eller öppna sår.

A Förberedelser

1.Ta ut förpackningen ur lådan.

Kontrollera utgångsdatum på förpackningens lock. Får inte användas efter utgångsdatum. Dra av papperslocket fullständigt. Kontrollera att förpackningen innehåller:

ett BIO-SET (ampull + bas + lock)

en spruta

en injektionsnål (se figuren "Förpackningens innehåll").

2. Tvätta händerna noga

med tvål och vatten och torka dem.

3.Förbered spritkompresser och plåster (medföljer ej) vid behov.

4. Hitta en ren, hård yta där du kan lägga alla saker

som behövs för injektionen. Lägg ner förpackningen på den.

B. Förberedelse inför injektionen

1Ta av locket från glasampullen

Vrid, och dra sedan av locket.

Vidrör inte kopplingsanslutningen.

Dra av sprutans lock

 

Håll i sprutans bas. Dra av sprutans lock.

 

Vidrör inte kopplingsanslutningen.

 

Skjut inte in kolven.

Rikta in sprutan och glasampullen

 

Placera BIO-SET på en plan yta

 

Rikta in de två kopplingsanslutningarna så att de är i rät linje.

 

Håll i sprutans bas. Skruva fast den ordentligt medurs på

 

glasampullen.

Skjut ner sprutan tills den klickar på plats

 

Behåll BIO-SET på en plan yta och håll i sprutbasen.

 

Behåll dem i rät linje.

 

Tips: Om sprutan är i vinkel mot BIO-SET så läcker den.

 

Skjut på sprutan tills den klickar på plats.

Blanda vatten och pulver

 

Injicera försiktigt allt vatten från sprutan ner i glasampullen.

 

Tips: Skjut in kolven långsamt. Annars bildas skum i lösningen som inte

 

kan dras in i sprutan.

 

Skjut ner kolven fullständigt för att trycka ut all luft ur sprutan.

Lös upp pulvret fullständigt

 

Plocka upp glasampullen och sprutan, fortfarande fästa i varandra

 

och i rät linje.

 

Snurra flaskan försiktigt tills allt pulver lösts upp.

 

Skaka inte: då bildas skum

Fyll sprutan

 

Vänd sprutan och glasampullen upp och ner, fortfarande i rät linje.

 

Tips: Om sprutan är i vinkel mot BIO-SET så läcker den.

Dra försiktigt i kolven tills all vätska är i sprutan.

8Separera sprutan och glasampullen

Håll i basen på den fyllda sprutan. Vrid den moturs för att ta bort den från BIO-SET-flaskan.

Vidrör inte sprutans kopplingsanslutning.

C: Utför injektionen

 

Kontrollera vätskan i sprutan

 

Den ska vara klar och färglös. Om lösningen har någon annan färg

 

än färglös eller svagt gul eller om du ser partiklar som flyter runt i

 

den, ska du inte injicera den.

Montera nålen

 

Ta ut nålen ur förpackningen så att kopplingsanslutningen visas.

 

Behåll nålskyddet på.

 

Skjut in och vrid nålen medurs på sprutan.

 

Dra nu av nålens plastskydd.

 

Vrid det inte.

 

Tips: Om du vrider av nålskyddet kan nålen också tas bort av misstag.

Ta bort eventuell luft

 

Ta bort luft genom att rikta sprutnålen uppåt. Knacka försiktigt för att

 

få luftbubblor till toppen.

 

Skjut försiktigt in kolven för att ta bort luft. Låt inte mer än en

 

liten droppe vätska försvinna.

Rengör och sträck ut huden vid injektionsstället

 

Rengör huden vid injektionsstället med en spritkompress om det

 

behövs. Låt huden torka.

 

Sträck ut huden runt injektionsstället med ena handen.

 

Slappna av i muskeln.

Utför injektionen

 

För in injektionsnålen med en snabb pilkastningsrörelse i

 

muskeln, i rät vinkel mot hudytan.

 

Nålen måste gå helt igenom.

 

Skjut långsamt in kolven tills sprutan är tom.

 

Läkaren eller sjuksköterskan kan gradvis öka din dos i början av

 

behandlingen för att minska influensaliknande symtom. Allt oanvänt

 

Avonex ska kasseras och får inte användas.

Dra ut nålen

 

Dra ut nålen samtidigt som du håller huden utsträckt eller klämmer

ihop den runt injektionsstället.

Om du använder spritkompresser, håll en på injektionsstället. Sätt ett plåster över injektionsstället vid behov.

Omhändertagande av avfallet

När du är klar med injektionen placerar du nålen, sprutan och flaskan i en särskild behållare (behållare för vassa föremål), inte bland vanliga sopor. Pappersskräp och använda kompresser kastar du bland vanliga sopor.

Bipacksedel: Information till användaren

AVONEX 30 mikrogram/0,5 ml injektionsvätska, lösning

(Interferon beta-1a)

Förfylld spruta

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Även om du använt Avonex förut kan viss information ha ändrats.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

(Anmärkningar)

Denna bipacksedel kan ändras då och då.

Vänligen kontrollera om det finns någon ny uppdatering av bipacksedeln, varje gång du får ett nytt recept.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad AVONEX är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder AVONEX

3.Hur du använder AVONEX

4.Eventuella biverkningar

5.Hur AVONEX ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

7.Hur du injicerar AVONEX

1. Vad AVONEX är och vad det används för

Vad AVONEX är

Den aktiva substansen i Avonex är ett protein som heter interferon beta-1a. Interferoner är naturliga kroppsegna substanser som skyddar dig från infektioner och sjukdomar. Proteinet i Avonex är tillverkat av exakt likadana ämnen som det interferon beta som finns i kroppen.

Vad AVONEX används för

Avonex används för behandling av multipel skleros (MS). Behandling med Avonex kan skydda dig från att bli sämre, men botar inte MS.

Symtomen på MS är olika mellan olika personer. Dessa kan t.ex. vara:

-Ostadighetskänsla eller yrsel, problem att gå, stelhet och muskelryckningar, Trötthet, domningar i ansikte, armar eller ben.

-Akut eller kronisk smärta, besvär från blåsa och tarm, sexuella problem och synsvårigheter

-Svårigheter att tänka och koncentrera sig, depression.

MS tenderar också att blossa upp då och då: detta kallas för ett skov.

(Anmärkningar)

Avonex fungerar bäst när det tas regelbundet, en gång i veckan, vid samma tidpunkt. Avbryt inte Avonex-behandlingen utan att rådgöra med din neurolog.

Avonex kan minska antalet skov samt bromsa upp de invalidiserande effekterna av MS. Din läkare kommer att informera dig hur länge du kan använda Avonex eller när du ska avbryta behandlingen.

Hur AVONEX fungerar

Multipel skleros har samband med nervskada (i hjärnan eller ryggmärgen). Vid MS reagerar kroppens immunsystem mot kroppens egna myelin, dvs. den ”isolering” som omger nervtrådarna. När myelinet skadas störs kommunikationen mellan hjärnan och andra kroppsdelar. Det är detta som orsakar MS- symtomen. Avonex verkar kunna hindra kroppens immunförsvar från att angripa myelinet.

2. Vad du behöver veta innan du använder AVONEX

Använd inte AVONEX

-Om du är allergisk mot interferon beta eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

-Om du är gravid, ska du inte påbörja behandling med Avonex

-Om du har en svår depression eller har självmordstankar.

Kontakta omedelbart läkare om något av detta gäller dig.

(Anmärkningar)

Avonex och allergiska reaktioner. Eftersom Avonex är baserat på ett protein finns det en liten risk för allergisk reaktion.

Mer information om depression. Du ska inte använda Avonex om du har en svår depression eller har självmordstankar.

Din läkare kanske skriver ut Avonex åt dig trots att du lider av depression, men det är viktigt att du då berättar för läkaren att du har haft depressioner eller liknande problem som påverkar sinnesstämningen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Avonex om du har eller tidigare haft:

-Depression eller problem som påverkar sinnesstämningen

-Självmordstankar.

Om du drabbas av förändrad sinnesstämning, självmordstankar, eller känner dig ovanligt ledsen, ängslig eller värdelös, ska du genast kontakta läkare.

-Epilepsi eller andra krampanfall som inte kan kontrolleras med medicinering

-Allvarliga njur- eller leverproblem

-Ett lågt antal vita blodkroppar eller blodplättar vilket kan medföra en förhöjd risk för infektion, blödning eller anemi

-Hjärtproblem vilket kan medföra symtom som bröstsmärtor (kärlkramp), särskilt efter fysisk aktivitet, svullna fotleder, andnöd (hjärtsvikt) eller oregelbunden hjärtrytm (arytmi).

Berätta för din läkare om du har något av dessa tillstånd eller om de försämrats när du tar Avonex.

Under behandlingen kan det eventuellt uppkomma blodproppar i de små blodkärlen. Blodpropparna kan påverka dina njurar. Detta kan hända flera veckor eller upp till flera år efter att du började med Avonex.

Det kan hända att din läkare vill kontrollera ditt blodtryck, blodet (antalet blodplättar) och funktionen hos njurarna.

.

Berätta för din läkare att du använder Avonex:

-Om du ska ta ett blodprov. Avonex kan påverka provresultaten.

(Anmärkningar)

Ibland måste du påminna annan vårdpersonal om att du behandlas med Avonex. Om du t.ex. använder andra läkemedel eller tar ett blodprov kan Avonex påverka de andra läkemedlen eller blodprovsresultatet.

Andra läkemedel och AVONEX

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, särskilt läkemedel mot epilepsi eller depression. Avonex kan påverka andra läkemedel eller påverkas av dem. Detta gäller alla läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Om du är gravid, ska du inte börja använda Avonex.

-Om du kan bli gravid, måste du använda preventivmedel medan du använder Avonex.

-Om du försöker bli gravid eller blivit gravid medan du använder Avonex ska du tala med din läkare. Du och läkaren kan diskutera om du bör fortsätta behandlingen.

-Om du redan är gravid eller tror att du kan vara det, måste du tala med din läkare så fort som möjligt.

-Om du vill amma ditt barn ska du tala med din läkare först.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inga fordon om du känner dig yr. Avonex kan göra att vissa personer upplever yrsel. Om detta drabbar dig eller om du får andra biverkningar som påverkar din körförmåga ska du undvika bilkörning och användning av maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i AVONEX

Detta läkemedel är nästintill ”natriumfritt” och innehåller mindre än 23 mg (1 mmol) natrium i varje veckodos.

3. Hur du använder AVONEX

Rekommenderad dos

En injektion Avonex, en gång i veckan.

Ta om möjligt Avonex vid samma tidpunkt och på samma veckodag varje vecka.

Får inte användas på barn

Barn under 12 år ska inte använda Avonex.

Om du har bestämt dig för behandling med Avonex, kan din läkare ge dig en Avostartclip- titreringssats. Avostartclip fästs på sprutan och gör att du gradvis kan öka din dos Avonex när du börjar med behandlingen. Detta görs för att minska influensaliknande symtom som vissa personer får när de börjar använda Avonex. Läkaren eller sjuksköterskan visar dig hur du ska använda Avostartclip-titreringssatsen.

(Anmärkningar)

Starta behandling med Avonex

Om du inte tidigare har använt Avonex kan din läkare råda dig att gradvis öka dosen så att du kan vänja dig vid läkemedlets effekter innan du börjar använda full dos. Du får en Avostartclip- titreringssats. Avostartclip fästs på sprutan och gör att du kan injicera en lägre dos Avonex i början av behandlingen. Varje Avostartclip får bara användas en gång och kasseras sedan tillsammans med eventuella rester av Avonex. Fråga läkaren om du vill ha mer information om användningen.

Injicera själv

Du kan injicera Avonex själv utan hjälp från läkare om du fått övning på hur det går till. Anvisningar om hur du injicerar dig själv finns i slutet av denna bipacksedel (se avsnitt 7, Hur du injicerar AVONEX).

Om du tycker det är svårt att hantera sprutan bör du prata med din läkare. Då kan du få hjälp.

(Anmärkningar)

Fler anvisningar om hur du injicerar Avonex finns i slutet av denna bipacksedel.

Alternativ injektionsnål:

I Avonexförpackningen finns det redan en injektionsnål. Din läkare kan förskriva en kortare och tunnare nål beroende på din kroppsbyggnad. Tala med din läkare för att ta reda på om det skulle passa dig.

Om du tycker det är svårt att hantera sprutan tala om detta för din läkare. Det kan vara lämpligt att använda en spruthållare. Detta är en särskilt utformad hållare som hjälper dig att injicera Avonex.

Hur länge du ska använda AVONEX

Din läkare talar om för dig hur länge du ska fortsätta använda Avonex. Det är viktigt att du fortsätter att använda Avonex regelbundet. Ändra inte medicineringen om inte läkaren säger att du ska göra det.

Om du injicerat för stor mängd

Du ska bara ta en injektion Avonex en gång i veckan. Om du tagit fler än en Avonex-injektion under en tredagarsperiod, kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart för att få besked om hur du ska göra.

Om du glömmer en injektion

Om du glömmer din vanliga veckodos ska du göra injektionen så snart du kan. Låt det sedan gå en vecka innan du tar Avonex igen. Fortsätt att injicera på den nya veckodagen varje vecka. Om du föredrar någon särskild veckodag att göra Avonexinjektionen bör du tala med din läkare om hur du ska hantera doseringen så att du kan återgå till den veckodagen.

Ta inte dubbla injektioner för att kompensera för glömd injektion.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

(Anmärkningar)

Även om listan över möjliga biverkningar verkar oroande, är det möjligt att du inte drabbas av någon biverkning alls.

Allvarliga biverkningar: uppsök vård

Allvarliga allergiska reaktioner

Om du upplever något av följande:

-Svullnad av ansikte, läppar eller tunga

-Andningssvårigheter

-Utslag.

Kontakta läkare omedelbart. Använd inte mer Avonex förrän du har talat med en läkare.

Depression

Om du får symtom på depression:

- Känner dig ovanligt ledsen, ängslig eller värdelös.

Kontakta läkare omedelbart.

Leverproblem

Om du upplever något av följande symtom:

-Huden eller ögonvitorna färgas gula (gulsot)

-Klåda på hela kroppen

-Illamående (illamående och kräkningar)

-Lätt får blåmärken.

Kontakta läkare omedelbart eftersom dessa symtom kan vara tecken på leverproblem.

Biverkningar som påvisats i kliniska prövningar

(Anmärkningar)

Biverkningar som påvisats i kliniska prövningar. Dessa biverkningar har inrapporterats när Avonex testades. Siffrorna är baserade på hur många människor som uppgav att de fick biverkningarna. Det ger en fingervisning om hur stor risken är att du får liknande biverkningar.

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter)

-Influensaliknande symtom – huvudvärk, muskelvärk, frossa eller feber: se Influensaliknande symtom, nedan

-Huvudvärk.

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter)

-Aptitlöshet

-Svaghetskänsla och trötthet

-Sömnsvårigheter

-Depression

-Rodnad

-Rinnande näsa

-Diarré (lös i magen)

-Illamående (illamående eller kräkningar)

-Domningar eller stickningar i huden

-Hudutslag, blåmärken

-Ökad svettning, nattliga svettningar

-Smärta i muskler, leder, armar, ben eller nacke

-Muskelkramper, stelhet i leder och muskler

-Smärta, blåmärken och rodnad vid injektionsstället

-Förändringar i blodprov. Symtom som du kanske märker av är trötthet, upprepade infektioner, oförklarliga blåmärken eller blödningar.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter)

-Håravfall

-Förändrade menstruationsblödningar

-Sveda vid injektionsstället.

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter)

-Andningssvårigheter.

-Njurproblem inklusive ärrbildning som kan försämra njurfunktionen Om du får något eller alla av dessa symtom:

-Skummig urin

-Utmattning

-Svullnad, särskilt i anklar och ögonlock, samt viktökning.

Tala om det för din läkare eftersom de kan vara tecken på ett eventuellt njurproblem.

Blodproppar i de små blodkärlen, som kan påverka njurarna (trombotisk trombocytopen purpura eller hemolytiskt uremiskt syndrom). Symtomen kan vara ökat antal blåmärken, blödningar, feber, extrem svaghet, huvudvärk, yrsel eller svimningskänsla. Din läkare kan se förändringar i blodet och i njurfunktionen.

Tala med din läkare om någon biverkning besvärar dig.

Andra biverkningar

(Anmärkningar)

Följande biverkningar har påvisats hos personer som använder Avonex men hur stor risken är att få dem är okänt.

-Mindre eller mer aktiv sköldkörtel än normalt

-Nervositet eller oro, känslomässig instabilitet, irrationella tankar eller hallucinationer (man ser eller hör saker som inte finns), förvirring eller självmord

-Domningar, yrsel, krampanfall och migrän

-Medvetenhet om hjärtslagen (palpitationer), snabba eller oregelbundna hjärtslag eller hjärtproblem med följande symtom: minskad förmåga att motionera, oförmåga att ligga raklång i sängen, andfåddhet eller svullna fotleder

-Leverproblem såsom beskrivet ovan

-Nässelfeber eller blåsliknande utslag, klåda, försämring av eventuell psoriasis

-Svullnad eller blödning vid injektionsstället eller bröstsmärta efter injektion

-Viktminskning eller -ökning

-Förändrade testresultat t.ex. ändrade leverfunktionsvärden

-Pulmonell arteriell hypertoni: En sjukdom med allvarlig förträngning av lungornas blodkärl som leder till högt blodtryck i blodkärlen som transporterar blod från hjärtat till lungorna. Pulmonell arteriell hypertoni har setts vid olika tidpunkter under behandlingen, även upp till flera år efter inledd behandling med interferon-beta.

Tala med din läkare om någon biverkning besvärar dig.

Effekter av injektionen

-Matthetskänsla: Den första Avonexinjektionen får du av din läkare. Du kan då känna dig matt och det kan hända att du svimmar. Detta händer sannolikt inte en gång till.

-Precis efter en injektion kan musklerna kännas spända eller väldigt svaga – som om du får ett skov. Dessa symtom uppstår sällan. De uppstår endast i samband med att du injicerar och effekterna försvinner sedan snabbt. Detta kan inträffa när som helst efter att du inlett behandling med Avonex.

-Om du upptäcker någon irritation eller något hudproblem efter en injektion, tala med din läkare.

Influensaliknande symtom

(Anmärkningar)

Tre enkla sätt att lindra influensaliknande symtom:

1. Ta din

Avonex-injektion precis före sänggåendet. Detta gör att du eventuellt kan sova dig igenom effekterna.

2. Ta paracetamol eller ibuprofen en halvtimme före

Avonex-injektionen och fortsätt ta dessa läkemedel under ett dygn. Tala med läkare eller apotekspersonal om lämplig dos

3.Drick mycket vatten om du får feber så att du inte blir uttorkad.

Vissa personer tror sig ha fått influensa när de injicerat Avonex. Symtomen är följande:

-Huvudvärk

-Muskelvärk

-Frossa eller feber.

Dessa symtom är inte tecken på influensa.

Du kan inte smitta någon annan. Symtomen är vanligare i början av Avonex-behandlingen. Din läkare kan ge dig en Avostartclip-titreringssats som gör att du kan öka din dos gradvis i början av behandlingen för att begränsa influensaliknande symtom. När du fortsätter med injektionerna minskar de influensaliknande symtomen gradvis.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.* Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur AVONEX ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

Förvaras i originalförpackningen (försluten plastbehållare). Ljuskänsligt. Förvaras i kylskåp (2°C–8°C). Får ej frysas.

Avonex kan också förvaras vid rumstemperatur (mellan 15°C och 30°C) i upp till en vecka.

Använd INTE Avonex om du upptäcker att:

-Den förfyllda sprutan är trasig.

-Den förslutna plastbehållaren är skadad eller öppnad.

-Lösningen är färgad eller du ser partiklar i den.

-Den manipuleringssäkra skyddshatten har brutits.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: Interferon-beta 1a 30 mikrogram/0,5 ml

Övriga innehållsämnen är: Natriumacetattrihydrat; ättiksyra koncentrerad, argininhydroklorid, polysorbat 20 och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Avonex injektionsvätska, lösning kommer som en injektion färdig för användning.

I en box med Avonex finns det fyra eller tolv (förfyllda) sprutor, färdiga för användning, på vardera 0,5 ml klar, färglös vätska. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Varje spruta är förpackad i en försluten plastbehållare. En separat nål för att ge injektionen finns också i förpackningen.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavaren av godkännande för försäljning är:

Biogen Idec Limited,

Innovation House,

70 Norden Road,

Maidenhead,

Berkshire,

SL6 4AY,

Storbritannien.

Avonex tillverkas av:

Biogen Denmark Manufacturing ApS,

Biogen Allé 1,

DK-3400 Hillerød,

Danmark.

Om du kontaktar din lokala representant kan du få denna bipacksedel med större text.

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Biogen Belgium NV/SA

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

+32 2 2191218

+370 5 278 68 88

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП ЕВОФАРМА

Biogen Belgium NV/SA

+359 2 962 12 00

+32 2 2191218

Česká republika

Magyarország

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Biogen Hungary Kft.

+420 255 706 200

+36 1 899 9883

Danmark

Malta

Biogen Denmark A/S

Pharma. MT Ltd..

+45 77 41 57 57

+356 21337008

Deutschland

Nederland

Biogen GmbH

Biogen Netherlands B.V.

+49 (0) 89 99 6170

+31 20 542 2000

Eesti

Norge

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Biogen Norway AS

+372 617 7410

+47 23 40 01 00

Ελλάδα

Österreich

Genesis Pharma SA

Biogen Austria GmbH

+30 210 8771500

+43 1 484 46 13

España

Polska

Biogen Spain S.L.

Biogen Poland Sp. z o.o.

+34 91 310 7110

+48 22 351 51 00

France

Portugal

Biogen France SAS

Biogen Portugal

+33 (0)1 41 37 9595

Sociedade Farmacêutica, Unipessoal Lda.

 

+351 21 318 8450

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

Johnson & Johnson Romania S.R.L.

+385 1 230 34 46

+40 21 207 18 00

Ireland

Slovenija

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Biogen Pharma d.o.o.

+353 (0)1 463 7799

+386 1 511 02 90

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf

Biogen Slovakia s.r.o.

+354 540 8000

+421 2 323 34008

Italia

Suomi/Finland

Biogen Italia s.r.l.

Biogen Finland Oy

+39 02 584 9901

+358 207 401 200

Κύπρος

Sverige

Genesis Pharma Cyprus Ltd

Biogen Sweden AB

+3572 2 769946

+46 8 594 113 60

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Biogen Idec Limited

+371 678 93561

+44 (0) 1628 50 1000

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

7. Hur du injicerar AVONEX

Du bör ha fått instruktioner om hur du ska injicera Avonex

Följande instruktioner är ett stöd för minnet. Om det är något du känner dig osäker på bör du kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Var ska injektionen utföras

Avonex ska injiceras i en muskel t.ex. i övre delen av låret. Att injicera Avonex i skinkorna rekommenderas inte.

Använd olika injektionsställen varje vecka. Detta minskar risken för hudirritation eller irritation i muskelvävnad.

Använd inte hudområden där det finns blåmärken, ömhet, infektion eller öppna sår.

Förpackningens innehåll

Sprutkolv

Vit manipuleringssäker skyddshatt

Spruta

SkyddshylsaInjektionsnål

A. Förberedelser

1.Ta ut en försluten plastbehållare ur kylskåpet.

-Kontrollera utgångsdatum på förpackningens lock. Får inte användas efter utgångsdatum.

-Dra av papperslocket fullständigt. Kontrollera att förpackningen innehåller en förfylld spruta och en injektionsnål (se figuren "Förpackningens innehåll").

2.Lämna sprutan så att den värms upp

-Lämna den i rumstemperatur i en halvtimme. Detta gör att injektionen blir behagligare än injicering då den tas direkt från kylskåpet.

Tips: Använd inte externa värmekällor såsom varmt vatten, för att värma upp sprutan.

3. Tvätta händerna noga

med tvål och vatten och torka händerna.

4.Förbered spritkompresser och plåster (medföljer ej) vid behov.

Hitta en ren, hård yta där du kan lägga alla saker som behövs för injektionen. Lägg ner förpackningen på den.

B. Förberedelse inför injektionen

Kontrollera vätskan i sprutan

 

Den ska vara klar och färglös. Om lösningen är oklar, färgad eller

 

innehåller flytande partiklar ska du inte använda den förfyllda sprutan.

Ta bort skyddshatten

 

Sprutan har en vit manipuleringssäker skyddshatt.

 

Kontrollera att skyddshatten är intakt och inte öppnats.

 

Använd inte sprutan om det ser ut som om den öppnats.

 

Håll i sprutan så att den vita skyddshatten pekar uppåt.

 

Böj skyddshatten i rät vinkel tills den bryts loss.

 

Vidrör inte anslutningsporten.

 

Skjut inte in kolven.

Montering av nålen

Öppna nålen så att anslutningsporten visas. Behåll omslaget på.

Tryck fast nålen på sprutan.

Vrid den medurs tills den är låst på plats.

Tips: Kontrollera att injektionsnålen är ordentligt fäst i sprutan. Annars kan den läcka.

Om du har blivit ordinerad att gradvis öka dosen Avonex, kan du behöva använda en Avostartclip-titreringssats som du får av läkaren. Tala med läkaren så får du mer information.

Ta nu av skyddshylsan av plast. Vrid den inte.

Tips: Om du vrider av skyddshylsan kan nålen också tas bort av misstag.

C. Utför injektionen

Rengör och sträck ut huden vid injektionsstället

 

Rengör huden vid injektionsstället med en spritkompress om det

 

behövs. Låt huden torka.

 

Sträck ut huden runt injektionsstället med ena handen.

 

Slappna av i muskeln.

Utför injektionen

 

För in injektionsnålen med en snabb pilkastningsrörelse i

 

muskeln, i rät vinkel mot huden.

 

Nålen ska gå helt igenom.

 

Skjut långsamt in kolven tills sprutan är tom.

 

Om du använder en spruta med Avostartclip får du en lägre dos

 

Avonex.

 

Sprutan töms då inte.

Dra ut nålen

Dra ut nålen samtidigt som du håller huden utsträckt eller klämmer ihop den runt injektionsstället.

Om du använder spritkompresser, håll en på injektionsstället. Sätt ett plåster över injektionsstället vid behov.

Omhändertagande av avfallet

När du är klar med injektionen placerar du nålen och sprutan i en särskild behållare (behållare för vassa föremål), inte bland vanliga sopor.

Om du har använt en Avostartclip, måste du kassera Avostartclip och sprutan efter injektionen. Den återstående mängden Avonex får inte användas.

Pappersskräp och använda kompresser kastar du bland vanliga sopor.

Bipacksedel: Information till användaren

AVONEX 30 mikrogram/0,5 ml injektionsvätska, lösning, i förfylld penna

(Interferon beta-1a)

Förfylld penna

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Även om du använt Avonex förut kan viss information ha ändrats.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

(Anmärkningar)

Denna bipacksedel kan ändras då och då.

Vänligen kontrollera om det finns någon ny uppdatering av bipacksedeln, varje gång du får ett nytt recept.

(Anmärkningar)

Vänd dig till läkare eller apotekspersonal om det är något du undrar över.

I denna bipacksedel ...

På högersidorna finns den information du behöver för att kunna använda Avonex Pen på rätt sätt. På vänstersidorna hittar du nyttiga tips och förklaringar till hur du får ut det bästa av din medicin. På insidan av det bakre omslaget finns en utvikningsdel med all information du behöver för att injicera med Avonex Pen.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad AVONEX är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder AVONEX

3.Hur du använder AVONEX PEN

4.Eventuella biverkningar

5.Hur AVONEX PEN ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

7.Hur du injicerar med AVONEX PEN

1. Vad AVONEX är och vad det används för

(Anmärkningar)

Avonex fungerar bäst när du använder det:

-vid samma tidpunkt

-en gång i veckan

-regelbundet

Sluta inte med Avonex-behandlingen utan att först tala med din neurolog

Vad AVONEX är

Avonex Pen används för att injicera Avonex. Den aktiva substansen i Avonex är ett protein som heter interferon beta-1a. Interferoner är naturliga kroppsegna substanser som skyddar dig från infektioner och sjukdomar. Proteinet i Avonex är tillverkat av exakt likadana ämnen som det interferon beta som finns i kroppen.

Vad AVONEX används för

Avonex används för behandling av multipel skleros (MS). Behandling med Avonex kan skydda dig från att bli sämre, men botar inte MS.

Symtomen på MS är olika mellan olika personer. Dessa kan t.ex. vara:

-Ostadighetskänsla eller yrsel, problem att gå, stelhet och muskelryckningar, trötthet, domningar i ansikte, armar eller ben.

-Akut eller kronisk smärta, besvär från blåsa och tarm, sexuella problem och synsvårigheter

-Svårigheter att tänka och koncentrera sig, depression.

MS tenderar också att blossa upp då och då: detta kallas för ett skov.

Avonex kan minska antalet skov samt bromsa upp de invalidiserande effekterna av MS. Din läkare kommer att informera dig hur länge du kan använda Avonex eller när du ska avbryta behandlingen.

Hur AVONEX fungerar

Multipel skleros har samband med nervskada (i hjärnan eller ryggmärgen). Vid MS reagerar kroppens immunsystem mot kroppens egna myelin, dvs. den ”isolering” som omger nervtrådarna. När myelinet skadas störs kommunikationen mellan hjärnan och andra kroppsdelar. Det är detta som orsakar MS- symtomen. Avonex verkar kunna hindra kroppens immunförsvar från att angripa myelinet.

2. Vad du behöver veta innan du använder AVONEX

(Anmärkningar)

Avonex och allergiska reaktioner

Eftersom Avonex är baserat på ett protein finns det en liten risk för en allergisk reaktion.

Mer om depression.

Om du har en svår depression eller självmordstankar ska du inte använda Avonex. Om du har en depression kan läkaren ändå skriva ut Avonex till dig, men det är viktigt att du talar om för läkaren om du har haft en depression eller likartade problem som påverkar din sinnesstämning.

Använd inte AVONEX

-Om du är allergisk mot interferon beta eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

-Om du är gravid, ska du inte påbörja behandling med Avonex

-Om du har en svår depression eller har självmordstankar.

Kontakta omedelbart läkare om något av detta gäller dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Avonex om du har eller tidigare haft:

-Depression eller problem som påverkar sinnesstämningen

-Självmordstankar.

Om du drabbas av förändrad sinnesstämning, självmordstankar, eller känner dig ovanligt ledsen, ängslig eller värdelös, ska du genast kontakta läkare.

-Epilepsi eller andra krampanfall som inte kan kontrolleras med medicinering

-Allvarliga njur- eller leverproblem

-Ett lågt antal vita blodkroppar eller blodplättar vilket kan medföra en förhöjd risk för infektion, blödning eller anemi

-Hjärtproblem vilket kan medföra symtom som bröstsmärtor (kärlkramp), särskilt efter fysisk aktivitet, svullna fotleder, andnöd (hjärtsvikt) eller oregelbunden hjärtrytm (arytmi).

Berätta för din läkare om du har något av dessa tillstånd eller om de försämrats när du tar Avonex.

Under behandlingen kan det eventuellt uppkomma blodproppar i de små blodkärlen. Blodpropparna kan påverka dina njurar. Detta kan hända flera veckor eller upp till flera år efter att du började med Avones.

Det kan hända att din läkare vill kontrollera ditt blodtryck, blodet (antalet blodplättar) och funktionen hos njurarna.

Berätta för din läkare att du använder Avonex:

-Om du ska ta ett blodprov. Avonex kan påverka provresultaten.

(Anmärkningar)

Ibland måste du påminna annan vårdpersonal om att du behandlas med Avonex. Om du t.ex. använder andra läkemedel eller tar ett blodprov kan Avonex påverka de andra läkemedlen eller blodprovsresultatet.

Andra läkemedel och AVONEX

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, särskilt läkemedel mot epilepsi eller depression. Avonex kan påverka andra läkemedel eller påverkas av dem. Detta gäller även receptfria läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid, ska du inte börja använda Avonex.

-om du kan bli gravid, måste du använda preventivmedel medan du använder Avonex.

-om du försöker bli gravid eller blivit gravid medan du använder Avonex ska du tala med din läkare. Du och läkaren kan diskutera om du bör fortsätta behandlingen.

-om du redan är gravid eller tror att du kan vara det, måste du tala med din läkare så fort som möjligt.

-om du vill amma ditt barn ska du tala med din läkare först.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inga fordon om du känner dig yr. Avonex kan göra att vissa personer upplever yrsel. Om detta drabbar dig eller om du får andra biverkningar som påverkar din körförmåga ska du undvika bilkörning och användning av maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Avonex

Detta läkemedel är nästintill ”natriumfritt” och innehåller mindre än 23 mg (1 mmol) natrium i varje veckodos.

3. Hur du använder AVONEX PEN

(Anmärkningar)

Det finns mer information om hur du injicerar med Avonex Pen i den utvikningsbara delen längst bak i bipacksedeln.

Rekommenderad veckodos

En injektion med Avonex Pen, en gång i veckan. Ta om möjligt Avonex vid samma tidpunkt och på samma veckodag varje vecka.

Får inte användas på barn

Barn under 12 år ska inte använda Avonex.

Injicera själv

Du kan injicera Avonex själv med Avonex Pen utan hjälp av läkaren, om du har fått träna på hur man gör. Anvisningarna om hur du injicerar dig själv finns sist i denna bipacksedel (se avsnitt 7, Hur du injicerar med Avonex Pen).

Om du har svårt att hantera Avonex Pen kan du be läkaren om hjälp.

Hur länge du ska använda Avonex

Din läkare talar om för dig hur länge du ska fortsätta använda Avonex. Det är viktigt att du fortsätter att använda Avonex regelbundet. Ändra inte medicineringen om inte läkaren säger att du ska göra det.

Om du injicerat för stor mängd

Du ska injicera med endast en Avonex Pen, en gång i veckan. Om du har använt mer än en Avonex Pen under en tredagarsperiod bör du omedelbart vända dig till läkare eller apotekspersonal för att få råd.

Om du glömmer en injektion

Om du glömmer din vanliga veckodos ska du göra injektionen så snart du kan. Vänta sedan en vecka innan du använder Avonex Pen igen. Fortsätt att injicera på den nya veckodagen varje vecka. Om du föredrar någon särskild veckodag att göra Avonexinjektionen bör du tala med din läkare om hur du ska hantera doseringen så att du kan återgå till den veckodagen.Ta inte dubbla injektioner för att kompensera för glömd injektion.

4. Eventuella biverkningar

(Anmärkningar)

Även om listan över möjliga biverkningar verkar oroande, är det möjligt att du inte drabbas av någon biverkning alls.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar: uppsök vård

Allvarliga allergiska reaktioner

Om du upplever något av följande:

-Svullnad av ansikte, läppar eller tunga

-Andningssvårigheter

-Utslag.

Kontakta läkare omedelbart. Använd inte mer Avonex förrän du har talat med en läkare.

Depression

Om du får symtom på depression:

- Känner dig ovanligt ledsen, ängslig eller värdelös.

Kontakta läkare omedelbart.

Leverproblem

Om du upplever något av följande symtom:

-Huden eller ögonvitorna färgas gula (gulsot)

-Klåda på hela kroppen

-Illamående (illamående och kräkningar)

-Lätt får blåmärken.

Kontakta läkare omedelbart eftersom dessa symtom kan vara tecken på leverproblem.

Biverkningar som påvisats i kliniska prövningar

(Anmärkningar)

Biverkningar som påvisats i kliniska prövningar. Dessa biverkningar har inrapporterats när Avonex testades. Siffrorna är baserade på hur många människor som uppgav att de fick biverkningarna. Det ger en fingervisning om hur stor risken är att du får liknande biverkningar.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter)

-Influensaliknande symtom – huvudvärk, muskelvärk, frossa eller feber: se Influensaliknande symtom, nedan

-Huvudvärk.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter)

-Aptitlöshet

-Svaghetskänsla och trötthet

-Sömnsvårigheter

-Depression

-Rodnad

-Rinnande näsa

-Diarré (lös i magen)

-Illamående (illamående eller kräkningar)

-Domningar eller stickningar i huden

-Hudutslag, blåmärken

-Ökad svettning, nattliga svettningar

-Smärta i muskler, leder, armar, ben eller nacke

-Muskelkramper, stelhet i leder och muskler

-Smärta, blåmärken och rodnad vid injektionsstället

-Förändringar i blodprov. Symtom som du kanske märker av är trötthet, upprepade infektioner, oförklarliga blåmärken eller blödningar.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter)

-håravfall

-Förändrade menstruationsblödningar

-Sveda vid injektionsstället.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter)

-Andningssvårigheter.

-Njurproblem inklusive ärrbildning som kan försämra njurfunktionen Om du får något eller alla av dessa symtom:

-Skummig urin

-Utmattning

-Svullnad, särskilt i anklar och ögonlock, samt viktökning.

Tala om det för din läkare eftersom de kan vara tecken på ett eventuellt njurproblem.

Blodproppar i de små blodkärlen, som kan påverka njurarna (trombotisk trombocytopen purpura eller hemolytiskt uremiskt syndrom). Symtomen kan vara ökat antal blåmärken, blödningar, feber, extrem svaghet, huvudvärk, yrsel eller svimningskänsla. Din läkare kan se förändringar i blodet och i njurfunktionen.

Tala med din läkare om någon biverkning besvärar dig.

Andra biverkningar

(Anmärkningar)

Följande biverkningar har påvisats hos personer som använder Avonex men hur stor risken är att få dem är okänt.

Om du känner dig yr ska du inte köra bil.

-Mindre eller mer aktiv sköldkörtel än normalt

-Nervositet eller oro, känslomässig instabilitet, irrationella tankar eller hallucinationer (man ser eller hör saker som inte finns), förvirring eller självmord

-Domningar, yrsel, krampanfall och migrän

-Medvetenhet om hjärtslagen (palpitationer), snabba eller oregelbundna hjärtslag eller hjärtproblem med följande symtom: minskad förmåga att motionera, oförmåga att ligga raklång i sängen, andfåddhet eller svullna fotleder

-Leverproblem såsom beskrivet ovan

-Nässelfeber eller blåsliknande utslag, klåda, försämring av eventuell psoriasis

-Svullnad eller blödning vid injektionsstället eller bröstsmärta efter injektion

-Viktminskning eller -ökning

-Förändrade testresultat t.ex. ändrade leverfunktionsvärden

-Pulmonell arteriell hypertoni: En sjukdom med allvarlig förträngning av lungornas blodkärl som leder till högt blodtryck i blodkärlen som transporterar blod från hjärtat till lungorna.

Pulmonell arteriell hypertoni har setts vid olika tidpunkter under behandlingen, även upp till flera år efter inledd behandling med interferon-beta.

-

Tala med din läkare om någon biverkning besvärar dig.

Effekter av injektionen

-Matthetskänsla: Den första Avonexinjektionen får du av din läkare. Du kan då känna dig matt och det kan hända att du svimmar. Detta händer sannolikt inte en gång till.

-Precis efter en injektion kan musklerna kännas spända eller väldigt svaga – som om du får ett skov. Dessa symtom uppstår sällan. De uppstår endast i samband med att du injicerar och effekterna försvinner sedan snabbt. Detta kan inträffa när som helst efter att du inlett behandling med Avonex.

-Om du upptäcker någon irritation eller något hudproblem efter en injektion, tala med din läkare.

Influensaliknande symtom

(Anmärkningar)

Tre enkla sätt att lindra influensaliknande symtom:

1.Använd Avonex Pen strax före läggdags. Då kan du sova dig igenom symtomen.

2.Ta paracetamol eller ibuprofen en halvtimme innan du använder Avonex Pen och fortsätt ta det under upp till en dag. Fråga läkaren eller apotekspersonalen om vilken dos som är lämplig.

3.Drick mycket vatten om du får feber så att du inte blir uttorkad.

En del personer känner sig som om de har influensa efter att ha använt Avonex Pen. Symtomen är följande:

-Huvudvärk

-Muskelvärk

-Frossa eller feber.

Dessa symtom är inte tecken på influensa.

Du kan inte smitta någon annan. Symtomen är vanligare i början av Avonex-behandlingen. När du fortsätter med injektionerna minskar de influensaliknande symtomen gradvis.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.* Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur AVONEX PEN ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

Avonex Pen innehåller en förfylld spruta med Avonex. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaras i kylskåp (2°C–8°C). Får ej frysas.

Avonex Pen kan även förvaras vid rumstemperatur (mellan 15°C och 30°C) i upp till en vecka.

Använd inte Avonex Pen om du ser:

-att pennan är trasig

-att lösningen är färgad eller innehåller partiklar

-att den manipuleringssäkra skyddshatten har brutits.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: Interferon-beta 1a 30 mikrogram/0,5 ml

Övriga innehållsämnen är: Natriumacetattrihydrat; koncentrerad ättiksyra, argininhydroklorid, polysorbat 20 och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje enskild förpackning innehåller en Avonex Pen, en nål och en pennhuv. Avonex Pen innehåller en förfylld spruta med Avonex och får endast användas efter adekvat träning. Avonex Pen levereras i förpackningar om fyra eller tolv för en eller tre månaders injektioner.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavaren av godkännande för försäljning är:

Biogen Idec Limited,

Innovation House,

70 Norden Road,

Maidenhead,

Berkshire,

SL6 4AY,

Storbritannien.

Avonex tillverkas av:

Biogen Denmark Manufacturing ApS,

Biogen Allé 1,

DK-3400 Hillerød,

Danmark.

Om du kontaktar din lokala representant kan du få denna bipacksedel med större text.

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Biogen Belgium NV/SA

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

+32 2 2191218

+370 5 278 68 88

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП ЕВОФАРМА

Biogen Belgium NV/SA

+359 2 962 12 00

+32 2 2191218

Česká republika

Magyarország

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Biogen Hungary Kft.

+420 255 706 200

+36 1 899 9883

Danmark

Malta

Biogen Denmark A/S

Pharma. MT Ltd..

+45 77 41 57 57

+356 21337008

Deutschland

Nederland

Biogen GmbH

Biogen Netherlands B.V.

+49 (0) 89 99 6170

+31 20 542 2000

Eesti

Norge

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Biogen Norway AS

+372 617 7410

+47 23 40 01 00

Ελλάδα

Österreich

Genesis Pharma SA

Biogen Austria GmbH

+30 210 8771500

+43 1 484 46 13

España

Polska

Biogen Spain S.L.

Biogen Poland Sp. z o.o.

+34 91 310 7110

+48 22 351 51 00

France

Portugal

Biogen France SAS

Biogen Portugal

+33 (0)1 41 37 9595

Sociedade Farmacêutica, Unipessoal Lda.

 

+351 21 318 8450

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

Johnson & Johnson Romania S.R.L.

+385 1 230 34 46

+40 21 207 18 00

Ireland

Slovenija

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Biogen Pharma d.o.o.

+353 (0)1 463 7799

+386 1 511 02 90

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf

Biogen Slovakia s.r.o.

+354 540 8000

+421 2 323 34008

Italia

Suomi/Finland

Biogen Italia s.r.l.

Biogen Finland Oy

+39 02 584 9901

+358 207 401 200

Κύπρος

Sverige

Genesis Pharma Cyprus Ltd

Biogen Sweden AB

+3572 2 769946

+46 8 594 113 60

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Biogen Idec Limited

+371 678 93561

+44 (0) 1628 50 1000

Denna bipacksedel ändrades senast

 

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

7.Hur du injicerar med AVONEX PEN

Avonex Pen (engångsbruk)

Förpackningsinnehåll – nål och pennhuv till Avonex Pen

Avonex Pen – förberedd för injektion

Avonex Pen - efter injektion (förberedd för att kastas)

Du bör ha fått träna på hur Avonex Pen ska användas.

Dessa noteringar är en påminnelse. Vänd dig till läkare eller apotekspersonal om det är något du undrar över eller om du har ett problem.

Var du ska injicera

(Anmärkningar)

Använd olika injektionsställen varje vecka

Det bästa området är övre delen av lårets utsida.

Växla mellan vänster och höger lår.

Anteckna var du har injicerat varje vecka.

Avonex injiceras i en muskel, helst i övre delen av lårets utsida så som visas i diagrammet här bredvid. Injicering i skinkorna rekommenderas inte.

Använd olika injektionsställen varje vecka. Detta minskar risken för irritation i huden eller muskeln.

Använd inte ett hudområde med blåmärken, ömhet eller infektion, eller där det finns ett öppet sår.

(Anmärkningar)

Vänd

A. Förberedelser

1.Ta ut en Avonex Pen ur kylskåpet

Kontrollera att förpackningen innehåller en Avonex Pen, en nål och en pennhuv. Skaka inte Avonex Pen.

Kontrollera utgångsdatumet på etiketten på Avonex Pen. Får inte användas efter utgångsdatum.

2.Låt Avonex Pen värmas upp

Lämna den i rumstemperatur i en halvtimme.

Detta gör att injektionen blir behagligare än om pennan skulle användas direkt från kylskåpet. Tips: Använd inte externa värmekällor, t.ex. varmt vatten, för att värma upp Avonex Pen.

3. Tvätta händerna noga med tvål och vatten och torka händerna.

4.Ta fram spritservetter och häftplåster (medföljer ej) om du behöver sådana.

5.Se till att du har en ren, hård yta där du kan lägga allt som behövs för injektionen.

(Anmärkningar)

Vik ut

B. Förbereda Avonex Pen

 

1 Ta av den manipuleringssäkra skyddshatten

 

Kontrollera att skyddshatten är intakt och inte har

 

öppnats.

Använd inte Avonex Pen om det ser ut som om den

 

öppnats.

 

Håll Avonex Pen så att skyddshatten pekar uppåt.

 

• Böj skyddshatten i rät vinkel tills den bryts loss.

 

• Rör inte vid den oskyddade glasspetsen.

 

Tips: Lägg ner pennan på bordet innan du börjar med steg 2.

2 Montera nålen.

 

Avonex Pen har utformats så att den bara fungerar med

 

den medföljande nålen

 

• Dra loss skyddsfolien från skyddshylsans nederdel.

 

Fäst nålen genom att trycka fast den på pennans

 

glasspets. Håll pennan upprätt.

 

• Ta inte bort skyddshylsan.

 

Vrid försiktigt nålen medurs tills den är ordentligt fäst,

 

annars kan nålen läcka. Vid läckage kanske inte hela

dosen ges.

Tips: Skyddshylsan lossas automatiskt under steg 3, nedan.

33 Dra ut injektorskölden.

Håll pennkroppen i ett fast grepp med ena handen. Rikta skyddshylsan bort från dig själv och andra.

• Dra med andra handen injektorskölden (det räfflade området) uppåt med en snabb rörelse över nålen tills nålen är helt täckt.

• Plastskyddshylsan lossnar.

Tips: Tryck inte på den blå aktiveringsknappen samtidigt.

44 Kontrollera att du har dragit ut injektorskölden ordentligt

• Kontrollera att du har dragit ut injektorskölden ordentligt. Ett litet rektangulärt område blir synligt bredvid det ovala fönstret. Detta är säkerhetslåset.

55 Kontrollera lösningen

• Observera lösningen genom det ovala fönstret. Lösningen ska vara klar och färglös.

Använd inte pennan om lösningen är oklar, färgad eller innehåller flytande partiklar. Luftbubblor kan förekomma, detta är normalt.

C. Använda Avonex Pen

 

1 Rengör injektionsstället

 

Om det behövs kan du använda en spritsudd för att rengöra

 

huden på injektionsstället du har valt. Låt huden torka.

 

Tips: Det bästa området är övre delen av lårets utsida.

22 Sätt Avonex Pen på huden

• Håll pennkroppen i rät vinkel mot injektionsstället med ena handen. Se till att pennans fönster är synliga.

Tips: Tryck inte på den blå aktiveringsknappen för tidigt.

• Tryck bestämt ned pennkroppen mot huden så att säkerhetslåset utlöses.

• Kontrollera att säkerhetslåset har utlösts. Det lilla rektangulära fältet försvinner. Nu är Avonex Pen klar för injektion.

Tips: Fortsätt att hålla pennan mot huden med ett fast grepp.

33 Injicera

Tryck på den blå aktiveringsknappen med tummen för att starta injektionen.

Ett klick hörs när injektionen påbörjas. Lyft inte bort pennan från huden.

Håll kvar pennan mot huden och räkna sakta till 10 sekunder.

Efter 10 sekunder drar du pennan rakt ut för att avlägsna nålen från injektionsstället.

Tryck mot injektionsstället under några sekunder. Om det finns blod torkar du bort det.

Bekräfta att injektionen har givits

 

 

Kontrollera detta i det runda fönstret. När hela dosen har

 

 

givits blir fönstret gult.

 

 

• Återanvänd inte Avonex Pen. Den är endast avsedd för

 

 

engångsbruk.

Omhändertagande av avfall

• Placera pennhuven på en plan, hård yta

Tips: Håll inte i pennhuven. Du kan skada dig på nålen.

• För in nålen direkt i pennhuven.

• Tryck ordentligt tills du hör att nålen hakar fast med ett klick. Du kan behöva använda båda händerna. När pennan är i låst läge finns det ingen risk att man skadar sig.

• Kasta bort avfall på lämpligt sätt.

Vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal för instruktioner om hur du kasserar en använd Avonex Pen, till exempel genom att använda en behållare för skärande/stickande avfall. Följ alltid dina lokala riktlinjer.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel