Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biograstim (filgrastim) – Märkning - L03AA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringBiograstim
ATC-kodL03AA02
Ämnefilgrastim
TillverkareAbZ-Pharma GmbH

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Yttre förpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Biograstim 30 MIE/0,5 ml injektions- eller infusionsvätska, lösning

filgrastim

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

En förfylld spruta innehåller 30 miljoner internationella enheter (MIE) (300 mikrogram) filgrastim i

 

0,5 ml (60 MIE/ml, 600 mikrogram/ml).

 

försäljning

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälpämnen: natriumhydroxid, ättiksyra, sorbitol, polysorbat 80, vatten

injektionsvätskor. Läs

 

bipacksedeln före användning.

för

 

 

 

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

godkäntInjektions- eller infusionsvätska, lösning

 

1 förfylld spruta med 0,5 ml

 

inte

längre

 

 

 

 

 

 

5 förfyllda sprutor med 0,5 ml

 

 

 

 

 

5 förfyllda sprutor med säkerhetsanord g med 0,5 ml

 

 

10 förfyllda sprutor med 0,5 ml

är

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning och intravenös användning.

Endast för engångsbruk.

Ta enligt följande:

Ruta för förskriven dos

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

Efter utspädning är hållbarheten 24 timmar.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNINGförsäljning(NAMN OCH ADRESS)AbZ-Pharma GmbHGraf-Arco-Straße 389079 Ulm

Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

godkänt för

 

EU/1/08/450/001 1 förfylld spruta

 

 

längre

 

 

EU/1/08/450/002 5 förfyllda sprutor

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/450/004 10 förfyllda sprutor

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/450/009 5 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning

 

 

 

är

inte

 

 

 

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

Batch

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING

FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Biograstim 30 MIE/0,5 ml

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Yttre förpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Biograstim 48 MIE/0,8 ml injektions- eller infusionsvätska, lösning

filgrastim

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

En förfylld spruta innehåller 48 miljoner internationella enheter (MIE) (480 mikrogram) filgrastim i

 

0,8 ml (60 MIE/ml, 600 mikrogram/ml).

 

försäljning

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälpämnen: natriumhydroxid, ättiksyra, sorbitol, polysorbat 80, vatten

injektionsvätskor. Läs

 

bipacksedeln före användning.

för

 

 

 

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEKgodkäntInjektions- eller infusionsvätska, lösning.

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

1 förfylld spruta utan säkerhetsanordning med 0,8 ml

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

5 förfyllda sprutor med 0,8 ml

 

 

 

 

 

 

5 förfyllda sprutor

med säkerhetsanord g

med 0,8 ml

 

 

10 förfyllda sprutor

med 0,8 ml

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning och intravenös användning.

Endast för engångsbruk.

Ta enligt följande:

Ruta för förskriven dos

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

Efter utspädning är hållbarheten 24 timmar.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNINGförsäljning(NAMN OCH ADRESS)AbZ-Pharma GmbHGraf-Arco-Straße 389079 Ulm

Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNINGgodkänt för

 

EU/1/08/450/005 1 förfylld spruta.

 

 

längre

 

 

EU/1/08/450/006 5 förfyllda sprutor.

 

 

 

 

 

EU/1/08/450/008 10 förfyllda sprutor.

 

 

 

 

 

EU/1/08/450/010 5 förfyllda sprutor med säkerhetsanordning.

 

 

 

är

inte

 

 

 

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

Batch

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING

FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Biograstim 48 MIE/0,8 ml

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Yttre etikett till multipelförpackning med blue box

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Biograstim 30 MIE/0,5 ml injektions- eller infusionsvätska.

Filgrastim

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje förfylld spruta innehåller 30 miljoner internationella enheter [MIE] (300 mikrogram) filgrastim i 0,5 ml (60 MIE/ml, 600 mikrogram/ml).

 

 

bipacksedeln före användning.

försäljning

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

Hjälpämnen: natriumhydroxid, ättiksyra, sorbitol, polysorbat 80, vatten injektionsvätskor. Läs

 

 

 

 

 

 

 

för

4.

 

 

 

 

godkänt

 

 

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

 

 

 

Injektions- eller infusionsvätska, lösning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

Multipelförpackning: 10 (2 förpackningar med 5) förfyllda sprutor med 0,5 ml

5.

 

 

inte

 

 

 

 

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

Subkutan användning och intravenös användning.

Endast för engångsbruk.

Ta enligt följande:

Ruta för förskriven dos

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDINGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

Efter utspädning är hållbarheten 24 timmar.

9. SÄRSKILDA FÖRVARNINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/450/003

 

 

 

 

 

 

för

2 x 5 förfyllda sprutor.

 

 

godkänt

 

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

 

Batch

 

 

 

inte

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

är

 

 

 

 

 

15.

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

 

försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Yttre etikett till multipelförpackning med blue box

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Biograstim 48 MIE/0,8 ml injektions- eller infusionsvätska.

Filgrastim

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

Varje förfylld spruta innehåller 48 miljoner internationella enheter [MIE] (480 mikrogram) filgrastim i

 

0,8 ml (60 MIE/ml, 600 mikrogram/ml).

 

försäljning

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälpämnen: natriumhydroxid, ättiksyra, sorbitol, polysorbat 80, vatten

injektionsvätskor. Läs

 

bipacksedeln före användning.

för

 

 

 

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEKgodkäntInjektions- eller infusionsvätska, lösning.

 

 

 

längre

Multipelförpackning: 10 (2 förpackningar med 5) förfyllda sprutor med 0,8 ml

 

 

inte

 

 

är

 

 

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läkemedlet

 

 

 

Läs bipacksedeln före använ ning.

Subkutan användning och intravenös användning.

Endast för engångsbruk.

Ta enligt följande:

Ruta för förskriven dos

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDINGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

Efter utspädning är hållbarheten 24 timmar.

9. SÄRSKILDA FÖRVARNINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

12.

 

 

 

 

 

 

för

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/450/007

 

 

 

 

godkänt

 

2 x 5 förfyllda sprutor.

 

 

 

13.

 

 

 

 

längre

 

 

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

Batch

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

är

inte

 

 

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

Receptbelagt läkemedel.

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

försäljning

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ MELLANKARTONGEN

Multipelförpackning – utan blue box

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Biograstim 30 MIE/0,5 ml injektions- eller infusionsvätska.

Filgrastim

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

Varje förfylld spruta innehåller 30 miljoner internationella enheter [MIE] (300 mikrogram) filgrastim i

 

0,5 ml (60 MIE/ml, 600 mikrogram/ml).

 

försäljning

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälpämnen: natriumhydroxid, ättiksyra, sorbitol, polysorbat 80, vatten

injektionsvätskor. Läs

 

bipacksedeln före användning.

för

 

 

 

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEKgodkäntInjektions- eller infusionsvätska, lösning.

 

 

 

längre

5 förfyllda sprutor med 0,5 ml. Del av multipelförpackning, kan inte säljas separat.

 

 

inte

 

 

är

 

 

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läkemedlet

 

 

 

Läs bipacksedeln före använ ning.

Subkutan användning och intravenös användning.

Endast för engångsbruk.

Ta enligt följande:

Ruta för förskriven dos

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDINGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

Efter utspädning är hållbarheten 24 timmar.

9. SÄRSKILDA FÖRVARNINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

12.

 

 

 

 

 

 

för

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/450/003

 

 

 

 

godkänt

 

2 x 5 förfyllda sprutor.

 

 

 

13.

 

 

 

 

längre

 

 

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

Batch

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

är

inte

 

 

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

Receptbelagt läkemedel.

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

försäljning

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Biograstim 30 MIE/0,5 ml

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ MELLANKARTONGEN

Multipelförpackning – utan blue box

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Biograstim 48 MIE/0,8 ml injektions- eller infusionsvätska.

Filgrastim

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

Varje förfylld spruta innehåller 48 miljoner internationella enheter [MIE] (480 mikrogram) filgrastim i

 

0,8 ml (60 MIE/ml, 600 mikrogram/ml).

 

försäljning

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälpämnen: natriumhydroxid, ättiksyra, sorbitol, polysorbat 80, vatten

injektionsvätskor. Läs

 

bipacksedeln före användning.

för

 

 

 

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEKgodkäntInjektions- eller infusionsvätska, lösning.

 

 

 

längre

5 förfyllda sprutor med 0,8 ml. Del av multipelförpackning, kan inte säljas separat.

 

 

inte

 

 

är

 

 

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läkemedlet

 

 

 

Läs bipacksedeln före använ ning.

Subkutan användning och intravenös användning.

Endast för engångsbruk.

Ta enligt följande:

Ruta för förskriven dos

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDINGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

Efter utspädning är hållbarheten 24 timmar.

9. SÄRSKILDA FÖRVARNINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Tyskland

12.

 

 

 

 

 

 

för

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/450/007

 

 

 

 

godkänt

 

2 x 5 förfyllda sprutor.

 

 

 

13.

 

 

 

 

längre

 

 

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

Batch

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

är

inte

 

 

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

Receptbelagt läkemedel.

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

försäljning

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Biograstim 48 MIE/0,8 ml

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Förfylld spruta

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Biograstim 30 MIE/0,5 ml injektions- eller infusionsvätska, lösning

Filgrastim

SC

IV

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

godkänt

 

Batch

 

 

 

 

längre

 

5.

 

 

 

 

 

MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER

0,5 ml

 

 

är

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

6.

ÖVRIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för

försäljning

 

ENHET

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Förfylld spruta

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Biograstim 48 MIE/0,8 ml injektions- eller infusionsvätska, lösning

Filgrastim

SC

IV

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

godkänt

 

Batch

 

 

 

 

längre

 

5.

 

 

 

 

 

MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER

0,8 ml

 

 

är

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

6.

ÖVRIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för

försäljning

 

ENHET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel