Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Busilvex (busulfan) – Märkning - L01AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringBusilvex
ATC-kodL01AB01
Ämnebusulfan
TillverkarePierre Fabre Médicament

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN MED BLUE BOX Kartong innehållande 8 injektionsflaskor à 10 ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Busilvex 6 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning busulfan

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml koncentrat innehåller 6 mg busulfan och ger 0,5 mg/ml av busulfan efter spädning

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Varje injektionsflaska innehåller Dimetylacetamid och Makrogol 400

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Koncentrat till infusionsvätska, lösning Multipelförpackning: 8 (2 x 4) injektionsflaskor à 10 ml 60 mg per injektionsflaska

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intravenös användning (i.v.)

Skall spädas före användning

Läs bipacksedeln före användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Cytostatika, hanteras med försiktighet

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat:

Läs bipacksedeln för information om hållbarhet för spädd lösning.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2 C – 8 C)

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pierre Fabre Médicament,

45, Place Abel Gance,

F-92654 Boulogne Billancourt Cedex,

Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/254/002

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel med begränsad förskrivning.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Anledning för att inte inkludera punktskrift är accepterad

UPPGIFTER SOM SKA FINNASPÅ INNERFÖRPACKNING SOM SAKNAR BLUE BOX Kartong innehållande 4 injektionsflaskor à 10 ml

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Busilvex 6 mg/ml busulfan

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

60 mg

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Koncentrat

4 injektionsflaskor à 10 ml. Del av en multipelförpackning, får inte säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intravenös användning (i.v.)

Måste spädas före användning

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2 C – 8 C)

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/03/254/002

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Anledning för att inte inkludera punktskrift är accepterad

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Injektionsflaska 10 ml, typ I-glas

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Busilvex 6 mg/ml sterilt koncentrat i.v.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

60 mg/10 ml

6.ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel