Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Capecitabine Medac (capecitabine) – Bipacksedel - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringCapecitabine Medac
ATC-kodL01BC06
Ämnecapecitabine
Tillverkaremedac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Bipacksedel: Information till patienten

Capecitabine medac 150 mg filmdragerade tabletter Capecitabine medac 300 mg filmdragerade tabletter Capecitabine medac 500 mg filmdragerade tabletter kapecitabin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Capecitabine medac är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Capecitabine medac

3.Hur du tar Capecitabine medac

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Capecitabine medac ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Capecitabine medac är och vad det används för

Capecitabine medac tillhör en grupp läkemedel som kallas för “cytostatika”, vilka hindrar tillväxten av cancerceller. Capecitabine medac innehåller kapecitabin, vilket i sig inte är ett cytostatiskt läkemedel. Först efter att kroppen absorberat kapecitabin omvandlas det till ett aktivt anti-cancer läkemedel (företrädesvis i tumörvävnad).

Capecitabine medac används för behandling av tjocktarms-, ändtarms-, magsäcks- eller bröstcancer. Capecitabine medac används också för att förhindra att tjocktarmscancern kommer tillbaka efter det att tumören har opererats bort.

Capecitabine medac kan användas antingen ensamt eller i kombination med andra läkemedel.

2. Vad du behöver veta innan du tar Capecitabine medac

Ta inte Capecitabine medac

om du är allergisk mot kapecitabin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Du måste tala om för din läkare om du vet att du är allergisk eller överkänslig mot detta läkemedel.

om du tidigare har fått allvarliga reaktioner mot fluoropyrimidin-behandling (en grupp av anti- cancerläkemedel såsom fluorouracil),

om du är gravid eller ammar,

om du har mycket låga nivåer av vita blodkroppar eller blodplättar i blodet (leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni),

om du har svåra lever- eller njurproblem,

om du vet att enzymet dihydropyrimidindehydrogenas (DPD) helt saknar aktivitet hos dig,

om du behandlas med, eller inom de senaste 4 veckorna har behandlats med brivudin, sorivudin eller liknande substanser för behandling av herpes zoster (vattkoppor eller bältros).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Capecitabine medac

om du vet att enzymet dihydropyrimidin dehydrogenas (DPD) delvis saknar aktivitet hos dig

om du har lever- eller njursjukdom

om du har eller har haft hjärtproblem (t.ex. oregelbundna hjärtslag eller smärtor i bröstet käken och ryggen, som uppkommer vid fysisk ansträngning och beror på problem med blodflödet till hjärtat)

om du har sjukdomar i hjärnan (t.ex. cancer som har spridit sig till hjärnan) eller nervskada (neuropati)

om du har rubbad kalciumbalans (ses med blodprov)

om du har diabetes

om du inte kan behålla mat eller vatten i kroppen på grund av kraftigt illamående och kräkningar

om du har diarré

om du har eller får vätskebrist

om du har obalans av joner i blodet (elektrolytobalans, ses med blodprov)

om du tidigare haft problem med ögonen, eftersom du kan behöva extra kontroller av ögonen

om du har en svår hudreaktion.

DPD-brist

DPD-brist är ett sällsynt medfött tillstånd som vanligtvis inte förknippas med hälsoproblem såvida du inte får vissa mediciner. Om du har en okänd DPD-brist och tar Capecitabine medac kan du ha en ökad risk för tidiga och snabbt uppkommande svåra former av biverkningarna som listas i avsnitt 4 Eventuella biverkningar. Kontakta genast din läkare om du är orolig över någon av biverkningarna eller om du märker ytterligare biverkningar som inte anges i denna bipacksedel (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

Barn och ungdomar

Capecitabine medac är inte indicerat till barn och ungdomar. Ge inte Capecitabine medac till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Capecitabine medac

Innan behandlingen påbörjas, tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är mycket viktigt, eftersom intag av mer än ett läkemedel samtidigt kan förstärka eller försvaga effekten av läkemedlen. Du måste vara särskilt försiktig om du tar något av följande:

läkemedel mot gikt (allopurinol),

blodförtunnande läkemedel (kumarin, warfarin),

vissa anti-virala läkemedel (sorivudin och brivudin),

läkemedel för krampanfall eller darrningar (fenytoin),

interferon alfa,

strålbehandling och vissa läkemedel som används för att behandla cancer (folsyra, oxaliplatin, bevacizumab, cisplatin, irinotekan),

läkemedel som används för att behandla folsyrabrist.

Capecitabine medac med mat och dryck

Du bör ta Capecitabine medac inom 30 minuter efter avslutad måltid.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte ta Capecitabine medac om du är eller tror att du kan vara gravid.

Du ska inte amma om du tar Capecitabine medac.

Körförmåga och användning av maskiner

Capecitabine medac kan göra att du känner dig yr, illamående eller trött. Det är därför möjligt att Capecitabine medac kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Capecitabine medac innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.Hur du tar Capecitabine medac

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Capecitabine medac ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av användning- av anti cancerläkemedel.

Din läkare förskriver rätt dos och dosering till dig. Dosen av Capecitabine medac baseras på din kroppsyta. Den beräknas utifrån din längd och vikt. Normaldosen för vuxna är 1250 mg/m² kroppsyta två gånger per dag (morgon och kväll). Två exempel ges här: En person vars kroppsvikt är 64 kg och längd är 1,64 m har en kroppsyta på 1,7 m² och bör ta 4 tabletter à 500 mg och 1 tablett à 150 mg två gånger per dag. En person vars kroppsvikt är 80 kg och längd är 1,80 m har en kroppsyta på 2,00 m² och bör ta 5 tabletter à 500 mg två gånger per dag.

Din läkare kommer att tala om för dig vilken dos du behöver ta, när den ska tas och hur länge du behöver ta den.

Din läkare kan vilja att du tar en kombination av 150 mg, 300 mg och 500 mg tabletter vid varje doseringstillfälle.

Ta tabletterna morgon och kväll som läkaren har förskrivit.

Ta tabletterna inom 30 minuter efter avslutad måltid (frukost och middag) och svälj dem hela med vatten.

Det är viktigt att du tar alla läkemedel som förskrivits av din läkare.

Capecitabine medac tabletter tas normalt under 14 dagar följt av en 7-dagars viloperiod (då inga tabletter tas). Denna 21-dagarsperiod är en behandlingscykel.

I kombination med andra läkemedel kan normaldosen för vuxna vara lägre än 1250 mg/m² kroppsyta, och du kan behöva ta tabletterna under en annan tidsperiod (t ex varje dag utan någon viloperiod).

Om du har tagit för stor mängd av Capecitabine medac

Om du har tagit mer Capecitabine medac än vad du borde, kontakta din läkare så fort som möjligt innan du tar nästa dos.

Du kan få följande biverkningar, om du tar mycket mer kapecitabin än du borde: illamående eller kräkningar, diarré, inflammation eller sårbildning i tarmen eller munnen, smärta eller blödning från tarmarna eller magsäcken, eller benmärgsdepression (minskning av vissa typer av blodceller). Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av dessa symtom.

Om du har glömt att ta Capecitabine medac

Ta inte den glömda dosen. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Fortsätt istället med ditt vanliga doseringsschema och tala med din läkare.

Om du slutar att ta Capecitabine medac

Det finns inga biverkningar som orsakas av att behandlingen med kapecitabin avslutas. Ifall du använder kumarinantikoagulantia (som innehåller t.ex. fenprokoumon), kan det krävas att läkaren justerar din dosering av antikoagulantia när du slutar att ta kapecitabin.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA omedelbart att ta Capecitabine medac och kontakta din läkare om något av dessa symtom uppkommer:

Diarré: om du har en ökning på mer än 4 avföringar varje dag jämfört med ditt normala antal avföringar per dag eller diarré på natten.

Kräkningar: om du kräks mer än en gång under ett dygn.

Illamående: om du förlorar aptiten och mängden mat som du äter varje dag är mycket mindre än vanligt.

Stomatit: om du har smärta, rodnad, svullnad eller sår i din mun och/eller hals.

Hand-fot syndromet: om du har smärta, svullnad, rodnad eller stickningar i händerna och/eller på fötterna.

Feber: om du har en kroppstemperatur på 38 ºC eller mer.

Infektion: om du har tecken på infektion orsakad av bakterier eller virus eller andra organismer.

Bröstsmärta: om du känner smärta från mitten av bröstkorgen, framförallt om det kommer när du tränar.

Stevens-Johnsons syndrom: om du har smärtsamma röda eller violetta hudutslag som sprider sig och blåsor och/eller andra sår som börjar dyka upp i slemhinnan (t ex mun och läppar), särskilt om du innan varit ljuskänslig, haft infektion i luftvägarna (t ex bronkit) och/eller feber.

DPD-brist: om du har en känd DPD-brist löper du en ökad risk för akut och tidig debut av förgiftning och svåra, livshotande eller dödliga biverkningar orsakade av Capecitabine medac (t ex stomatit, slemhinneinflammation, diarré, neutropeni och neurotoxicitet).

Om dessa biverkningar upptäcks tidigt kan de avklinga inom 2 till 3 dagar efter att behandlingen avbrutits. Om dessa biverkningar fortsätter kontakta omedelbart din läkare. Din läkare kan uppmana dig att börja behandlingen igen med en lägre dos.

Hudreaktioner på händer och fötter kan leda till förlust av fingeravtryck, vilket kan påverka din identifiering vid fingeravtrycksavläsning.

I tillägg till det som nämns ovan, när Capecitabine medac används ensamt, är mycket vanliga biverkningar, som förekommer hos fler än 1 av 10 personer:

buksmärta

hudutslag, torr eller kliande hud

trötthet

aptitlöshet (anorexi)

Dessa biverkningar kan bli allvarliga. Det är därför viktigt att du alltid kontaktar din läkare omedelbart när du börjar känna en biverkan. Din läkare kan uppmana dig att minska dosen och/eller tillfälligt upphöra med behandlingen med Capecitabine medac. På så sätt minskas risken för att biverkan fortsätter eller förvärras.

Andra biverkningar är:

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer):

minskning av antalet vita blodkroppar eller röda blodkroppar (ses med blodprov)

uttorkning, viktminskning

sömnlöshet, depression

huvudvärk, sömnighet, yrsel, onormal känsla i huden (domningar eller stickningar), smakförändringar

ögonirritation, ökat tårflöde, röda ögon (konjunktivit)

inflammation i venerna (tromboflebit)

andfåddhet, näsblödningar, hosta, rinnande näsa

munsår eller andra herpesinfektioner

infektioner i lungorna eller andningsvägarna (till exempel lunginflammation eller bronkit)

blödning från magen, förstoppning, smärtor i övre buken, matsmältningsbesvär, ökad gasbildning, torr mun

hudutslag, håravfall (alopeci), hudrodnad, torr hud, klåda (pruritus), missfärgning av huden, hudavfall, hudinflammation, nagelproblem

värk i lederna eller i armar och ben (extremiteterna), bröstet eller ryggen

feber, svullnad i armar eller ben, sjukdomskänsla

problem med leverfunktionen (ses med blodprov) och ökat bilirubin i blodet (utsöndras från levern)

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer):

blodinfektion, urinvägsinfektion, infektion i huden, infektioner i näsan och halsen, svampinfektioner (inklusive sådana i munnen), influensa, gastroenterit (sommarsjuka), varbildningar i tänderna

nnölar under huden (lipom)

minskat antal blodkroppar, inklusive blodplättar, blodförtunning (ses med blodprov)

allergi

diabetes, minskning av kalium i blodet, undernäring, ökade triglycerider i blodet

förvirring, panikattacker, nedstämdhet, minskad könsdrift

talsvårigheter, försämrat minne, försämrad koordination i rörelserna, balansproblem, svimningar, nervskador (neuropati) och problem med känseln

suddig syn eller dubbelseende

yrsel, öronvärk

oregelbunden hjärtrytm och hjärtklappning (arytmier), värk i bröstet och hjärtattack (infarkt)

blodproppar i de djupa venerna, högt eller lågt blodtryck, värmevallningar, kalla armar och/eller ben (extremiteter), violetta fläckar på huden

blodproppar i venerna i lungan (lungemboli), kollapsad lunga, hostar blod, astma, andnöd vid ansträngning

blockeringar av tarmen, vätskeansamling i buken, inflammation i tunntarmen eller tjocktarmen, magen eller matstrupen, smärta i nedre delen av magen, obehagskänsla i magen, halsbränna (uppstötningar av mat från magen), blod i avföringen

gulsot (huden och ögonen blir gula)

sår och blåsor i huden, hudreaktioner vid exponering av huden i solljus, rodnande handflator, svullnad eller värk i ansiktet

svullnad eller stelhet i lederna, värk i skelettet, muskelsvaghet eller stelhet

ansamling av vätska i njurarna, ökad urineringsfrekvens på natten, inkontinens, blod i urinen, ökning av kreatinin i blodet (tecken på dålig njurfunktion)

ovanlig blödning från slidan

svullnad (ödem), frossbrytningar eller stelhet

Vissa av dessa biverkningar är vanligare när kapecitabin används tillsammans med andra läkemedel för behandling av cancer. Andra biverkningar som visar sig i detta sammanhang är följande:

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer):

minskning av natrium, magnesium eller kalcium i blodet, ökning av blodsockret

nervsmärtor

ringande eller surrande i öronen (tinnitus), hörselnedsättning

veninflammation

hicka, röstförändringar

smärta eller ändrad/onormal känsla i munnen, värk i käken

svettningar, nattsvettningar

muskelspasmer

svårigheter att urinera, blod eller protein i urinen

blåmärken eller reaktion vid injektionsstället (orsakad av läkemedel som injiceras vid samma tillfälle)

Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1000 personer):

förträngning eller blockering av tårkanalen (tårkanalstenos)

leversvikt

inflammation som leder till försämrad funktion eller blockering av gallutsöndringen (cholestatisk hepatit)

specifika förändringar i EKG (QT-förlängning)

vissa typer av arytmier (inklusive ventrikelflimmer, torsade de pointes och bradykardi)

ögoninflammation som orsakar smärta i ögonen och möjligen problem med synen

inflammation i huden som ger röda fjällande fläckar på grund av sjukdom utgående från immunsystemet

Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10000 personer):

svår hudreaktion såsom hudutslag, sår och blåsor som kan inkludera sår i mun, näsa, könsorgan, händer, fötter och ögon (röda och svullna ögon)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Capecitabine medac ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på blister efter EXP. Utgångsdagen är den sista dagen i angiven månad.

För aluminium-aluminium-blister:

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

För PVC/PVdC-aluminium-blister:

Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är kapecitabin.

Varje 150 mg filmdragerad tablett innehåller 150 mg kapecitabin Varje 300 mg filmdragerad tablett innehåller 300 mg kapecitabin Varje 500 mg filmdragerad tablett innehåller 500 mg kapecitabin

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärnan: vattenfri laktos, kroskarmellosnatrium (E 468), hypromellos (E 464), mikrokristallin cellulosa (E 460), magnesiumstearat (E 572) – se avsnitt 2 ”Capecitabine medac innehåller laktos”.

Tablettdragering:

Capecitabine medac 150 mg filmdragerade tabletter

Hypromellos (E 464), titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172), talk

Capecitabine medac 300 mg filmdragerade tabletter Hypromellos (E 464), titandioxid (E 171), talk Capecitabine medac 500 mg filmdragerade tabletter

Hypromellos (E 464), titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172), talk

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Capecitabine medac 150 mg filmdragerade tabletter

Ljust persikofärgade, avlånga, bikonvexa tabletter, präglade med ”150” på ena sidan och släta på andra sidan.

Capecitabine medac 300 mg filmdragerade tabletter

Vita till benvita, avlånga, bikonvexa tabletter, präglade med ”300” på ena sidan och släta på andra sidan.

Capecitabine medac 500 mg filmdragerade tabletter

Persikofärgade, avlånga, bikonvexa tabletter, präglade med ”500” på ena sidan och släta på andra sidan.

Capecitabine medac finns som blisterförpackningar (aluminium-aluminium eller PVC/PVdC- aluminium).

Varje förpackning innehåller 28, 30, 56, 60, 84, 112 eller 120 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6

22880 Wedel Tyskland

Tillverkare

Pharmacare Premium Ltd,

HHF 003, Hal Far Industrial Estate Birzebbugia

BBG 3000, Malta

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona

08040 Barcelona

Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel