Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Capecitabine SUN (capecitabine) – Märkning - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringCapecitabine SUN
ATC-kodL01BC06
Ämnecapecitabine
TillverkareSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Capecitabine SUN 150 mg filmdragerade tabletter kapecitabin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg kapecitabin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

Innehåller även vattenfri laktos. Läs bipacksedeln för ytterligare information.

 

försäljning

 

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

60 filmdragerade tabletter

godkänt

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning

 

 

längre

Läs bipacksedeln före användning.

inte

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

Läkemedlet

 

 

 

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/831/001

13. BATCHNUMMER

Sats

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

för

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

 

 

längre

godkänt

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

är

inte

 

 

 

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

Capecitabine SUN 150 mg filmdragerade tabletter

 

 

försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Capecitabine SUN 150 mg filmdragerade tabletter kapecitabin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

4. BATCHNUMMER

Sats

5. ÖVRIGT

Läkemedlet

 

 

 

 

för

försäljning

 

 

 

godkänt

 

 

 

längre

 

 

 

inte

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Capecitabine SUN 500 mg filmdragerade tabletter kapecitabin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg kapecitabin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

Innehåller även vattenfri laktos. Läs bipacksedeln för ytterligare information.

 

försäljning

 

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

120 filmdragerade tabletter

godkänt

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

Oral användning

inte

längre

 

Läs bipacksedeln före användning.

 

 

 

6. SÄRSKILD VARNING OM

ärATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLLLäkemedletFÖR BARN

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/831/002

13. BATCHNUMMER

Sats

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

för

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

 

 

längre

godkänt

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

är

inte

 

 

 

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

Capecitabine SUN 500 mg filmdragerade tabletter

 

 

försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Capecitabine SUN 500 mg filmdragerade tabletter kapecitabin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

4. BATCHNUMMER

Sats

5. ÖVRIGT

Läkemedlet

 

 

 

 

för

försäljning

 

 

 

godkänt

 

 

 

längre

 

 

 

inte

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel