Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Capecitabine Teva (capecitabine) – Bipacksedel - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringCapecitabine Teva
ATC-kodL01BC06
Ämnecapecitabine
TillverkareTeva Pharma B.V.

Bipacksedel: Information till användaren

Capecitabine Teva 150 mg filmdragerade tabletter Capecitabine Teva 500 mg filmdragerade tabletter kapecitabin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1.Vad Capecitabine Teva är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Capecitabine Teva

3.Hur du tar Capecitabine Teva

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Capecitabine Teva ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Capecitabine Teva är och vad det används för

Capecitabine Teva tillhör en grupp läkemedel som kallas för ˮcytostatika”, vilka hindrar tillväxten av cancerceller. Capecitabine Teva innehåller kapecitabin, vilken i sig inte är ett cytostatiskt läkemedel. Först efter att kroppen absorberat kapecitabin omvandlas det till ett aktivt anti-cancerläkemedel (företrädesvis i tumörvävnad).

Capecitabine Teva används för behandling av tjocktarms-, ändtarms-, magsäcks- eller bröstcancer. Capecitabine Teva används också för att förhindra att tjocktarmscancern kommer tillbaka efter det att tumören har opererats bort.

Capecitabine Teva kan användas antingen ensamt eller i kombination med andra läkemedel.

2. Vad du behöver veta innan du tar Capecitabine Teva

Ta inte Capecitabine Teva

-om du är allergisk mot kapecitabin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Du måste tala om för din läkare om du vet att du är allergisk eller överkänslig mot detta läkemedel,

-om du tidigare har haft allvarliga reaktioner mot fluoropyrimidinbehandling (en grupp av anticancerläkemedel såsom fluorouracil),

-om du är gravid eller ammar,

-om du har mycket låga nivåer av vita blodkroppar eller blodplättar i blodet (leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni),

-om du har svåra lever-eller njurproblem,

-om du vet att enzymet dihydropyrimidindehydrogenas (DPD) helt saknar aktivitet hos dig,

-om du behandlas med, eller inom de senaste 4 veckorna har behandlats med brivudin, sorivudin eller liknande substanser för behandling av herpes zoster (vattkoppor eller bältros).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Capecitabine Teva

-om du vet att enzymet dihydropyrimidin dehydrogenas (DPD) delvis saknar aktivitet hos dig

-om du har lever-eller njursjukdom

-om du har eller har haft hjärtproblem (t ex. oregelbundna hjärtslag eller smärtor i bröstet, käken och ryggen som uppkommer vid fysisk ansträngning samt på grund av problem med blodflödet till hjärtat)

-om du har sjukdomar i hjärnan (t ex cancer som har spridit sig till hjärnan, eller nervskada (neuropati),

-om du har rubbad kalciumbalans (ses i blodprover)

-om du har diabetes

-om du inte kan behålla mat eller vatten i kroppen på grund av kraftigt illamående och kräkningar

-om du har diarré

-om du har eller får vätskebrist

-om du har en obalans av joner i blodet (elektrolytobalans, ses med blodprov)

-om du tidigare haft problem med ögonen eftersom du kan behöva extra kontroller av ögonen

-om du har en svår hudreaktion

DPD-brist: DPD-brist är ett sällsynt medfött tillstånd som vanligtvis inte förknippas med hälsoproblem såvida du inte får vissa mediciner. Om du har en okänd DPD-brist och tar kapecitabin kan du ha en ökad risk för tidiga och snabbt uppkommande svåra former av biverkningarna som listas i avsnitt 4 Eventuella biverkningar. Kontakta genast din läkare om du är orolig över någon av biverkningarna eller om du märker ytterligare biverkningar som inte anges i denna bipacksedel (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

Barn och ungdomar

Kapecitabin är inte indicerat till barn och ungdomar. Ge inte kapecitabin till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Capecitabine Teva

Innan behandlingen påbörjas, tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är mycket viktigt, eftersom intag av mer än ett läkemedel samtidigt kan förstärka eller försvaga effekten av läkemedlen. Du måste vara särskilt försiktig om du tar något av följande:

-läkemedel mot gikt (allopurinol),

-blodförtunnande läkemedel (kumarin, warfarin),

-vissa anti-virala läkemedel (sorivudin och brivudin),

-läkemedel för krampanfall eller darrningar (fenytoin),

-vissa läkemedel som används för att behandla olika former av cancer eller virusinfektioner (interferon alfa),

-strålbehandling och vissa läkemedel som används för att behandla cancer (folsyra, oxaliplatin, bevacizumab, cisplatin, irinotekan),

-läkemedel som används för att behandla folsyrabrist.

Capecitabine Teva med mat och dryck

Du bör ta Capecitabine Teva inom 30 minuter efter avslutad måltid.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte ta Capecitabine Teva om du är eller tror att du kan vara gravid. Du ska inte amma om du tar Capecitabine Teva.

Körförmåga och användning av maskiner

Capecitabine Teva kan göra att du känner dig yr, illamående eller trött. Det är därför möjligt att Capecitabine Teva kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Capecitabine Teva innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.Hur du tar Capecitabine Teva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kapecitabin ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av användning av anticancerläkemedel.

Din läkare förskriver rätt dos och dosering till dig. Dosen av Capecitabine Teva baseras på din kroppsyta. Den beräknas utifrån din längd och vikt. Normaldosen för vuxna är 1250 mg/m2 kroppsyta två gånger per dag (morgon och kväll). Två exempel ges här: En person vars kroppsvikt är 64 kg och längd är 1,64 m har en kroppsyta på 1,7 m2 och bör ta 4 tabletter à 500 mg och 1 tablett à 150 mg två gånger per dag. En person vars kroppsvikt är 80 kg och längd är 1,80 m har en kroppsyta på 2,00 m2 och bör ta 5 tabletter à 500 mg två gånger per dag.

Din läkare kommer att tala om för dig vilken dos du behöver ta, när den ska tas och hur länge du behöver ta den.

Din läkare kan vilja att du tar en kombination av 150 mg och 500 mg tabletter vid varje doseringstillfälle.

Ta tabletterna morgon och kväll som läkaren har förskrivit.

Ta tabletterna inom 30 minuter efter avslutad måltid (frukost och middag) och svälj dem hela med vatten.

Det är viktigt att du tar alla läkemedel som förskrivits av din läkare.

Capecitabine Teva tabletter tas normalt under 14 dagar följt av en 7-dagars viloperiod (då inga tabletter tas). Denna 21-dagarsperiod är en behandlingscykel.

I kombination med andra läkemedel kan normaldosen för vuxna vara lägre än 1250 mg/m2 kroppsyta, och du kan behöva ta tabletterna under en annan tidsperiod (t ex varje dag utan någon viloperiod).

Om du har tagit för stor mängd av Capecitabine Teva

Om du har tagit mer Capecitabine Teva än vad du borde, kontakta din läkare så fort som möjligt innan du tar nästa dos.

Du kan få följande biverkningar om du tar mycket mer kapecitabin än du borde: illamående eller kräkningar, diarré, inflammation eller sårbildning i magen eller munnen, smärta eller blödning från tarmarna eller magen, eller benmärgsdepression (minskning av vissa typer av blodceller). Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av dessa symtom.

Om du har glömt att ta Capecitabine Teva

Ta inte den glömda dosen. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt istället med din förskrivna dosering och tala med din läkare.

Om du slutar att ta Capecitabine Teva

Det finns inga biverkningar som orsakas av att behandlingen med Capecitabine Teva avslutas. Ifall du använder kumarin antikoagulantia (som innehåller t.ex. fenprokoumon), kan det krävas att läkaren justerar din dosering av antikoagulantia när du slutar att ta Capecitabine Teva.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA omedelbart att ta Capecitabine Teva och kontakta din läkare om något av dessa symtom uppkommer:

Diarré: om du har en ökning på mer än 4 avföringar varje dag jämfört med ditt normala antal avföringar per dag eller diarré på natten.

Kräkningar: om du kräks mer än en gång under ett dygn.

Illamående: om du förlorar aptiten och mängden mat som du äter varje dag är mycket mindre än vanligt.

Stomatit: om du har smärta, rodnad, svullnad eller sår i din mun och/eller hals.

Hand-fot syndromet: om du har smärta, svullnad och rodnad eller stickningar i händerna och/eller på fötterna.

Feber: om du har en kroppstemperatur på 38ºC eller mer.

Infektion: om du har tecken på infektion orsakad av bakterier eller virus eller andra organismer.

Bröstsmärta: om du känner smärta från mitten av bröstkorgen, framförallt om det kommer när du tränar.

DPD-brist: om du har en känd DPD-brist löper du en ökad risk för akut och tidig debut av förgiftning och svåra, livshotande eller dödliga biverkningar orsakade av Capecitabine Teva (t ex stomatit, slemhinneinflammation, diarré, neutropeni och neurotoxicitet).

Stevens-Johnsons syndrom: om du har smärtsamma röda eller violetta hudutslag som sprider sig och blåsor och/eller andra sår som börjar dyka upp i slemhinnan (t ex mun och läppar), särskilt om du innan varit ljuskänslig, haft infektion i luftvägarna (t ex bronkit) och/eller feber.

Om dessa biverkningar upptäcks tidigt kan de avklinga inom 2 till 3 dagar efter att behandlingen avbrutits. Om dessa biverkningar fortsätter kontakta omedelbart din läkare. Din läkare kan uppmana dig att börja behandlingen igen med en lägre dos.

Hudreaktioner på händer och fötter kan leda till förlust av fingeravtryck, vilket kan påverka din identifiering vid fingeravtrycksavläsning.

I tillägg till det som nämns ovan, när kapecitabin används ensamt är mycket vanliga biverkningar, som förekommer hos fler än 1 av 10 personer:

buksmärta

hudutslag, torr eller kliande hud

trötthet

aptitlöshet (anorexi)

Dessa biverkningar kan bli allvarliga. Kontakta därför alltid din läkare omedelbart när du börjar känna en biverkan. Din läkare kan uppmana dig att minska dosen och/eller tillfälligt upphöra med Capecitabine Teva behandlingen. På så sätt minskas risken för att biverkan fortsätter eller förvärras.

Andra biverkningar är:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) inkluderar:

minskat antal vita blodkroppar eller röda blodkroppar (ses med blodprov)

vätskeförlust, viktnedgång

sömnlöshet (insomnia), depression

huvudvärk, trötthet, yrsel, onormal känsla i huden (domningar eller stickningar), smakförändringar

ögonirritation, ökat tårflöde, röda ögon (konjunktivit)

inflammation i vener (tromboflebit)

andfåddhet, näsblod, hosta, rinnande näsa

munsår eller andra herpesinfektioner

infektioner i lungorna eller luftvägarna (t.ex. lunginflammation eller bronkit)

blödning från tarmen, förstoppning, smärta i övre buken, matsmältningsbesvär, väderspänningar, muntorrhet

hudutslag, håravfall (alopeci), hudrodnad, torr hud, klåda (pruritus), missfärgning av huden, hudavlossning, hudinflammation, nagelförändringar

smärta i leder, eller i armar och ben (extremiteter), bröst eller rygg

feber, svullnad i armar och ben, sjukdomskänsla

problem med leverfunktion (sett i blodprover) och förhöjt bilirubin i blodet (utsöndras av levern)

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) inkluderar:

infektioner i blodet, urinvägsinfektion, hudinfektioner, infektioner i näsa och svalg, svampinfektioner (inklusive de i munnen), influensa, gastroenterit, tandböld

knölar under huden (lipom)

minskat antal blodkroppar inklusive trombocyter, bloduttunning (ses med blodprov)

allergi

diabetes, minskade kaliumnivåer i blodet, undernäring, ökning av triglycerider i blodet

förvirringstillstånd, panikattacker, nedstämdhet, minskad libido

talsvårigheter, nedsatt minne, nedsatt koordinationsförmåga, balansrubbning, svimning, nervskada (neuropati) och problem med känseln

dimsyn eller dubbelseende

yrsel, ont i öronen

oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning (arytmi), bröstsmärta och hjärtattack (infarkt)

blodproppar i de djupa venerna, högt eller lågt blodtryck, blodvallningar, kalla armar och ben (extremiteter), lila fläckar på huden

blodproppar i venerna i lungan (lungemboli), kollapsade lungor, blodiga upphostningar, astma, andnöd vid ansträngning

tarmvred, ansamling av vätska i buken, inflammation i tunn- eller tjocktarmen, magen eller matstrupen, smärta i nedre delen av buken, magbesvär, halsbränna (uppstötning av mat från magen), blod i avföringen

gulsot (gulfärgning av hud och ögon)

sår och blåsor i huden, reaktion i huden orsakad av solljus, rodnad av handflator, svullnad eller smärta i ansiktet

svullnad eller stelhet i lederna, skelettsmärta, muskelsvaghet eller stelhet

vätskeansamling i njurarna, ökad frekvens av urinering på natten, inkontinens, blod i urinen, ökning av kreatinin i blodet (tecken på försämrad njurfunktion)

ovanliga blödningar från slidan

svullnad (ödem), frossa och stelhet

Några av dessa biverkningar är vanligare när kapecitabin används tillsammans med andra läkemedel för behandling av cancer. Andra biverkningar som ses vid denna kombination är följande:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) inkluderar:

minskade blodnivåer av natrium, magnesium eller kalcium, ökad blodsockernivå

nervsmärta

ringande eller surrande i öronen (tinnitus), hörselnedsättning

inflammation i venerna

hicka, röstförändringar

smärta eller förändrad/onormal känsla i munnen, smärta i käken

svettning, nattliga svettningar

muskelkramper

svårigheter att urinera, blod eller protein i urinen

blåmärken eller reaktion vid injektionsstället (orsakad av läkemedel som ges samtidigt genom injektion)

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) inkluderar:

förträngning eller blockering av tårkanalen (tårkanalstenos)

leversvikt

inflammation som leder till dysfunktion eller stopp i gallsekretionen (kolestatisk hepatit)

specifika förändringar i EKG (QT-förlängning)

vissa typer av arytmi (inklusive kammarflimmer, torsade de pointes, och bradykardi)

ögoninflammation som orsakar smärta i ögonen och möjligen problem med synen

inflammation i huden som ger röda fjällande fläckar på grund av sjukdom utgående från immunsystemet

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) inkluderar:

svår hudreaktion såsom hudutslag, sår och blåsor som kan inkludera sår i mun, näsa, könsorgan, händer, fötter och ögon (röda och svullna ögon)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Capecitabine Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blisterkartan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i orginalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är kapecitabin.

-Capetacitabine Teva 150 mg filmdragerade tabletter Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg kapecitabin.

-Capetacitabine Teva 500 mg filmdragerade tabletter Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg kapecitabin.

-Övriga innehållsämnen är:

-Tablettkärna: laktos, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.

-Tablettdragering: makrogol 400, hypromellos, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Capetacitabine Teva 150 mg filmdragerade tabletter

Ovala, bikonvexa, ljust persikofärgade, filmdragerade tabletter med inskriptionen ”C” på ena sidan och ”150” på den andra sidan.

Tabletterna säljs i blisterkartor innehållande 10 filmdragerade tabletter. Varje förpackning innehåller 60 tabletter.

Capecitabine Teva 500 mg filmdragerade tabletter

Ovala, bikonvexa, ljust persikofärgade, filmdragerade tabletter med inskriptionen ”C” på ena sidan och ”500” på den andra sidan.

Tabletterna säljs i blisterkartor innehållande 10 filmdragerade tabletter. Varje förpackning innehåller 120 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

Tillverkare

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305, 74770

Opava-Komarov

Tjeckien

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Nederländerna

Merckle GmbH

Ludwig Merckle Str. 3

89143 Blaubeuren

Tyskland

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80,

31-546 Krakow Polen

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A/A.G.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A/A.G.,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Τel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 214 767 550

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977 628 500

Denna bipacksedel ändrades senast

 

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel