Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Champix (varenicline) – Märkning - N07BA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringChampix
ATC-kodN07BA03
Ämnevarenicline
TillverkarePfizer Limited

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Underhållsförpackning

Värmeförsluten kartong innehållande antingen 2 blisterförpackningar med 14 × 0,5 mg filmdragerade tabletter vareniklin eller 2 blisterförpackningar med 28 × 0,5 mg filmdragerade tabletter vareniklin – inner och ytterförpackning.

1.LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 0,5 mg

Filmdragerade tabletter

Vareniklin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 0,5 mg vareniklin (som tartrat).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Underhållsförpackning innehållande 28 filmdragerade tabletter.

56 filmdragerade tabletter.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Peroral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

Nummer 1 till 14 Nummer 1 till 28 en sol som symbol

en måne som symbol

Använd inte innehållet om förpackningen har skadats.

Bevara förpackningen intakt.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/360/006

EU/1/06/360/007

EU/1/06/360/017

EU/1/06/360/018

13.BATCHNUMMER

Lot:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I BLINDSKRIFT

CHAMPIX 0,5 mg

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blisterförpackning med 14 × 0,5 mg och 28 × 0,5 mg filmdragerade tabletter vareniklin, värmeförsluten kartong.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 0,5 mg

Vareniklin

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pfizer Ltd (som tillståndsinnehavares logo).

3.UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Underhållsförpackning

Värmeförsluten kartong innehållande antingen 2 blisterförpackningar med 14 × 1 mg filmdragerade tabletter vareniklin eller 2 blisterförpackningar med 28 × 1 mg filmdragerade tabletter vareniklin – inner och ytterförpackning.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 1 mg

Filmdragerade tabletter

Vareniklin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 1 mg vareniklin (som tartrat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Underhållsförpackning innehållande 28 filmdragerade tabletter.

56 filmdragerade tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Peroral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

Nummer 1 till 14 Nummer 1 till 28 en sol som symbol

en måne som symbol

Använd inte innehållet om förpackningen har skadats.

Bevara förpackningen intakt.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/360/004

EU/1/06/360/005

EU/1/06/360/015

EU/1/06/360/016

13. BATCHNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

CHAMPIX 1 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blisterförpackning med 14 × 1 mg och 28 × 1 mg filmdragerade tabletter vareniklin, värmeförsluten kartong.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 1 mg

Vareniklin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pfizer Ltd (som tillståndsinnehavares logo).

3. UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Underhållsförpackning

Kartong innehållande antingen 2 blisterförpackningar med 14 × 1 mg filmdragerade tabletter vareniklin eller 4 blisterförpackningar med 14 × 1 mg filmdragerade tabletter vareniklin eller 8 blisterförpackningar med 14 × 1 mg filmdragerade tabletter vareniklin eller 10 blisterförpackningar med 14 × 1 mg filmdragerade tabletter vareniklin.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 1 mg

Filmdragerade tabletter

Vareniklin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 1 mg vareniklin (som tartrat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

28 filmdragerade tabletter.

56 filmdragerade tabletter.

112 filmdragerade tabletter.

140 filmdragerade tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Peroral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

Använd inte innehållet om förpackningen har skadats.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/360/009

EU/1/06/360/010

EU/1/06/360/011

EU/1/06/360/013

EU/1/06/360/020

EU/1/06/360/021

EU/1/06/360/022

EU/1/06/360/024

13. BATCHNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

CHAMPIX 1 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blisterförpackning med 14 × 1 mg filmdragerade tabletter vareniklin.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 1 mg

Vareniklin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pfizer Ltd (som tillståndsinnehavares logo).

3. UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ÖVRIGT

en sol som symbol en måne som symbol

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

2 veckors startförpackning

Värmeförsluten kartong innehållande 1 blisterförpackning med 11 × 0,5 mg filmdragerade tabletter vareniklin och 1 blisterförpackning med 14 × 1 mg filmdragerade tabletter vareniklin – inner och ytterförpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Filmdragerade tabletter

Vareniklin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 0,5 mg eller 1 mg vareniklin (som tartrat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Startförpackning innehållande Filmdragerade tabletter

11 × 0,5 mg och 14 × 1 mg

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Peroral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

Starta på dag 1

Dagen du slutar röka ska i regel vara mellan dag 8 och dag 14.

Se bipacksedeln gällande anvisningar för gradvis nedtrappning.

Vecka 1

Vecka 2

Nummer 1 till 14 en sol som symbol

en måne som symbol

Använd inte innehållet om förpackningen har skadats.

Bevara förpackningen intakt.

Innehåller inte någon tablett.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/360/003

EU/1/06/360/014

13. BATCHNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blisterförpackning med 11 × 0,5 mg filmdragerade tabletter vareniklin, värmeförsluten kartong.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 0,5 mg

Vareniklin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pfizer Ltd (som tillståndsinnehavares logo).

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blisterförpackning med 14 × 1 mg filmdragerade tabletter vareniklin, värmeförsluten kartong.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 1 mg

Vareniklin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pfizer Ltd (som tillståndsinnehavares logo).

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Upptrappningsförpackning

Kartong innehållande 1 blisterförpackning med 11 × 0,5 mg filmdragerade tabletter vareniklin och 1 blisterförpackning med 14 × 1 mg filmdragerade tabletter vareniklin.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Filmdragerade tabletter

Vareniklin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 0,5 mg eller 1 mg vareniklin (som tartrat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Filmdragerade tabletter

11 × 0,5 mg och 14 × 1 mg

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Peroral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

Använd inte innehållet om förpackningen har skadats.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/360/008

EU/1/06/360/019

13. BATCHNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blisterförpackning med 11 × 0,5 mg filmdragerade tabletter vareniklin.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 0,5 mg

Vareniklin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pfizer Ltd (som tillståndsinnehavares logo).

3. UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ÖVRIGT

en sol som symbol en måne som symbol

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blisterförpackning med 14 × 1 mg filmdragerade tabletter vareniklin.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 1 mg

Vareniklin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pfizer Ltd (som tillståndsinnehavares logo).

3. UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ÖVRIGT

en sol som symbol en måne som symbol

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Fyra veckors startförpackning

Värmeförsluten kartong innehållande 1 blisterförpackning med 11 × 0,5 mg och 14 × 1 mg filmdragerade tabletter vareniklin och 1 blisterförpackning med 28 × 1 mg filmdragerade tabletter vareniklin – inner och ytterförpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Filmdragerade tabletter

Vareniklin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 0,5 mg eller 1 mg vareniklin (som tartrat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Fyra veckors startförpackning innehållande: 11 × 0,5 mg filmdragerade tabletter

och

42 × 1 mg filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Peroral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

Starta på dag 1

Dagen du slutar röka ska i regel vara mellan dag 8 och dag 14.

Se bipacksedeln gällande anvisningar för gradvis nedtrappning.

Vecka 1

Vecka 2 – 4

Nummer 1 till 28 en sol som symbol

en måne som symbol

Använd inte innehållet om förpackningen har skadats.

Bevara förpackningen intakt.

Innehåller inga tabletter.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/360/012

EU/1/06/360/023

13. BATCHNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blisterförpackning med 11 × 0,5 mg och 14 × 1 mg filmdragerade tabletter vareniklin, värmeförsluten kartong.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 0,5 mg

CHAMPIX 1 mg

Vareniklin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pfizer Ltd (som tillståndsinnehavares logo).

3. UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blisterförpackning med 28 × 1 mg filmdragerade tabletter vareniklin, värmeförsluten kartong.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 1 mg

Vareniklin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pfizer Ltd (som tillståndsinnehavares logo).

3. UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterförpackning för burk i HDPE-plast med 56 × 0,5 mg filmdragerade tabletter vareniklin.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 0,5 mg

Filmdragerade tabletter

Vareniklin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 0,5 mg vareniklin (som tartrat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

56 filmdragerade tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Peroral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/360/001

13. BATCHNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

CHAMPIX 0,5 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Burketikett till burk i HDPE-plast med 56 × 0,5 mg filmdragerade tabletter.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 0,5 mg

Filmdragerade tabletter

Vareniklin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 0,5 mg vareniklin (som tartrat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

56 filmdragerade tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Peroral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Ltd (som MAH-logo)

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/360/001

13. BATCHNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterförpackning för burk i HDPE-plast med 56 × 1 mg filmdragerade tabletter vareniklin.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 1 mg

Filmdragerade tabletter

Vareniklin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 1 mg vareniklin (som tartrat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

56 filmdragerade tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Peroral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/360/002

13. BATCHNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

CHAMPIX 1 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Burketikett till burk i HDPE-plast med 56 × 1 mg filmdragerade tabletter.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

CHAMPIX 1 mg

Filmdragerade tabletter

Vareniklin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 1 mg vareniklin (som tartrat).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

56 filmdragerade tabletter.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Peroral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Ltd (som MAH-logo)

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/360/002

13. BATCHNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel