Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – Märkning - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringDuoTrav
ATC-kodS01ED51
Ämnetravoprost / timolol
TillverkareNovartis Europharm Limited

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR ENSTAKA FLASKA 2,5 ml + KARTONG FÖR 3 x 2,5 ml FLASKOR + KARTONG FÖR 6 x 2,5 ml FLASKOR

1.LÄKEMEDLETS NAMN

DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning. travoprost/timolol

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml lösning innehåller 40 mikrogram travoprost och 5 mg timolol (som timololmaleat).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller: polyquaternium-1, mannitol (E421), propylenglykol (E1520), makrogolglycerolhydroxistearat (hydrerad ricinolja), borsyra, natriumklorid, natriumhydroxid och/eller saltsyra (för att justera pH) och renat vatten.

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning 1 x 2,5 ml

3 x 2,5 ml

6 x 2,5 ml

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Används i ögonen.

Läs bipacksedeln före användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:

Kasseras 4 veckor efter öppnandet. Öppnad:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/338/001 1 x 2,5 ml – PP-flaska

EU/1/06/338/002 3 x 2,5 ml – PP-flaska

EU/1/06/338/003 6 x 2,5 ml – PP-flaska

EU/1/06/338/004 1 x 2,5 ml – LDPE-flaska

EU/1/06/338/005 3 x 2,5 ml – LDPE-flaska

EU/1/06/338/006 6 x 2,5 ml – LDPE-flaska

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16 INFORMATION I PUNKTSKRIFT

duotrav

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR FLASKETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml ögondroppar. travoprost/timolol

Används i ögonen.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning. Öppna här

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

Kasseras 4 veckor efter öppnandet.

Öppnad:

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

2,5 ml

6 ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

SKYDDSPÅSE

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml ögondroppar

travoprost/timolol

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

Kasseras 4 veckor efter öppnandet.

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

2,5 ml

6 ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel