Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firazyr (icatibant) – Produktresumé - C01EB19

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringFirazyr
ATC-kodC01EB19
Ämneicatibant
TillverkareShire Orphan Therapies GmbH

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Firazyr 30 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje förfylld spruta med 3 ml innehåller ikatibantacetat motsvarande 30 mg ikatibant. Varje ml lösning innehåller 10 mg ikatibant.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

Lösningen är en klar och färglös vätska.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

Firazyr är indikerat för symptombehandling av akuta anfall av hereditärt angioödem (HAE) hos vuxna (med brist på C1-esterasinhibitor).

4.2Dosering och administreringssätt

Firazyr är avsett att användas under vägledning av hälso- och sjukvårdspersonal.

Dosering

Den rekommenderade dosen är en subkutan injektion av 30 mg Firazyr.

I de flesta fall räcker en injektion av Firazyr för att behandla ett anfall. Vid otillräcklig lindring eller återkommande symptom kan en andra injektion av Firazyr ges efter 6 timmar. Om den andra injektionen ger otillräcklig lindring eller om symptomen återkommer kan en tredje injektion av Firazyr administreras efter ytterligare 6 timmar. Högst 3 injektioner av Firazyr får ges under 24 timmar.

I kliniska prövningar har högst 8 injektioner av Firazyr administrerats per månad.

Speciella populationer

Äldre personer

Begränsad information finns för patienter över 65 års ålder.

Äldre personer har visats ha ökad systemisk exponering för ikatibant. Relevansen av detta för Firazyrs säkerhet är okänd (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt leverfunktion.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Firazyr för barn i åldern 0–18 år har inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Firazyr är avsett för subkutan administrering, företrädesvis i bukområdet.

Firazyr får endast självadministreras eller administreras av en vårdgivare efter det att träning i subkutan injektionsteknik givits av hälso- och sjukvårdspersonal.

Beslutet att påbörja självadministrering av Firazyr ska endast tas av läkare med erfarenhet av diagnos och behandling av hereditärt angioödem (se avsnitt 4.4).

Varje Firazyr-spruta är endast avsedd för engångsbruk.

Firazyr injektionsvätska, lösning, ska injiceras långsamt på grund av den volym som ska administreras (3 ml).

4.3Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4Varningar och försiktighet

Laryngeala anfall

Patienter med laryngeala anfall ska tas om hand på lämplig medicinsk enhet efter injektion tills läkaren anser att det är säkert att skriva ut patienten.

Ischemisk hjärtsjukdom

Under ischemiska betingelser skulle teoretiskt sett en försämring av hjärtfunktionen och en minskning av blodflödet i kranskärlen kunna uppstå på grund av bradykininreceptor-2-antagonism. Försiktighet bör därför iakttas vid administrering av Firazyr till patienter med akut ischemisk hjärtsjukdom eller instabil angina pectoris (se avsnitt 5.3).

Slaganfall

Det finns rön som tyder på en gynnsam effekt av B2-receptorblockering omedelbart efter ett slaganfall, men det finns en teoretisk möjlighet att ikatibant kan minska den positiva nervskyddande effekten av bradykinin i sen fas. Därför bör försiktighet iakttas vid administrering av ikatibant till patienter under veckorna efter ett slaganfall.

Självadministrering

För patienter som aldrig tidigare har fått Firazyr ska den första behandlingen ges på medicinsk enhet eller under vägledning av läkare.

Vid otillräcklig lindring eller återkommande symtom efter självadministrering rekommenderas att patienten söker läkarhjälp och att följande doser ges på medicinsk enhet (se avsnitt 4.2).

Patienter som får ett laryngealt anfall ska alltid söka läkarhjälp och ska observeras på medicinsk enhet, även när de har tagit injektionen hemma.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner som involverar CYP450 förväntas (se avsnitt 5.2).

Samadministrering av Firazyr och angiotensin-konverterande enzym-hämmare (ACE-hämmare) har inte studerats. ACE-hämmare är kontraindikerade för HAE-patienter på grund av en möjlig förhöjning av bradykininhalten.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Inga kliniska data finns tillgängliga för ikatibantbehandling av gravida. Djurstudier visade effekter på uterusimplantation och förlossning (se avsnitt 5.3) men den potentiella risken för människor är okänd.

Firazyr bör endast ges till gravida kvinnor om de förväntade fördelarna uppväger den potentiella risken för fostret (t.ex. för behandling av potentiellt livshotande laryngeala anfall).

Amning

Ikatibant utsöndras i bröstmjölk hos 54989 råttor vid koncentrationer motsvarande dem i moderdjurets blod. Inga effekter observerades på utvecklingen efter födseln hos råttungar.

Det är okänt om ikatibant utsöndras i human bröstmjölk, men det rekommenderas att ammande kvinnor som vill ta Firazyr inte ammar under 12 timmar efter behandlingen.

Fertilitet

Hos både råtta och hund resulterade upprepad användning av ikatibant i effekter på reproduktionsorganen. Ikatibant hade ingen effekt på fertiliteten hos hanmöss och hanråttor (se avsnitt 5.3). I en studie med 39 friska vuxna män och kvinnor som behandlades med 30 mg var 6:e timme i 3 doser var 3:e dag och totalt 9 doser, förekom inga kliniskt signifikanta förändringar av utgångsvärdet för basal och GnRH-stimulerad koncentration av könshormoner, varken hos kvinnor eller män. Det fanns inga signifikanta effekter av ikatibant på koncentrationen av lutealfasprogesteron och lutealfunktion eller på menstruationscykelns längd hos kvinnorna och det fanns inga signifikanta effekter av ikatibant på spermiernas antal, motilitet och rörlighet hos männen. Det är osannolikt att den doseringsregim som användes i denna studie upprätthålls i klinisk miljö.

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Firazyr har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet, letargi, somnolens och yrsel har rapporterats efter användning av Firazyr. Dessa symptom kan orsakas av ett HAE-anfall. Patienter bör uppmanas att inte köra eller använda maskiner om de känner sig trötta eller yra.

4.8Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska studier som använts för registrering har totalt 999 HAE-anfall behandlats med 30 mg Firazyr som gavs subkutant av hälso- och sjukvårdspersonal. Firazyr 30 mg s.c. har administrerats av hälso- och sjukvårdspersonal till 129 friska försökspersoner och 236 patienter med HAE.

Nästan alla försökspersoner som behandlades subkutant med ikatibant i de kliniska prövningarna fick reaktioner på injektionsstället (vilka karakteriseras av hudirritation, svullnad, smärta, klåda, erytem, en brännande känsla). Reaktionerna var i allmänhet lindriga till måttliga och övergående och krävde ingen ytterligare åtgärd.

Lista över biverkningar i tabellform

Frekvensen av de biverkningar som räknas upp i tabell 1 definieras enligt följande konvention: Mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000).

Tabell 1: Biverkningar som rapporterats för ikatibant

Organsystemklass

Föredragen term

(frekvenskategori)

 

 

 

Centrala och perifera nervsystemet

 

(Vanliga, ≥1/100, <1/10)

Yrsel

 

Huvudvärk

 

 

Magtarmkanalen

 

(Vanliga, ≥1/100, <1/10)

Illamående

 

 

Hud och subkutan vävnad

 

(Vanliga, ≥1/100, <1/10)

Utslag

 

Erytem

 

Klåda

 

 

Allmänna symtom och/eller symtom vid

 

administreringsstället

 

(Mycket vanliga, (≥1/10)

Reaktioner vid injektionsstället*

(Vanliga, ≥1/100, <1/10)

Feber

 

 

Undersökningar

 

(Vanliga,≥1/100, <1/10)

Förhöjt transaminas

* Blåmärken vid injektionsstället, hematom vid injektionsstället, brännande känsla vid injektionsstället, erytem vid injektionsstället, hypestesi vid injektionsstället, irritation vid injektionsstället, domning vid injektionsstället, ödem vid injektionsstället, smärta vid injektionsstället, tryckkänsla vid injektionsstället, klåda vid injektionsstället, svullnad vid injektionsstället, nässelutslag vid injektionsstället och hetta vid injektionsstället.

Beskrivning av valda biverkningar

Immunogenitet:

Vid upprepad behandling i de kontrollerade fas III-prövningarna observerades i sällsynta fall övergående positivitet för antikroppar mot ikatibant. Effekten bibehölls hos alla patienter. En patient som behandlades med Firazyr var positiv med avseende på antikroppar mot ikatibant före och efter behandling med Firazyr. Denna patient följdes i 5 månader och ytterligare prover var negativa med avseende på antikroppar mot ikatibant. Ingen överkänslighet och inga allergiska reaktioner rapporterades med Firazyr.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9Överdosering

Det finns inga kliniska uppgifter om överdosering.

En dos på 3,2 mg/kg intravenöst (ca 8 gånger den terapeutiska dosen) orsakade övergående erytem, klåda eller hypotension hos friska försökspersoner. Ingen terapeutisk åtgärd krävdes.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Andra hematologiska medel, medel som används för behandling av hereditärt angioödem, ATC-kod: B06AC02.

Verkningsmekanism

HAE (en autosomal dominant sjukdom) orsakas av frånvaro av eller dåligt fungerande C1- esterashämmare. HAE-anfall åtföljs av en ökad frisättning av bradykinin, vilket är den viktigaste mediatorn vid utveckling av kliniska symptom.

HAE manifesteras som periodiska anfall av subkutant och/eller submuköst ödem i övre luftvägarna, huden och magtarmkanalen. Ett anfall varar vanligen mellan 2 och 5 dagar.

Ikatibant är en selektiv kompetitiv antagonist mot bradykinin 2-receptorn (B2-receptorn). Ikatibant är en syntetisk dekapeptid med likartad struktur som bradykinin men med 5 icke-proteinogena aminosyror. Vid HAE är den förhöjda bradykininkoncentrationen nyckelmediatorn för utvecklingen av de kliniska symptomen.

Farmakodynamisk effekt

Hos friska unga försökspersoner som fick ikatibant i doser på 0,8 mg/kg under 4 timmar,

1,5 mg/kg/dag eller 0,15 mg/kg/dag i 3 dagar förhindrades utveckling av bradykinininducerad hypotension, vasodilatation och reflextakykardi. Ikatibant visades vara en kompetitiv antagonist när provokationsdosen bradykinin ökades fyrfaldigt.

Klinisk effekt och säkerhet

Effektdata erhölls från en initial öppen fas II-studie och från tre kontrollerade fas III-studier.

De kliniska fas III-studierna (FAST-1 och FAST-2) var randomiserade, dubbelblinda, kontrollerade prövningar och hade identisk utformning med undantag för jämförelseläkemedlet (en med oral tranexamsyra som jämförelseläkemedel och en placebokontrollerad). Sammanlagt 130 patienter randomiserades till att få antingen 30 mg ikatibant (63 patienter) eller jämförelseläkemedlet (antingen tranexamsyra, 38 patienter, eller placebo, 29 patienter). Efterföljande HAE-episoder behandlades i en öppen förlängningsstudie. Patienter med symptom på laryngealt angioödem fick öppen behandling med ikatibant. I fas III-studierna var det primära effektmåttet tiden till symptomlindring med användning av en visuell analog skala (VAS). Tabell 2 visar effektresultaten för dessa studier.

FAST-3 var en randomiserad, placebokontrollerad studie med parallella grupper och 98 vuxna patienter med en medianålder på 36 år. Patienterna randomiserades till att få antingen ikatibant 30 mg eller placebo genom subkutan injektion. En undergrupp av patienter i denna studie fick akuta HAE- anfall när de fick androgener, antifibrinolytiska medel eller C1-hämmare. Det primära effektmåttet var tid till symtomlindring som bestämdes med hjälp av en 3-punkters sammansatt visuell analog skala (VAS-3) som bestod av bedömningar av hudsvullnad, hudsmärta och buksmärta. Tabell 3 visar effektresultaten för FAST-3.

I dessa studier hade patienterna på ikatibant en snabbare mediantid till symptomlindring (2,0, 2,5 respektive 2,0 timmar) jämfört med tranexamsyra (12,0 timmar) och placebo (4,6 och 19,8 timmar). Behandlingseffekten av ikatibant bekräftades med sekundära effektmått.

I en integrerad analys av dessa kontrollerade fas III-studier var tiden till symtomlindring och tiden till lindring av primära symtom likartad oberoende av åldersgrupp, kön, ras, vikt eller om patienten använde androgener eller antifibrinolytiska medel eller inte.

Svaret överensstämde också i alla upprepade anfall i de kontrollerade fas III-prövningarna. Totalt 237 patienter behandlades med 1 386 doser av 30 mg ikatibant för 1 278 anfall av akut HAE. Vid de första 15 anfallen som behandlades med Firazyr (1 114 doser för 1 030 anfall) var mediantiderna till

symtomlindring likartad vid alla anfall (2,0 till 2,5 timmar). 92,4 % av dessa anfall av HAE behandlades med en enda dos av Firazyr.

Tabell 2. Effektresultat för FAST-1 och FAST-2

Kontrollerad klinisk studie av FIRAZYR jämfört med tranexamsyra/placebo: Effektresultat

FAST-2

 

 

FAST-1

 

 

Ikatibant

Tranexamsyra

 

 

Ikatibant

Placebo

Antal försökspersoner

 

 

Antal

 

 

 

försökspersoner i

 

i ITT-populationen

 

 

 

ITT-populationen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgångsvärde VAS

63,7

61,5

Utgångsvärde VAS

 

69,3

67,7

(mm)

(mm)

 

 

 

 

 

 

Förändring från

 

 

Förändring från

 

 

 

utgångsvärde till

-41,6

-14,6

utgångsvärde till

 

-44,8

-23,5

4 timmar

 

 

4 timmar

 

 

 

Skillnad mellan

 

 

Skillnad mellan

 

 

 

behandlingar

 

 

behandlingar

 

 

 

(95 procent

-27,8 (-39,4, -16,2) p < 0,001

(95 procent

 

-23,3 (-37,1, -9,4) p = 0,002

konfidensintervall,

 

 

konfidensintervall,

 

 

 

p-värde)

 

 

p-värde)

 

 

 

Förändring från

 

 

Förändring från

 

 

 

utgångsvärde till

-54,0

-30,3

utgångsvärde till

 

-54,2

-42,4

12 timmar

 

 

12 timmar

 

 

 

Skillnad mellan

 

 

Skillnad mellan

 

 

 

behandlingar

 

 

behandlingar

 

 

 

(95 procent

-24,1 (-33,6, -14,6) p < 0,001

(95 procent

 

-15.2 (-28,6, -1,7) p = 0,028

konfidensintervall,

 

 

konfidensintervall,

 

 

 

p-värde)

 

 

p-värde)

 

 

 

Mediantid till

 

 

Mediantid till

 

 

 

symptomlindring

 

 

symptomlindring

 

 

 

(timmar)

 

 

(timmar)

 

 

 

Alla episoder

2,0

12,0

Alla episoder

 

2,5

4,6

(N = 74)

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

Svarsfrekvens

 

 

Svarsfrekvens

 

 

 

(procent,

 

 

(procent,

 

 

 

konfidensintervall)

 

 

konfidensintervall)

 

 

 

vid 4 timmar efter

 

 

vid 4 timmar efter

 

 

 

behandlingsstart

 

 

behandlingsstart

 

 

 

Alla episoder

80,0

30,6

Alla episoder

 

66,7

46,4

(N = 74)

(63,1, 91,6)

(16,3, 48,1)

(N = 56)

 

(46,0, 83,5)

(27,5, 66,1)

Mediantid till

 

 

Mediantid till

 

 

 

 

 

symptomlindring:

 

 

 

symptomlindring: alla

 

 

 

 

 

 

 

alla symptom

 

 

 

symptom (timmar):

 

 

 

 

 

 

 

(timmar):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buksmärta

1,6

3,5

Buksmärta

 

2,0

3,3

Hudsvullnad

2,6

18,1

Hudsvullnad

 

3,1

10,2

Hudsmärta

1,5

12,0

Hudsmärta

 

1,6

9,0

Mediantid till nästan

 

 

Mediantid till nästan

 

 

 

fullständig

 

 

fullständig

 

 

 

symptomlindring

 

 

symptomlindring

 

 

 

(timmar)

 

 

(timmar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollerad klinisk studie av FIRAZYR jämfört med tranexamsyra/placebo: Effektresultat

FAST-2

 

 

 

 

 

 

FAST-1

 

 

 

Ikatibant

 

Tranexamsyra

 

 

 

Ikatibant

Placebo

Alla episoder

 

10,0

 

 

 

51,0

 

 

Alla episoder

 

8,5

 

 

19,4

 

(N = 74)

 

 

 

 

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediantid till

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediantid till

 

 

 

 

 

 

symptomregression,

 

 

 

 

 

 

 

 

symptomregression,

 

 

 

 

 

enligt patient

 

 

 

 

 

 

 

 

enligt patient

 

 

 

 

 

 

(timmar)

 

 

 

 

 

 

 

 

(timmar)

 

 

 

 

 

 

Alla episoder

 

0,8

 

 

 

7,9

 

 

Alla episoder

 

0,8

 

 

16,9

 

(N = 74)

 

 

 

 

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediantid till

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediantid till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patientförbättring,

 

 

 

 

 

 

patientförbättring,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enligt läkare

 

 

 

 

 

 

enligt läkare (timmar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(timmar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla episoder

 

1,5

 

 

 

6,9

 

 

Alla episoder

 

1,0

 

 

5,7

 

(N = 74)

 

 

 

 

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Effektresultat för FAST-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektresultat: FAST-3; kontrollerad fas – ITT-population

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektmått

 

 

 

Statistik

 

Firazyr

 

Placebo

 

p-värde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n=43)

 

(n=45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primärt effektmått

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid till symtomlindring –

 

 

 

Median

 

2,0

 

19,8

 

 

< 0,001

 

sammansatt VAS (timmar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra effektmått

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid till lindring av primära

 

Median

 

1,5

 

18,5

 

 

< 0,001

 

symtom (timmar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av sammansatt

 

Medelvärde

 

−19,74

 

−7,49

 

< 0,001

 

VAS-poäng vid 2 timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efter behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av sammansatt

 

Medelvärde

 

−0,53

 

−0,22

 

< 0,001

 

patientbedömd symtompoäng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vid 2 timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av sammansatt

 

Medelvärde

 

−0,44

 

−0,19

 

< 0,001

 

prövarbedömd symtompoäng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vid 2 timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid till nästan fullständig

 

 

 

Median

 

8,0

 

36,0

 

 

0,012

 

symtomlindring (timmar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid till patientbedömd initial

 

Median

 

0,8

 

3,5

 

 

< 0,001

 

symtomförbättring (timmar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid till prövarbedömd initial

 

Median

 

0,8

 

3,4

 

 

< 0,001

 

visuell symtomförbättring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(timmar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt 66 patienter med anfall av HAE som påverkade struphuvudet behandlades i dessa kontrollerade kliniska fas III_prövningar. Resultaten motsvarade dem för patienter med icke- laryngeala anfall av HAE med avseende på tid till symtomlindring.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Ikataibants farmakokinetik har undersökts ingående i studier med både intravenös och subkutan administrering till friska frivilliga försökspersoner och till patienter. Ikatibants farmakokinetiska profil hos patienter med HAE motsvarar profilen hos friska frivilliga försökspersoner.

Absorption

Efter subkutan administrering är ikatibants absoluta biotillgänglighet 97 procent. Tiden till maximal koncentration är ungefär 30 minuter.

Distribution

Ikatibants distributionsvolym (Vss) är ungefär 20-25 l. Plasmaproteinbindningen är 44 procent.

Eliminering

Ikatibant elimineras huvudsakligen genom metabolism med mindre än 10 procent av dosen eliminerat via urinen som oförändrat läkemedel. Clearance är omkring 15-20 l/timme och dosoberoende. Den terminala halveringstiden i plasma är omkring 1-2 timmar.

Metabolism

Ikatibant metaboliseras extensivt av proteolytiska enzymer till inaktiva metaboliter som huvudsakligen utsöndras i urinen.

In vitro-studier har bekräftat att ikatibant inte bryts ner av oxidativa metaboliska reaktionsvägar och inte hämmar de större cytokrom P450-isoenzymerna (CYP 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1och 3A4) och inte inducerar CYP 1A2 och 3A4.

Särskilda populationer

Det finns data som tyder på en åldersbunden minskning av clearance som resulterar i en omkring 50-60 procent högre exponering för äldre personer (75-80 år) jämfört med 40-åriga patienter. Det finns också data som tyder på att kön och vikt inte har någon avgörande betydelse för farmakokinetiken för ikatibant.

Begränsade data tyder på att ikatibantexponering inte påverkas av nedsatt lever- eller njurfunktion. Inverkan av ras på ikatibants farmakokinetik har inte utvärderats. Det finns inga farmakokinetiska data för barn.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Studier med upprepad dosering under upp till 6 månader hos råtta och 9 månader hos hund har genomförts. Hos både råtta och hund skedde en dosrelaterad reduktion av nivåerna av cirkulerande könshormoner och upprepad användning av ikatibant gav reversibel fördröjning av könsmognaden.

Maximal daglig exponering, definierad som ytan under kurvan (AUC), vid halter som inte gav någon observerbar biverkning (NOAEL) under 9-månadersstudien hos hund var 2,3 gånger AUC hos människa efter en subkutan dos på 30 mg. NOAEL var inte mätbar i råttstudien, men alla resultat från studien visade antingen helt eller delvis reversibla effekter hos behandlade råttor. Binjurehypertrofi observerades vid alla testade doser hos råtta. Binjurehypertrofin var reversibel efter att behandling med ikatibant upphört. Den kliniska relevansen av binjurefynden är okänd.

Ikatibant hade ingen effekt på fertiliteten hos hanmöss (högsta dos 80,8 mg/kg/dag) och hanråttor (högsta dos 10 mg/kg/dag).

I en 2-årig studie för att utvärdera den karcinogena potentialen för ikatibant i råtta hade dagliga doser som gav exponeringsnivåer på upp till cirka 2 gånger den som uppnåddes efter en terapeutisk dos till människor ingen effekt på tumörincidens eller -morfologi. Resultaten tyder inte på någon karcinogen potential för ikatibant.

I ett standardbatteri av in vitro- och in vivo-tester var ikatibant inte genotoxiskt.

Ikatibant var inte teratogent då det administrerades genom subkutan injektion vid tidig embryo- och fosterutveckling hos råtta (högsta dos 25 mg/kg/dag) och kanin (högsta dos 10 mg/kg/dag). Ikatibant är en potent bradykininantagonist och därför kan behandling med höga doser påverka uterusimplantationen och den efterföljande uterusstabiliteten under tidig graviditet. Dessa effekter på uterus kan också manifesteras under sen graviditet, då ikatibant utövar en tokolytisk effekt som fördröjer förlossningen hos råtta, med ökad fosterstress och perinatal död vid höga doser

(10 mg/kg/dag).

I en studie av juvenil toxicitet i vilken icke könsmogna råttor dagligen behandlades med 3 mg/kg i 7 veckor observerades atrofi av testiklar och bitestiklar. Liknande effekter av ikatibant på reproduktionsvävnad observerades hos könsmogna råttor och hundar. Dessa vävnadsfynd överensstämde med rapporterade effekter på gonadotropiner och under den efterföljande behandlingsfria perioden föreföll de vara reversibla.

Ikatibant utlöste ingen hjärtledningsförändring in vitro (hERG-kanal) eller in vivo hos friska hundar eller i olika hundmodellsystem (ventrikelpacing, fysisk ansträngning och ligering av kranskärl) där inga kopplade hemodynamiska förändringar observerades. Ikatibant har visats förvärra inducerad hjärtischemi i flera prekliniska modellsystem, även om ingen konsekvent skadlig effekt har visats vid akut ischemi.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Ättiksyra, isättika (för pH-justering) Natriumhydroxid (för pH-justering) Vatten för injektionsvätskor

6.2Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3Hållbarhet

18 månader

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

Får ej frysas.

6.5Förpackningstyp och innehåll

3 ml lösning i en 3 ml förfylld spruta (typ I-glas) med kolvstopp (bromobutylgummi belagd med fluorkarbonpolymer). En injektionsnål (25 G, 16 mm) medföljer i förpackningen.

Förpackning innehållande en förfylld spruta med en injektionsnål eller en multiförpackning innehållande tre förfyllda sprutor med tre injektionsnålar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6Särskilda anvisningar för destruktion

Lösningen ska vara klar och färglös och fri från synliga partiklar. Endast för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Shire Orphan Therapies GmbH

Friedrichstrasse 149

D-10117 Berlin

Tyskland

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/461/001

EU/1/08/461/002

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 11 juli 2008

Datum för den senaste förnyelsen: 13 mars 2013

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel