Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Humalog (insulin lispro) – Märkning - A10AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Namn på medicineringHumalog
ATC-kodA10AC04
Ämneinsulin lispro
TillverkareEli Lilly Nederland B.V.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG – Injektionsflaska. Förpackning med 1 och 2.

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i injektionsflaska

Insulin lispro

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

1 injektionsflaska à 10 ml

2 injektionsflaskor à 10 ml

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan och intravenös användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionsflaskan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C och förbrukas inom 28 dagar.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/002

EU/1/96/007/020

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I BLINDSKRIFT

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN MELLANKARTONG (utan Blue box) del av en multipack - Injektionsflaska

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i injektionsflaska

Insulin lispro

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

Multipack: 5 injektionsflaskor à 10 ml. Del av en multipack, får ej säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan och intravenös användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionsflaskan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C och förbrukas inom 28 dagar.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/021

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG (med Blue box) multipack - Injektionsflaska

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i injektionsflaska

Insulin lispro

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

Multipack: 5 (5 förpackningar à 1) injektionsflaskor à 10 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan och intravenös användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionsflaskan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C och förbrukas inom 28 dagar.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/021

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

ETIKETT, FLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Humalog 100 enheter/ml injektionsvätska i injektionsflaska

Insulin lispro

Subkutan och intravenös användning.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.:

4.BATCHNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

10 ml (3,5 mg/ml)

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG – Cylinderampuller. Förpackning med 5 och 10.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull

Insulin lispro

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

5 cylinderampuller à 3 ml

10 cylinderampuller à 3 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan och intravenös användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Dessa cylinderampuller är enbart avsedda att användas i en 3 ml injektionspenna.

Om 40 enheter/ml flaskor är det preparat som normalt används, ta inte insulin från en 100 enheter/ml ampull med hjälp av en 40 enheter/ml spruta.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Cylinderampull som för tillfället används skall förbrukas inom 28 dagar. Då cylinderampullen satts in i en injektionspenna skall den förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/004

EU/1/96/007/023

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

(För att öppna, lyft här och drag.) FÖRPACKNINGEN ÄR BRUTEN.

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

ETIKETT, AMPULL

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Humalog 100 enheter/ml injektionsvätska i cylinderampull

Insulin lispro

Subkutan och intravenös användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml (3,5 mg/ml)

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG – Injektionsflaska. Förpackning med 1.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog Mix25 100 enheter/ml injektionsvätska, suspension i injektionsflaska 25 % insulin lispro och 75 % insulin lispro protaminsuspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml suspension innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller protaminsulfat, glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol och fenol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension 1 injektionsflaska à 10 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blanda noggrant. Se bifogad användarinformation.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionsflaskan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C och förbrukas inom 28 dagar.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/005

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

ETIKETT, FLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Humalog Mix25 100 enheter/ml injektionsvätska i injektionsflaska 25 % insulin lispro och 75 % insulin lispro protaminsuspension Subkutan användning

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

10 ml (3,5 mg/ml)

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG – Cylinderampuller. Förpackning med 5 och 10.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog Mix25 100 enheter/ml injektionsvätska, suspension i cylinderampull 25 % insulin lispro och 75 % insulin lispro protaminsuspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml suspension innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller protaminsulfat, glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol och fenol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension

5 cylinderampuller à 3 ml

10 cylinderampuller à 3 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före använding.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blanda noggrant. Se bifogad användarinformation.

Dessa cylinderampuller är enbart avsedda att användas i en 3 ml injektionspenna.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Cylinderampull som för tillfället används skall förbrukas inom 28 dagar. Då cylinderampullen satts in i en injektionspenna skall den förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/008

EU/1/96/007/024

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

(För att öppna, lyft här och drag.) FÖRPACKNINGEN ÄR BRUTEN.

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog Mix25

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

ETIKETT, AMPULL

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Humalog Mix25 100 enheter/ml injektionsvätska i cylinderampull 25 % insulin lispro och 75 % insulin lispro protaminsuspension Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml (3,5 mg/ml)

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG – Cylinderampuller. Förpackning med 5 och 10.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog Mix50 100 enheter/ml injektionsvätska, suspension i cylinderampull 50 % insulin lispro och 50 % insulin lispro protaminsuspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml suspension innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller protaminsulfat, glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol och fenol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension

5 cylinderampuller à 3 ml

10 cylinderampuller à 3 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blanda noggrant. Se bifogad användarinformation.

Dessa cylinderampuller är enbart avsedda att användas i en 3 ml injektionspenna.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Cylinderampull som för tillfället används skall förbrukas inom 28 dagar. Då cylinderampullen satts in i en injektionspenna skall den förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/006

EU/1/96/007/025

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

(För att öppna, lyft här och drag.) FÖRPACKNINGEN ÄR BRUTEN.

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog Mix50

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

ETIKETT, AMPULL

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Humalog Mix50 100 enheter/ml injektionsvätska i cylinderampull 50 % insulin lispro och 50 % insulin lispro protaminsuspension Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml (3,5 mg/ml)

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG – Cylinderampuller. Förpackning med 5 och 10.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog BASAL 100 enheter/ml injektionsvätska, suspension i cylinderampull Insulin lispro protaminsuspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml suspension innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller protaminsulfat, glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol och fenol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension

5 cylinderampuller à 3 ml

10 cylinderampuller à 3 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blanda noggrant. Se bifogad användarinformation.

Dessa cylinderampuller är enbart avsedda att användas i en 3 ml injektionspenna.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Cylinderampull som för tillfället används skall förbrukas inom 21 dagar. Då cylinderampullen satts in i en injektionspenna skall den förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/010

EU/1/96/007/029

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

(För att öppna, lyft här och drag.) FÖRPACKNINGEN ÄR BRUTEN.

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog BASAL

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

ETIKETT, AMPULL

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Humalog BASAL 100 enheter/ml injektionsvätska i cylinderampull

Insulin lispro protaminsuspension

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml (3,5 mg/ml)

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG – KwikPen. Förpackning med 5.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog KwikPen 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning

Insulin lispro

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning. KwikPen.

5 pennor à 3 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan och intravenös användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionspennan som för tillfället används skall förbrukas inom 28 dagar. Injektionspennan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/031

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

Om förseglingen är bruten kontakta apoteket.

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog KwikPen

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN MELLANKARTONG (utan Blue box) del av multipack - KwikPen

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog KwikPen 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning

Insulin lispro

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning. KwikPen.

Multipack: 5 pennor à 3 ml. Del av multipack, får ej säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan och intravenös användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionspennan som för tillfället används skall förbrukas inom 28 dagar. Injektionspennan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/032

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

Om förseglingen är bruten kontakta apoteket.

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog KwikPen

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG (med Blue box) multipack - KwikPen

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog KwikPen 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning

Insulin lispro

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning. KwikPen.

Multipack: 10 (2 förpackningar à 5) pennor à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan och intravenös användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionspennan som för tillfället används skall förbrukas inom 28 dagar. Injektionspennan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/032

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog KwikPen

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

ETIKETT, INJEKTIONSPENNA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Humalog KwikPen 100 enheter/ml injektionsvätska

Insulin lispro

Subkutan och intravenös användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml (3,5 mg/ml)

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG – KwikPen. Förpackning med 5.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog Mix25 100 enheter/ml KwikPen injektionsvätska, suspension 25 % insulin lispro och 75 % insulin lispro protaminsuspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml suspension innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller protaminsulfat, glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol och fenol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension

5 pennor à 3 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blanda noggrant. Se bifogad användarinformation.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionspennan som för tillfället används skall förbrukas inom 28 dagar. Injektionspennan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/033

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

Om förseglingen är bruten kontakta apoteket.

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog Mix25 KwikPen

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer} SN: {nummer} NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN MELLANKARTONG (utan Blue box) del av multipack - KwikPen

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog Mix25 100 enheter/ml KwikPen injektionsvätska, suspension 25 % insulin lispro och 75 % insulin lispro protaminsuspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml suspension innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller protaminsulfat, glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol och fenol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. KwikPen.

Multipack: 5 pennor à 3 ml. Del av multipack, får ej säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blanda noggrant. Se bifogad användarinformation.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionspennan som för tillfället används skall förbrukas inom 28 dagar. Injektionspennan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/034

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

Om förseglingen är bruten kontakta apoteket.

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog Mix25 KwikPen

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG (med Blue box) multipack - KwikPen

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog Mix25 100 enheter/ml KwikPen injektionsvätska, suspension 25 % insulin lispro och 75 % insulin lispro protaminsuspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml suspension innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller protaminsulfat, glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol och fenol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. KwikPen.

Multipack: 10 (2 förpackingar à 5) pennor à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blanda noggrant. Se bifogad användarinformation.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionspennan som för tillfället används skall förbrukas inom 28 dagar. Injektionspennan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/034

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog Mix25 KwikPen

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

ETIKETT, INJEKTIONSPENNA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Humalog Mix25 100 enheter/ml KwikPen injektionsvätska

25 % insulin lispro och 75 % insulin lispro protaminsuspension Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml (3,5 mg/ml)

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG – KwikPen. Förpackning med 5.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog Mix50 100 enheter/ml KwikPen injektionsvätska, suspension 50 % insulin lispro och 50 % insulin lispro protaminsuspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml suspension innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller protaminsulfat, glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol och fenol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. KwikPen.

5 pennor à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blanda noggrant. Se bifogad användarinformation.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionspennan som för tillfället används skall förbrukas inom 28 dagar. Injektionspennan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/035

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

Om förseglingen är bruten kontakta apoteket.

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog Mix50 KwikPen

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN MELLANKARTONG (utan Blue box) del av multipack - KwikPen

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog Mix50 100 enheter/ml KwikPen injektionsvätska, suspension 50 % insulin lispro och 50 % insulin lispro protaminsuspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml suspension innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller protaminsulfat, glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol och fenol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. KwikPen.

Mutlipack: 5 pennor à 3 ml. Del av multipack, får ej säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blanda noggrant. Se bifogad användarinformation.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionspennan som för tillfället används skall förbrukas inom 28 dagar. Injektionspennan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/036

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

Om förseglingen är bruten kontakta apoteket.

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog Mix50 KwikPen

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG (med Blue box) multipack - KwikPen

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog Mix50 100 enheter/ml KwikPen injektionsvätska, suspension 50 % insulin lispro och 50 % insulin lispro protaminsuspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml suspension innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller protaminsulfat, glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol och fenol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. KwikPen.

Mutlipack: 10 (2 förpackningar à 5) pennor à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blanda noggrant. Se bifogad användarinformation.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionspennan som för tillfället används skall förbrukas inom 28 dagar. Injektionspennan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/036

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog Mix50 KwikPen

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

ETIKETT, INJEKTIONSPENNA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Humalog Mix50 100 enheter/ml KwikPen injektionsvätska

50 % insulin lispro och 50 % insulin lispro protaminsuspension Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml (3,5 mg/ml)

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG – KwikPen. Förpackning med 5.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog BASAL 100 enheter/ml KwikPen injektionsvätska, suspension

Insulin lispro protaminsuspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml suspension innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller protaminsulfat, glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol och fenol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. KwikPen.

5 pennor à 3 ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blanda noggrant. Se bifogad användarinformation.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionspennan som för tillfället används skall förbrukas inom 21 dagar. Injektionspennan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/037

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

Om förseglingen är bruten kontakta apoteket.

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog BASAL KwikPen

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

MELLANKARTONG (utan Blue box) del av multipack - KwikPen

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog BASAL 100 enheter/ml KwikPen injektionsvätska, suspension

Insulin lispro protaminsuspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml suspension innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller protaminsulfat, glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol och fenol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. KwikPen.

Multipack: 5 pennor à 3 ml. Del av multipack, får ej säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blanda noggrant. Se bifogad användarinformation.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionspennan som för tillfället används skall förbrukas inom 21 dagar. Injektionspennan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/038

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

Om förseglingen är bruten kontakta apoteket.

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog BASAL KwikPen

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG (med Blue box) multipack - KwikPen

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog BASAL 100 enheter/ml KwikPen injektionsvätska, suspension

Insulin lispro protaminsuspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml suspension innehåller 100 enheter insulin lispro (motsvarande 3,5 mg).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller protaminsulfat, glycerol, zinkoxid, dinatriumfosfat 7H2O, m-kresol och fenol som konserveringsmedel, vatten för injektionsvätskor.

Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, suspension. KwikPen.

Multipack: 10 (2 förpackningar à 5) pennor à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Blanda noggrant. Se bifogad användarinformation.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionspennan som för tillfället används skall förbrukas inom 21 dagar. Injektionspennan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/038

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog BASAL KwikPen

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

ETIKETT, PENNA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Humalog BASAL 100 enheter/ml KwikPen injektionsvätska

Insulin lispro protaminsuspension

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml (3,5 mg/ml)

6. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG KwikPen Förpackning med 1, 2 och 5

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog 200 enheter/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld penna

Insulin lispro

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 200 enheter insulin lispro (motsvarande 6,9 mg)

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller glycerol, zinkoxid, trometamol, metakresol och vatten för injektionsvätskor. Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning. KwikPen.

1 penna à 3 ml.

2 pennor à 3 ml.

5 pennor à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Används endast i denna penna, annars finns risk för allvarlig överdos.

Om förseglingen är bruten, kontakta apotekspersonalen.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionspennan som för tillfället används skall förbrukas inom 28 dagar. Injektionspennan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/039

1 penna

 

EU/1/96/007/040

2 pennor

 

EU/1/96/007/041

5 pennor

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog 200 enheter/ml

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN MELLANKARTONG (utan blue box) del i multipack - KwikPen

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog 200 enheter/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld penna

Insulin lispro

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 200 enheter insulin lispro (motsvarande 6,9 mg)

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller glycerol, zinkoxid, trometamol, metakresol och vatten för injektionsvätskor. Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning. KwikPen.

Multipack: 5 pennor à 3 ml. Del av multipack, får ej säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Används endast i denna penna, annars finns risk för allvarlig överdos.

Om förseglingen är bruten, kontakta apotekspersonalen.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionspennan som för tillfället används skall förbrukas inom 28 dagar. Injektionspennan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/042

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog 200 enheter/ml

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG (med blue box) multipack - KwikPen

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Humalog 200 enheter/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld penna

Insulin lispro

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml lösning innehåller 200 enheter insulin lispro (motsvarande 6,9 mg)

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller glycerol, zinkoxid, trometamol, metakresol och vatten för injektionsvätskor. Natriumhydroxid och/eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning. KwikPen.

Multipack: 10 (2 förpackningar à 5) pennor à 3 ml.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Används endast i denna penna, annars finns risk för allvarlig överdos.

Om förseglingen är bruten, kontakta apotekspersonalen.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Får ej frysas. Förvaras i skydd för stark värme och direkt solljus.

Injektionspennan som för tillfället används skall förbrukas inom 28 dagar. Injektionspennan som för tillfället används skall förvaras vid högst 30°C, och ej i kylskåp.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/007/042

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Humalog 200 enheter/ml

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Humalog KwikPen 200 enheter/ml injektionsvätska

Insulin lispro

Subkutan användning

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6. ÖVRIGT

ANVÄNDS ENDAST I DENNA PENNA, ANNARS FINNS RISK FÖR ALLVARLIG ÖVERDOS.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel