Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kivexa (abacavir / lamivudine) – Märkning - J05AR02

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringKivexa
ATC-kodJ05AR02
Ämneabacavir / lamivudine
TillverkareViiV Healthcare UK Limited 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG BLISTERFÖRPACKNING

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Kivexa 600 mg/300 mg filmdragerade tabletter abakavir/lamivudin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 600 mg abakavir (som sulfat) och 300 mg lamivudin

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller para-orange (E110), se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning

Oral användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Riv loss det bifogade varningskortet som innehåller viktig säkerhetsinformation

VARNING! Om du noterar något symtom som kan vara tecken på en överkänslighetsreaktion, kontakta OMEDELBART din läkare.

Drag här

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/04/298/002

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

kivexa

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytteretikett till 90 förpackningen (3 förpackningar med 30 filmdragerade tabletter) (med blue box), i klarplasthölje

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Kivexa 600 mg/300 mg filmdragerade tabletter abakavir/lamivudin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 600 mg abakavir (som sulfat) och 300 mg lamivudin

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller para-orange (E110), se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Multipelförpackning bestående av 90 (3 förpackningar med 30) filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning

Oral användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

VARNING! Om du noterar något symtom som kan vara tecken på en överkänslighetsreaktion, kontakta OMEDELBART din läkare.

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/04/298/003

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Multipelförpackningar med 90 tabletter (3 förpackningar à 30 filmdragerade tabletter) – (utan blue box)

YTTERKARTONG BLISTERFÖRPACKNING 30 TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Kivexa 600 mg/300 mg filmdragerade tabletter abakavir/lamivudin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 600 g abakavir (som sulfat) och 300 mg lamivudin

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller para-orange (E110), se bipacksedeln för ytterligare information

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 filmdragerade tabletter

Del av en multipelförpackning, ska inte säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning

Oral användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Riv loss det bifogade varningskortet som innehåller viktig säkerhetsinformation

VARNING! Om du noterar något symtom som kan vara tecken på en överkänslighetsreaktion, kontakta OMEDELBART din läkare.

Drag här

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

kivexa

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ TRYCKFÖRPACKNINGAR ELLER STRIPS

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Kivexa 600 mg/300 mg tabletter

abakavir/lamivudin

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

ViiV Healthcare UK Limited

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

KIVEXA TABLETTER – VARNINGSKORT

SIDA 1

VIKTIGT - VARNINGSKORT

Kivexa (abakavir/lamivudin) tabletter

Bär alltid med dig detta kort

Eftersom Kivexa innehåller abakavir kan några patienter som tar Kivexa utveckla en överkänslighetsreaktion (allvarlig allergisk reaktion) som kan vara livshotande om behandlingen med Kivexa fortsätter. KONTAKTA OMEDELBART DIN LÄKARE för råd om du ska avbryta

Kivexa-medicineringen om:

1)du får hudutslag ELLER

2)du får ett eller fler symtom från åtminstone TVÅ av följande grupper

-feber

-andnöd, ont i halsen eller hosta

-illamående eller kräkningar eller diarré eller buksmärtor

-svår trötthet eller diffus värk eller allmän sjukdomskänsla

Om du har avbrutit behandlingen med Kivexa på grund av denna överkänslighetsreaktion FÅR DU ALDRIG MER TA Kivexa eller någon annan medicin som innehåller abakavir (t ex Ziagen, Triumeq eller Trizivir), eftersom du då inom några få timmar kan få livshotande blodtryckssänkning eller avlida.

(se även baksidan)

SIDA 2

Du bör omedelbart kontakta din läkare om du tror att du har en överkänslighetsreaktion mot Kivexa. Anteckna din läkares namn och telefonnummer här nedan:

Doktorns namn:……………………………… Tel:…………………………………

Om din läkare inte är anträffbar måste du snarast söka råd av annan läkare (t ex vid akutmottagningen på närmaste sjukhus).

För allmänna frågor om Kivexa, kontakta GlaxoSmithKline AB, tel +46 (0) 8 638 93 00

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel