Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Litak (cladribine) – Bipacksedel - L01BB04

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringLitak
ATC-kodL01BB04
Ämnecladribine
TillverkareLipomed GmbH

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

LITAK 2 mg/ml injektionsvätska, lösning kladribin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1.Vad LITAK är och vad det används för

2.Innan du använder LITAK

3.Hur du använder LITAK

4.Eventuella biverkningar

5.Hur LITAK ska förvaras

6.Övriga upplysningar

1.VAD LITAK ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

LITAK innehåller den aktiva substansen kladribin. Kladribin är ett cytostatiskt medel. Det påverkar tillväxten av en cancerform i de vita blodkropparna, som har en roll vid hårcellsleukemi. LITAK används för att behandla denna sjukdom.

2. INNAN DU ANVÄNDER LITAK

Använd inte LITAK

-om du är allergisk (överkänslig) för kladribin eller mot något av de övriga innehållsämnena i LITAK

-om du är gravid eller ammar

-om du är yngre än 18 år

-om du har medelsvårt till svårt nedsatt njur- eller leverfunktion

-om du använder andra mediciner som påverkar blodkroppsproduktionen i benmärgen (myelosuppression).

Var särskilt försiktig med LITAK

Tala om för din läkare om du har eller har haft:

-lever- eller njurproblem

-infektioner

om du har en infektion kommer den att behandlas innan du börjar använda LITAK.

om du upplever några tecken på infektion (exempelvis influensaliknande symptom eller feber) under eller efter behandlingen med LITAK, ska du tala med din läkare omedelbart.

-feber

Innan och under behandling med LITAK kommer du att få lämna blodprover regelbundet, så att man kan kontrollera att du säkert kan fortsätta med behandlingen. Det kan hända att du får blodtransfusioner för att öka antalet blodkroppar. Dessutom kommer man att kontrollera att lever och njurar fungerar som de ska.

Om du vill skaffa barn ska du tala med din läkare innan behandlingen med LITAK påbörjas. Du ska inte avla ett barn under behandling och inom sex månader efter behandling med LITAK. Tala med din läkare om möjligheten att spara djupfryst sperma (kryokonservering).

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du använder något läkemedel som innehåller:

-kortikosteroider, som ofta används för att behandla inflammation

-antivirala medel, som används för att behandla virusinfektioner

Du får inte använda LITAK tillsammans med andra läkemedel som påverkar produktionen av blodkroppar i benmärgen (myelosuppression).

Graviditet och amning

Du får inte använda LITAK om du är gravid. Du måste använda lämpliga preventivmedel under hela behandlingen och i minst sex månader efter den sista dosen av LITAK. Om du blir gravid under behandlingen, måste du tala om det för din läkare omedelbart.

Du får inte amma medan du behandlas med LITAK och i minst sex månader efter den sista dosen av LITAK.

Körförmåga och användning av maskiner

LITAK påverkar i hög grad din förmåga att köra motorfordon och använda maskiner. Om du känner dig dåsig, vilket kan inträffa beroende på att LITAK-behandling kan orsaka ett lågt antal röda blodkroppar, eller yr, ska du inte framföra fordon och inte använda maskiner.

3.HUR DU ANVÄNDER LITAK

Använd alltid LITAK enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare kommer att beräkna dosen efter din kroppsvikt och förklara behandlingsschemat för dig i detalj. Rekommenderad daglig dos är 0,14 mg per kg kroppsvikt under fem på varandra följande dagar (engångskur).

LITAK måste injiceras under huden (subkutan injektion) vid ungefär samma tid varje dag.

Om du ska injicera LITAK själv, måste du först få tillräcklig träning av din läkare eller sköterska. Detaljerade anvisningar för injektion finns i slutet av denna information.

Det kan också hända att du får ytterligare ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen allopurinol för att minska överskott av urinsyra.

Om du har använt för stor mängd av LITAK

Om du injicerar en felaktig dos, ska du kontakta din läkare omedelbart.

Om du har glömt att använda LITAK

Injicera inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du missar en injektion av en dos, tala omedelbart om det för din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan LITAK orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Tala omedelbart om för din läkare om du får något av följande symtom under eller efter behandling med LITAK:

-tecken på infektion (såsom influensaliknande symptom)

-feber

Det kan inte uteslutas att cancer uppträder på nytt. Detta innebär att risken för att du utvecklar cancer i framtiden är något högre än för friska personer. Denna något ökade risk kan bero på hårcellsleukemi eller på behandlingar som används för att behandla sjukdomen, däribland LITAK.

Biverkningarna kan förekomma i vissa frekvenser, som definieras enligt följande:

-mycket vanliga: drabbar fler än 1 av 10 användare

-vanliga: drabbar 1 till 10 av 100 användare

-mindre vanliga: drabbar 1 till 10 av 1 000 användare

-sällsynta: drabbar 1 till 10 av 10 000 användare

-mycket sällsynta: drabbar färre än 1 av 10 000 användare

-ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data.

Mycket vanliga biverkningar

Infektioner.

Feber.

Lågt antal av vissa vita blodkroppar (neutrofiler och lymfocyter) och blodplättar i blodprover.

Lågt antal röda blodkroppar, vilket kan leda till anemi, med symtom såsom trötthet och dåsighet.

Nedsatt funktion hos kroppens immunsystem.

Huvudvärk, yrsel.

Onormala andningsljud, onormala bröstljud, hosta.

Illamående, kräkningar, förstoppning och diarré.

Hudutslag, svullnad, rodnad samt ömhet runt injektionsstället, svettning. Hudreaktionerna är vanligen lindriga till måttliga och försvinner normalt inom några få dagar.

Trötthet, frossbrytningar, nedsatt aptit.

Svaghet.

Vanliga biverkningar

Cancer uppträder på nytt.

Lågt antal blodplättar, vilket kan orsaka onormal blödning (till exempel näs- eller hudblödningar).

Sömnlöshet, ångest.

Ökad hjärtfrekvens, onormala bröstljud, lågt blodtryck, försämrad blodtillförsel till hjärtmuskeln.

Andfåddhet, svullnad i lungvävnad till följd av infektion, mun- och tunginflammation.

Buksmärta och mycket gaser i magen eller tarmarna, huvudsakligen lätta förhöjningar av levervärden (bilirubin, transaminaser) som återgår till normalvärden när behandlingen är slutförd.

Klåda, kliande hudutslag (urticaria), hudrodnad och hudsmärta.

Vävnadssvullnad (ödem), sjukdomskänsla, smärta (muskelsmärta, ledsmärta och smärta i benvävnad).

Mindre vanliga biverkningar

Anemi orsakad av att röda blodkroppar förstörs.

Sömnighet, domningar och stickningar i huden, svaghet, inaktivitet, störningar i perifera nerver, förvirring, nedsatt förmåga att samordna rörelser.

Ögoninflammation.

Halsont.

Inflammation i vener.

Kraftig viktförlust.

Sällsynta biverkningar

Nedsatt leverfunktion.

Nedsatt njurfunktion.

Komplikationer orsakade av cancerbehandling till följd av nedbrytning av cancerceller.

Avstötningsreaktion mot blodtransfusioner.

Ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinofiler).

Stroke.

Störningar av tal och sväljning.

Hjärtsvikt.

Onormal hjärtrytm.

Oförmåga hos hjärtat att upprätthålla tillräcklig blodcirkulation.

Tilltäppning av tarmarna.

Svår allergisk hudreaktion (Stevens-Johnsons syndrom eller Lyells syndrom).

Mycket sällsynta biverkningar

Depression, epileptiska anfall.

Svullna ögonlock.

Blodpropp i lungan.

Inflammation i gallblåsan.

Nedsatt organfunktion till följd av höga halter av en speciell substans som produceras av kroppen (ett glykoprotein).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.HUR LITAK SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas.

Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskans etikett och ytterkartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Ur mikrobiologisk synvinkel ska produkten användas omedelbart efter öppnandet, såvida inte öppnandet skett på sådant sätt att risken för mikrobiologisk kontamination kan uteslutas. Om produkten inte används omedelbart efter öppnandet, är förvaringstider och förhållanden vid användning användarens ansvar.

Använd inte LITAK om du märker att injektionsflaskan är skadad, eller att lösningen inte är klar eller innehåller partiklar.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är kladribin. Varje ml lösning innehåller 2 mg kladribin. Varje injektionsflaska innehåller 10 mg kladribin i 5 ml lösning.

-Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH- justering) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

LITAK finns i injektionsflaskor av glas innehållande 5 ml klar, färglös injektionsvätska, lösning. Förpackningsstorlekar om 1 eller 5 injektionsflaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Lipomed GmbH

Hegenheimer Strasse 2

D-79576 Weil/Rhein

Tyskland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta innehavaren av godkännandet för försäljning.

Denna bipacksedel godkändes senast

INSTRUKTIONER FÖR INJEKTION

Detta avsnitt innehåller information om hur man injicerar LITAK. Det är viktigt att du inte försöker injicera själv om du inte har fått instruktioner av din läkare eller sköterska. Din läkare kommer att tala om för dig hur mycket LITAK du behöver och hur ofta, och när du måste injicera dig själv. LITAK ska injiceras i vävnaden alldeles under huden (subkutan injektion). Om du har några frågor om hur du ska ge injektionen, be din läkare eller sköterska om hjälp.

LITAK är cytotoxiskt och ska därför hanteras med försiktighet. När LITAK inte injiceras av patienten själv, rekommenderas användning av engångshandskar och skyddskläder vid hantering och administrering av LITAK. Om LITAK kommer i kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart det kontaminerade området med rikliga mängder vatten. Gravida kvinnor ska undvika kontakt med LITAK.

Vad behöver jag till injektionen?

För att ge dig själv en subkutan injektion behöver du:

-en injektionsflaska med LITAK (eller två injektionsflaskor, om du behöver injicera mer än 5 ml).

Använd inte injektionsflaskor som är skadade: Använd endast lösning som är klar och som inte innehåller partiklar.

-en steril spruta (exempelvis en 10 ml LUER-spruta),

-en steril injektionsnål (exempelvis 0,5 x 19 mm, 25 G x ¾ tum),

-spritkompresser,

-en punkteringssäker behållare för säker kassering av den använda sprutan.

Vad ska jag göra innan jag ger mig själv en subkutan LITAK-injektion?

1.Låt LITAK värmas upp till rumstemperatur före injiceringen.

2.Tvätta händerna omsorgsfullt.

3.Sök upp en bekväm plats med god belysning och placera alla saker du behöver så att du kan nå dem.

Hur förbereder jag injektionen?

Innan du injicerar LITAK måste du göra följande:

1.Ta av det röda skyddslocket från LITAK-injektionsflaskan. Ta inte bort injektionsflaskans gummipropp. Gör ren injektionsflaskans gummiöverdel med en spritkompress. Ta ut sprutan

ur förpackningen utan att vidröra sprutspetsen. Ta ut injiceringsnålen ur förpackningen och fäst den ordentligt på sprutspetsen. Ta bort nålskyddet utan att vidröra nålen.

2.Tryck nålen genom gummiproppen på injektionsflaskan och vänd injektionsflaskan och sprutan uppochned. Se till att nålspetsen befinner sig i lösningen.

3.Dra upp rätt volym LITAK i sprutan genom att dra tillbaka kolven (din läkare informerar dig om hur många ml LITAK du behöver injicera).

4.Dra ut nålen ur injektionsflaskan.

5.Kontrollera att det inte finns någon luft kvar i sprutan: Rikta spetsen uppåt och tryck ut luften.

6.Kontrollera att volymen är den rätta.

7.Injicera direkt.

Var ska jag ge mig en injektion?

De lämpligaste injektionsställena är följande: högt upp på låren, eller på buken, utom området kring naveln. Om någon annan ger dig injektionen, kan även utsidan av överarmarna eller skinkorna användas.

Hur ger jag injektionen?

1. Desinficera huden med en spritkompress och vänta tills huden torkat. Nyp sedan ihop huden mellan tummen och pekfingret, utan att klämma.

2. Stick in nålen helt genom huden i cirka 45° vinkel, så som visas på bilden.

3.Dra lätt i kolven för att kontrollera att inget blodkärl har punkterats. Om du kan se blod i sprutan ska du ta ut sprutan och sätta in den på ett annat ställe.

4.Injicera vätskan långsamt och jämnt under ungefär en minut med huden hela tiden hopnypt.

5.Ta bort nålen efter injicering av vätskan.

6.Placera den använda sprutan i den punkteringssäkra behållaren. Använd en ny spruta och injiceringsnål för varje injektion. Injektionsflaskorna är endast avsedda för engångsbruk. Återlämna eventuella läkemedelsrester till din läkare eller farmaceut för kassering på korrekt sätt.

Kassera använda sprutor

Placera begagnade sprutor i en punkteringssäker behållare utom syn- och räckhåll för barn.

Kassera den punkteringssäkra behållaren enligt instruktionerna från din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.

Placera inte använda sprutor i det vanliga hushållsavfallet.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel