Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oslif Breezhaler (indacaterol maleate) – Bipacksedel - R03AC18

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringOslif Breezhaler
ATC-kodR03AC18
Ämneindacaterol maleate
TillverkareNovartis Europharm Ltd.  

Bipacksedel: Information till användaren

Oslif Breezhaler 150 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar Oslif Breezhaler 300 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar indakaterol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Oslif Breezhaler är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Oslif Breezhaler

3.Hur du använder Oslif Breezhaler

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Oslif Breezhaler ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Oslif Breezhaler är och vad det används för

Vad Oslif Breezhaler är

Oslif Breezhaler innehåller den aktiva substansen indakaterol, som tillhör en grupp läkemedel som kallas bronkvidgare. När du inhalerar läkemedlet får det musklerna i lungornas små luftvägar att slappna av. Detta bidrar till att öppna luftvägarna så att det blir lättare att andas in och ut.

Vad Oslif Breezhaler används för

Oslif Breezhaler används för att göra andningen lättare hos vuxna patienter som har andningssvårigheter på grund av lungsjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vid KOL dras musklerna runt luftvägarna ihop, vilket gör det svårt att andas. Detta läkemedel gör så att musklerna i lungorna slappnar av och gör det lättare för luften att passera in och ut ur lungorna. Oslif Breezhaler

2. Vad du behöver veta innan du använder Oslif Breezhaler

Använd inte Oslif Breezhaler

om du är allergisk mot indakaterol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Oslif Breezhaler

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Oslif Breezhaler

om du har astma (i så fall ska du inte använda Oslif Breezhaler)

om du har hjärtbesvär

om du har epilepsi

om du har sköldkörtelbesvär (tyreotoxikos)

om du har diabetes.

Under behandling med Oslif Breezhaler

Sluta använda läkemedlet och informera omedelbart läkare om du blir trång i bröstet, hostar, får väsande andning eller andnöd omedelbart efter det att du har använt läkemedlet. Detta kan vara tecken på ett tillstånd som kallas bronkospasm.

Informera omedelbart läkare om dina KOL-symtom (andfåddhet, väsande andning, hosta) inte förbättras eller om de förvärras.

Barn och ungdomar

Oslif Breezhaler ska inte ges till barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Oslif Breezhaler

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar:

läkemedel för andningsbesvär som är av samma typ som Oslif Breezhaler (t ex salmeterol och formoterol) eftersom risken för biverkningar kan öka.

så kallade beta-blockerare, vilka används mot högt blodtryck eller hjärtbesvär (såsom propranolol) eller för ögonsjukdomen glaukom (såsom timolol).

läkemedel som sänker kaliumhalten i blodet. Till dessa hör: o steroider (t ex prednisolon)

o diuretika (vätskedrivande tabletter) som används mot högt blodtryck, t ex hydroklortiazid o läkemedel mot andningsbesvär, såsom teofyllin.

Oslif Breezhaler Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid ellerplanerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Oslif Breezhalerdetta läkemedel.

Du ska inte använda Oslif Breezhaler såvida inte läkaren sagt till dig att göra det.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Oslif Breezhaler kommer sannolikt inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Oslif Breezhaler innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.Hur du använder Oslif Breezhaler

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket Oslif Breezhaler du ska använda

Vanlig dos är inhalation av innehållet i en kapsel om dagen. Läkaren kan ordinera en kapsel med 150 mikrogram eller en kapsel med 300 mikrogram beroende på ditt tillstånd och hur du svarar på läkemedlet. Använd inte mer än läkaren ordinerar.

Använd inhalatorn vid samma tidpunkt varje dag. Effekten varar i 24 timmar. Detta säkerställer att det alltid är tillräckligt med läkemedel i kroppen så att du andas lättare under hela dagen och natten. Det gör det också lättare att komma ihåg att ta läkemedlet.

Hur du använder Oslif Breezhaler

Förpackningen innehåller en inhalator och kapslar (i blisterkartor), med läkemedlet i form av inhalationspulver. Oslif Breezhaler inhalator möjliggör inhalation av läkemedlet i kapseln.

Använd endast kapslarna med den inhalator som medföljer förpackningen (Oslif Breezhaler inhalator). Kapslarna ska vara kvar i blisterkartan tills du ska använda dem.

När du påbörjar en ny förpackning ska du använda den nya Oslif Breezhaler inhalator som medföljer förpackningen.

Kasta inhalatorn efter 30 dagars användning.

Svälj inte kapslarna.

Läs anvisningarna i slutet av den här bipacksedeln för mer information om hur du använder inhalatorn.

Om du har tagit för stor mängd Oslif Breezhaler

Om du har inhalerat för mycket Oslif Breezhaler eller om någon annan har använt kapslarna, tala omedelbart om det för läkare eller uppsök närmaste akutmottagning. Visa förpackningen med Oslif Breezhaler. Läkarvård kan behövas. Du kan känna att ditt hjärta slår snabbare än vanligt eller att du har huvudvärk, känner dig dåsig, mår illa eller kräks.

Om du har glömt att använda Oslif Breezhaler

Om du glömmer inhalation av en dos, inhalera en dos vid den vanliga tiden nästa dag. Inhalera inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Hur länge du ska fortsätta behandlingen med Oslif Breezhaler

Fortsätt att använda Oslif Breezhaler så länge läkaren ordinerar det.

KOL är en kronisk sjukdom och du ska använda Oslif Breezhaler varje dag och inte när du tillfälligtvis har andningsbesvär eller andra symtom på KOL.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du undrar hur länge du ska fortsätta behandlingen med Oslif Breezhaler.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Informera omedelbart läkare

Om du får mycket svår bröstsmärta (vanlig).

Om du får hög sockerhalt i blodet (diabetes). I så fall känner du dig trött, mycket törstig och hungrig (utan att gå upp i vikt) och kissar mer än vanligt (vanlig).

Om du får oregelbundet hjärtrytm (mindre vanlig).

Om du får symtom på en allergiskreaktion såsom hudutslag, klåda, nässelutslag, svårighet att andas eller svälja, yrsel (mindre vanlig).

Om du har svårt att andas med väsande andning eller hosta (mindre vanlig).

Andra biverkningar kan vara:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10)

förkylningsliknande symtom - du kan få alla eller de flesta av följande: halsont, rinnande näsa, nästäppa, nysningar, hosta och huvudvärk.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10)

tryckande känsla eller smärta under ögonen eller i pannan (bihåleinflammation)

rinnande näsa

hosta

halsont

huvudvärk

yrsel

hjärtklappning

muskelspasm

svullna händer, anklar och fötter (ödem)

klåda/hudutslag

bröstsmärta

muskel-, skelett- eller ledsmärta.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100)

snabb hjärtrytm

stickningar eller domningar

muskelsmärta.

Vissa personer kan ibland få kortvarig hosta strax efter inhalation av läkemedlet. Hosta är ett vanligt symtom vid KOL. Om du hostar kortvarigt efter inhalation av läkemedlet behöver du inte vara orolig. Kontrollera inhalatorn för att se om kapseln är tom. Detta innebär att du har fått i dig hela dosen och inte behöver göra något ytterligare. Om kapseln inte är tom, inhalera igen enligt anvisningarna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Oslif Breezhaler ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”Utg. dat.” respektive ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Tas ur förpackningen omedelbart före användning. Använd inte detta läkemedel om du märker att förpackningen är skadad eller visar tecken på manipulation.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Varje Oslif Breezhaler 150 mikrogram kapsel innehåller 150 mikrogram indakaterol som indakaterolmaleat. Övrigt innehållsämne är laktos och kapseln är gjord av gelatin.

-Varje Oslif Breezhaler 300 mikrogram kapsel innehåller 300 mikrogram indakaterol som indakaterolmaleat. Övrigt innehållsämne är laktos och kapseln är gjord av gelatin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Den här förpackningen innehåller en inhalator tillsammans med kapslar i blisterkartor. Kapslarna är genomskinliga (ofärgade) och innehåller ett vitt pulver.

Oslif Breezhaler 150 mikrogram kapslar har en svart produktkod ”IDL 150” tryckt ovanför ett svart streck och en svart företagslogotyp () tryckt nedanför det svarta strecket.

Oslif Breezhaler 300 mikrogram kapslar har en blå produktkod ”IDL 300” tryckt ovanför ett blått streck och en blå företagslogotyp () tryckt nedanför det blåa strecket.

Följande förpackningsstorlekar tillhandahålls:

Kartong innehållande 10 kapslar och en Oslif Breezhalerinhalator. Kartong innehållande 30 kapslar och en Oslif Breezhalerinhalator.

Multipelförpackning bestående av 2 förpackningar (som vardera innehåller 30 kapslar och 1 inhalator).

Multipelförpackning bestående av 3 förpackningar (som vardera innehåller 30 kapslar och 1 inhalator).

Multipelförpackning bestående av 30 förpackningar (som vardera innehåller 10 kapslar och 1 inhalator).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar eller styrkor finnas tillgängliga i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

Tillverkare

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Ferrer Internacional, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 600 37 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Pierre Fabre Médicament

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos,

Tél: +33 1 49 10 96 18

S.A.

 

Tel: +351 21 499 7400

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

BRUKSANVISNING TILL OSLIF BREEZHALER INHALATOR

Läs följande anvisningar noga så att du vet hur du ska använda och sköta din Oslif Breezhaler inhalator.

Använd endast den Oslif Breezhaler inhalator som medföljer förpackningen. Använd inte Oslif Breezhaler kapslarna med någon annan inhalator och använd inte Oslif Breezhaler inhalator med något annat läkemedel i form av kapsel.

När du påbörjar en ny förpackning ska du använda den nya Oslif Breezhaler inhalator som medföljer förpackningen.

Kasta inhalatorn efter 30 dagars användning.

Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner och inhalatorer som inte längre används.

Svälj inte kapslarna. Pulvret i kapslarna är avsett att inhaleras.

Förpackningen med Oslif Breezhaler:

Varje förpackning med Oslif Breezhaler innehåller:

en Oslif Breezhaler inhalator

en eller flera blisterkartor med Oslif Breezhaler kapslar som ska användas med inhalatorn.

Oslif Breezhaler inhalator möjliggör inhalation av läkemedlet som finns i en Oslif Breezhaler kapsel. Munstycke

Lock

Filter

 

 

 

 

 

 

 

Knapp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botten

 

 

 

Kapselfack

 

 

 

 

Blister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslif Breezhaler inhalator

Blisterkarta

Inhalatorns bottendel

Hur du använder inhalatorn

Ta av locket.

Öppna inhalatorn:

Håll inhalatorns botten i ett stadigt grepp och fäll ned munstycket. Inhalatorn är nu öppen.

Förbered kapseln:

Ta med torra händer ut en kapsel från blisterkartan omedelbart före användning.

Sätt i kapseln:

Lägg kapseln i kapselfacket.

Lägg aldrig kapseln direkt i munstycket.

Stäng inhalatorn:

Fäll tillbaka munstycket tills du hör ett klickljud.

Stick hål på kapseln:

Håll inhalatorn upprätt med munstycket pekande uppåt.

Stick hål på kapseln genom att med en stadig rörelse pressa in de båda knapparna på inhalatorns sidor samtidigt. Gör detta endast en gång.

Du ska höra ett klickljud när det går hål på kapseln.

Släpp upp sidoknapparna helt.

Andas ut:

Andas ut så mycket du kan innan du placerar munstycket i munnen.

Blås inte i munstycket.

Inhalera läkemedlet:

Gör så här för att andas in läkemedlet djupt i luftvägarna.

Håll inhalatorn som visas på bilden. Sidoknapparna ska vara riktade åt höger respektive vänster. Tryck inte på sidoknapparna.

Placera munstycket i munnen och slut läpparna hårt runt munstycket.

Andas in snabbt men ordentligt och så djupt du kan.

Obs!

När du andas in genom inhalatorn, snurrar kapseln i facket och du ska höra ett susande ljud. Du kommer att känna en söt smak när läkemedlet kommer ner i lungorna.

Mer information

Ibland kan mycket små bitar av kapseln tränga igenom filtret och in i munnen. Om detta händer kommer du att kunna känna dessa bitar på tungan. Det är inte skadligt att svälja eller andas in dem. Risken för att kapseln krossas ökar om du av misstag sticker hål på kapseln fler än en gång (steg 6).

Om du inte hör ett susande ljud:

Kapseln kan ha fastnat i kapselfacket. Om detta händer:

Öppna inhalatorn och lossa försiktigt kapseln genom att knacka på botten av inhalatorn. Tryck inte på sidoknapparna.

Inhalera läkemedlet igen genom att upprepa steg 8 och 9.

Håll andan:

När du har inhalerat läkemedlet:

Håll andan i minst 5-10 sekunder eller så länge du kan medan du tar ut inhalatorn ur munnen.

Andas sedan ut.

Öppna inhalatorn för att se om något pulver finns kvar i kapseln.

Om det finns pulver kvar i kapseln:

Stäng inhalatorn.

Upprepa steg 8, 9, 10 och 11.

De flesta tömmer kapseln med en eller två inhalationer.

Mer information

Vissa personer kan ibland få kortvarig hosta strax efter inhalation av läkemedlet. Om detta inträffar behöver du inte vara orolig. Så länge kapseln är tom har du fått i dig tillräckligt med läkemedel.

När du har inhalerat allt läkemedel:

Öppna munstycket igen och ta ut den tomma kapseln genom att tippa ut den ur kapselfacket. Kasta den tomma kapseln i hushållssoporna.

Stäng inhalatorn och sätt på locket.

Förvara inte kapslarna i Oslif Breezhaler inhalator.

Fyll i doseringskalendern:

I förpackningen finns en doseringskalender. Gör ett kryss i dagens ruta om detta hjälper dig att komma ihåg när du ska ta nästa dos.

KOM IHÅG:

Svälj inte Oslif Breezhaler kapslar.

Använd endast den Oslif Breezhaler inhalator som medföljer förpackningen.

Oslif Breezhaler kapslar ska alltid förvaras i blisterkartan och endast tas ur kartan precis före användning.

Lägg aldrig en Oslif Breezhaler kapsel direkt i munstycket på Oslif Breezhaler inhalator.

Tryck inte på sidoknapparna mer än en gång.

Blås aldrig i munstycket på Oslif Breezhaler inhalator.

Släpp alltid upp sidoknapparna före inhalation.

Tvätta aldrig Oslif Breezhaler inhalator med vatten. Håll den torr. Se ”Hur du rengör inhalatorn”.

Ta aldrig isär Oslif Breezhaler inhalator.

Använd alltid den nya Oslif Breezhaler inhalator som följer med en ny förpackningOslif Breezhaler. Kasta inhalatorn efter 30 dagars användning.

Förvara inte kapslarna i Oslif Breezhaler inhalator.

Förvara alltid Oslif Breezhaler inhalator och Oslif Breezhalerkapslar torrt.

Hur du rengör inhalatorn

Rengör inhalatorn en gång i veckan.

Torka munstyckets insida och utsida med en ren, luddfri duk så att eventuellt pulver avlägsnas.

Tvätta inte inhalatorn med vatten. Håll den torr.

Ta inte isär inhalatorn.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel