Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qutenza (capsaicin) – Bipacksedel - N01BX04

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringQutenza
ATC-kodN01BX04
Ämnecapsaicin
TillverkareGrunenthal GmbH

Bipacksedel: Information till användaren

Qutenza 179 mg kutant plåster kapsaicin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Qutenza är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Qutenza

3.Hur du använder Qutenza

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Qutenza ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Qutenza är och vad det används för

Qutenza innehåller kapsaicin och tillhör gruppen anestetika.

Qutenza är avsett för behandling av perifer neuropatisk smärta hos vuxna, antingen enbart eller i kombination med andra läkemedel mot smärta.

Qutenza används för att lindra smärta hos personer som har nervsmärtor på grund av skadade nerver i huden. Nervskador i huden kan orsakas av en mängd olika sjukdomar, till exempel bältros, HIV-infektion, diabetes, av vissa läkemedel och av vissa andra tillstånd. Du kan uppleva smärtlindring mellan 1 och 3 veckor efter behandling.

2. Vad du behöver veta innan du använder Qutenza

Använd inte Qutenza

om du är allergisk mot kapsaicin, chilifrukter eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Qutenza.

Använd inte Qutenza någonstans på huvudet eller i ansiktet.

Använd inte Qutenza på skadad hud eller på öppna sår.

Rör inte vid Qutenza eller andra material som har kommit i kontakt med de behandlade hudytorna eftersom det kan orsaka en brännande känsla och sveda. Rör inte vid ögon, mun eller andra känsliga områden eftersom det kan orsaka irritation och smärta. Sniffar eller inandning i närheten av Qutenza-plåster kan orsaka hostningar, irritation i halsen och nysningar.

Det är normalt att huden svider eller blir röd och bränner en kort stund under och efter en Qutenza-behandling. Det kan hända att ditt blodtryck går upp på grund av smärtan och därför mäter din läkare blodtrycket flera gånger under behandlingen. Om du upplever stark smärta får du lokal kylning eller läkemedel mot smärtan av läkaren. Om du upplever mycket kraftig smärta, be läkaren att ta bort plåstret.

I allmänhet har mindre, kortvariga förändringar av förmågan att känna när någonting är hett eller vasst, observerats efter användning av kapsaicin.

Om du har instabilt eller dåligt kontrollerat högt blodtryck eller har haft hjärtbesvär kommer läkaren att överväga risken för biverkningar på hjärta eller blodtryck innan du får Qutenza på grund av den potentiella stress behandlingen innebär.

Om du använder höga doser av opioider kanske du inte svarar på orala opioidanalgetika när sådana används för att behandla akut smärta under och efter behandlingen. I så fall använder läkaren andra åtgärder för att lindra smärtan efter Qutenza-behandling.

Barn och ungdomar

Qutenza rekommenderas inte för behandling av patienter under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Qutenza

Qutenza verkar lokalt på huden och förväntas inte påverka andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan komma att ta andra läkemedel.

Qutenza med mat och dryck

Mat och dryck förväntas inte påverka Qutenza, eftersom det verkar lokalt på huden.

Graviditet och amning

Qutenza bör användas med försiktighet om du är gravid och/eller ammar. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inga studier av Qutenzas effekt på körförmåga och användning av maskiner. När du använder Qutenza är det endast mycket små mängder av den aktiva substansen som kan finnas i blodet under en mycket kort tid. Därför är det osannolikt att Qutenza skulle ha några direkta effekter på din koncentrationsförmåga eller på din körförmåga eller förmåga att använda maskiner.

Rengöringsgelen till Qutenza innehåller butylhydroxianisol

Rengöringsgelen för Qutenza innehåller butylhydroxianisol, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon eller slemhinnor.

3.Hur du använder Qutenza

Högst 4 plåster ska användas samtidigt.

Qutenza ska endast appliceras av läkare eller av sjuksköterska under överinseende av läkare.

Qutenza är avsett att användas på huden.

Läkaren markerar de mest smärtsamma ytorna på din hud med en penna eller märkpenna.

Innan Qutenza-plåstren placeras på din hud, tvättas behandlingsytan eller behandlingsytorna med tvål och vatten och torkas. Håret på behandlingsytorna klipps.

Läkaren eller sköterskan kan applicera en bedövande gel eller kräm på huden där Qutenza-plåstren ska placeras, eller ge dig en tablett eller kapsel med smärtstillande läkemedel. Detta görs för att minska sveda. Gelen eller krämen ska avlägsnas, och huden tvättas och torkas noggrant före Qutenza appliceras.

Läkaren eller sköterskan kan bära handskar, och ibland munskydd och skyddsglasögon vid hantering av Qutenza-plåstren. Dra inte in luft genom näsan eller munnen i närheten av Qutenza-plåstren eftersom du då kan börja hosta eller nysa.

Qutenza-plåstren kan klippas i mindre bitar för att passa behandlingsytan. Läkaren eller sköterskan tar bort plåstren efter 30 minuter om du behandlas för nervsmärta i fötterna eller efter 60 minuter om du behandlas för nervsmärta i huden någon annanstans på kroppen. Rör inte vid plåstret med händerna eftersom detta kan ge en brännande känsla eller sveda.

Det kan ta mellan 1 och 3 veckor innan du upplever smärtlindring av Qutenza. Om du efter denna tid fortfarande har mycket ont ska du tala med läkare.

Qutenza-behandlingen kan vid behov upprepas med 90 dagars mellanrum.

Du kan få läkemedel mot smärta för att lindra den smärta du känner i samband med Qutenza-behandlingen.

Det är vanligt att huden svider eller rodnar och bränner under Qutenza-behandlingen.

Du kan få ha engångssockor ovanpå Qutenza-plåstren om huden på fötterna behandlas.

Det kan hända att läkaren eller sköterskan sätter ett bandage ovanpå Qutenza-plåstret för att hålla plåstret ordentligt på plats.

Efter Qutenza-behandlingen rengör läkaren eller sköterskan den behandlade huden med rengöringsgel från en tub som följer med Qutenza-satsen. Rengöringsgelen får sitta kvar på huden i en minut och torkas sedan av för att läkemedel som kan finnas kvar på huden efter behandlingen ska försvinna. När rengöringsgelen har torkats av tvättas hudytan varsamt med tvål och vatten.

Rör inte vid ögonen, munnen eller andra känsliga områden. Om du av misstag rör vid Qutenza-plåstret eller behandlad hud innan rengöringsgelen appliceras kan det bränna och/eller svida. Tillkalla då genast läkaren.

Försök inte själv ta bort plåstret. Läkaren eller sköterskan tar bort det åt dig.

Ta inte med dig Qutenza-plåster från mottagningen.

Använd inte Qutenza-plåster hemma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om Qutenza används längre än det ska

Överdosering är osannolik, men om Qutenza appliceras längre än det ska kan du uppleva svåra rekationer på behandlingsytan såsom smärta, rodnad och klåda.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta din läkare omedelbart om följande inträffar:

Om du upplever att ditt hjärta slår för fort, för långsamt eller onormalt.

oMindre vanligt: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare.

Djup rodnad i det område där plåstret appliceras, blåsbildning/väteskebildning på huden, hud som smärtar mycket då man rör vid den, blir svullen, blir våt eller blir glänsande. I ett fåtal fall kan detta vara tecken på en andra gradens brännskada och behöver omedelbar tillsyn.

oIngen känd frekvens: frekvensen kan inte beräknas från tillgänglig data.

Berätta för din läkare om följande biverkningar inträffar eller blir värre:

Rodnad eller smärta i det område där plåstret appliceras som varar mer än en dag.

oMycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare.

Klåda, bulor, blåsor, svullnad, torrhet i det område där plåstret appliceras, brännande känsla, smärta i armar och ben.

oVanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare.

Hudstrimmor, stickande känsla, inflammation, ökad eller minskad känslighet, hudreaktion, irritation eller blåmärken i det område där plåstret appliceras.

oMindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare.

Minskad förmåga att känna smak, minskad känsel i armar och ben, ögonirritation, hosta, irritation i halsen, illamående, klåda, muskelkramper, bältros, svullna armar och ben.

oMindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare.

Oavsiktlig exponering (inklusive ögonsmärta, irritation i ögon och hals och hosta)

oIngen känd frekvens: frekvensen kan inte beräknas från tillgänglig data.

Om du får några biverkningar, tala med din läkare. Detta inkluderar även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i Appendix V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Qutenza ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Qutenza kutant plåster: Förvaras plant i originalpåse och originalkartong. Förvaras vid högst 25°C.

Rengöringsgel: Förvaras vid högst 25 °C.

När påsen har öppnats ska Qutenza appliceras inom 2 timmar.

Hantering av använda och oanvända Qutenza-plåster.

Dessa föremål kan bränna på fingrarna om du rör vid dem. Läkaren eller sköterskan placerar dem i en polyetenpåse som sedan kasseras på ett säkert sätt. Qutenza-plåster och behandlingsmaterial ska kasseras enligt gällande anvisningar.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är kapsaicin. Varje 280 cm2 plåster innehåller totalt 179 mg kapsaicin eller 640 mikrogram kapsaicin per cm2 plåster (8 viktprocent).

Övriga innehållsämnen i Qutenza kutant plåster är:

Adhesivt matrixskikt: silikonadhesiv dietylenglykolmonoetyleter silikonolja

etylcellulosa N50 (E462)

Ytterskikt: polyesterfilm

tryckfärg med Pigment White 6

Borttagbar skyddsfilm: polyesterfilm

Qutenza-plåstret levereras tillsammans med en tub rengöringsgel som inte innehåller någon aktiv substans.

Rengöringsgelen innehåller:

makrogol 300 karbomer renat vatten

natriumhydroxid (E524) dinatriumedetat butylhydroxianisol (E320)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Qutenza är ett plåster som är avsett att användas på huden.

Varje plåster är 14 cm x 20 cm (280 cm2) och består av ett adhesivt matrixskikt som innehåller den aktiva substansen och ett ytterskikt. Det adhesiva skiktet är täckt med en borttagbar, klar, diagonalskuren skyddsfilm utan tryck. Ytterskiktets utsida är stämplad med ”capsaicin 8 %”.

Varje Qutenza-kartong innehåller 1 eller 2 påsar och 1 tub rengöringsgel (50 g). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Grünenthal GmbH Zieglerstraße 6 52078 Aachen

Tyskland

Tillverkare

GP Grenzach Produktions GmbH (GP)

Emil-Barell-Strasse 7

D-79639 Grenzach-Wyhlen Tyskland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

S.A. Grünenthal N.V.

Astellas Pharma a/s

Lenneke Marelaan 8

Danija

1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel: + 45 43 430355

België/Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

 

beinfo@grunenthal.com

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Астелас Фарма ЕООД

S.A. Grünenthal N.V.

Teл.: + 359 2 862 53 72

Lenneke Marelaan 8

 

1932 Sint-Stevens-Woluwe

 

België/Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

 

beinfo@grunenthal.com

Česká republika

Magyarország

Astellas Pharma s.r.o.

Astellas Pharma Kft.

Tel: +420 236 080300

Tel.: + 36 1 577 8200

Danmark

Malta

Grünenthal Denmark ApS

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: +45 8888 3200

Tel: +356 21447184

Deutschland

Nederland

Grünenthal GmbH

Grünenthal B.V.

Zieglerstr. 6

De Corridor 21K

DE-52078 Aachen

NL-3621 ZA Breukelen

Tel: + 49 241 569-1111

Tel:+31 (0)30 6046370

service@grunenthal.com

info.nl@grunenthal.com

Eesti

Norge

Astellas Pharma a/s

Grünenthal Norway AS

Taani

Tlf: +47 22 99 60 54

Tel: + 45 43 430355

 

Ελλάδα

Österreich

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Grünenthal GmbH

Τηλ: +30 210 8189900

Campus 21, Liebermannstraße A01/501

 

2345 Brunn am Gebirge

 

España

Polska

Grünenthal Pharma, S.A.

Astellas Pharma Sp.z.o.o.

C/Dr. Zamenhof, 36

Tel.: + 48 225451 111

E-28027 Madrid

 

Tel: +34 (91) 301 93 00

 

France

Portugal

Laboratoires Grünenthal SAS

Grünenthal, S.A.

Immeuble Eurêka

Alameda Fernão Lopes, 12-8.º A

19 rue Ernest Renan

P-1495 - 190 Algés

CS 90001

Tel: +351 / 214 72 63 00

F- 92024 Nanterre Cedex

 

Tél: + 33 (0)1 41 49 45 80

 

Hrvatska

România

Astellas d.o.o.

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: + 385 1 670 01 02

Tel: +40 (0)21 361 04 95/96/92

Ireland

Slovenija

Grünenthal Pharma Ltd

Astellas Pharma d.o.o.

4045 Kingswood Road,

Tel: +386 14011400

Citywest Business Park

 

IRL – Citywest Co., Dublin

 

Tel: +44 (0)870 351 8960

 

medicalinformationie@grunenthal.com

 

Ísland

Slovenská republika

Grünenthal Denmark ApS

Astellas Pharma s.r.o.,

Danmörk

Tel: +421 2 4444 2157

Sími: +45 8888 3200

 

Italia

Suomi/Finland

Grünenthal Italia S.r.l.

Grünenthal Finland Oy

Tel: +39 02 4305 1

Puh/Tel: +358 9 50991

Κύπρος

Sverige

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Grunenthal Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0)8 643 40 60

Τηλ: +30 210 8189900

 

Latvija

United Kingdom

Astellas Pharma a/s

Grünenthal Ltd

Dānija

1 Stokenchurch Business Park

Tel: + 45 43 430355

Ibstone Road, HP14 3FE – UK

 

Tel: +44 (0)870 351 8960

 

medicalinformationuk@grunenthal.com

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) hemsida: http://www.ema.europa.eu

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Fullständig produktresumé bifogas denna bipacksedel.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel