Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rasilez HCT (aliskiren / hydrochlorothiazide) – Bipacksedel - C09XA52

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringRasilez HCT
ATC-kodC09XA52
Ämnealiskiren / hydrochlorothiazide
TillverkareNovartis Europharm Limited

Bipacksedel: Information till användaren

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren/hydroklortiazid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Rasilez HCT är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Rasilez HCT

3.Hur du tar Rasilez HCT

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Rasilez HCT ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Rasilez HCT är och vad det används för

Vad Rasilez HCT är

Rasilez HCT tabletter innehåller två aktiva substanser, aliskiren och hydroklortiazid. Båda dessa substanser hjälper till att sänka högt blodtryck (hypertoni).

Aliskiren är en reninhämmare. Den minskar mängden angiotensin II som kroppen kan producera. Angiotensin II drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Genom att minska mängden angiotensin II kan blodkärlen slappna av, och blodtrycket sänks.

Hydroklortiazid tillhör en grupp läkemedel som kallas tiaziddiuretika. Hydroklortiazid ökar urinproduktionen, vilket också sänker blodtrycket.

Högt blodtryck ökar belastningen på hjärtat och kärlen. Om detta fortsätter under en längre tid kan det skada blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna och leda till stroke, hjärtsvikt, hjärtattack eller njursvikt. Genom att sänka blodtrycket till normal nivå minskar risken för dessa sjukdomar.

Vad Rasilez HCT används för

Rasilez HCT används vid behandling av högt blodtryck hos vuxna patienter. Det används hos patienter vars blodtryck inte är tillräckligt kontrollerat av enbart aliskiren eller hydroklortiazid. Det kan också användas hos patienter vars blodtryck är tillräckligt kontrollerat av aliskiren och hydroklortiazid tagna som separata tabletter, för att ersätta samma doser av de två aktiva substanserna.

2. Vad du behöver veta innan du tar Rasilez HCT

Ta inte Rasilez HCT

-om du är allergisk mot aliskiren eller hydroklortiazid, mot läkemedel som kommer från sulfonamid (läkemedel som används för att behandla luftvägsinfektioner eller urinvägsinfektioner) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

-om du har haft följande former av angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av ansikte, händer och fötter, ögon, läppar och/eller tunga):

-angioödem när du tar aliskiren

-ärftligt angioödem

-angioödem utan känd orsak

-om du är mer än tre månader gången i graviditeten. Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Rasilez HCT – se avsnitt Graviditet och amning.

-om du har allvarliga lever- eller njurproblem

-om du inte kan producera urin (anuri)

-om ditt kaliumvärde i blodet är för lågt trots behandling

-om ditt natriumvärde i blodet är för lågt

-om ditt kalciumvärde i blodet är för högt

-om du har gikt (urinsyrakristaller i lederna)

-om du tar ciklosporin (ett läkemedel som används efter organtransplantation för att förhindra avstötning eller för andra åkommor, t ex reumatoid artrit eller atopisk dermatit), itrakonazol (ett läkemedel som används för att behandla svampinfektioner) eller kinidin (ett läkemedel för att korrigera hjärtrytmen)

-om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med någon av följande läkemedelsgrupper som används för att behandla högt blodtryck:

-en ”angiotensinkonvertashämmare” t.ex. enalapril, lisinopril, ramipril.

eller

- en ”angiotensin II-receptorblockerare” t.ex. valsartan, telmisartan, irbesartan.

-om patienten är yngre än 2 år.

Om något av ovanstående stämmer in på dig, ta inte Rasilez HCT utan fråga läkare om råd.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Rasilez HCT:

-om du har nedsatt njurfunktion, kommer din läkare att noggrant beakta om Rasilez HCT är lämplig för dig och kan vilja monitorera dig noggrant

-om du har genomgått njurtransplantation

-om du har leverproblem

-om du har hjärtproblem

-om du redan har upplevt angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av ansikte, händer och fötter, ögon, läppar och/eller tunga). Sluta ta Rasilez HCT om detta händer och kontakta din läkare

-om du har diabetes (hög nivå av socker i blodet)

-om du har för mycket kolesterol eller triglycerider i blodet

-om du har en sjukdom som heter lupus erythematosus (också kallad ”lupus” eller ”SLE”)

-om du har allergi eller astma

-om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck: - en ”angiotensinkonvertashämmare” t.ex. enalapril, lisinopril, ramipril.

eller

- en ”angiotensin II-receptorblockerare” t.ex. valsartan, telmisartan, irbesartan.

-om du står på saltreducerad kost

-om du har symtom som t.ex. onormal törst, muntorrhet, allmän svaghet, dåsighet, muskelvärk eller kramper, illamående, kräkningar eller onormalt snabba hjärtslag, vilket kan tyda på alltför kraftig effekt av hydroklortiazid.

-om du får hudreaktioner såsom utslag efter solexponering

-om du upplever en nedsatt synförmåga eller ögonsmärta. Dessa kan vara symtom på en ökning av trycket i ögat och kan ske inom några timmar till veckor efter behandling med Rasilez HCT. Detta kan leda till permanent synnedsättning, om det inte behandlas

-om du har njurartärstenos (förträngning av blodkärlen som leder blod till en eller båda njurarna)

-om du har allvarlig hjärtsvikt (en typ av hjärtsjukdom där hjärtat inte kan pumpa runt tillräckligt med blod i kroppen)

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Rasilez HCT”.

Om du tror att du är gravid (eller blir gravid) under behandlingen, kontakta din läkare. Rasilez HCT rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten, eftersom det då kan orsaka fosterskador (se avsnitt ”Graviditet”).

Barn och ungdomar

Rasilez HCT är avsett för användning hos vuxna.

Rasilez HCT ska inte användas hos barn från födseln upp till 2 år. Det bör inte användas hos barn från 2 år upp till 6 år och är inte rekommenderat för användning till barn och ungdomar från 6 år upp till 18 års ålder.

Äldre personer

Hos majoriteten av patienter som är 65 år eller äldre, visade en dos på 300 mg aliskiren inte på ytterligare fördel för att minska blodtrycket jämfört med en dos på 150 mg.

Andra läkemedel och Rasilez HCT

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar om för läkaren om du använder följande läkemedel:

-litium (ett läkemedel som används för att behandla vissa typer av depression)

-läkemedel eller ämnen som ökar mängden kalium i blodet. Dessa inkluderar kaliumtillägg eller saltersättningar som innehåller kalium, kaliumsparande läkemedel och heparin

-läkemedel som kan minska mängden kalium i blodet, såsom diuretika (vätskedrivande medel), kortikosteroider, laxermedel, karbenoxolon, amfotericin eller penicillin G

-läkemedel som kan framkalla ”torsade de pointes” (oregelbundna hjärtslag), t ex antiarytmika (läkemedel som används för behandling av hjärtproblem) och vissa antispykotiska läkemedel

-läkemedel som kan minska mängden natrium i blodet, såsom antidepressiva, antipsykotika, antiepileptika (karbamazepin)

-smärtstillande såsom icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID), inklusive selektiva cyklooxygenas 2-hämmare (Cox 2-hämmare)

-läkemedel för att sänka blodtrycket, inklusive metyldopa, en angiotensin II-receptorblockerare eller en angiotensinkonvertashämmare (se även information under rubrikerna ”Ta inte Rasilez HCT” och ”Varningar och försiktighet”).

-läkemedel för att höja blodtrycket, såsom noradrenalin eller adrenalin

-digoxin eller andra digitalisglykosider (läkemedel som används för behandling av hjärtproblem)

-vitamin D och kalciumsalter

-läkemedel för behandling av diabetes (perorala läkemedel såsom metformin och insuliner)

-läkemedel som kan öka blodsockernivån (betablockerare, diazoxid)

-läkemedel för behandling av gikt, såsom allopurinol

-antikolinerga medel (mediciner som används för att behandla en rad sjukdomar såsom gastrointestinala kramper, spasm i urinblåsan, astma, åksjuka, muskelspasmer, Parkinsons sjukdom och som ett stöd till narkos)

-amantadin (behandling mot Parkinsons sjukdom, som också används för att behandla eller förebygga vissa sjukdomar orsakade av virus)

-kolestyramin, kolestipol eller andra hartser (ämnen som används främst för att behandla höga nivåer av lipider i blodet)

-cytotoxiska läkemedel (används för att behandla cancer), såsom metotrexat eller cyklofosfamid

-muskelavslappnande medel (läkemedel för att slappna av musklerna som används under operation)

-alkohol, sömntabletter och bedövningsmedel (läkemedel som gör det möjligt för patienter att genomgå operation och andra åtgärder)

-jodkontrastmedel (medel som används för undersökningar med bildåtergivning)

-läkemedel som används för att behandla ledinflammation.

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder om du tar något av följande läkemedel:

-furosemid eller torasemid läkemedel som tillhör gruppen diuretika, eller ”vattendrivande” tabletter, som används för att öka mängden urin du producerar

-vissa läkemedel som används för att behandla infektioner, t.ex. ketokonazol

-verapamil, ett läkemedel för behandling av högt blodtryck, för att korrigera hjärtrytmen eller för behandling av angina pectoris.

Rasilez HCT med mat och dryck

Du ska ta detta läkemedel antingen tillsammans med eller utan en lätt måltid en gång om dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag. Du ska undvika att ta detta läkemedel tillsammans med fruktjuice och/eller drycker som innehåller växtextrakt (inklusive örtteer).

Graviditet

Ta inte detta läkemedel om du är gravid (se avsnitt Ta inte Rasilez HCT). Om du blir gravid under tiden du tar detta läkemedel, sluta omedelbart och tala med din läkare. Om du tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Rasilez HCT före graviditet och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig istället för Rasilez HCT. Rasilez HCT är inte rekommenderat under graviditet, och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.

Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Rasilez HCT rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr av detta läkemedel. Om du känner detta symtom, ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Rasilez HCT innehåller laktos och vetestärkelse

Rasilez HCT innehåller laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Rasilez HCT innehåller vetestärkelse. Kan användas av personer med glutenintolerans (celiaki). Om du är allergisk mot vete (annan sjukdom än glutenintolerans) ska du inte använda detta läkemedel.

3.Hur du tar Rasilez HCT

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos av Rasilez HCT är en tablett om dagen. Den blodtryckssänkande effekten kommer inom en vecka efter påbörjad behandling.

Rasilez HCT kan ha ordinerats till dig på grund av att ditt blodtryck inte sänktes tillräckligt av tidigare behandling med ett läkemedel som innehåller en av de aktiva substanserna i Rasilez HCT. Om så är fallet för dig, kommer läkaren att tala om hur du byter ut tidigare läkemedel mot Rasilez HCT.

Administreringssätt

Svälj tabletten hel med lite vatten. Du ska ta detta läkemedel tillsammans med eller utan mat en gång om dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag. Du bör införa ett dagligt schema för att ta läkemedlet på samma sätt varje dag och på en regelbunden lämplig tid i förhållande till tidpunkten för dina måltider. Du ska undvika att ta detta läkemedel tillsammans med fruktjuice och/eller drycker som innehåller växtextrakt (inklusive örtteer). Under din behandling kan läkaren justera din dos beroende på ditt blodtryckssvar.

Om du har tagit för stor mängd av Rasilez HCT

Om du av misstag har tagit för många tabletter av Rasilez HCT, rådfråga läkare omedelbart. Du kan behöva läkartillsyn.

Om du har glömt att ta Rasilez HCT

Om du glömmer att ta en dos av detta läkemedel, ta tabletten så snart du kommer ihåg och ta sedan nästa dos i vanlig tid. Om du dagen efter kommer på att du glömt dosen ska du bara ta nästa dos i vanlig tid. Ta inte dubbel dos (två tabletter på samma gång) för att kompensera för glömd tablett.

Sluta inte att ta din medicin, även om du känner dig bra, såvida inte din läkare säger till dig att göra det.

Personer med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många kan känna sig helt som vanligt. Det är mycket viktigt att du tar detta läkemedel exakt som läkaren sagt, för att få bästa resultat och minska risken för biverkningar. Kom till dina avtalade läkarbesök, även om du känner dig bra.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Den vanligaste biverkningen som observerats med rasilez HCT är diarré.

Liksom alla kombinationer med två aktiva substanser kan biverkningarna bero på de ingående komponenterna var för sig. De biverkningar som tidigare rapporterats med en av de två aktiva substanserna (aliskiren och hydroklortiazid) i Rasilez HCT och som anges nedan kan förekomma med Rasilez HCT.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga:

Ett fåtal patienter har upplevt dessa biverkningar. Om något av följande inträffar, tala omedelbart med din läkare:

Allvarliga allergiska reaktioner med symtom som utslag, klåda, svullnad av ansikte och läppar eller tunga, svårigheter att andas, yrsel (sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av

1 000 personer).

Illamående, minskad aptit, mörkfärgad urin eller gulfärgad hud och ögon (tecken på leverpåverkan) (ingen känd frekvens).

Andra biverkningar kan vara:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

låg nivå av kalium i blodet

ökning av blodfetter.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

diarré

ledsmärta (artralgi)

höga halter av kalium i blodet

yrsel

hög nivå av urinsyra i blodet

låg nivå av magnesium i blodet

låg nivå av natrium i blodet

yrsel, svimning när du står upp

nedsatt aptit

illamående och kräkningar

kliande utslag och andra typer av hudutslag

oförmåga att få eller bibehålla erektion.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

lågt blodtryck

hudutslag (detta kan också vara ett tecken på allergiska reaktioner eller angioödem – se ”Mycket sällsynta” biverkningar nedan)

njurproblem inklusive akut njursvikt (kraftig urinminskning)

svullnad av händer, vrister eller fötter (perifera ödem)

allvarliga hudreaktioner (toxisk epidermal nekrolys och/eller slemhinnereaktioner i munnen – rodnad, blåsor på läppar, ögon eller mun, flagning av huden, feber)

hjärtklappning

hosta

klåda

kliande utslag (urtikaria)

ökning av leverenzymer.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktisk reaktion), allergiska reaktioner (överkänslighet) och angioödem (symtom som kan inkludera svårigheter att andas eller svälja, hudutslag, klåda, nässelfeber eller svullnad av ansikte, händer och fötter, ögon, läppar och/eller tunga, yrsel)

förhöjd nivå av kreatinin i blodet

röda utslag

låg nivå av blodplättar (ibland med blödning eller blåmärken under huden)

hög nivå av kalcium i blodet

hög nivå av socker i blodet

försämring av metabola diabetestillstånd

ledset humör (depression)

sömnbesvär

huvudvärk

stickningar eller domningar

synstörningar

oregelbunden hjärtrytm

magbesvär

förstoppning

leversjukdomar som kan förekomma tillsammans med gulfärgning av hud och ögon

ökad känslighet i huden för solen

socker i urinen.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

feber, halsont eller munsår, mer frekventa infektioner (brist på eller låga nivåer av vita blodkroppar)

blek hud, trötthet, andfåddhet, mörkfärgad urin (hemolytisk anemi)

hudutslag, klåda, nässelfeber, svårigheter att andas eller svälja, yrsel (överkänslighetsreaktioner)

förvirring, trötthet, muskelryckningar och kramper, snabb andning (hypokloremisk alkalos)

andningssvårigheter med feber, hosta, väsande andning, andfåddhet (andnöd inkluderande pneumonit och lungödem)

svår smärta i övre delen av magen (inflammation i bukspottkörteln)

rodnad i ansiktet, ledvärk, muskelsjukdom, feber (lupus erythematosus)

inflammation i blodkärl med symtom såsom utslag, lila-röda fläckar, feber (vaskulit)

allvarlig hudsjukdom som ger utslag, rödaktig hud, blåsor på läpparna, ögonen eller munnen, hudfjällning, feber (toxisk epidermal nekrolys).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

svaghet

blåmärken och frekventa infektioner (aplastisk anemi)

minskning av syn eller smärta i ögonen på grund av högt tryck (möjliga tecken på akut trångvinkelglaukom)

svår hudsjukdom som orsakar hudutslag, rodnad, blåsor på läppar, ögon eller mun, flagning av huden, feber (erythema multiforme)

muskelkramper

kraftig urinminskning (möjliga tecken på njursjukdom eller njursvikt), svaghet (asteni)

febertillstånd.

yrsel med snurrande känsla

andnöd

Om några av biverkningarna påverkar dig allvarligt, tala med din läkare. Du kan behöva sluta ta Rasilez HCT.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Rasilez HCT ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Varje Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmdragerad tablett innehåller 150 mg aliskiren (som hemifumarat) och 12,5 mg hydroklortiazid. Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, krospovidon, laktosmonohydrat, vetestärkelse, povidon, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, hypromellos, makrogol, titandioxid (E171).

-Varje Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmdragerad tablett innehåller 150 mg aliskiren (som hemifumarat) och 25 mg hydroklortiazid. Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, krospovidon, laktosmonohydrat, vetestärkelse, povidon, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, hypromellos, makrogol, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172).

-Varje Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmdragerad tablett innehåller 300 mg aliskiren (som hemifumarat) och 12,5 mg hydroklortiazid. Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, krospovidon, laktosmonohydrat, vetestärkelse, povidon, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, hypromellos, makrogol, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).

-Varje Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmdragerad tablett innehåller 300 mg aliskiren (som hemifumarat) och 25 mg hydroklortiazid. Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, krospovidon, laktosmonohydrat, vetestärkelse, povidon, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, hypromellos, makrogol, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter är vita, ovala, filmdragerade tabletter, präglade med ”LCI” på ena sidan och ”NVR” på andra sidan.

Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmdragerade tabletter är svagt gula, ovala, filmdragerade tabletter, präglade med ”CLL” på ena sidan och ”NVR” på andra sidan.

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter är svagt violetta, ovala, filmdragerade tabletter, präglade med ”CVI” på ena sidan och ”NVR” på andra sidan.

Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmdragerade tabletter är ljust gula, ovala, filmdragerade tabletter, präglade med ”CVV” på ena sidan och ”NVR” på andra sidan.

Rasilez HCT finns i förpackningar om 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 eller 98 tabletter. Förpackningar om 90 (3×30), 98 (2×49) eller 280 (20×14) tabletter är multipack.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

Tillverkare

Novartis Farma S.p.A

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel