Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Scintimun (besilesomab) – Märkning - V09HA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringScintimun
ATC-kodV09HA03
Ämnebesilesomab
TillverkareCIS bio international  

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

innehåller Blue Box

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Scintimun 1 mg beredningssats för radioaktiva läkemedel besilesomab

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje injektionsflaska Scintimun innehåller 1 mg besilesomab

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Scintimun

Hjälpämnen: Vattenfritt natriumdivätefosfat, vattenfritt dinatriummonovätefosfat, sorbitol, under kväveatmosfär.

Vätska till Scintimun

1,1,3,3-propantetrafosfonsyra, tetranatriumsalt, dihydrat; tennkloriddihydrat; natriumhydroxid; saltsyra; kväve.

Läs bipacksedeln för ytterligare information före användning.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Beredningssats för radioaktiva läkemedel

Innehåller en flerdosinjektionsflaska Scintimun och en injektionsflaska vätska till Scintimun Innehåller två flerdosinjektionsflaskor Scintimun och två injektionsflaskor vätska till Scintimun

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intravenös användning

Rekonstituera först Scintimun med vätskan och gör sedan den radioaktiva märkningen med en natriumperteknetat(99mTc)lösning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

Används inom 3 timmar från radioaktiv märkning.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Det rekonstituerade och radioaktivt märkta läkemedlet skall förvaras vid högst 25 °C.

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Kassera radioaktivt avfall i enlighet med lokalt regelverk

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

CIS bio international

B.P. 32

F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex

Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/602/001 en flerdosinjektionsflaska Scintimun och en injektionsflaska vätska till Scintimun EU/1/09/602/002 två flerdosinjektionsflaskor Scintimun och två injektionsflaskor vätska till Scintimun

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

INJEKTIONSFLASKA AV GLAS SCINTIMUN

Blue Box inte inkluderad

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Scintimun 1 mg beredningssats för radioaktiva läkemedel

Besilesomab

Intravenös användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

Används inom 3 timmar från radioaktivmärkning.

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 mg

6.ÖVRIGT

CIS bio international

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

INJEKTIONSFLASKA AV GLAS Vätska till Scintimun

Blue Box inte inkluderad

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Vätska till Scintimun

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Ej avsett för direkt administrering till patienter.

3. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

2.82 mg

6. ÖVRIGT

CIS bio international

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Extra etikett efter rekonstituering och märkning med natriumperteknetat(99mTc)lösning.

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

(99mTc)-Scintimun

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

99mTc

MBq ml

klockslag/datum

6. ÖVRIGT

CIS bio international

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel