Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thalidomide Celgene (Thalidomide Pharmion) (thalidomide) – Produktresumé - L04AX02

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringThalidomide Celgene (Thalidomide Pharmion)
ATC-kodL04AX02
Ämnethalidomide
TillverkareCelgene Europe Limited  

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Thalidomide Celgene 50 mg, hårda kapslar

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 50 mg talidomid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel.

Vita ogenomskinliga kapslar märkta ”Thalidomide Celgene 50 mg”.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

Thalidomide Celgene i kombination med melfalan och prednison som förstalinjens behandling av patienter med obehandlat multipelt myelom, ålder ≥ 65 år eller som ej är lämpliga för högdoskemoterapi.

Thalidomide Celgene förskrivs och dispenseras enligt Thalidomide Celgenes graviditetspreventionsprogram (se avsnitt 4.4).

4.2Dosering och administreringssätt

Talidomidbehandling måste sättas in och kontrolleras under överinseende av läkare med kunskaper om användning av immunmodulerande eller kemoterapeutiska substanser och som har full insikt om riskerna med talidomidbehandling samt övervakningsbehov (se avsnitt 4.4).

Dosering

Rekommenderad dos

Den rekommenderade dosen av talidomid är 200 mg peroralt dagligen.

Ett maximalt antal av 12 behandlingscykler om 6 veckor (42 dagar) ska användas.

Tabell 1: Startdoser för talidomid i kombination med melfalan och prednison

Ålde

Neutrofila

 

Trombocytant

Talidomida,

Melfalanc,d

Predniso

r

granulocyte

 

al

b

,e

nf

(år)

r

 

(/µL)

 

 

 

 

(/µl)

 

 

 

 

 

≤ 75

≥ 1 500

OCH

≥ 100 000

200 mg

0,25 mg/kg

2 mg/kg

 

 

 

 

dagligen

dagligen

dagligen

≤ 75

< 1 500 men

ELLE

< 100 000 men

200 mg

0,125 mg/k

2 mg/kg

 

≥ 1 000

R

≥ 50 000

dagligen

g dagligen

dagligen

> 75

≥ 1 500

OCH

≥ 100 000

100 mg

0,20 mg/kg

2 mg/kg

 

 

 

 

dagligen

dagligen

dagligen

> 75

< 1 500 men

ELLE

< 100 000 men

100 mg

0,10 mg/kg

2 mg/kg

 

 

 

 

 

 

≥ 1 000

R

≥ 50 000

dagligen

dagligen

dagligen

aTalidomid givet en gång dagligen vid sänggåendet dag 1 till 42 i varje 42-dagarscykel.

bPå grund av den sedativa effekten som förknippas med talidomid vet man att administrering vid sänggåendet ger upphov till allmänt förbättrad tolerabilitet.

cMelfalan givet en gång dagligen på dag 1 till 4 i varje 42-dagarscykel.

dMelfalan-dosering: minska dosen med 50 % för måttligt (kreatininclearance: ≥ 30 men < 50 ml/min) eller allvarligt (CrCl: < 30 ml/min) nedsatt njurfunktion.

eHögsta dagliga melfalandos: 24 mg (patienter ≤ 75 år) eller 20 mg (patienter > 75 år).

fPrednison givet en gång dagligen på dag 1 till 4 i varje 42-dagarscykel.

Patienten ska kontrolleras beträffande: tromboemboli, perifer neuropati, utslag/hudreaktioner, bradykardi, synkope, somnolens, neutropeni och trombocytopeni (se avsnitt 4.4 och 4.8). Förlängt dosintervall, dosminskning eller avbrott, beroende på NCI-CTC-graden (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria [allmänna toxicitetskriterier]), kan bli nödvändigt.

Tromboemboli

Trombosprofylax ska ges under minst de första 5 månaderna av behandlingen, i synnerhet till patienter med ytterligare riskfaktorer för trombos. Trombosprofylaktiska läkemedel så som lågmolekylärt heparin eller warfarin bör rekommenderas. Beslutet att vidta trombosprofylaktiska åtgärder ska göras efter noggrann bedömning av den individuella patientens underliggande riskfaktorer (se avsnitt 4.4, 4.5 och 4.8).

Om patienten utvecklar tromboembolier måste behandlingen avbrytas och vanlig antikoagulantiabehandling påbörjas. När patienten stabiliserats med antikoagulantiabehandlingen och komplikationerna på grund av tromboembolin avhjälpts kan talidomidbehandlingen startas på nytt med den ursprungliga dosen efter en nytta- riskbedömning. Patienten ska fortsätta med antikoagulantia under talidomidbehandlingen.

Neutropeni

Vita blodcellers antal och differentiering ska övervakas kontinuerligt, i enlighet med riktlinjer inom onkologi, i synnerhet hos patienter som har större benägenhet att utveckla neutropeni. Förlängt dosintervall, dosminskning eller avbrott, beroende på NCI-CTC-graden, kan bli nödvändigt.

Trombocytopeni

Trombocytantalet ska övervakas kontinuerligt, i enlighet med riktlinjer inom onkologi. Förlängt dosintervall, dosminskning eller avbrott, beroende på NCI-CTC-graden, kan bli nödvändigt.

Perifer neuropati

Dosjusteringar på grund av perifer neuropati beskrivs i tabell 2.

Tabell 2: Rekommenderade dosjusteringar för Thalidomide Celgene-relaterad neuropati vid förstalinjensbehandling av multipelt myelom

Neuropatins svårighetsgrad

 

Justering av dos och regim

Grad 1 (parestesi, svaghet och/eller bortfall

 

Fortsätt övervaka patienten med kliniska

av reflexer) utan funktionsbortfall

 

undersökningar. Överväg att reducera dosen

 

 

om symtomen förvärras. Det är dock inte

 

 

säkert att dosreduktion leder till

 

 

symtomförbättring.

Grad 2 (störningar av funktioner men inte

 

Minska dosen eller avbryt behandlingen och

av de dagliga aktiviteterna)

 

fortsätt övervaka patienten med klinisk och

 

 

neurologisk undersökning. Avbryt

 

 

behandlingen om neuropatin inte förbättras

 

 

eller fortsätter att försämras. Om neuropatin

 

 

går ner till grad 1 eller bättre kan

 

4.4 Varningar och försiktighet

Teratogena effekter
Talidomid är en stark human teratogen som förorsakar en hög frekvens av svåra livshotande fosterskador. Talidomid får aldrig användas av kvinnor som är gravida eller av kvinnor som kan komma att bli gravida om inte alla kriterier i Thalidomide Celgenes graviditets- preventionsprogram uppfylls. Kriterierna i Thalidomide Celgenes graviditetspreventionsprogram måste uppfyllas för alla manliga och kvinnliga patienter.
Kriterier för infertila kvinnor
En kvinnlig patient eller en kvinnlig partner till en manlig patient anses vara fertil förutsatt att hon inte uppfyller minst ett av följande kriterier:
Ålder 50 år och en naturlig menopaus i 1 år*.
Prematur ovarialsvikt bekräftad av gynekologspecialist.
4

 

 

behandlingen startas på nytt om nytta-

 

 

riskbedömningen är gynnsam.

Grad 3

(påverkan på de dagliga

Avbryt behandlingen.

aktiviteterna)

 

Grad 4

(neuropati som är handikappande)

Avbryt behandlingen.

Äldre population

Inga specifika dosjusteringar rekommenderas för äldre ≤ 75 år. För patienter > 75 år är den rekommenderade startdosen av talidomid 100 mg per dag. Den inledande dosen av melfalan minskas för äldre > 75 år med hänsyn till benmärgsreserv och njurfunktion. Den rekommenderade startdosen av melfalan är 0,1 till 0,2 mg/kg dagligen beroende på benmärgsreserv, jämte ytterligare dosminskning på 50 % för måttligt (kreatininclearance:

≥ 30 men < 50 ml/minut) eller allvarligt (CrCl: < 30 ml/minut) nedsatt njurfunktion. Den högsta dagliga melfalandosen är 20 mg till patienter > 75 år (se tabell 1).

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion:

Thalidomide Celgene har inte formellt undersökts på patienter med nedsatt njur- och leverfunktion. Det finns inga specifika dosrekommendationer att tillgå för dessa patientgrupper. Patienter med allvarligt nedsatt organfunktion ska kontrolleras noga avseende biverkningar.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av Thalidomide Celgene för en pediatrisk population för indikationen multipelt myelom.

Administreringssätt

Thalidomide Celgene ska tas som en engångsdos vid sänggåendet för att minska effekten av somnolens. Detta läkemedel kan tas tillsammans med eller utan föda.

För att minska risken att kapseln går sönder eller deformeras när man tar ut den ur blistret ska man endast trycka på ena änden av kapseln.

4.3Kontraindikationer

Överkänslighet mot talidomid eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Gravida kvinnor (se avsnitt 4.6).

Fertila kvinnor såvida inte alla kriterier i Thalidomide Celgenes graviditetspreventionsprogram är uppfyllda (se avsnitt 4.4 och 4.6).

Patienter som inte kan följa eller uppfylla kraven på preventivmetoder (se avsnitt 4.4).

Tidigare utförd bilateral salpingo-ooforektomi eller hysterektomi.

XY-genotyp, Turners syndrom, uterin agenesi.

* Amenorré på grund av cancerbehandling utesluter inte fertilitet.

Rådgivning

Talidomid kontraindiceras för fertila kvinnor, såvida inte samtliga nedanstående villkor uppfylls:

Hon är införstådd med de teratogena riskerna för det ofödda barnet

Hon är införstådd med kravet på användning av effektiv preventivmetod utan avbrott med början 4 veckor före behandlingens start, under hela behandlingen och i 4 veckor efter behandlingens upphörande

Även om hon har amenorré måste hon följa samtliga anvisningar om effektiv preventivmetod

Hon måste vara kapabel att följa effektiva preventivtekniska åtgärder

Hon är informerad om och förstår de potentiella följderna av graviditet och nödvändigheten av en omedelbar läkarkontakt om det föreligger risk för graviditet

Hon förstår nödvändigheten av att påbörja behandlingen direkt efter ett negativt graviditetstest

Hon förstår behovet av och accepterar att genomgå graviditetstest var 4:e vecka

Hon har bekräftat att hon förstår riskerna och de nödvändiga försiktighetsåtgärder som är förknippade med talidomid.

Eftersom talidomid återfinns i sädesvätska måste manliga patienter som tar talidomid uppfylla följande kriterier:

Vara medvetna om den teratogena risken vid sexuellt umgänge med en gravid eller fertil kvinna.

Vara införstådda med vikten av att använda kondom vid sexuellt umgänge med en gravid eller fertil kvinna som inte använder effektiv preventivmetod.

Förskrivaren måste säkerställa att:

Patienten uppfyller villkoren i Thalidomide Celgenes graviditetspreventionsprogram.

Patienten bekräftar att han (hon) är införstådd med ovannämnda villkor.

Födelsekontroll

Fertila kvinnor måste använda en effektiv preventivmetod i 4 veckor före behandlingen, under behandlingen och i 4 veckor efter talidomidbehandlingen, även vid dosavbrott såvida inte patienten förbinder sig till absolut och fortlöpande avhållsamhet bekräftad på en månatlig basis. Om patienten inte använder en effektiv preventivmetod ska hon/han remitteras, helst till lämpligt utbildad sjukvårdspersonal för preventivmedelsrådgivning så att födelsekontroll kan påbörjas.

Följande kan övervägas som exempel på effektiva preventivmetoder:

Subkutana hormonimplantat

Levonorgestrelutsöndrande intrauterint system (IUS)

Depot-medroxiprogesteronacetat

Tubarsterilisering

Samlag endast med vasektomerad manlig partner. Vasektomin måste bekräftas genom två negativa spermaanalyser

Ovulationshämmande p-piller innehållande endast progesteron (t.ex. desogestrel)

På grund av den ökade risken för ventrombos hos patienter med multipla myelom är inte p- piller av kombinationstyp att rekommendera (se avsnitt 4.5). Om en patient använder kombinationspiller ska hon byta till någon av de ovannämnda effektiva metoderna. Risken för

ventrombos kvarstår under 4-6 veckor efter det att användningen av kombinationspreparatet har upphört.

Graviditetstest

Graviditetstest på klinik med en lägsta känslighet på 25 mIE/ml hCG ska utföras på fertila kvinnor enligt anvisningarna nedan. Detta krav inkluderar kvinnor som kan få barn, som praktiserar absolut och kontinuerlig avhållsamhet.

Före behandlingen

Ett graviditetstest på klinik ska utföras under konsultationen, när talidomid förskrivs eller högst 3 dagar före besöket hos förskrivaren när patienten har använt ett effektivt preventivmedel i minst 4 veckor. Testet ska säkerställa att patienten inte är gravid när behandlingen med talidomid påbörjas.

Uppföljningsbesök och behandlingens slut

Graviditetstest på kliniken ska utföras var 4:e vecka, inklusive 4 veckor efter avslutad behandling. Dessa graviditetstester ska utföras vid förskrivningsbesöket eller högst 3 dagar innan besöket hos förskrivande läkare.

Män

Eftersom talidomid återfinns i sädesvätskan måste manliga patienter använda kondom under behandlingen och under en vecka efter dosavbrott och/eller upphörande av behandlingen om deras partner är gravid eller är fertil men inte använder effektiv preventivmetod.

Restriktioner vid förskrivning och Apotekets utlämnande av läkemedlet

För fertila kvinnor ska förskrivningar av Thalidomide Celgene begränsas till 4 veckors behandling och fortsatt behandling kräver ett nytt recept. I idealfallet bör graviditetstest, förskrivning och utlämning av talidomid ske samma dag. Utlämning av talidomid bör ske inom maximalt 7 dagar efter att receptet skrivits ut.

För alla övriga patienter ska föreskrivning med Thalidomide Celgene begränsas till 12 veckor och fortsatt behandling kräver ett nytt recept.

Ytterligare försiktighetsåtgärder

Patienterna ska instrueras att aldrig ge detta läkemedel till någon annan person och att återlämna eventuella oanvända kapslar till apoteket vid avslutad behandling.

Patienter får inte lämna blod eller donera sperma under behandlingen och under 1 vecka efter det att talidomidbehandlingen upphört.

Utbildningsmaterial

För att hjälpa patienter att undvika fetal exponering för talidomid och för att tillhandahålla ytterligare viktig säkerhetsinformation kommer innehavaren av godkännandet för försäljning att tillhandahålla utbildningsmaterial till hälso- och sjukvårdspersonal. Thalidomide Celgenes graviditetspreventionsprogram understryker varningarna om talidomids teratogenicitet, ger råd om preventivmedelsanvändning innan behandlingen samt ger vägledning om vikten av graviditetstest. Fullständig patientinformation om den teratogena risken och de graviditetsförebyggande åtgärderna i Thalidomide Celgenes graviditetspreventionsprogram ska ges av läkare till fertila kvinnor liksom till manliga patienter i tillämpliga fall.

Amenorré

Användningen av talidomid kan ha samband med menstruationsstörningar, däribland amenorré. Amenorré under talidomidbehandling ska förutsättas bero på graviditet, tills det har bekräftats medicinskt att patienten inte är gravid. Det har inte klarlagts någon tydlig mekanism enligt vilken talidomid skulle inducera amenorré. De rapporterade händelserna förekom hos unga (premenopausala) kvinnor (medianålder 36 år) som fick talidomid för andra indikationer än multipelt myelom, debuterade inom 6 månader efter behandlingsstarten och gick tillbaka när behandlingen med talidomid upphörde. I dokumenterade fallrapporter med hormonutvärdering associerades amenorréhändelsen med sänkta östradiolnivåer och förhöjda FSH/LH-nivåer. När anti-ovarieantikroppar tillhandahölls var de negativa och prolaktinnivån låg inom det normala intervallet.

Kardiovaskulära sjukdomar

Myokardinfarkt

Myokardinfarkt (MI) har rapporterats hos patienter som behandlas med talidomid och i synnerhet hos dem med kända riskfaktorer. Patienter med kända riskfaktorer för MI, inklusive tidigare trombos, ska övervakas noga och åtgärder ska vidtas i försök att minimera alla modifierbara riskfaktorer (t.ex. rökning, hypertoni och hyperlipidemi).

Venösa och arteriella tromboemboliska händelser

Patienter som behandlas med talidomid har en ökad risk för venös tromboembolism (såsom djup ventrombos och lungemboli) samt arteriell tromboembolism (såsom myokardinfarkt och cerebrovaskulär händelse) (se avsnitt 4.8). Risken tycks vara störst under de första

5 månaderna av behandlingen. Trombosprofylax och rekommendationer beträffande dosering/antikoagulationsterapi ges i avsnitt 4.2.

En tidigare historia av trombo-emboliska händelser eller samtidig administrering av erytropoietiska läkemedel eller andra läkemedel såsom hormonersättningsbehandling, kan också öka den tromboemboliska risken hos dessa patienter. Dessa läkemedel bör därför användas med försiktighet hos patienter med multipelt myelom, som får talidomid med prednison och melfalan. I synnerhet ska hemoglobinkoncentrationer över 12 g/dl leda till utsättning av erytropoietiska läkemedel. Åtgärder ska vidtas i försök att minimera alla modifierbara riskfaktorer (t.ex. rökning, hypertoni och hyperlipidemi).

Patienter och läkare tillråds att vara observanta för tecken och symtom på tromboembolism. Patienter bör instrueras att uppsöka medicinsk vård om de utvecklar symtom som andfåddhet, bröstsmärtor, svullnad av arm eller ben.

Perifer neuropati

Perifer neuropati är en mycket vanlig, potentiellt allvarlig biverkning av behandling med talidomid som kan resultera i irreversibla skador (se avsnitt 4.8). I en fas 3-studie var mediantiden fram till den första neuropatihändelsen 42,3 veckor.

Om patienten får perifer neuropati, följ anvisningarna om dos- och regimförändringar som finns i avsnitt 4.2.

Noggrann kontroll av patienter avseende symtom på neuropati rekommenderas. Symtomen innefattar parestesi, dysestesi, obehag, störd koordination eller svaghet.

Det rekommenderas att kliniska och neurologiska undersökningar görs på patienterna innan talidomidbehandlingen påbörjas och att rutinkontroller utförs regelbundet under behandlingen. Läkemedel som förknippas med neuropati ska användas med försiktighet på patienter som får talidomid (se avsnitt 4.5).

Talidomid kan också potentiellt förvärra befintlig neuropati och ska därför inte användas på patienter med kliniska tecken eller symtom på perifer neuropati såvida inte de kliniska fördelarna överväger riskerna.

Synkope, bradykardi och atrioventrikulärblock

Patienterna ska övervakas med avseende på synkope, bradykardi och atrioventrikulärblock. Det kan hända att en dosminskning krävs eller att behandlingen måste avbrytas.

Pulmonell hypertension

Fall av pulmonell hypertension, i vissa fall med dödlig utgång, har rapporterats hos patienter som behandlats med talidomid. Patienter ska utvärderas för tecken och symtom på underliggande kardiopulmonell sjukdom före insättning av och under behandling med talidomid.

Hematologiska sjukdomar

Neutropeni

Incidensen av neutropeni grad 3 eller 4 som rapporterats som biverkningar var högre hos patienter med multipelt myelom som fick MPT (Melfalan, Prednison, Talidomid) än hos de patienter som fick MP (Melfalan, Prednison): 42,7 % respektive 29,5 % (studie IFM 99-06). Biverkningar från uppföljning efter godkännandet såsom febril neutropeni och pancytopeni rapporterades med talidomid. Patienter ska övervakas och dosfördröjning, dosminskning eller avbrytning av behandling kan vara nödvändig (se avsnitt 4.2).

Trombocytopeni

Trombocytopeni, inklusive grad 3 eller 4 som biverkningar, har rapporterats hos patienter med multipelt myelom som fick MPT. Patienter ska övervakas och dosfördröjning, dosminskning eller avbrytning av behandling kan vara nödvändig (se avsnitt 4.2). Patienter och läkare uppmanas att vara observanta på tecken och symtom på blödning, inklusive petekier, näsblod och gastrointestinal blödning, i synnerhet vid samtidig användning av läkemedel som tenderar att inducera blödning. (se avsnitt 4.8).

Leversjukdomar

Leversjukdomar, i huvudsak onormala leverfunktionsvärden, har rapporterats. Inga specifika mönster identifierades mellan hepatocellulära och kolestatiska avvikelser, där det i vissa fall förekommer blandad utformning. Majoriteten av biverkningarna förekom inom behandlingens första 2 månader och försvann spontant utan behandling efter avbruten talidomidbehandling. Patienters leverfunktion ska övervakas, i synnerhet vid redan förekommande leversjukdom eller vid samtidig användning av läkemedel som tenderar att inducera leversjukdomar (se avsnitt 4.8).

Hudreaktioner

Om patienten vid något tillfälle får en toxisk hudreaktion, t.ex. Stevens-Johnsons syndrom, ska behandlingen avbrytas permanent.

Somnolens

Talidomid orsakar ofta somnolens. Patienterna ska rådas att undvika situationer där somnolens kan vara ett problem och söka medicinsk rådgivning innan de tar andra läkemedel som är kända för att orsaka somnolens. Patienter ska följas upp och det kan krävas en dosminskning.

Patienter ska informeras om eventuell nedsatt funktion av mental och/eller fysisk förmåga som krävs för utförande av farliga uppgifter (se avsnitt 4.7).

Tumörlyssyndrom

De patienter som löper risk att utveckla tumörlyssyndrom är de med stor tumörbörda före behandlingen. Dessa patienter ska övervakas noga och lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas.

Infektioner

Patienter ska observeras avseende svåra infektioner inklusive sepsis och septisk chock.

Fall av virusreaktivering har rapporterats hos patienter som behandlats med talidomid, däribland svåra fall av reaktivering av herpes zoster- eller hepatit B-virus (HBV).

En del av fallen där herpes zoster-viruset reaktiverades resulterade i en spridning av herpes zoster, vilket medförde att behandlingen med talidomid fick avbrytas tillfälligt och adekvat antiviral behandling sättas in.

En del av fallen där HBV reaktiverades ledde till akut leversvikt och resulterade i att behandlingen med talidomid fick avbrytas. Hepatit B-virusstatus ska fastställas före insättning av behandling med talidomid. För patienter som testar positivt för HBV-infektion rekommenderas konsultation med läkare som har expertkunskaper om behandling av

hepatit B.

Patienterna som tidigare infekterats ska övervakas noga för tecken och symtom på virusreaktivering, däribland aktiv HBV-infektion, under hela behandlingen.

Akut myeloisk leukemi (AML) och myelodysplastiskt syndrom (MDS)

En statistiskt signifikant ökning av AML och MDS har observerats i en pågående klinisk studie hos patienter med tidigare obehandlat MM som fått kombinationen melfalan, prednison och talidomid (MPT). Risken ökar med tiden och var cirka 2 % efter två år och cirka 4 % efter tre år. En ökad incidens av nya primära maligniteter (second primary malignancies – SPM) har även observerats hos patienter med nydiagnostiserat MM som får lenalidomid. Hos invasiv SPM observerades MDS/AML hos patienter som fick lenalidomid i kombination med melfalan eller omedelbart efter hög dos av melfalan och autolog stamcellstransplantation.

Både nyttan som uppnås med talidomid och risken för uppkomst av AML och MDS måste beaktas innan behandling inleds med talidomid i kombination med melfalan och prednison. Både före och under behandlingen bör läkare, med hjälp av sedvanlig cancerscreening, noga utvärdera patienter. Adekvat behandling ska sättas in vid behov.

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Studier som har utförts med friska försökspersoner och patienter med multipelt myelom tyder på att talidomid inte påverkas i signifikant utsträckning av njur- eller leverfunktion (se avsnitt 5.2). Detta har emellertid inte studerats formellt hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion. Patienter med allvarligt nedsatt njur- eller leverfunktion ska därför kontrolleras noga avseende eventuella biverkningar.

Allergiska reaktioner

Fall av allergiska reaktioner/angioödem har rapporterats. Om patienten får hudutslag måste behandlingen med talidomid avbrytas och får endast återupptas efter lämplig klinisk utvärdering. Det är inte tillåtet att återuppta talidomidbehandlingen om patienten drabbas av angioödem.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Talidomid är ett dåligt substrat för cytokrom P450-isoenzymer och därför är kliniskt viktiga interaktioner med läkemedel som är hämmare och/eller inducerare av detta enzymsystem osannolika. Icke-enzymatisk hydrolys av talidomid, den primära clearance-mekanismen, tyder på att potentialen för interaktioner mellan talidomid och andra läkemedel är låg.

Ökning av den sedativa effekten hos andra läkemedel

Talidomid har sedativa egenskaper som kan förstärka sedation orsakad av anxiolytika, hypnotika, antipsykotika, H1-antihistaminer, opiatderivat, barbiturater och alkohol. Försiktighet ska iakttas när talidomid ges i kombination med läkemedel som orsakar dåsighet.

Bradykardisk effekt

På grund av talidomids potential att orsaka bradykardi ska försiktighet iakttas med läkemedel som har samma farmakodynamiska effekt, t.ex. aktiva substanser som inducerar torsade de pointes, betablockerare eller antikolinesteras.

Läkemedel kända för att orsaka perifer neuropati

Läkemedel som förknippas med perifer neuropati (t.ex. vinkristin och bortezomib) ska användas med försiktighet till patienter som får talidomid.

Hormonella preventivmedel

Talidomid interagerar inte med hormonella preventivmedel. De farmakokinetiska profilerna för noretindron och etinylestradiol efter administrering av en engångsdos med 1,0 mg noretindronacetat och 0,75 mg etinylestradiol undersöktes på 10 friska kvinnor. Resultaten var likvärdiga med och utan samtidig administrering av talidomid 200 mg/dag till steady state-nivåer. Hormonella preventivmedel av kombinationstyp rekommenderas emellertid inte på grund av den ökade risken för ventromboser.

Warfarin

Upprepade doser av 200 mg talidomid dagligen under 4 dagar hade ingen effekt på INR (International Normalized Ratio) hos friska frivilliga. På grund av den ökade risken för tromboser hos cancerpatienter och en potentiellt accelererande metabolism av warfarin tillsammans med kortikosteroider rekommenderas täta kontroller av INR-värdena vid behandling med talidomid-prednisonkombinationer såväl som under första veckan efter det att behandlingen avslutats.

Digoxin

Talidomid interagerar inte med digoxin. Hos 18 friska manliga frivilliga hade upprepade doser på 200 mg talidomid ingen synbar effekt på endosfarmakokinetiken för digoxin givet som engångsdos. Dessutom hade en engångsdos på 0,5 mg digoxin inte heller någon synbar effekt på farmakokinetiken.för talidomid. Det är okänt om effekten är annorlunda hos patienter med multipelt myelom.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/Preventivmedel hos män och kvinnor

Fertila kvinnor måste använda en effektiv preventivmetod under 4 veckor före behandlingen, under behandlingen och i 4 veckor efter talidomidbehandlingen (se avsnitt 4.4).

Om en kvinna som behandlas med talidomid blir gravid måste behandlingen omedelbart avbrytas och patienten ska remitteras till läkare som är specialiserad på eller har erfarenhet av teratologi, för utvärdering och rådgivning.

Eftersom talidomid återfinns i sädesvätskan måste manliga patienter använda kondom under behandlingen och under 1 vecka efter dosavbrott och/eller upphörande av behandlingen i samband med samlag med en gravid kvinna eller med en fertil kvinna och som inte använder effektiv preventivmetod. Om graviditet inträffar hos en partner till en manlig patient som tar talidomid, bör den kvinnliga partnern remitteras till en läkare som är specialiserad på eller har erfarenhet av teratologi, för utvärdering och rådgivning.

Graviditet

Talidomid är kontraindicerat under graviditet och till fertila kvinnor såvida inte alla kriterier uppfylls i Thalidomide Celgenes graviditetspreventionsprogram (se avsnitt 4.3).

Talidomid är en stark human teratogen som förorsakar en hög frekvens (ca 30 %) av svåra livshotande fosterskador som ektromeli (ameli, fokomeli, hemimeli) i de övre och/eller nedre extremiteterna, mikroti med missbildning i den yttre hörselgången (blint slutande eller avsaknad), lesioner i mellan- eller innerörat (mindre vanligt), okulära lesioner (anoftalmi, mikroftalmi), kongenital hjärtsjukdom, missbildningar på njuren. Andra mindre frekventa missbildningar har också beskrivits.

Amning

Det är okänt om talidomid utsöndras i bröstmjölk. Djurstudier har visat utsöndring av talidomid i bröstmjölk. Amning ska därför avbrytas under behandling med talidomid.

Fertilitet

Studier på kaniner visade ingen påverkan på fertiliteten hos hanar eller honor även om testikulär degenerering observerades hos hanar.

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Thalidomide Celgene har mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Talidomid kan orsaka trötthet, yrsel, somnolens och dimsyn (se avsnitt 4.8). Om detta förekommer ska patienten uppmanas att inte köra bil, använda maskiner eller utföra riskfyllda uppgifter under behandlingen med talidomid.

4.8Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

De flesta patienter som tar talidomid kan förväntas få biverkningar. De vanligaste rapporterade biverkningarna med talidomid i kombination med melfalan och prednison är följande: neutropeni, leukopeni, förstoppning, somnolens, parestesi, perifer neuropati, anemi, lymfopeni, trombocytopeni, yrsel, dysestesi, tremor och perifera ödem.

Förutom ovanstående biverkningar uppvisade talidomid i kombination med dexametason i andra kliniska studier mycket vanlig förekomst av biverkningar i form av trötthet, vanlig förekomst av biverkning i form av transitorisk ischemisk attack, synkope, yrsel, hypotension, humörsvängningar, oro, dimsyn, illamående och dyspepsi och i mindre vanligt förekommande biverkningar i form av plötsliga cerebrovaskulära händelser, divertikulär perforation, peritonit, ortostatisk hypotension och bronkit.

De kliniskt viktiga biverkningarna förknippade med talidomid i kombination med melfalan och prednison eller dexametason är följande: djup ventrombos och lungemboli, perifer neuropati, svåra hudreaktioner inklusive Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekros, synkope, bradykardi och yrsel (se avsnitten 4.2, 4.4 och 4.5).

Lista i tabellform med biverkningar

Tabell 3 innehåller endast de biverkningar där orsaksförhållandet med läkemedelsbehandlingen skäligen kan fastställas. Angivna frekvenser baseras på observationer under en jämförande pivotal klinisk studie där effekten av talidomid i kombination med melfalan och prednison undersöktes på tidigare obehandlade patienter med multipelt myelom. Förutom biverkningarna som noterats i denna studie visas de biverkningar som baseras på uppföljning av läkemedlet efter godkännandet efter tabell 3.

Frekvensen definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta

(< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 3: Biverkningsfrekvens (ADR) för talidomid i kombination med melfalan och prednison

Organsystem

 

Alla biverkningar (ADR)

Infektioner och infestationer

 

Vanlig

 

 

Lunginflammation

Blodet och lymfsystemet

 

Mycket vanlig

 

 

Neutropeni

 

 

Leukopeni

 

 

Anemi

 

 

Lymfopeni

 

 

Trombocytopeni

Psykiska störningar

 

Vanlig

 

 

Förvirring

 

 

Depression

Centrala och perifera nervsystemet

 

Mycket vanlig

 

 

Perifer neuropati*

 

 

Tremor

 

 

Yrsel

 

 

Parestesi

 

 

Dysestesi

 

 

Somnolens

 

 

Vanlig

 

 

Onormal koordination

Hjärtat

 

Vanlig

 

 

Hjärtsvikt

 

 

Bradykardi

Blodkärl

 

Vanlig

 

 

Djup ventrombos*

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

Vanlig

 

 

Lungemboli*

 

 

Interstitiell lungsjukdom

 

 

Bronkopneumopati

 

 

Dyspné

Magtarmkanalen

 

Mycket vanlig

 

 

Förstoppning

 

 

Vanlig

 

 

Kräkningar

 

 

Muntorrhet

Hud och subkutan vävnad

 

Vanlig

 

 

Toxiska hudutslag

 

 

Utslag

 

 

Torr hud

Allmänna symtom och/eller symtom vid

 

Mycket vanlig

administreringsstället

 

Perifert ödem

 

 

Vanlig

 

 

Pyrexi

 

 

Asteni

 

 

Allmän sjukdomskänsla

* Se avsnitt 4.8 Beskrivning av selekterade biverkningar

Ytterligare biverkningar förknippade med talidomid vid uppföljning efter godkännandet för försäljning och som inte setts i den pivotala studien omfattar följande: toxisk epidermal nekrolys (se avsnitt 4.4), tarmobstruktion, hypotyreos, sexuell dysfunktion, tumörlyssyndrom (se avsnitt 4.4), gastrointestinala perforationer, allergiska reaktioner (överkänslighet, angioödem/urtikaria) (se avsnitt 4.4), nedsatt hörsel eller dövhet, njursvikt, myokardinfarkt (se avsnitt 4.4), försämring av symtom på Parkinsons sjukdom, svåra infektioner (t.ex. dödlig sepsis inklusive septisk chock) (se avsnitt 4.4), kramper, förmaksflimmer, atrioventrikulärblock (se avsnitt 4.4), menstruationsstörningar inklusive amenorré

(se avsnitt 4.4), pankreatit, gastrointestinal blödning (se avsnitt 4.4), leversjukdomar

(se avsnitt 4.4), posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES), pulmonell hypertension (se avsnitt 4.4) och virusinfektioner, däribland reaktivering av herpes zoster- och hepatit B-virus (se avsnitt 4.4).

Beskrivning av selekterade biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Hematologiska biverkningar visas i jämförelse med komparatorarmen då komparatorn har en signifikant effekt på dessa störningar (tabell 4).

Tabell 4: Jämförelse av hematologiska störningar vid kombinationer av melfalan och prednison (MP) samt melfalan, prednison och talidomid (MPT) i studien IFM 99-06 (se avsnitt 5.1)

 

n (% av patienterna)

 

 

MP (n = 193)

MPT (n = 124)

 

Grad 3 och 4*

 

Neutropeni

(29,5)

53 (42,7)

Leukopeni

(16,6)

32 (25,8)

Anemi

(14,5)

17 (13,7)

Lymfopeni

(7,3)

15 (12,1)

Trombocytopeni

(9,8)

14 (11,3)

* WHO-kriterier.

Ytterligare biverkningar som uppdagats vid användning av talidomid efter godkännandet för försäljning och som inte sågs i den huvudsakliga studien innefattar febril neutropeni och pancytopeni.

Teratogenicitet

Risken för intrauterin fosterdöd eller svåra fosterskador, i första hand fokomeli, är extremt hög. Talidomid får inte användas under någon tidpunkt under graviditet (se avsnitt 4.4 och 4.6).

Venösa och arteriella tromboemboliska händelser

Ökad risk för venös tromboembolism (såsom djup ventrombos och lungemboli) och arteriell tromboembolism (såsom myokardinfarkt och cerebrovaskulär händelse) har rapporterats hos patienter behandlade med talidomid (se avsnitt 4.4).

Perifer neuropati

Perifer neuropati är en mycket vanlig, potentiellt allvarlig biverkning av behandling med talidomid som kan resultera i irreversibla skador (se avsnitt 4.4). Perifer neuropati uppträder vanligtvis till följd av kronisk användning under flera månader. Det finns emellertid även rapporter om förekomst redan efter en kort tids användning. Incidenser av neuropati-

biverkningar som leder till avslutad behandling, dosminskning eller tillfälligt avbruten behandling ökar med kumulativ dos och med behandlingens varaktighet. Symtom kan uppträda viss tid efter att talidomidbehandlingen avbrutits och kan upphöra långsamt eller kvarstå.

Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES)/Posteriort reversibelt leukoencefalopatisyndrom (RPLS)

Fall av PRES/RPLS har rapporterats. Tecken och symtom innefattar synstörning, huvudvärk, krampanfall och förändrat psykiskt status, med eller utan associerad hypertension. En diagnos på PRES/RPLS måste bekräftas med hjärnavbildning. Majoriteten av de rapporterade fallen hade bekräftade riskfaktorer för PRES/RPLS, inklusive hypertension, nedsatt njurfunktion och samtidig användning av höga doser kortikosteroider och/eller kemoterapi.

Akut myeloisk leukemi (AML) och myelodysplastiskt syndrom (MDS)

AML och MDS har rapporterats i en pågående klinisk studie hos patienter med tidigare obehandlad multipelt myelom som fått kombinationen melfalan, prednison och talidomid (se avsnitt 4.4).

Äldre population

Biverkningsprofilen som rapporterades hos patienter > 75 år som behandlades med talidomid 100 mg en gång dagligen var likartad med biverkningsprofilen som sågs hos patienter ≤ 75 år som behandlades med talidomid 200 mg en gång dagligen (se tabell 3). Det finns dock en potentiell risk för en högre frekvens av allvarliga biverkningar hos patienter i åldern > 75 år.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9Överdosering

Arton fall av överdosering har rapporterats i litteraturen med doser på upp till 14,4 g. Inget dödsfall har rapporterats och alla överdoserade patienter har återhämtat sig utan några följdsjukdomar. Det finns ingen specifik antidot vid överdosering av talidomid. Vid överdosering ska patientens vitala funktioner övervakas och understödjande behandling ges för att upprätthålla blodtryck och respiration.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: immunsuppressiva medel, övriga immunsuppressiva medel, ATC-kod: L04AX02.

Talidomid har ett kiralt center och används kliniskt som ett racemat på

(+)-(R)- och (-)-(S)-talidomid. Aktivitetsspektrumet för talidomid har ännu inte karakteriserats till fullo.

Verkningsmekanism

Talidomid uppvisar immunmodulerande, antiinflammatoriska och potentiella antineoplastiska effekter. Data från in vitro-studier och kliniska studier indikerar att de immunmodulerande, antiinflammatoriska och anti-neoplastiska effekterna av talidomid kan relateras till hämmande av kraftig produktion av tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-), nedmodulering av valda cellyteadhesionsmolekyler involverade i leukocytmigration och anti-angiogen aktivitet. Talidomid är också ett icke-barbituratbaserat centralt verkande hypnotiskt sedativum. Det har ingen anti-bakteriell effekt.

Klinisk effekt och säkerhet

Resultat från IFM 99-06, en randomiserad, öppen fas 3-studie med parallellgrupper på flera center har visat en överlevnadsfördel när talidomid används i kombination med melfalan och prednison i 12 cykler på 6 veckor i behandlingen av nyligen diagnostiserade patienter med multipelt myelom. I denna studie var åldersfördelningen på patienterna 65-75 år med 41 % (183/447) av patienterna 70 år eller äldre. Mediandosen av talidomid var 217 mg och > 40 % av patienterna fick 9 cykler. Melfalan och prednison doserades som 0,25 mg/kg/dag respektive 2 mg/kg/dag under dag 1 till 4 i varje 6-veckors behandlingscykel.

Enligt per protocol-analysen utfördes en uppdatering för studien IFM 99-06 vilket gav ytterligare 15 månaders uppföljningsdata. Den genomsnittliga totala överlevnaden (OS) var 51,6 ± 4,5 och 33,2 ± 3,2 månader i MPT- respektive MP-grupperna (97,5 % konfidensintervall 0,42 till 0,84). Denna differens på 18 månader var statistiskt signifikant med en riskkvot för reduktion av risken för dödsfall i MTP-armen på 0,59, 97,5 % konfidensintervall på 0,42-0,84 och p-värde < 0,001 (se figur 1).

Figur 1: Total överlevnad enligt behandling

 

 

 

 

 

 

 

0.8

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

Proportion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O/N

 

 

 

 

 

0.4

 

(observati

 

 

 

 

 

 

on/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totalt

 

 

 

 

 

 

Behandling

antal

Överlevnadstid

 

 

 

 

 

median ± se (standardfel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(månad)

 

 

 

 

0.2

MP

128/196

33,2 ± 3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP -T

62/125

51,6 ± 4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid från randomiseringen (månader)

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för talidomid för alla grupper av den pediatriska populationen för multipelt myelom (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Absorptionen av talidomid är långsam efter oral administrering. Den maximala plasmakoncentrationen uppnås 1 till 5 timmar efter administreringen. Administrering i samband med måltid fördröjde absorptionen men påverkade inte den totala absorptionen.

Distribution

Plasmaproteinbindningen av (+)-(R)- och (-)-(S)-enantiomerer visade sig vara 55 % respektive 65 %. Talidomid förekommer i sädesvätskan hos män i liknande nivåer som plasmakoncentrationerna. På grund av de kända svårt teratogena effekterna av läkemedlet måste manliga patienter under behandling med talidomid och en vecka efter avslutad behandling, använda kondom om deras partner är gravid eller är fertil, och inte använder effektiva preventivmetoder (se avsnitt 4.4). Distributionen av talidomid påverkas inte i signifikant grad av ålder, kön, njurfunktion och variationer i blodkemi.

Metabolism

Talidomid metaboliseras nästan enbart genom icke-enzymatisk hydrolys. I plasma representerar oförändrad talidomid 80 % av de cirkulerande komponenterna. Oförändrad talidomid utgjorde en liten komponent (< 3 % av dosen) i urin. Förutom talidomid förekommer även hydrolysprodukterna N-(o-carboxybenzoyl) glutarimid och phthaloyl- isoglutamin som bildats via icke-enzymatiska processer i plasma i majoriteten av urin. Oxidativ metabolism bidrar inte signifikant till den totala metabolismen av talidomid. Det sker en minimal cytokrom P450-katalyserad levermetabolism av talidomid. Det finns

in vitro-data som visar att prednison kan öka enzyminduktionen vilket skulle kunna minska den systemiska exponeringen av samtidigt använda läkemedel. In vivo-relevansen för dessa fynd är okänd.

Eliminering

Medelhalveringstiden för elimination av talidomid i plasma efter orala engångsdoser på mellan 50 mg och 400 mg var 5,5 till 7,3 timmar. Efter en oral engångsdos på 400 mg radiomärkt talidomid var den totala genomsnittliga återhämtningen 93,6 % av den administrerade dosen dag 8. Huvudparten av den radioaktiva dosen utsöndrades inom 48 timmar efter dosadministreringen. Huvudsaklig utsöndringsväg var via urinen (> 90 %) medan utsöndring via faeces var obetydlig.

Det råder ett linjärt förhållande mellan kroppsvikt och beräknad clearance av talidomid. Hos patienter med multipelt myelom med kroppsvikt från 47 till 133 kg, låg clearance av talidomid inom intervallet från cirka 6 till 12 l/h, vilket motsvarar en ökning i clearance av talidomid på 0,621 l/h per 10 kg ökning i kroppsvikt.

Linjäritet/icke-linjäritet

Total systemisk exponering (AUC) är proportionell med dos vid engångsdosförhållanden. Inget tidsberoende har observerats avseende farmakokinetiken.

Nedsatt lever- och njurfunktion

Talidomid metaboliseras via levercytokromsystemet P450 i minimal utsträckning och intakt talidomid utsöndras inte via njuren. Mätning av njurfunktion (CLcr) och leverfunktion (blodkemi) visar att njur- och leverfunktion har minimal effekt på farmakokinetiken för talidomid. Därför väntar man sig inte att nedbrytningen av talidomid ska påverkas av lever- eller njurdysfunktion. Data från patienter med njursjukdom i slutstadiet tyder på att njurfunktionen inte påverkar farmakokinetiken för talidomid. Med hänsyn till att farmakologiskt aktiva metaboliter elimineras via urinen bör dock patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion övervakas noggrant vad gäller eventuella biverkningar.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Efter ett års dosering till hanhundar observerades reversibla proppar av galla i canaliculi vid exponeringar över 1,9 gånger den humana exponeringen.

Sänkt trombocytantal observerades i mus- och råttstudier. De senare verkade vara relaterade till talidomid och förekom vid exponeringar över 2,4 gånger den humana exponeringen. Denna sänkning ledde inte till kliniska tecken.

I en ettårig studie på hundar observerades förstorade och/eller blåmissfärgade bröstkörtlar och förlängd brunstperiod hos tikar vid exponeringar lika med 1,8 respektive högre än 3,6 gånger den humana exponeringen. Relevansen för människa är okänd.

Effekten av talidomid på tyreoideafunktionen undersöktes hos både råttor och hundar. Inga effekter upptäcktes på hundar. Emellertid visade sig en påtaglig dosberoende minskning av den totala och fria T4-produktionen hos råttor som var tydligare hos honorna.

Inga mutagena eller genotoxiska effekter har visat sig när talidomid analyserades med standarduppsättningar av genotoxiska tester. Inga fall av karcinogenicitet visade sig vid exponeringar på cirka 15, 13 och 39 gånger den skattade kliniska AUC vid den rekommenderade startdosen på möss, hanråttor respektive honråttor.

Djurstudier har påvisat skillnader i olika arters känslighet för de teratogena effekterna av talidomid. På människor är talidomid en bevisad teratogen.

Studier på kaniner visade ingen påverkan på fertiliteten hos hanar eller honor även om testikulär degenerering observerades hos hanar.

En peri- och postnatal toxicitetsstudie som utfördes på kaniner med talidomid administrerat i doser upp till 500 mg/kg/dag resulterade i aborter, ökad dödföddhet och minskad livsduglighet hos ungarna under laktationen. Ungar från mödrar behandlade med talidomid fick ett ökat antal aborter, minskad viktökning, påverkan på inlärning och minne, minskad fertilitet och reducerat dräktighetsindex.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Kapselns innehåll

Pregelatiniserad stärkelse

Magnesiumstearat

Kapseln

Gelatin

Titandioxid (E171)

Tryckfärgens beståndsdelar

Shellack

Svart järnoxid (E172)

Propylenglykol

6.2Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3Hållbarhet

5 år

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5Förpackningstyp och innehåll

PVC/PCTFE/-aluminiumblister innehållande 14 kapslar

Förpackningsstorlek: 28 kapslar (två blister) i en fickförpackning.

6.6Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Kapslar får inte öppnas eller krossas. Om pulver från talidomid kommer i kontakt med huden, ska huden omedelbart tvättas noga med tvål och vatten. Om talidomid kommer i kontakt med slemhinnorna ska dessa sköljas noga med vatten.

Alla oanvända kapslar bör lämnas till apoteket vid behandlingens slut.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Celgene Europe Limited

1 Longwalk Road

Stockley Park

Uxbridge

UB11 1DB

Storbritannien

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/443/001

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 16 april 2008

Datum för den senaste förnyelsen: 18 december 2012

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel